Електронна пошта незалежна асоціація банків України icon

Електронна пошта незалежна асоціація банків УкраїниНазваЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Дата конвертації16.05.2013
Розмір99.23 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЕЛЕКТРОННА ПОШТАНезалежна асоціація банків України


Комітет з питань регуляторної політики і нагляду


Вих. № 195-01/03

від 01.03.2012р.


Про зміни до Інструкції про порядок

регулювання діяльності банків в Україні

Національний банк України


Департамент нормативно -

методологічного забезпечення

банківського регулювання та нагляду
Зважаючи на необхідність виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” Асоціація «Незалежна асоціація банків України» (далі – НАБУ) з розумінням сприймає важливість удосконалення підходів до розрахунку розміру регулятивного капіталу банків.

Банки - члени НАБУ позитивно оцінили запровадження Проекту змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні протягом 2013 року, особливо, поетапний процес, тому НАБУ готова відстежувати вплив цих змін на діяльність банків на кожному етапі.

Однак, необхідно зазначити, що для банків з іноземним капіталом, у яких вимоги до капіталу згідно з Базельською угодою впроваджені на повноцінній основі згідно з МСФЗ, перехід на обчислення вимог до капіталу під операційні ризики на основі національних стандартів обліку та звітності створить певні технологічні труднощі та неефективне дублювання управлінської звітності. Зважаючи на це, пропонуємо НБУ розглянути можливість дозволити банкам, в особливості з іноземним капіталом, що вже імплементували відповідні підходи, продовжувати здійснювати розрахунок капіталу на покриття операційного ризику звітності за МСФЗ.

Крім того, і Базельський комітет по банківському нагляду пропонує три підходи розрахунку нормативу капіталу під операційним ризиком:

 • на основі базового показника (Basic Indicator Approach);

 • стандартизований підхід (Standardized Approach);

 • передовий підхід виміру (Advanced Measurement Approach) – AMA;

Перші два підходи дають тільки деякий орієнтир, але не визначають реальний рівень операційного ризику, на який наражається банк. Застосування базового та стандартизованого методу не дозволяє оцінити, скільки реально може втратити банк після реалізації операційного ризику. Нормативи капіталу розраховані таким чином по оцінці масштабів діяльності банку не враховують ефективності контролю та управління ризиками в банку.

^ Тому ми пропонуємо внести до проекту Змін можливість використовувати банкам передовий підхід виміру (AMA), що дозволяє банку побудувати власну емпіричну модель розрахунку капіталу необхідного для покриття операційного ризику. Такий підхід враховує специфіку діяльності конкретного банку, контрольні заходи, що застосовуються, а також заходи по мінімізації ризиків, тому банк може зменшити норматив капіталу завдяки ефективній роботі ризик-менеджменту і внутрішнього контролю.

Це буде спонукати банки до побудови зрілої системи операційного ризик-менеджменту, впровадження цілого комплексу організаційних та технічних рішень направлених на зменшення ризиків притаманних конкретним напрямкам його діяльності. І відповідно така мотивація призведе до підвищення ефективності роботи банків, покращення ділової репутації, прозорості ведення діяльності, зросте довіра клієнтів та партнерів, в тому числі і на міжнародному рівні, а це однозначно вплине на підвищення рейтингу довіри до банківської системи України в цілому та призведе до росту ефективності діяльності фінансового сектору.


Якщо НБУ дозволить використання внутрішніх моделей в банках, де система операційного ризик-менеджменту є зрілою і це можливо довести шляхом аудиту, то виникне ситуація, коли ряд банків, що в силу різних причин не володіють інструментами операційного ризик-менеджменту будуть змушені використовувати базовий або стандартизований підходи до розрахунку капіталу під ризиком. Для того, щоб зберегти конкурентне середовище фінансового сектору і надати час банкам на приведення у відповідність ризик-менеджменту вимогам нормативного акту, необхідно запроваджувати дані Зміни поетапно, а саме в норматив адекватності капіталу, враховувати капітал під операційним ризиком у розмірі:

  • 30% від розрахованої величини з моменту набрання чинності Змін;

  • 50% через рік після набрання чинності;

  • 70% через 2 роки після набрання чинності;

  • 100% через три роки після набрання чинності.


Крім того, просимо врахувати наступні зауваження до проекту змін до Інструкції в частині алгоритмів розрахунку вимог до капіталу під операційний ризик, а саме:


 1. ^ Щодо алгоритмів розрахунку вимог до капіталу –

З метою дотримання відповідності підходів до розрахунку вимог до капіталу під операційний ризик стандартам Basel 2 та уникнення неадекватного врахування при обчисленні регулятивних вимог неактуальних даних про розмір річного валового доходу за ретроспективні періоди, пропонуємо переглянути алгоритми обчислення вимог до капіталу, обмеживши можливість ретроспективного врахування валових доходів (незалежно від їх розміру) виключно 3–ма останніми роками. Зазначене надасть змогу привести алгоритми розрахунку вимог до капіталу під операційних ризик до міжнародних регулятивних стандартів.

З урахуванням зазначеного, пропонуємо внести зміни до алгоритмів:

 • для підходу на основі базового показника – додати до тексту Змін наступний абзац «Показники за любий рік з останніх трьох, що передують року, в якому здійснюється розрахунок, та в якому щорічний валовий дохід був від”ємним, повинні виключатися як із чисельника, так із знаменика при розрахунку середнього значення вимог»

 • для стандартизованого підходу – внести зміни до запропонованої редакції абзацу та викласти його наступним чином «Якщо у результаті розрахунків сукупний дохід за рік має від’ємне значення, його значення не береться до розрахунку розміру капіталу на покриття операційного ризику. У цьому разі банк для розрахунку розміру капіталу на покриття операційного ризику приймає значення доходу за відповідний рік, яке дорівнює нулю» .

На підставі вищезазначених пропозицій необхідно внести зміни також до формул розрахунку вимог до капіталу.


 1. ^ Щодо переліку вимог НБУ для отримання дозволу на застосування стандартизованого підходу

Вимога «б) система управління операційним ризиком введена в дію, інтегрована в загальну систему управління ризиками банку і відповідає запровадженим банком вимогам щодо організації системи внутрішнього контролю» - потребує роз’яснення та/або уточнення які вимоги щодо організації системи внутрішнього контролю маються на увазі.


3.Також, з метою більш детального та виваженого підходу щодо визначень та формулювань просимо звернути увагу на таке:


Пунктом 1 (абзац 3) Проекту змін щодо запровадження вимог покриття капіталом операційних ризиків пропонується до активів, зважених на ризик додавати „сумарну величину операційного ризику” при визначенні нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Однак, запропонованою редакцією нового п.1.5 глави 1 розділу ІV розрахунок цієї величини не наведено. Надалі в Проекті змін використовується поняття «розмір капіталу на покриття операційного ризику», який четвертим абзацом підпункту Ґ) п. 1.5 пропонується включати до розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу Однак алгоритм такого включення не наведено. З метою уникнення непорозумінь, пропонуємо вираз „розмір капіталу на покриття операційного ризику” замінити на „сукупна величина операційного ризику, що має покриватись за рахунок капіталу”.


Досить детально у Проекті змін наведено порядок визначення і застосування стандартизованого підходу визначення операційного ризику (у редакції запропонованих змін – „розміру капіталу на покриття операційного ризику”). Однак не наведено порядок та терміни включення до розрахунку достатності (адекватності) регулятивного капіталу сукупної величини операційного ризику, розрахованої за базовим методом.

З огляду на це пропонуємо зазначити порядок і терміни включення до розрахунку достатності (адекватності) регулятивного капіталу сукупної величини операційного ризику, розрахованої за базовим методом.


У п’ятому абзаці підпункту в) п.1.5 Проекту змін передбачено застосування Банком стандартизованого підходу для визначення „розміру капіталу на покриття операційного ризику” за умови отримання письмового погодження Національного банку. У четвертому абзаці підпункту Ґ) п. 1.5 передбачено, що Банк повинен включати до розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу розмір капіталу, необхідний на покриття операційного ризику, розрахований відповідно до стандартизованого підходу, починаючи з першого місяця, наступного за місяцем, у якому отримано письмове погодження НБУ. В той же час, п.1.5 (абзац перший) передбачається, що Банк розраховує розмір капіталу, необхідного для покриття операційного ризику, щорічно за станом на перше січня року, наступного за звітним, протягом операційного дня, наступного за днем оприлюднення річної фінансової звітності. Таким чином, виникає невизначеність щодо розрахунку розміру капіталу, необхідного для покриття операційного ризику, після переходу на нову модель розрахунку: з початку наступного місяця (після дати отримання дозволу) або з початку наступного звітного року. Вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до Проекту змін з метою уникнення такої невизначеності.

Підпунктом б) пункту 1.5. Проекту змін визначається, що окремий вид діяльності має бути віднесений виключно до однієї бізнес-спеціалізації. Пропонуємо розглянути питання щодо можливості розподілу банками окремих видів діяльності (які не можна прямо віднести до окремої бізнес – спеціалізації) за кількома бізнес – спеціалізаціями, згідно визначеного критерію розподілу. Наприклад, діяльність підрозділів бек-офісу щодо супроводження операцій різних структурних підрозділів фронт-офісу не може бути віднесена до одного окремого бізнес-напряму; в той же час, на нашу думку, цей вид діяльності не є найбільш ризиковим серед наведених у Проекті змін.


Також, вважаємо доцільним відмітити, що враховані Проектом в показнику «Розрахункового доходу»:

«….результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку;

результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки;

результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж*;

результат від операцій з іноземною валютою;

результат від переоцінки іноземної валюти;

результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості;»

є проявом ринкового ризику та відображенням змін макроекономічної ситуації в Україні.


4. ^ Щодо самої методики розрахунку рівня операційного ризику.

Визначення що запропоноване НБУ «Операційний ризик – це потенційний ризик збитків/втрат, що виникає через недоліки корпоративного управління, систем внутрішнього контролю, інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи банку або в результаті зовнішніх подій.» не враховує навмисні та ненавмисні дії персоналу, а більше покриває ризики форс-мажорів, що в підлягають страхуванню (наприклад страхування майна, готівки, банкоматів, ВВВстрахування).

Крім того в Проекті змін вказано:

«Якщо в результаті розрахунків сукупний дохід за рік має від’ємне значення або дорівнює нулю, то його значення не береться до розрахунку розміру капіталу на покриття операційного ризику. У цьому разі банк для розрахунку розміру капіталу на покриття операційного ризику бере розрахований сукупний дохід за три роки, що передують року, в якому здійснюється розрахунок, в які розрахункове значення сукупного доходу є позитивним.»

В той же час саме відсутність доходу є найбільш яскравою ознакою недоліків корпоративного управління.


Для впровадження резервів на покриття капіталом операційного ризику в Україні необхідно проаналізувати статистику подій та збитків від реалізованих подій, та розрахувати власні бета-коефіцієнти, що будуть відповідати дійсній практиці роботи з операційними ризиками. Також необхідно чітко відокремити кредитні резерви та резерви під операційний ризик (пов'язаний з шахрайськими діями клієнтів/персоналу при проведенні кредитних операцій), щоб уникнути подвійного покриття/резервування.

Необхідно врахувати, що норматив адекватності капіталу для західних банків становить 8% (згідно з рекомендаціями Базель 2), а для України Н2 становить - 10% (2%, на нашу думку, - вже включають покриття ринкового та операційного ризику капіталом).

Робота в напрямку управління і контролю рівня операційного ризику в банках України повинна проводитися з урахуванням джерел вразливості банківських процесів до негативного впливу факторів операційного ризику. Крім того процедура покриття збитків від операційного ризику за рахунок сформованих резервів під операційний ризик ніде не прописана та залишається незрозумілою.


З метою запровадження дієвого контролю за операційним ризиком та регламентації покриття збитків від реалізації подій операційного ризику запропонований НБУ підхід, на нашу думку, потребує доопрацювання, що в свою чергу призведе до збільшення об’ємів кредитування реального сектору економіки.


Загалом вважаємо за доцільне доопрацювати проект з метою впровадження підходу до формування «резервів під операційний ризик», що буде об’єктивно відображати рівень ризикованості банків України через специфічний характер операцій.

В подальшому, будемо вдячні за можливість розгляду важливих проектів нормативних документів НБУ в більш тривалі строки з метою надання пропозицій на основі глибокого та виваженого аналізу впливу на показник адекватності регулятивного капіталу банків, зокрема, в частині врегулювання кінцевого алгоритму розрахунку вимог до капіталу та технології впровадження відповідної звітності в діяльність банків.


Тому НАБУ готова до будь-якого діалогу щодо взаємодії з НБУ у форматі, який влаштує НБУ, та роботі у напрямку вдосконалення підходів до розрахунку розміру регулятивного капіталу банків, необхідного для покриття ризиків, притаманних банківській діяльності України.


З повагою,

Виконавчий директор С.Г. Мамедов


Голова Комітету

з питань регуляторної політики і нагляду А.Г. Загородников


Сашньова Т.Є.

sashnova@nabu.org.ua

тел. (044) 300-10-15* Включає результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж, які утримувалися для перепродажу протягом короткого строку (до одного року).

Схожі:

Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Щодо рішення суду стосовно виключення пп 5 із Інструкції з організації примусового виконання рішень
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу і бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта Асоціація «Незалежна асоціація банків України»
На сьогодні в Україні ринок приймання платежів із використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – пткс) стрімко...
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу і бажаємо подальших успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, вітаємо Вас із Новим Роком та Різдвом Христовим і бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України Голові Національного банку
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта
Незалежна асоціація банків України рада привітати команду Вашого Банку як учасника турніру «Кубок Чемпіонів набу», присвяченого Дню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи