Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі icon

Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районіНазваМетодичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі
Сторінка1/3
Дата конвертації03.07.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело
  1   2   3

Додаток до рішення

Миколаївської районної ради

від «__» ______20___ р. №___


Методичні рекомендації

щодо порядку створення та здійснення легалізації

органів самоорганізації населення у Миколаївському районі


Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актів.

Методичні рекомендації визначають порядок створення органів самоорганізації населення, вимоги та умови, які визначені законодавством як необхідні для легалізації органів самоорганізації населення.


^ Основні терміни та поняття, які використовуються у Методичних рекомендаціях, мають таке значення:

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом;

власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України сільською, селищною, міською радою органу самоорганізації населення під час його утворення;

делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження сільської, селищної, міської ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення;

реєструючий орган – виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, який здійснює легалізацію органів самоорганізації населення.


^ Розділ І. Загальні положення

  1. Органи самоорганізації є представницькими органами, які створюються жителями, що на законних підставах проживають на території відповідного села, селища, міста, чи їхньої частини.

Органи самоорганізації є однією із форм участі членів територіальних громад у вирішенні окремих питань місцевого значення.

  1. У своїй діяльності органи самоорганізації населення керуються Конституцією України, Законом України «Про органи самоорганізації населення» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, рішеннями місцевого референдуму, статутами територіальних громад, розпорядженнями сільського, селищного, міського голови, виданих у межах своїх повноважень, положеннями про органи самоорганізації населення, рішеннями зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які їх обрали.

  2. Основні завдання органів самоорганізації населення:

 • створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

 • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

 • участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

  1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

  2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, сільські, селищні комітети.

  3. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території села, селища, міста, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

  4. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на його створення, зокрема:

- сільського, селищного комітету - в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради;

- вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

- комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;

- будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

1.8. На відповідній території не може одночасно функціонувати два чи більше органів самоорганізації населення одного рівня.

1.9. Етапами створення органу самоорганізації населення є наступні:

- ініціювання створення органу самоорганізації населення;

- надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

- обрання органу самоорганізації населення;

- легалізація органу самоорганізації населення.


^ Розділ ІІ. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення


2.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення здійснюється на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.

2.2. Участь у зборах (конференції) жителів за місцем проживання повинні взяти не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників. У роботі зборів (конференції) мають право брати участь жителі, які постійно проживають на відповідній території і досягли 18 річного віку.


2.3. Якщо проведення зборів (конференції) згідно з вимогами вищезгаданого пункту пов’язане з певними організаційними складнощами, тоді конференція жителів за місцем проживання проводиться згідно з нормами:

- при створенні сільського, селищного комітету – 1 представник від 50 жителів села, селища;

- вуличного, квартального комітету - 1 представник від 5 жителів вулиці, кварталу;

- комітету мікрорайону - 1 представник від 20 жителів мікрорайону;

- будинкового комітету - 1 представник від 2 жителів будинку.

2.4. Інформація про скликання зборів (конференції) жителів за місцем проживання доводиться до відома жителів, які проживають на відповідній території, не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення.

2.5. На зборах (конференції) затверджується порядок денний, обирається голова, секретар зборів, ведеться протокол зборів, до протоколу додається список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, дати народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси та підпису учасника зборів (конференції).

2.6. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.

2.7. Рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання оформляється протоколом, який підписує голова та секретар зборів (конференції).

2.8. У протоколі вказуються наступні питання, які вирішувались на зборах (конференції) жителів за місцем проживання:

- про обрання головуючого та секретаря зборів (конференції);

- про ініціювання створення органу самоорганізації населення перед відповідною місцевою радою;

- про територію діяльності органу самоорганізації населення;

- про визначення основних напрямків діяльності органу самоорганізації населення;

- про закріплення за органом самоорганізації населення його власних повноважень;

- про обрання ініціативної групи, уповноваженої представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.

2.9. Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської ради:

- заяву про створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу самоорганізації населення;

- протокол зборів (конференції) жителів про ініціювання створення органу самоорганізації населення із рішеннями, які передбачені частиною 2.8 Методичних рекомендацій;

- список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника.

Розділ ІІІ. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

3.1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською радою.

3.2.Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд сільської, селищної, міської ради, розглядається на найближчому засіданні відповідної ради.

3.3. Представники ініціативної групи, що обрані для представлення інтересів жителів-учасників зборів (конференції) у відповідній сільській, селищній, міській раді, беруть участь у засіданні відповідної ради при розгляді питання про створення органу самоорганізації населення.

3.4.У рішенні сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов'язково визначені:

- назва органу самоорганізації населення,

- основні напрями діяльності органу самоорганізації населення,

- повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення,

- територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.5. У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення визначаються такі повноваження органу самоорганізації населення:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо, з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

7) надавати допомогу навчальним закладам,закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

3.6. Після легалізації органу самоорганізації населення сільська, селищна, міська рада може делегувати повноваження на підставі окремих рішень у спосіб та порядок, передбачений чинним законодавством. Передача таких повноважень здійснюється за наявності домовленості між органом самоорганізації населення та відповідною радою, за згодою обох сторін. Сільська, селищна, міська рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

3.7. Сільська, селищна, міська рада не вправі обмежувати термін, на який надається дозвіл на створення органу самоорганізації населення. Термін повинен відповідати тому, який визначений на зборах (конференції) жителів за місцем проживання. Орган самоорганізації населення отримує дозвіл на створення від відповідної ради тільки один раз, який діє до ліквідації органу самоорганізації населення у спосіб та у випадках, передбачених законодавством та Положенням про орган самоорганізації населення. Персональний склад органу самоорганізації населення обирається на термін повноважень відповідної сільської, селищної, міської ради.

3.8.Рішення сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», та регламентом ради.

3.9. Копія рішення сільської, селищної, міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення надається ініціативній групі, члени якої представляють інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у відповідній сільській, селищній, міській раді.

3.10. Сільська, селищна, міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом та розділами І-ІІ Методичних рекомендацій.

3.11.Порушення, які можуть бути підставою для прийняття сільською, селищною, міською радою рішення про відмову у надання дозволу на створення органу самоорганізації населення:

- ініціювання створення органу самоорганізації населення не уповноваженим законом суб’єктом (зборами (конференцією) жителів відповідної території, а іншими суб’єктами;

- відсутність кворуму на зборах (конференції) жителів;

- ухвалення рішення про ініціювання створення органу самоорганізації населення менш ніж половиною учасників зборів (конференції) жителів;

- подання ініціативною групою до відповідної сільської, селищної, міської ради не повного переліку документів, що передбачений законодавством.

3.12. Рішення про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення повинне містити вичерпні підстави та бути вмотивованим.

3.13. Рішення про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», та регламентом відповідної ради. Копія рішення про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення надається ініціативній групі, члени якої представляють інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у відповідній сільській, селищній, міській раді.

3.14. Рішення сільської, селищної, міської ради про відмову у наданні дозволу на створення орган самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

Розділ VI. Порядок обрання органу самоорганізації населення

4.1. Після надання сільською, селищною, міською радою дозволу на створення органу самоорганізації населення ініціативна група при сприянні виконавчого комітету відповідної ради проводить збори (конференцію) жителів за місцем проживання.

4.2. Інформація про скликання зборів (конференції) жителів за місцем проживання доводиться до відома жителів, які проживають на відповідній території, не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення.

4.3. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання вирішуються наступні питання:

- затвердження Положення про орган самоорганізації населення;

- визначення загального складу органу самоорганізації населення;

- обрання складу органу самоорганізації населення;

- обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

- визначення способу легалізації органу самоорганізації населення.

4.4. У Положенні про орган самоорганізації населення зазначаються: 1) назва та юридична адреса органу самоорганізації населення; 2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення; 3) права і обов'язки членів органу самоорганізації населення; 4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення; 5) строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення; 6) порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності; 7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення; 8) інші питання, пов'язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

4.5. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Загальна кількість осіб у складі органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

4.6. Орган самоорганізації населення обирається на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.

4.7. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними, особи, яких тримають у місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування.

4.8. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

4.9. Обрання складу органу самоорганізації населення здійснюється шляхом таємного голосування. Підготовка і проведення виборів органу ОСН здійснюється відкрито і гласно.

4.10.З метою організації видачі бюлетенів для виборів, організації голосування, підрахунку голосів і визначення результатів виборів загальними зборами (конференцією) відкритим голосуванням утворюється виборча комісія в кількості не менш 3 осіб з числа осіб, що бере участь у роботі загальних зборів (конференції) і має право голосу. Обраними до складу виборчої комісії вважаються особи, що одержали відносну більшість голосів учасників загальних зборів (конференції).

4.11. Правом висувати кандидатів на посади голови, секретаря, заступника (заступників), має будь-яка особа, що володіє правом голосу і проживає на території діяльності ОСН. Один учасник загальних зборів (конференції) може висунути таку кількість кандидатів на посаду голови, секретаря, заступників (заступника), членів органу ОСН, що не перевищує кількості відповідних посад. Одна й та ж особа може бути внесена тільки в один із бюлетенів для голосування: по виборах керівника ОСН, заступника (заступників), секретаря, членів ОСН.

4.12. Обов'язок оперативного виготовлення бюлетенів для голосування покладається на ініціативну групу. У бюлетені для голосування повинна бути зазначена дата, місце проведення виборів, назва органу ОСН, вказівка про те, на яку посаду здійснюються вибори, прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, а також рядок для голосування „Проти всіх кандидатів”. Кожен бюлетень повинен бути засвідчений печаткою сільської, селищної, міської ради. Після виготовлення бюлетенів і засвідчення їх печаткою вони негайно передаються у виборчу комісію.

4.13. Ініціативна група за сприяння виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради вживає заходів по виготовленню кабінок і скриньок для таємного голосування. Кабінки для таємного голосування повинні бути встановлені в залі, де проводяться загальні збори (конференція) до їх початку. Скриньки для голосування повинні бути опечатані членами виборчої комісії безпосередньо перед початком голосування в присутності осіб, що приймають участь в загальних зборах (конференції).

4.14. Видача бюлетенів учасникам загальних зборів (конференції) здійснюється членами виборчої комісії тільки особам, зареєстрованим в якості учасників загальних зборів (конференції) і що мають право голосу. Для одержання бюлетеня кожен учасник загальних зборів (конференції) повинен пред'явити паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, а після внесення в список голосуючих його прізвища, імені, по-батькові, домашньої адреси, серії і номера паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, розписатися за одержання бюлетенів для голосування. Після видачі виборчих бюлетенів кожному учаснику загальних зборів (конференції) член виборчої комісії, що видав їх, зобов'язаний засвідчити цей факт власним підписом.

4.15. Час, відведений на видачу бюлетенів і голосування, визначається рішенням загальних зборів (конференції).

4.16. При виборах голови, заступників (заступника), секретаря, членів ОСН, кожна особа, що приймає участь у голосуванні, має один голос. У випадку обрання двох чи більшої кількості заступників органу, а також при обранні членів органу ОСН, кожна особа, що приймає участь у голосуванні, має кількість голосів, що відповідає кількості осіб, що обираються за відповідним бюлетенем.

4.17. Голос вважається поданим „ЗА” відповідного кандидата, якщо голосуючий у квадраті напроти прізвища кандидата поставив знак „X” чи інший знак, що свідчить про те, що голос відданий саме за даного кандидата.

4.18. Визначення результатів виборів проводиться привселюдно в приміщенні для голосування. Ніхто не має право втручатися в роботу виборчої комісії. Сільська рада повинна вжити заходів для недопущення порушення громадського порядку під час проведення висування кандидатів, видачі бюлетенів, голосування, підрахунку голосів, при оголошенні результатів виборів.

4.19. Обраними головою, секретарем, заступником (заступниками), членами ОСН вважаються особи, що одержали більше половини голосів учасників загальних зборів (конференції). У випадку, якщо ніхто з осіб, включених у бюлетені для голосування, не набрав необхідної кількості голосів, або якщо не були обрані заступник, голова, секретар ОСН, то відразу після оголошення результатів виборів проводиться другий тур виборів.

4.20. У бюлетені по виборах голови, заступника, секретаря вносяться по дві кандидатури із числа тих осіб, що отримали найбільшу кількість голосів порівняно із іншими кандидатами під час першого туру голосування. У випадку, якщо під час другого туру не обрано голову, заступника чи секретаря ОСН проводиться нове висування кандидатів на відповідні посади.

4.21. Після оголошення результатів виборів виборча комісія негайно передає невикористані бюлетені, бюлетені, які подані проти всіх кандидатів, а також за кожного з кандидатів на збереження у ОСН чи сільську, селищну, міську раду.

4.22. Інформація виборчої комісії про результати виборів фіксується в протоколі загальних зборів (конференції).

4.23. Повноваження виборчої комісії припиняються після передачі виборчих бюлетенів на збереження у ОСН чи сільську раду за умови, що склад ОСН сформований у повному обсязі, визначеному загальними зборами (конференцією).

4.24. На зборах (конференції) жителів вирішується питання про спосіб легалізації органу самоорганізації населення.

4.25. Рішення зборів (конференції) оформляється протоколом. Протокол повинен містити рішення щодо питань, які визначені у частині 4.2. Методичних рекомендацій.

4.26. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили даний орган. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, встановленому розділом IV цих Методичних рекомендацій.

4.27. Результати голосування з обрання органу самоорганізації населення оприлюднюються виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради із використанням офіційного веб-сайту відповідної ради та інших способів, які передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та регламентом ради.

Розділ V. Порядок легалізації органу самоорганізації населення

5.1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою.

5.2. Орган самоорганізації населення може бути легалізований в один із наступних способів: шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

5.2. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради. При застосуванні такого способу легалізації орган самоорганізації населення не набуває статусу юридичної особи.

5.3. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи. При прийнятті відповідного рішення зборами (конференцією) жителів орган самоорганізації населення, який був легалізований шляхом повідомлення про заснування, може звернутись до реєструючого органу щодо проведення реєстрації органу самоорганізації населення.

5.4. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради (далі - реєструючий орган).

5.5. Реєструючий орган надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації.

5.6. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу наступні документи:

- заяву;

- копію рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

- Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, -у двох примірниках;

- персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

5.7. Реєструючий орган не може вимагати від уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання представників подання документів, які не передбачені частиною 5.6. цих Методичних рекомендацій.

5.8. Реєстрація органу самоорганізації населення реєструючим органом здійснюється безоплатно.

5.9.Реєструючий орган розглядає заяву у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

5.10. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.

5.11. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

5.12. Реєструючий орган повідомляє про результати розгляду заяви у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представників.

5.13.У разі здійснення реєстрації реєструючий орган вносить інформацію про орган самоорганізації населення у Реєстр органів самоорганізації населення, в якому вказується: найменування органу самоорганізації населення, його територія діяльності, місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові та адреса проживання керівника органу самоорганізації населення, засоби зв’язку.

5.14. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.

5.15. Внесення органу самоорганізації населення із статусом юридичної особи здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про органи самоорганізації населення».

5.16. Орган самоорганізації населення із статусом юридичної особи є неприбутковою організацією та включається до Реєстру неприбуткових організацій та установ у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.17. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу подаються:

- заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про затвердження змін до Положення;

- текст змін до Положення про органи самоорганізації населення.

Внесення змін до Положення про органи самоорганізації населення може оформлятись як у вигляді окремих додатків до нього, так і шляхом його викладення у новій редакції.

5.18. При вчиненні дій щодо реєстрації змін до Положення реєструючий орган керується частинами 5.5, 5.7-5.10 цих Методичних рекомендацій.


Зразок


Назва відповідної сільської, селищної, міської ради


Заява про створення
органу самоорганізації населенняВідповідно до статті 8 Закону України «Про органи самоорганізації населення» від «»______ 20____ року ________ відбулись збори (конференція) жителів __________ (вказати територію) про ініціювання створення органу самоорганізації населення __________________ (вказати якого, назву).

У порядку, передбаченому статями 8, 9 Закону України «Про органи самоорганізації населення» обрана на зборах (конференції) жителів за місцем проживання ініціативна група подає заяву про створення органу самоорганізації населення та звертається із проханням розглянути питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення на найближчому засіданні ради за участю членів ініціативної групи конференції жителів за місцем проживання.


Додатки:

 • протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням назви, території, основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення,

 • список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання
  із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси учасників конференції жителів.


Прізвище, ім’я по батькові члена ініціативної групи

Підпис
«___» 20___ року


Зразок


Протокол №___

зборів (конференції) жителів за місцем проживання щодо ініціювання створення органу самоорганізації населення

«__» ________ 20__ р. _________

Присутні : – _____ осіб. (список присутніх учасників конференції - жителів за місцем проживання щодо ініціювання створення органу самоорганізації населення додається)

^ Запрошені особи: ___________________

_________________

_________________
  1   2   3Схожі:

Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconУчасники Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань самоорганізації населення "Посилення соціальної функції органів самоорганізації населення", підтверджуючи рішення
Підтверджуючи рішення попередніх всеукраїнських науково-практичних конференцій, підтримують проект Закону України "Про органи самоорганізації...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconМіжнародного фонду «Відродження»
Львівський регіональний ресурсний центр для органів самоорганізації населення, який діє на базі Фонду розвитку громадських організацій...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconЧетверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення»
Україні, вивчивши позитивний досвід участі органів самоорганізації населення в управлінні місцевими справами, їхньої співпраці між...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconВосьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення»
Горлівці Донецької області, відмічають, що за період, який минув з попередньої Всеукраїнської конференції (вересень 2012 року), рух...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconВсеукраїнська громадська організація «асоціація сприяння самоорганізації населення»
Закону України «Про органи самоорганізації населення», підготовлену Всеукраїнською Асоціацією сприяння самоорганізації населення»...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconРішення Одеської міської ради про надання згоди на створення органу сон проект одеська міська рада одесский городской совет
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, на підставі заяви...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconМетодичні рекомендації щодо використання електронних засобів навчального та загального призначення
Затвердити рекомендації щодо порядку проведення експериментального випробовування електронного пристрою для читання «PocketBook»...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconСтатут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р.
Рава-Руська, приймає цей Статут, який закріплює в місті Рава-Руська систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення...
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconМетодичні рекомендації щодо організації оздоровлення дітей та проведення виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
Просимо довести зазначені методичні рекомендації до відома керівників навчальних та оздоровчих закладів
Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі iconМетодичні рекомендації до відома працівників органів управління освітою, методичних установ, керівників, вчителів, вихователів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів для врахування в роботі при організації навчально-виховного процесу
України від 18. 06. 2013 №794, надсилаємо «Методичні рекомендації щодо особливостей навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи