Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом icon

Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетомНазваПоложення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом
Дата конвертації28.04.2013
Розмір282.66 Kb.
ТипПоложення
джерело


ЗРАЗОК ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНУ СОН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами (Конференцією)

частини членів

територіальної громади міста Одеси

«___» ________________ 20___ р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Виконавчим комітетом

Одеської міської ради

Реєстраційний № _____________

«___» ________________ 20___ р.ПОЛОЖЕННЯ


Органу самоорганізації населення


комітету ____________________________________

повна назва органу СОН1


в місті Одесі


Одеса

20____ р.

Це Положення визначає загальні принципи самоорганізації населення на території _____________________________ в _________________ районі міста Одеси, діяльності

мікрорайону, вулиці, будинку тощо, та його назва назва району міста

органу самоорганізації населення на даній території, його повноваження, права, гарантії їх здійснення.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орган самоорганізації населення комітет ________________________

повна назва органу СОН2

в місті Одесі (далі – орган СОН) – це форма добровільної організації на території ________________ району міста Одеси його жителів, що об'єдналися за місцем проживання

назва району міста

на основі спільності інтересів для рішення безпосередньо через загальні збори чи конференції представників жителів даної території (далі – конференції) питань, що зачіплюють інтереси населення відповідної території і віднесених, відповідно до чинного законодавства, до ведення органів місцевого самоврядування.

Діяльність органу СОН розповсюджується на чистину території міста Одеси в межах: будинки №№ _____ по вулиці _________________, №№ _____ по вулиці _________________, №№ ______ по провулку _________________.

Орган СОН є неприбутковим представницьким органом частини членів територіальної громади міста Одеси, що мешкають на території діяльності органу СОН, і складовою частиною системи місцевого самоврядування.

1.2. Орган СОН сприяє створенню умов для реалізації кожним громадянином України його конституційного права на участь у управлінні громадськими справами та вирішенні питань місцевого значення, функціонує в тісній взаємодії з територіальною громадою міста, органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами, трудовими колективами й об'єднаннями громадян.

1.3. У своїй діяльності орган СОН керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про органи самоорганізації населення” і іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, виданими в межах своїх повноважень, рішеннями місцевих референдумів, рішеннями загальних зборів (конференцій), а також цим Положенням.

1.6. Орган СОН може входити на добровільній основі до складу асоціації органів СОН з метою захисту своїх прав, обміну досвідом, розвитку контактів (у тому числі міжнародних), а також для спільного рішення питань, що зачіплюють інтереси даних територіальних колективів.

1.7. Діяльність органа СОН ґрунтується на принципах:

 • законності;

 • безпосередньої участі населення в розробці, прийнятті і реалізації рішень по облаштованості відповідної території;

 • сполучення інтересів населення відповідної території й інтересів територіальної громади міста Одеси;

 • захисту прав і законних інтересів жителів ________________________, задоволення

мікрорайону, вулиці, будинку тощо,

соціальних потреб населення;

 • вільного волевиявлення жителів ___________________________ через загальні збори

мікрорайону, вулиці, будинку тощо,

(конференції);

 • розмаїтості здійснення форм громадського самоврядування;

 • територіальності;

 • виборності, підконтрольності, підзвітності і відповідальності органу СОН перед населенням, а у випадках, зазначених у законі – перед Одеською міською радою (далі – міськрадою);

 • самостійності, самофінансування і часткового фінансування (у частині делегованих повноважень) з міського бюджету, добровільності прийняття на себе функцій з вирішення тих чи інших питань місцевого значення;

 • гласності й врахування громадської думки.

1.8. Основними напрямками діяльності органу СОН є:

– створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах

Конституції і законів України;

– задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

– участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.9. Положення про орган СОН затверджується загальними зборами (конференцією) після одержання дозволу міськради на створення органа СОН реєструється виконавчим комітетом Одеської міської ради (далі – виконавчим комітетом).

1.10. Після реєстрації орган СОН отримує статус юридичної особи, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, розрахунковий і інший рахунки в установах банків.

1.11. Повна назва органу СОН:

на українській мові: Орган самоорганізації населення комітет ________________________ в

повна назва органу СОН3

місті Одесі;

на російській мові: Орган самоорганизации населения комитет ________________________ в

полное название органа СОН4

городе Одессе.

1.12. Місцезнаходження органу СОН: 65____, Україна, м. Одеса, вул.

індекс

________________________________________________.

адреса комітету


^ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЖИТЕЛІВ І КОНФЕРЕНЦІЇ

ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ,

СТРУКТУРА І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ СОН

2.1.1. Основою діяльності органу СОН є загальні збори (конференція) жителів, що фактично проживають на відповідній території.

2.1.2. Про скликання загальних зборів (конференції), на яких планується розгляд питання про обрання членів органу СОН чи дострокове припинення його повноважень, не менш чим за 7 днів у повідомному порядку інформується міська рада та _______________________ районна

назва райадміністрації

адміністрація Одеської міської ради (далі – райадміністрація).

У випадку проведення конференції, квоту представництва на неї жителів відповідної території визначає орган СОН чи ініціативна група в кількості не менше 3 осіб, що проживають на даній території, з ініціативи якої скликається конференція. При цьому квота представництва на конференції встановлюється в наступних розмірах:

– не менш чим по одному представнику від кожної квартири5;

– не менш чим по одному представнику від 10 приватних будинків і (чи) не менш ніж один представник від 20 квартир багатоквартирних житлових будинків6;

– не менш чим по одному представнику від 5 приватних будинків і (чи) не менш ніж один представник від 10 квартир багатоквартирних житлових будинків7;

– не менш ніж по одному представнику від 20 приватних будинків і (чи) менш ніж по одному представнику від 40 квартир в багатоквартирних житлових будинках8.

Чергові загальні збори (конференція) скликаються Одеським міським головою (далі – міським головою) чи органом СОН за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Позачергові загальні збори (конференція) скликаються з ініціативи не менш ніж 5% жителів, що фактично проживають на території діяльності органу СОН.

2.1.3. Райадміністрація має надавати всебічну допомогу в проведенні загальних зборів (конференції), їх матеріально-технічному забезпеченні, у тому числі за рахунок коштів, передбачених міським бюджетом на ці цілі.

2.1.4. У роботі загальних зборів (конференцій) можуть брати участь особи, що досягли 18-річного віку, фактично проживають на відповідній території та не позбавлені судом дієздатності.

Особи, що фактично не проживають на відповідній території, можуть брати участь у роботі загальних зборів (конференцій) з правом дорадчого

голосу.

2.1.5. Загальні збори (конференції) правомочні, якщо в їх роботі бере участь безпосередньо або представлена не менше половини жителів відповідної території.

2.1.6. До виняткової компетенції загальних зборів (конференцій) належить:

 • прийняття рішень про створення та дострокове припинення повноважень органу СОН;

 • прийняття положення про орган СОН, внесення до нього змін та доповнень;

 • визначення кількісного складу органу СОН та його ревізійної комісії;

 • обрання ініціативної групи, що буде представляти інтереси жителів відповідної території у взаєминах з міською радою, виконавчим комітетом до сформування персонального складу органу СОН;

 • визначення кількісного і персонального складу виборчої комісії з виборів ___________________________ органу СОН, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

__________________________, секретаря, а також членів органу СОН;

назва посади керівника органу СОН

 • обрання і дострокове припинення повноважень ___________________, заступника

назва посади керівника органу СОН

(заступників) ________________________, секретаря, членів органу СОН, ревізійної комісії

назва посади керівника органу СОН

органу СОН;

 • визначення терміну повноважень органу СОН та його ревізійної комісії;

 • прийняття рішень по щорічних звітах органу СОН та його ревізійної комісії;

 • прийняття рішень про встановлення розміру оплати праці штатних працівників органу СОН, членів його ревізійної комісії (на період проведення ревізій) за рахунок доходів від власної фінансово-господарської діяльності;

 • прийняття рішень про введення місцевих зборів на основі добровільного самооподаткування;

 • затвердження програм діяльності органу СОН;

 • розгляд і затвердження кошторисів доходів і витрат органу СОН, а також затвердження звітів про їх виконання.

Загальні збори (конференція) можуть прийняти до свого розгляду й інші питання, що зачапають інтереси жителів відповідної території.

2.1.7. Рішення загальних зборів (конференцій) приймаються простою більшістю голосів присутніх і оформляються протоколом.

Усі рішення загальних зборів (конференцій) протягом 10 днів у письмовій формі доводяться до відома міської ради і райадміністрації.

2.2.1. Орган СОН створюється загальними зборами (конференцією) на підставі рішення міської ради.

2.2.2. Вибори органу СОН проводяться на загальних зборах (конференції)

на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування після одержання згоди міської ради на створення органу СОН.

Підготовка і проведення виборів органу СОН здійснюється відкрито і гласно. Витрати, зв'язані з підготовкою і проведенням виборів, здійснюються за рахунок коштів райадміністрації, в тому числі за рахунок сум на ці цілі, передбачені міським бюджетом.

2.2.3. З метою організації видачі бюлетенів для виборів, організації голосування, підрахунку голосів і визначення результатів виборів загальними зборами (конференцією) відкритим голосуванням утворюється виборча комісія в кількості не менш 3 чоловік з числа осіб, що бере участь у роботі загальних зборів (конференції) і має право голосу. Обраними до складу виборчої комісії вважаються особи, що одержали відносну більшість голосів учасників загальних зборів (конференції).

2.2.4. Правом висувати кандидатів на посаді ________________________ органа СОН,

назва посади керівника органу СОН

заступника (заступників) ________________________, секретаря, а також членів органа СОН

назва посади керівника органу СОН

має будь-яка особа, що володіє правом голосу і проживає на території діяльності органа СОН. Один учасник загальних зборів (конференції) може висунути таку кількість кандидатів на посаду ________________________________ органу СОН, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

________________________________, секретаря і членів органу СОН, що не перевищує

назва посади керівника органу СОН

кількості відповідних посад.

Одна й та ж особа може бути внесена тільки в один із бюлетенів для голосування: по виборах ________________________ органу СОН, заступника (заступників) _________________________,

назва посади керівника органу СОН назва посади керівника органу СОН

секретаря або членів органу СОН.

2.2.5. Обов'язок оперативного виготовлення бюлетенів для голосування покладається на райадміністрацію.

Бюлетені для голосування повинні бути виготовлені негайно після завершення процедури висування кандидатів на посаду ____________________ органу СОН, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

________________________, секретаря і членів органу СОН у кількості, що відповідає числу

назва посади керівника органу СОН

учасників загальних зборів (конференції), що володіють правом вирішального голосу. Райадміністрація виготовляє окремо бюлетені для виборів ______________________________

назва посади керівника органу СОН

органу СОН, заступника (заступників) ______________________________, секретаря

назва посади керівника органу СОН

і членів органу СОН.

У бюлетені для голосування повинна бути зазначена дата, місто і район проведення виборів, назва органу СОН, вказівка про те, на яку посаду здійснюються вибори, прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, домашня адреса кандидатів, а також рядок для голосування „Проти всіх кандидатів”. Кожен бюлетень після його виготовлення повинен бути засвідчений печаткою райадміністрації. Після виготовлення бюлетенів і засвідчення їх печаткою вони негайно передаються у виборчу комісію.

Райадміністрація вживає заходів по виготовленню кабінок і скриньок для таємного голосування. Кабінки для таємного голосування повинні бути встановлені в залі, де проводяться загальні збори (конференція) до їх початку.

Скриньки для голосування повинні бути опечатані членами виборчої комісії безпосередньо перед початком голосування в присутності осіб, що приймають участь в загальних зборах (конференції).

2.2.6. Видача бюлетенів учасникам загальних зборів (конференції) здійснюється членами виборчої комісії тільки особам, зареєстрованим в якості учасників загальних зборів (конференції) і що мають право голосу. Для одержання бюлетеня кожен учасник загальних зборів (конференції) повинен пред'явити паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, а після внесення в список голосуючих його прізвища, імені, по-батькові, домашньої адреси, серії і номера паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, розписатися за одержання бюлетенів для голосування. Після видачі виборчих бюлетенів кожному учаснику загальних зборів (конференції) член виборчої комісії, що видав їх, зобов'язаний засвідчити цей факт власним підписом.

Час, відведений на видачу бюлетенів і голосування, визначається рішенням загальних зборів (конференції).

2.2.7. При виборах _________________________ органу СОН, заступника

назва посади керівника органу СОН

___________________________ і секретаря, кожна особа, що приймає участь у голосуванні,

назва посади керівника органу СОН

має один голос.

У випадку обрання двох чи більшої кількості заступників _______________________ органу

назва посади керівника органу СОН

СОН,а також при обранні членів органу СОН, кожна особа, що приймає участь у голосуванні, має кількість голосів, що відповідає кількості осіб, що обираються за відповідним бюлетенем.

2.2.8. Голос вважається поданим „ЗА” відповідного кандидата, якщо голосуючий у квадраті напроти прізвища кандидата поставив знак „X” чи інший знак, що свідчить про те, що голос відданий саме за даного кандидата.

2.2.9. Визначення результатів виборів проводиться привселюдно в приміщенні для голосування. Ніхто не має право втручатися в роботу виборчої комісії. Райадміністрація повинна вжити заходів для недопущення порушення громадського порядку під час проведення висування кандидатів, видачі бюлетенів, голосування, підрахунку голосів, при оголошенні результатів виборів.

2.2.10. Обраними _________________________ органу СОН, заступником (заступниками)

назва посади керівника органу СОН

__________________________ керівника, секретарем, членами органу СОН вважаються особи,

назва посади керівника органу СОН

що одержали більше половини голосів учасників загальних зборів (конференції).

У випадку, якщо ніхто з осіб, включених у бюлетені для голосування, не набрав необхідної кількості голосів, або якщо не були обрані всі заступники _______________________ чи члени

назва посади керівника органу СОН

органу СОН, то відразу після оголошення результатів виборів проводиться другий тур виборів.

У бюлетені по виборах _________________________, заступника

назва посади керівника органу СОН

__________________________ і секретаря органу СОН вносяться по дві кандидатури із числа тих

назва посади керівника органу СОН

осіб, що отримали найбільшу кількість голосів порівняно із іншими кандидатами під час першого туру голосування.

У випадку проведення другого туру виборів заступників _________________________ та

назва посади керівника органу СОН

членів органу СОН в бюлетень вносяться кандидатури тих осіб, які не отримали необхідної кількості голосів в ході першого туру голосування.

У випадку, якщо під час другого туру ________________________ органу СОН, заступник

назва посади керівника органу СОН

(заступники) _________________________, секретар чи члени органу СОН не будуть обрані, то

назва посади керівника органу СОН

проводиться нове висування кандидатів на відповідні посади.

2.2.11. Після оголошення результатів виборів виборча комісія негайно передає невикористані бюлетені, бюлетені, які подані проти всіх кандидатів, а також за кожного з кандидатів на збереження у райадміністрацію.

2.2.12. Інформація виборчої комісії про результати виборів фіксується в протоколі загальних зборів (конференції).

2.2.13. Повноваження виборчої комісії припиняються після передачі виборчих бюлетенів на збереження у райадміністрацію за умови, що склад органу СОН сформований у повному обсязі, визначеному загальними зборами (конференцією).

2.2.14. Орган СОН обирається на термін, визначений загальними зборами (конференцією), але не більший, ніж на 4 роки9.

2.2.15. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення органу СОН здійснюється райадміністрацією у межах коштів, передбачених на це в міському (районному) бюджеті.

Після легалізації органу СОН у порядку, передбаченому Законом України „Про органи самоорганізації населення”, надаються нежитлові приміщення, необхідні для здійснення ними своїх повноважень. Дані приміщення надаються на умовах пільгової оренди на весь період діяльності органу СОН10.

2.2.16. Орган СОН організує свою роботу за планами, що узгоджуються з райадміністрацією, а потім затверджуються загальними зборами (конференцією).

2.2.17. Засідання органу СОН скликаються його ______________________ чи особою,

назва посади керівника органу СОН

що виконує його обов'язки, по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал і є правомочними за участі в них більше половини загального складу органу СОН.

Перше, організаційне засідання органу СОН проводиться в тижневий термін після його обрання і вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів органу СОН.

Всі питання на засіданнях органу СОН вирішуються відкрито, більшістю голосів від загального складу органу СОН. Рішення по розглянутих питаннях вносяться до протоколу засідання.

2.2.18. У роботі органу СОН із правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України і депутати місцевих рад, а ти з них, що проживають на території діяльності органу СОН або у виборчий округ яких входить зазначена територія – із правом вирішального голосу.

В роботі органу СОН із правом дорадчого голосу можуть також брати участь і інші особи, що мешкають на відповідній території, члени ревізійної комісії органу СОН, представники виконавчих органів міської ради та райадміністрації.

2.2.19. Для виконання поточної роботи ____________________, заступник (заступники)

назва посади керівника органу СОН

_________________________, секретар, члени органу СОН розподіляють між собою обов'язки.

назва посади керівника органу СОН

У разі потреби орган СОН може утворювати сектори (комісії), робочі групи, інші органи з питань експлуатації і ремонту житлового фонду, благоустрою і санітарії, з культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи, по роботі з дітьми та підлітками, з питань соціальної допомоги та інші.

2.2.20. Орган СОН інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийому жителів.

Орган СОН через друковані засоби масової інформації міської ради зобов'язаний інформувати жителів міста про персональний склад членів органу СОН, територію діяльності, а також про своє місцезнаходження, часи роботи і прийому жителів.

Орган СОН не рідше одного разу в рік має звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях).

2.3.1. ______________________ органу СОН обирається на термін повноважень органу СОН -

назва посади керівника органу СОН

і звільняється від займаної посади відповідно до процедур, передбачених Законом України „Про органи самоорганізації населення”, а також Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі, затвердженим рішенням міської ради «Про органи самоорганізації населення в місті Одесі» від 14.01.2002 р. № 3374-ХХІІІ (далі – „Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі”).

2.3.2. __________________________ органу СОН працює в органі СОН на громадських

назва посади керівника органу СОН

засадах, якщо інше не передбачено рішенням міської ради.

2.3.3. __________________________ органу СОН:

назва посади керівника органу СОН

 • організує роботу органу СОН, скликає і веде його засідання;

 • організує виконання рішень органу СОН;

 • сприяє органам виконавчої влади і місцевого самоврядування в організації виконання нормативних актів;

 • є розпорядником поточного банківського рахунка та інших рахунків органу СОН;

 • представляє інтереси органу СОН у відносинах з громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності;

 • дає доручення заступнику (заступникам) ________________________,

назва посади керівника органу СОН

секретарю і членам органу СОН, розподіляє обов'язки серед членів органу СОН;

 • веде особистий прийом жителів;

 • контролює правильність ведення документації органу СОН;

 • підписує рішення та інші документи від імені органу СОН;

 • несе персональну відповідальність за результати фінансово-господарської та інших видів діяльності органу СОН;

 • виконує доручення органу СОН;

 • здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, а також цим Положенням, до його компетенції.

2.3.4. У своїй діяльності __________________________ органу СОН є підзвітним загальним

назва посади керівника органу СОН

зборам (конференції) і може бути достроково звільнений з посади загальними зборами (конференцією) більшістю голосів від числа присутніх за пропозицією не менш однієї третини членів органу СОН або міської ради.

2.4.1. Заступник (заступники) __________________________ органу СОН обирається

назва посади керівника органу СОН

і звільняється від займаної посади відповідно до процедур, передбачених Законом України „Про органи самоорганізації населення”, а також „Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі”.

2.4.2. Заступник (заступники) ___________________________ працюють в органі СОН

назва посади керівника органу СОН

на громадських засадах.

2.4.3. У випадку відсутності _________________________ органу СОН чи неможливості

назва посади керівника органу СОН

виконання ним своїх обов'язків з інших причин його функції виконує заступник ____________________________ органу СОН.

назва посади керівника органу СОН

2.5.1. Секретар органу СОН обирається і звільняється від займаної посади відповідно до процедур, передбаченими Законом України „Про органи самоорганізації населення”, а також „Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі”.

2.5.2. Секретар органу СОН працює в органі СОН на громадських засадах, якщо інше не передбачено рішенням міської ради.

2.5.3. Секретар органу СОН забезпечує підготовку засідань органу СОН, питань, що виносяться на його розгляд, забезпечує ведення діловодства, своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ, організацій і жителів рішень органу СОН, контролює їх виконання, а також виконує інші покладені на нього обов'язки.

2.6.1. Контроль за використанням органом СОН фінансових і матеріальних ресурсів здійснює міська рада, виконавчий комітет, загальні збори (конференція), ревізійна комісія органу СОН, а також відповідні органи державної влади.

2.6.2. Ревізійна комісія органу СОН обирається більшістю голосів від числа учасників загальних зборів (конференції) в кількості 3-7 осіб.

Як правило, ревізійна комісія має обиратися одночасно з обранням органу СОН. До її склад не можуть входити особи, обрані до складу органу СОН.

2.6.3. Ревізійна комісія в порядку здійснення своїх повноважень проводить відповідно до чинного законодавства ревізію фінансово-господарської діяльності органу СОН і інформує загальні збори (конференцію) про її результати.

У разі потреби ревізійна комісія інформує про результати ревізії мешканців, що проживають на території діяльності органу СОН, міську раду і райадміністрацію.

Ревізійна комісія не рідше одного разу в рік звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференції).


^ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНУ СОН

3.1. Орган СОН у межах своєї діяльності:

1) сприяє додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

2) вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси та проектів міських бюджетів;

3) організовує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

4) організовує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

5) здійснює контроль за якістю надаваних мешканцям, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу СОН, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

6) надає допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяє збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

7) організовує допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносить пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

8) надає необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовує вивчення населенням правил пожежної безпеки, бере участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

9) сприяє відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

10) розглядає звернення громадян, веде прийом громадян;

11) веде облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу СОН;

12) сприяє депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

13) інформує мешканців про діяльність органу СОН, організовує обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

Орган СОН у межах території своєї діяльності може реалізовувати також інші повноваження, передбачені чинними нормативними актами, прийнятими на основі добровільно узятих на себе органом СОН зобов'язань, при наявності згоди жителів відповідної території, вираженої на загальних зборах (конференції).

3.2. Координацію роботи органу СОН і надання йому методичної допомоги здійснює апарат міської ради, райадміністрації і профільні постійні комісії міської ради.


^ 4. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА І ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ОРГАНУ СОН

4.1. Фінансово-економічну основу органу СОН складають:

– фінансові ресурси, отримані ним чи передані йому відповідно до законодавств;

– майно, придбане за рахунок власних фінансових ресурсів органу СОН;

– майно, передане органу СОН в оперативне управління міською радою.

Фінансові ресурси органу СОН, зареєстрованого виконавчим комітетом, утворюються за рахунок місцевих зборів на основі добровільного самооподаткування, доходів від діяльності створюваних ним підприємств, установ та організацій, добровільних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб, коштів, що передаються йому міською радою для здійснення делегованих повноважень, а також інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Орган СОН, зареєстрований виконавчим комітетом, має право:

– відкривати рахунки в установах банків, виготовляти печатки, бланки зі власним найменуванням і інші атрибути юридичної особи;

– самостійно використовувати наявні фінансові ресурси відповідно до цілей та напрямків своєї діяльності;

– створювати за рахунок власних або переданих кошті, добровільних внесків та пожертвувань фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян об’єкти комунально-побутового та соціально-культурного призначення, забезпечувати їх утримання та експлуатацію;

– утворювати у встановленому законодавством порядку підприємства, установи та організації, основані на колективній власності жителів відповідної території, в тому числі ремонтні, по наданню послуг тощо;

– укладати договори з юридичними і фізичними особами, пов'язані з їх участю у вирішенні соціально-економічних задач на даній території;

– розробляти і надавати органам місцевого самоврядування м. Одеси проекти планів і програм розвитку відповідної території для використання їх у складі планів соціально-економічного і культурного розвитку і програм міста, що приймаються міською радою;

- надавати органам місцевого самоврядування міста Одеси рекомендації з питань відведення землі на території діяльності органу СОН, будівництва та розширення на відповідній території підприємств та інших об’єктів виробничого і соціально-культурного призначення, про необхідність та доцільність розміщення підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, шкіл, поліклінік та інших соціально-культурних установ, режиму їх роботи, а також режиму транспортного обслуговування цієї території;

– користатися земельними ділянками в порядку, передбаченому законодавством;

– виступати замовником будівельних і ремонтних робіт, здійснюваним за рахунок коштів, що знаходяться в розпорядженні органу СОН;

– приймати на свій баланс на праві спільної власності майно, що утворюється за рахунок коштів і трудової участі населення, проживаючого на території його діяльності, чи передане йому міською радою в оперативне управління;

– об’єднувати на договірних засадах власні кошти та кошти юридичних та фізичних осіб, для будівництва і утримання різноманітних об'єктів комунально-побутового і соціально-культурного призначення;

– отримувати під власну відповідальність кредити та надавати позики із власних коштів, купувати акції та облігації;

– здійснювати іншу фінансово господарську діяльність, передбачену чинним законодавством.

4.3. Міська рада з урахуванням можливостей органу СОН, зареєстрованого виконавчим комітетом, і місцевих умов може своїм рішенням, прийнятим за згодою органу СОН, передавати йому свої повноваження по управлінню окремими об'єктами комунальної власності, що знаходяться на території діяльності органу СОН, а також інші питання своєї компетенції (за винятком питань, пов'язаних із прийняттям нормативних актів, а також віднесених до виключної компетенції міської ради) з одночасною передачею відповідних матеріально-фінансових ресурсів.

Передача майна, прав і фінансових ресурсів органу СОН здійснюється на договірній основі.

4.4. Майно, створене за рахунок коштів і внаслідок господарської ініціативі органу СОН, придбане їм чи передане йому у власність фізичними чи юридичними особами, органами місцевого самоврядування, знаходиться в спільній сумісній власності жителів, що мешкають на території його діяльності, в особі органу СОН.

4.5. У спільній сумісній власності населення в особі органу СОН знаходяться фінансові кошти, отримані за рахунок господарської діяльності органу СОН, передані органами місцевого самоврядування, а також такі, що надійшли в якості добровільних внесків та пожертвувань фізичних і юридичних осіб, об'єднань громадян.

Використання та розпорядження фінансовими коштами здійснюється органом СОН на основі відповідних кошторисів доходів і витрат. Річні звіти про використання коштів і отримані доходи розглядаються і затверджуються загальними зборами (конференцією).

4.6. Органи місцевого самоврядування, а також особи, що проживають на території діяльності органу СОН, не несуть відповідальність по майновим та фінансовим зобов'язанням органу СОН.


^ 5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНУ СОН З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН

І СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

5.1. Органи місцевого самоврядування здійснюють фінансування діяльності органу СОН в порядку, передбаченому „Положенням про органи самоорганізації населення в місті Одесі”. Відповідно до нього також вирішуються питання про делегування орану СОН окремих повноважень міської ради, фінансів та майна, встановлення пільг по сплаті місцевих податків і зборів у частині, що надходить до бюджету міста, для підприємств, установ, організацій, створених органом СОН, а також для фізичних і юридичних осіб, що надають фінансову допомогу органу СОН тощо.

5.2. Взаємодія органу СОН з об'єднаннями громадян і суб'єктами господарювання здійснюється на договірній основі.


^ 6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНУ СОН

6.1. Орган СОН самостійно визначає напрямки своєї діяльності у відповідності до цього Положення. Втручання в діяльність органу СОН не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.2. Рішення органу СОН, прийняті їм у межах своїх повноважень, підлягають обов'язковому розгляду і вжиттю за ними заходів у встановлені законодавством терміни тими органами місцевого самоврядування м. Одеси, юридичними і фізичними особами, яким вони адресовані.

6.3. Юридичні і фізичні особи несуть перед органом СОН відповідальність, у тому числі майнову, відшкодовуючи в повному обсязі шкоду, заподіяну їхніми діями чи бездіяльністю органу СОН, населенню, навколишньому середовищу, а також шкоду, нанесену в результаті невиконання рішень органу СОН, відповідно до законодавства.

6.4. Орган СОН має право звернутися в суд з заявою (позовом) про визнання недійсними актів міського голови, органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Одеси, рішень (наказів) юридичних осіб, що порушують права і законні інтереси жителів міста, що проживають на території діяльності органу СОН, або обмежують повноваження органу СОН, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.5. Орган СОН несе передбачену чинним законодавством відповідальність за законність і наслідки своїх рішень і дій.


^ 7. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНУ СОН

7.1. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень органу СОН визначається чинним законодавством України.

7.2. За рішенням міської ради створюється ліквідаційна комісія, яка надає ліквідаційний баланс на затвердження загальних зборів (конференції).

7.3. Фінанси і майно органу СОН (за винятком переданих органу СОН міською радою і її виконавчими органами), у випадку його ліквідації, не можуть перерозподілятися між членами органу СОН чи членами територіальної громади, що проживають на території діяльності органу СОН, і використовуються для виконання його завдань, передбачених цим Положенням, або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду направляються в доход держави.

7.4. Фінанси і майно, передані органу СОН міською радою і її виконавчими органами, підлягають поверненню в бюджет міста Одеси і виконавчому комітету міської ради відповідно протягом тижневого терміну з дня прийняття міською радою рішення про дострокове припинення повноважень органу СОН.1 Власна назва органу СОН повинна бути написана великими літерами.

2 Власна назва органу СОН повинна бути написана великими літерами.

3 Власна назва органу СОН повинна бути написана великими літерами.

4 Собственное название органа СОН должно быть написано большими литерами.

5 Вказана квота зазначається лише в Положеннях що регламентують діяльність будинкових органів СОН.

6 Вказана квота зазначається лише в Положеннях що регламентують діяльність квартальних органів СОН.

7 Вказана квота зазначається лише в Положеннях що регламентують діяльність вуличних органів СОН.

8 Вказана квота зазначається лише в Положеннях що регламентують діяльність селищних, мікрорайонних органів СОН, а також органів СОН що діють в межах житлового комплексу.

9 У зв’язку із збільшенням терміну повноважень міських рад до 5 років, у випадку внесення міською радою відповідних змін до „Положення про органи самоорганізації населення в місті Одесі” у цьому пункті Положення слід внести відповідні корективи шляхом заміни цифри 4 на цифру 5.Доти, поки такі зміни не будуть внесені, органи СОН в місті Одесі мають обиратися на чотирьохрічний термін.

10 Це правило розповсюджується лише на органи СОН, що діють на рівні мікрорайонів, житлових комплексів та селищ. Тому включати такі пункти у власні Положення можуть тільки такі органи СОН.Схожі:

Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconПоложення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса
Одесі, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 14. 01. 2002 р. №3374–ххiii “Про органи самоорганізації населення в місті...
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconЗразок заяви у виконавЧИй комітет Одеської міської ради про легалізацію органу сон шляхом реєстрації
Уповноважені представники учасників загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання,...
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconПротокол №1 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста за місцем проживання
Зразок протоколу засновницьких загальних зборів (конференції) по створенню органу сон
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconЗразок заяви в міську раду уповноважених загальними зборами (конференцією) з проханням дати згоду на створення органу сон

Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconПовідомлення виконавчий комітет Одеської міської ради
Уповноважені представники учасників загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання,...
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconРішення " " 201 р м. Одеса № VІ про забезпечення участі членів територіальної громади міста Одеси у здійснені громадського
Одеси, підвищення ефективності використання бюджетних коштів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,...
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconПро затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва
України "Про столицю України місто-герой Київ", статей 2, 4, 5, 6, частини другої статті 19 Закону України "Про оренду державного...
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconДодаток до рішення Южноукраїнської міської ради від 2008 № Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська в новій редакції 1
Методика визначає механізм нарахування орендної плати, інших платежів, пов’язаних з орендою майна спільної власності територіальної...
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconЗатверджено Загальними зборами уаіб 14 квітня 2011 р. Річний звіт української асоціації інвестиційного бізнесу за 2010 рік
Відповідно до Плану роботи уаіб на 2010 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 14 квітня 2010 року та Програми розвитку та діяльності...
Положення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом iconРішення Президії Академії Загальними зборами членів Асоціації "Українське об’єднання проектних організацій" від 14 грудня 2006 р. Протокол від 15 грудня 2006р
Загальними зборами членів Асоціації “Українське об’єднання проектних організацій”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи