Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів icon

Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперівНазваДоговір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів
Дата конвертації09.05.2013
Розмір131.59 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /А К Т Терм_нал.doc
2. /АКТ деинсталяции ТерминалаIPO.doc
3. /Дов_рен_сть для торгового. реж.doc
4. /Договор на проведение размещения Эмитент.doc
5. /Документы.doc
6. /Инструкция по установке BIT eTrade IPO.doc
7. /Опитувальник.doc
А к т прийому-передачі терміналу «bit eTrade ipo» за договором на проведення розміщення цінних паперів
М. Дніпропетровськ " " 200 року
М дві тисячі року
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Баланс" (Форма №1) та "Звіт про фінансові результати" (Форма №2) за останній звітний квартал (завірену емітентом). Копія виписки з реєстру кодів цінних паперів (завірену емітентом)
Инструкция по установке и использованию
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!ДоговІр №11/_____/______Р

НА ПРОВЕДЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ


м. Дніпропетровськ «_____» _____________ 2011р.


Організатор торгівлі – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів серії АВ № 483591 від 31.08.2009 р. (надалі – Біржа), в особі Директора Шишкова Станіслава Євгенійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї стороні, та

____________________________ (далі – «Емітент») в особі ____________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір на проведення розміщення цінних паперів (далі – «Договір») про наступне.


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • Акцепт – Електронний документ, який створюється Учасником Біржових торгів, а адресатом є інші Учасники Біржових торгів, що містить безумовну згоду на укладання Договору згідно умов поданої Заявки. Факт надання Акцепту на Біржі реєструється автоматично в ЕТС Біржі в Реєстрі Договорів Біржі.

 • Відомість затверджених розпоряджень - відомість, що надається Біржею до Депозитарію щодо здійснення розпоряджень на переказ (поставку/одержання) цінних паперів з рахунку цінних паперах Емітента на рахунки у цінних паперах перших власників у Зберігачів.

 • Депозитарій – депозитарій цінних паперів у визначенні Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів»

 • Правила Біржі - Правила ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», затверджені Біржовою радою та зареєстровані ДКЦПФР;

 • Положення про допуск - Положення про допуск до торгів цінних паперів та інших фінансових інструментів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива», затверджене Біржовою радою та зареєстроване ДКЦПФР.

 • BIT eTrade IPO - віддалений терміналі на якому відображається книга реєстрації Заявок та за допомогою якого Емітент або Андеррайтер Акцептує Заявки та сповіщає Біржу про оплату за договорами купівлі-продажу.

Інші терміни у цьому Договорі вживаються у відповідності з Правилами Біржі.


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Згідно умов цього Договору Біржа організує розміщення ____________________ (код за ЄДРПОУ – _____________) (далі – Цінні папери (ЦП)), код ISIN ___________ , які обліковуються в Депозитарії _____________ (код за ЄДРПОУ – _____________), кількість ЦП ________________ шт.

  2. Реалізація предмету цього Договору відбувається згідно до вимог чинного законодавства України, Правил Біржі, Проспекту емісії, затвердженого ___________________ від «______» __________ 2010р.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Біржа зобов’язана :

   1. Після виконання Емітентом п. 2.2. цього Договору забезпечити можливість використання електронної торговельної системи Біржі (в подальшому ЕТС Біржі), для проведення розміщення ЦП Емітента.

   2. Забезпечувати технічне обслуговування, своєчасне усунення пошкоджень в роботі ЕТС Біржі під час проведення розміщення ЦП Емітента.

   3. Забезпечувати проведення розміщення ЦП відповідно до встановленого Сторонами Регламенту проведення розміщення цінних паперів (Додаток № 1 до цього Договору).

   4. Опублікувати на Інтернет-сайті Біржі Повідомлення про проведення розміщення цінних паперів згідно Правил Біржі.

   5. Передати Емітенту програмне забезпечення BIT eTrade IPO, на підставі Субліцензії (Додаток №2).

   6. За результатами проведення розміщення ЦП надати на вимогу Емітента Виписку з Реєстру договорів купівлі-продажу не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів після укладення договорів купівлі-продажу.

   7. Надавати Депозитарію Відомість сквитованих розпоряджень.


2.2. Емітент зобов’язується:

2.2.1. Проводити розміщення цінних паперів в період, вказаний у п. 5. Регламенту проведення розміщення цінних паперів, лише засобами ЕТС Біржі.

2.2.2. Надати Біржі відповідно до чинного законодавства України усі документи та відомості, необхідні для проведення розміщення цінних паперів.

2.2.3. Повідомляти Біржу про будь-які події, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовій стан Емітента.

2.2.4. На протязі 3 (трьох) робочих днів після внесення змін або доповнення до документів, що стосуються проведення розміщення ЦП, повідомляти про такі зміни Біржу.

2.2.5. Укласти з Депозитарієм додаткову угоду до договору про обслуговування емісії цінних паперів, предметом якої є проведення депозитарних операцій щодо розміщення цінних паперів на Біржі.

2.2.6. Для забезпечення роботи у BIT eTrade IPO за укласти з ЦСК Біржі договір про надання послуг ЕЦП та отримати засоби КЗІ у разі його відсутності).

2.2.7. Встановити та підключити до ЕТС Біржі BIT eTrade IPO за схемою, яка наведена у Додатку 3 до цього Договору.

2.2.8. Укласти з Біржею договір про допуск цінних паперів до біржових торгів.

2.2.9. Згідно п. 11. Регламенту проведення розміщення цінних паперів, за допомогою BIT eTrade IPO Акцептувати Заявки, наданні Учасниками Біржових торгів.

2.2.10. Згідно п. 12. Регламенту проведення розміщення цінних паперів, за допомогою BIT eTrade IPO повідомляти Біржу про отримання оплати за договорами купівлі-продажу, укладеними на Біржі. 1. ПРАВА СТОРІН

3.1. Біржа має право:

3.1.1. Здійснювати зміну конфігурації і т.п. програмно-технічних засобів, попередньо письмово поінформувавши про це Емітента.

3.1.2. Припинити проведення розміщення цінних паперів або не проводити його взагалі у разі порушення Емітентом умов цього Договору або Регламенту проведення розміщення цінних паперів.

3.2. Емітент має право:

3.2.1. Своєчасно отримувати від Біржі інформацію та документи, які необхідні для виконання умов цього Договору.

3.2.2. Мати доступ до ЕТС Біржі в час, визначений в Регламенті проведення розміщення цінних паперів.

3.2.3. Акцептувати Заявки на купівлю цінних паперів виставлених Учасниками Біржових торгів. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання чи неналежне виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, що передбачена Правилами Біржі та цим Договором.

  2. Емітент несе відповідальність за достовірність інформації, що надається до Біржі.
 1. СПЛАТА ПОСЛУГ БІРЖІ

  1. За організацію Біржею розміщення цінних паперів, згідно умов даного Договору, Емітент повинен перерахувати на поточний рахунок Біржі №26507030000013 в відділенні №122 ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, оплату у розмірі, що складає _____% (______) відсотка від вартості укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів, але не менше однієї гривні. Зазначений вище платіж включає в себе вартість користування програмним забезпеченням BIT eTrade IPO, що складає одну гривню.

  2. У разі укладання договорів купівлі-продажу ЦП Емітент щомісячно одержує від Біржі рахунок за надані послуги та не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання рахунку повинен його сплатити.
 1. ФОРС – МАЖОР

  1. При наявності обставин форс-мажору, тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань за цим Договором, дії Сторін регламентуються Правилами Біржі.
 1. СТРОК ДОГОВОРУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами.

  2. На дату укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

  3. Договір складений та підписаний в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, на українській мові, по одному екземпляру для кожної Сторони.

  4. З моменту укладання Договору втрачають силу всі домовленості між Сторонами щодо даного предмету, якщо такі існували раніше.

  5. Спори у зв’язку з укладанням, зміною, припиненням, розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, відповідальністю за порушення цього Договору, які можуть виникнути між Сторонами, підлягають вирішенню згідно правил Біржі та діючого законодавства України.
 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БІРЖА

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Адреса: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30

Код за ЄДРПОУ 33718227,

п/р 26507030000013

в відділенні №122 ПАТ «ВіЕйБі Банк»

МФО 380537

Тел.: (056) 373-95-94


Директор


_______________________ / С.Є. Шишков /

М.П.ЕМІТЕНТ

___Депозитарій __________

Рахунок Емітента в Депозитарії _________

Тел _______________

__________


_________________________/ ___ /

М.П.Додаток № 1

до Договору №11/____/______Р

на проведення розміщення цінних паперів

від «___» ____ 2011р.


РеГЛАМЕНТ

проведення розміщення цінних паперів

Зміст заходу

Документи, що є підставою

Підготовка до розміщення цінних паперів

 1. Для проведення розміщення ЦП Емітент, згідно Положення про допуск, здійснює необхідні дії для включення цінних паперів до Біржового списку.

 2. Емітент укладає з Депозитарієм додаткову угоду до Договору про обслуговування емісії цінних паперів, предметом якої є проведення депозитарних операцій щодо розміщення ЦП через Біржу.

 3. Емітент не встановлює вимог щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів договорів купівлі продажу.

 4. Ліміт на укладання договорів купівлі продажу встановлюється кожному Учаснику Біржових торгів в розмірі ________ (______ мільйонів) грн.

Правила Біржі,

Положення про допуск.

Проведення розміщення цінних паперів


 1. У разі виконання п. 1, 2 Регламенту проведення розміщення цінних паперів прийом Заявок на розміщення ЦП буде проводитись засобами ЕТС Біржі з ____.___.2011 року по ____.___.2012 року у робочі дні з 10-00 до 16-00 за Київським часом.

 2. Максимальна кількість неконкурентних Заявок - необмежено.

 3. Мінімальний розмір кроку Заявки 0,01 (одна копійка).

 4. На першу Торговельну сесію виставляється до продажу ЦП у кількості ____________,00 (________________ тисяч) штук, серії ___ .

На наступні Торговельні сесії буде виставлений залишок ЦП, які не були продані на попередніх Торговельних сесіях.

 1. Сценарії розміщення: неанонімний сценарій.

 2. Поставка ЦП, придбаних при розміщенні, проводиться не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повної оплати за облігації.

 3. Емітент Акцептує заявки за допомогою BIT eTrade IPO у робочі дні з 10-00 до 16-00 за Київським часом.

 4. Емітент повідомляє Біржу за допомогою BIT eTrade IPO про оплату за договорами купівлі-продажу у робочі дні з 10-00 до 16-00 за Київським часом.

 5. В день отримання від Емітента повідомлення про оплату за договорами купівлі-продажу Біржа надсилає Відомість сквитованих розпоряджень Депозитарію.

 6. Оплата за ЦП здійснюється на рахунок Емітента № _________ в ______, МФО _____ , код за ЄДРПОУ _____

 7. Списання ЦП здійснюється з рахунку Емітента № _______ в Депозитарії _____________________.

Правила Біржі, Проспекту емісії, затвердженого Наказом № ____ акціонера ________ від «___» ___ 201_р.
БіржАЕМІТЕНТ


Директор


_________________________ / С.Є. Шишков /

М.П.

___________


______________________________ / ______ /

М.П.

Додаток №2

до Договору №____/______Р

на проведення розміщення цінних паперів

від «___» ____ 2011р.


Субліцензія

на використання програмного забезпечення


Відповідно до умов даної Субліцензії Публічне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива», якому надане невиключне право на використання (з правом передачі в субліцензію) копій програмного забезпечення - клієнтської частини комп’ютерної програми «Система електронних торгів» віддаленого терміналу проведення розміщення/аукціону BIT eTrade IPO (далі - ПЗ), надає ___________________________ (повне найменування товариства) право на використання ПЗ для проведення розміщення цінних паперів на Біржі.

Авторські майнові права на ПЗ належать ТОВ «БІТ Продакшн» на підставі Договору купівлі-продажу частини сукупних валових активів підприємства від 20.07.2010р., укладеного між ТОВ «БІТ Продакшн» (код ЄДРПОУ 34560779) та ПАТ «Бюро Інформаційних Технологій» (код ЄДРПОУ 34316773).

Даною субліцензію володіє юридична особа __________________________________, що є емітентом (або андеррайтером) за Договором на проведення розміщення цінних паперів (надалі – Субліцензіат), у встановленому порядку та яка правомірно володіє примірником ПЗ.

Дана Субліцензія надає право Субліцензіату невиключне право на використання одного примірнику ПЗ на умовах та в порядку, визначених Субліцензією та Договором на проведення розміщення цінних паперів.


Повна назва програмного забезпечення

клієнтська частина комп’ютерної програми «Система електронних торгів» - віддалений термінал проведення розміщення/аукціону BIT eTrade IPO

Термін дії субліцензії

Субліцензія діє протягом всього строку дії Договору на проведення розміщення цінних паперів

Спосіб використання

На програмно-апаратних засобах Субліцензіата

Територія дії

Територія держави Україна

Супровід

Абонентський супровід ПЗ здійснюється ПАТ «ФБ «Перспектива».

Умови та обмеження

Субліцензія надає невиключне право Субліцензіату на користування ПЗ в обсязі, визначеному цими Субліцензійними умовами. ПЗ, що надається Субліцензіату, не може бути передане третім особам ні під яким видом. Під передачею ПЗ третім особам розуміється надання доступу до відтворених компонентів ПЗ або до ПЗ в цілому будь-якими способами. Кількість робочих місць, на яких одночасно експлуатується ПЗ, не повинна перевищувати кількості субліцензійних копій, вказаних в даній Субліцензії. Субліцензіат має право створити резервну копію ПЗ, але при цьому у Субліцензіата не повинно бути більше однієї копії, що містить ПЗ.

Субліцензіат не має права декомпілювати, деасемблювати, модифікувати або іншим чином досліджувати програмний код та/або модифікувати його. Будь-яке вищевказане нелегальне використання ПЗ означає автоматичне та термінове припинення дії субліцензії та переслідується згідно чинного законодавства.

Директор

ПАТ «ФБ «Перспектива»


______________________ С.Є. Шишков


Директор

______________________


______________________ /__________________/
Додаток №3

до Договору №____/______Р

на проведення розміщення цінних паперів

від «___» ____ 2011р.


Схема підключення до ЕТС Біржі


1. Рекомендації щодо комп’ютерної техніки Емітента:

- процесор Pentium IV (Celeron) 1,7MHz;

- ОЗУ-256Мb;

- 300 Мb вільного місця на жорсткому диску;

- ліцензійна операційна система Windows XP SP2;

- наявність вільного порту USB.


2. Вимоги до каналу зв’язку Емітента:

- наявність виділеного каналу до мережі Internet зі швидкістю з’єднання не менш ніж 64 Кбіт/сек.

Емітент згоден з вимогами схеми підключення та зобов’язується її виконувати.


2. Реквізити та підписи сторін:ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

49000, м. Дніпропетровськ

вул. Леніна, буд. 30

код ЄДРПОУ 33718227

п/р 26507030000013

в відділенні №122 ПАТ «ВіЕйБі Банк»

МФО 380537


Директор


__________________________ Шишков С.Є.

підпис

МП__________


________________/________________/

підпис

МП
Схожі:

Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconРішення Ради уаіб від 30. 12. 2013р. Рекомендації щодо проведення операцій з розміщення/ викупу цінних паперів ісі
Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconПоложення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування Відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр )
Унести зміни до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconІнформації про діяльність емітентів цінних паперів з урахуванням міжнародних стандартів, закріплених у принципах Міжнародної організації комісій з цінних паперів (iosco) та в Директивах Європейського Союзу
Проект usaid «Розвиток ринків капіталу» та дкцпфр підписали договір про передачу електронної системи розкриття інформації емітентами...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconПро затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування
Ршої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законів України «Про...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconЗакон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку
У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні: випуск цінних паперів сукупність певного виду емісійних
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconПоложення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування Діюча редакція Зміни Редакція зі змінами
...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconРішення 06. 11. 2012 №1590 Про визначення атестаційних центрів з проведення кваліфікаційного іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів
Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10. 12. 2003 №562 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10. 02. 2004...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconПовідомлення про спростування Відомост ей про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 28. 12. 12 (серія К) Дата вчинення: 29. 03. 2013 Тип інформації
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу та про викладення...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconПовідомлення про спростування Відомост ей про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу від 28. 12. 12 (серія L ) Дата вчинення: 29. 03. 2013 Тип інформації
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу та про викладення...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 грудня 2003 року n 562
України 29. 04. 2003 за n 337/7658, та з метою організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів професійних...
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 грудня 2003 року n 562
України 29. 04. 2003 за n 337/7658, та з метою організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів професійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи