Посадова інструкція керівника гуртка icon

Посадова інструкція керівника гурткаНазваПосадова інструкція керівника гуртка
Дата конвертації30.04.2013
Розмір65.66 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /??. ???????? 1.doc
2. /??????? ? ??.doc
3. /???????? ? ????????. ??????.doc
4. /???????? ??????.doc
5. /???????????.doc
6. /Посадова директора С.Ю..doc
7. /вихователь ГПД.doc
8. /заступ дир з ГР.doc
9. /кухар.doc
10. /лаборант.doc
11. /медсестра.doc
12. /мийник посуду doc.doc
13. /педагог- орган.doc
14. /прибиральниця.doc
15. /секретар.doc
16. /сторож.doc
Посадова інструкція вчителя біології
Посадова інструкція інженера з охорони праці
Робоча інструкція робітника з обслуговування будівель
Посадова інструкція керівника гуртка
Посадова інструкція бібліотекаря
Посадова інструкція директора Запорізької гімназії №11 Запорізької міської ради Запорізької області
Посадова інструкція вихователя гпд
Посадова інструкція заступника директора
Кухаря Запорізької гімназії №11
Посадова інструкція лаборанта
Посадова інструкція медичної сестри
Мийника посуду Запорізької гімназії №11
Посадова інструкція педагога-організатора
Робоча інструкція прибиральниці службових приміщень
Посадова інструкція секретаря-друкарки
Робоча інструкція сторожа

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Запорізька гімназія № 11

Запорізької міської ради

Запорізької області


«Узгоджено» «Затверджую»

___________________ ______________________

Голова ПК гімназії № 11 Директор гімназії № 11

І.В. Топчій С.Ю. Непрядкіна

протокол № 26 від 8.11.2011 р. наказ № 141 від 8.11.2011 р.


Посадова інструкція

керівника гуртка

Запорізької гімназії № 11  1. Загальні положення  1. Завдання та обов’язки  1. Права  1. Відповідальність  1. Повинен знати  1. Кваліфікаційні вимоги  1. ВзаємовідносиниПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КЕРІВНИКА ГУРТКА


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник гуртка призначається на посаду та звільняється з неї начальником Територіального відділу освіти, молоді та спорту Жовтневого району за поданням директора гімназії згідно з чинним законодавством.

1.2. Керівник гуртка підпорядкований безпосередньо директору гімназії та заступнику директора з виховної роботи.

1.3. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», наказами органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки, а також Статутом та локальними правовими актами гімназії (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією.

Керівник гуртка дотримується Конвенції про права дитини.

1.4. Керівник гуртка повинен виконувати тільки роботу, згідно його функціональних обов’язків; бережно відноситись до свого здоров’я і берегти його.


2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ


Керівник гуртка виконує такі посадові обов'язки:

2.1. Складає плани і програми занять, забезпечує їх виконання, веде встановлену документацію та звітність.

2.2. Визначає перелік необхідного обладнання для роботи, несе матеріальну відповідальність за отримане обладнання.

2.3. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об'єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.

2.4. Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання) виходячи з психофізіологічної доцільності.

2.5. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів та нахилів.

2.6. Забезпечує дотримання прав і свобод учнів.

2.7. Підтримує обдарованих і талановитих учнів, у тому числі дітей із обмеженими можливостями здоров'я. Організовує участь учнів у масових заходах.

2.8. Готує і проводить виставки, конкурси, свята, змагання, концерти тощо.

2.9. Бере участь у розробці та реалізації освітніх програм.

2.10. Надає в межах своєї компетенції консультативну допомогу батькам (особам, що їх замінюють), а також педагогічним працівникам школи.

2.11.Забезпечує під час проведення занять дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

2.12.З абезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.

2.13. Не дозволяє працювати учням, вихованцям без відповідного спецодягу, взуття.

2.14. Веде профілактичну роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед учнів, вихованців.

2.15. Терміново повідомляє директора гімназії про кожний нещасний випадок, що стався з учнями, вихованцями під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої долі карської допомоги потерпілому.

2.16. Підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у методичній роботі різних форм, в тому числі у діяльності методичних об'єднань.

2.17. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога, в гімназії, побуті, громадських місцях.


3. ПРАВА

Керівник гуртка має право на:

3.1. На виділення приміщення для проведення занять гуртка, отримання обладнання, матеріалів.

3.2. За погодженням з адміністрацією гімназії вибирати і використовувати методики навчання, навчальні посібники, матеріали та підручники.

3.3. Давати учням під час занять та перерв обов'язкових для виконання розпоряджень щодо організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках та порядку, встановлених Статутом гімназії і Правилами заохочення й покарання учнів.

3.4. Захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чинного законодавства.

3.5. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

3.6. Захист своїх інтересів самостійно чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.7. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, що передбачені законом.

3.8. У межах своєї компетентності повідомляти адміністрації гімназії про всі виявлені недоліки в діяльності гімназії та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вимагати від адміністрації гімназії сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.10. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.11. Вносити пропозиції до адміністрації гімназії, педагогічної ради гімназії про моральне та матеріальне заохочення вихованців та їхній соціальний захист.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Керівник гуртка несе відповідальність відповідно до законодавства України за якість виконання освітніх програм, збереження життя і здоров'я учнів під час занять, дотримання їхніх прав і свобод.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, керівник гуртка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

4.3.За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і чи психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку керівник гуртка може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

4.4.За завдані гімназії чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконання (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки керівник гуртка несе матеріальну відповідальність в порядку і межах, встановлених трудовим і чи цивільним законодавством.

4.5.За своєчасне складання встановленої звітної документації.

4.6.За належний санітарний стан приміщення, в якому проходять заняття.

4.7.За застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.


5. КЕРІВНИК ГУРТКА ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Основи загальної психології, педагогіки, фізіології дітей і підлітків.

5.2. Методи і навички комунікативного спілкування з учнями, соціального психотренінгу, сучасні методи проведення індивідуальних і колективних занять.

5.3. Умови роботи й особливості проведення занять в гімназії.

5.4. Вимоги чинного законодавства.

5.5. Державну мову.


6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ


Керівник гуртка повинен:

6.1. Мати базову вищу (середню спеціальну) освіту або повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або балок лавр). Для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, бакалавра – стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 3 років.

6.2. Виявляти ґрунтовну професійну компетентність.

6.3. Володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу.

6.4. Відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.


7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПОСАДАМИ


Керівник гуртка взаємодіє з:

  • вихованцями гуртка, їхніми батьками або особами, які їх замінюють;

  • адміністрацією гімназії;

  • громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами.Директор

Запорізької гімназії № 11 С.Ю. Непрядкіна

З інструкцією ознайомлені ______________

______________

______________

______________


«___»___________ 20___ р.Схожі:

Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція керівник гуртка
Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція помічника нотаріуса
Посадова інструкція визначає посадові обов'язки, повноваження та відповідальність, а також умови праці Помічника
Посадова інструкція керівника гуртка iconДержавний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище» Посадові обов’язки суб’єктів організації навчально-виховного процесу
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на­чальника,...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція вчителя початкових класів
Під час розробки інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти...
Посадова інструкція керівника гуртка iconКартка гуртка Навчальна назва установи
К) результативність роботи гуртка (досягнення вихованців, науково-дослідницька робота, досягнення педагога тощо)
Посадова інструкція керівника гуртка iconНаказ №151 Про участь у фестивалі
З метою участі у Міжнародному фестивалі «Танцующие звёзды», на підставі листа керівника гуртка «Хореографічний» Кегичівського Будинку...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція юрисконсульта
Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція
Директор дюсш організовує навчання І виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція інспектора з кадрів
Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням начальника відділу
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція
Директор районного Будинку дитячої та юнацької творчості організовує навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція
Заступник начальника відділу освіти районної державної адміністрації здійснює контроль за організацією роботи загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи