Посадова інструкція медичної сестри icon

Посадова інструкція медичної сестриНазваПосадова інструкція медичної сестри
Дата конвертації30.04.2013
Розмір61.36 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /??. ???????? 1.doc
2. /??????? ? ??.doc
3. /???????? ? ????????. ??????.doc
4. /???????? ??????.doc
5. /???????????.doc
6. /Посадова директора С.Ю..doc
7. /вихователь ГПД.doc
8. /заступ дир з ГР.doc
9. /кухар.doc
10. /лаборант.doc
11. /медсестра.doc
12. /мийник посуду doc.doc
13. /педагог- орган.doc
14. /прибиральниця.doc
15. /секретар.doc
16. /сторож.doc
Посадова інструкція вчителя біології
Посадова інструкція інженера з охорони праці
Робоча інструкція робітника з обслуговування будівель
Посадова інструкція керівника гуртка
Посадова інструкція бібліотекаря
Посадова інструкція директора Запорізької гімназії №11 Запорізької міської ради Запорізької області
Посадова інструкція вихователя гпд
Посадова інструкція заступника директора
Кухаря Запорізької гімназії №11
Посадова інструкція лаборанта
Посадова інструкція медичної сестри
Мийника посуду Запорізької гімназії №11
Посадова інструкція педагога-організатора
Робоча інструкція прибиральниці службових приміщень
Посадова інструкція секретаря-друкарки
Робоча інструкція сторожа


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Запорізька гімназія № 11

Запорізької міської ради

Запорізької області


«Узгоджено» «Затверджую»

___________________ ______________________

Голова ПК гімназії № 11 Директор гімназії № 11

І.В. Топчій С.Ю. Непрядкіна

протокол № 26 від 8.11.2011 р. наказ № 141 від 8.11.2011 р.


Посадова інструкція

медичної сестри

Запорізької гімназії № 11 1. Загальні положення
 1. Завдання та обов’язки
 1. Права
 1. Відповідальність
 1. Повинен знати
 1. Кваліфікаційні вимоги
 1. ВзаємовідносиниПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ


1. Загальні положення


1.1. Медична сестра призначається на посаду та звільняється директором Запорізької гімназії № 11.

1.2. Медична сестра підпорядковується директору гімназії і головному лікарю дитячого відділення міської лікарні № 1.

 1. У процесі виконання посадових обов'язків медична сестра керується Законами України, постановами уряду, розпорядчими наказами органів системи охорони здоров'я та освіти, іншими керівними і нормативними документами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілактичної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії, цією Інструкцією.

1.4. Медична сестра повинна виконувати тільки роботу, згідно його функціональних обов’язків; бережно відноситись до свого здоров’я і берегти його.


2. Завдання та обов'язки


Медична сестра виконує такі обов'язки:

2.1. Планує та проводить обов’язкові медичні огляди учнів, аналізує стан їх здоров’я за результатами цих оглядів.

2.2. Проводить профілактичні щеплення.

2.3. Надає учням у разі потреби невідкладну медичну допомогу та організовує їх госпіталізацію.

2.4. Здійснює медичний контроль за проведенням фізичного виховання в гімназії, проведення спортивно-масових, загартовувальних заходів, а також за режимом навчальної роботи.

2.5. Проводить роботу з профілактики травматизму, обліку та аналізу випадків травмування.

2.6. Здійснює контроль за організацією та якістю харчування.

2.7. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму.

2.8. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, працівників гімназії, батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9. Регулярно спостерігає за диспансерною групою хворих дітей, проводить їх оздоровлення, у т.ч. безпосередньо в гімназії, у разі необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії тощо.

2.10. Веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання й використання, своєчасне їх поповнює.

2.11. Веде обліко-звітну та медичну документацію тощо.

2.12. Готує медичну документацію для учнів, направлених на оздоровлення, приписну комісію тощо.

2.13. Виявляє учнів, які потребують звільнення від підсумкової державної атестації.

2.14. Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками гімназії, наявність у них особистих медичних книжок під час прийому на роботу.

2.15. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах.

2.16. Персонально відповідає за збереження закріплених за нею матеріальних цінностей.


3. Права


Медична сестра має право:

3.1. Брати участь в управлінні гімназією у порядку, визначеному її статутом.

3.2. Захищати свою професійну честь та гідність усіма засобами в межах чинного законодавства.

3.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку її роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

3.4. У межах своєї компетенції повідомляти адміністрацію гімназії про всі виявлені недоліки в діяльності гімназії та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.5. Вимагати від адміністрації гімназії сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.6. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.7. Проходити в установленому порядку атестацію на отримання чергової кваліфікаційної категорії.

3.8. Висувати вимоги до адміністрації гімназії (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров'я учнів та
дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

3.9. Отримувати від адміністрації гімназії інформацію нормативно-правового й організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами.


4. Відповідальність


Медична сестра несе відповідальність:

4.1. За охорону здоров'я учнів гімназії, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.

4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії, законних розпоряджень директора гімназії та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.3. За використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсестра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законодавства й Закону України «Про освіту».

4.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.


5. Медична сестра повинна знати


5.1. Вимоги чинного законодавства.

5.2.Статут та правила внутрішнього трудового розпорядку гімназії.

5.3. Порядок і строки складання звітності.

5.4. Порядок проведення обліку витрачених матеріалів.


6. Кваліфікаційні вимоги


6.1. Медична сестра має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Без вимог до стажу роботи.

6.2. Медична сестра II кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення, кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.3. Медична сестра I кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення, кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.4. Медична сестра вищої кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямком підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення, кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією


Медична сестра Запорізької гімназії № 11 взаємодіє з:

 • працівниками гімназії;

 • класними керівниками, учнями, їхніми батьками;

 • адміністрацією гімназії;

 • місцевими закладами охорони здоров’я та органами їх управління.


Директор

Запорізької гімназії № 11 С.Ю. Непрядкіна


З інструкцією ознайомлена


«___»___________ 20___ р.Схожі:

Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція помічника нотаріуса
Посадова інструкція визначає посадові обов'язки, повноваження та відповідальність, а також умови праці Помічника
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція вчителя початкових класів
Під час розробки інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти...
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція юрисконсульта
Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція
Директор дюсш організовує навчання І виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція інспектора з кадрів
Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням начальника відділу
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція
Директор районного Будинку дитячої та юнацької творчості організовує навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний...
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція
Заступник начальника відділу освіти районної державної адміністрації здійснює контроль за організацією роботи загальноосвітніх навчальних...
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція
Начальник відділу освіти райдержадміністрації здійснює керівництво роботою навчальних закладів району, що належать до сфери управління...
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція
Секретар-друкарка відділу освіти приймається на роботу та звільняється з неї начальником відділу освіти
Посадова інструкція медичної сестри iconПосадова інструкція
...
Посадова інструкція медичної сестри iconЗатверджено наказ моз україни 02. 09. 2009 №657 Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації
«Виписка із медичної картки амбулаторного (стаціонарного, санаторного) хворого тб 09»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи