Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» icon

Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України»НазваЗагальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України»
Дата конвертації27.04.2013
Розмір303.61 Kb.
ТипДокументи
джерело

c:\users\nabu\documents\scanned documents\рисунок (85).jpg


 1. Загальні положення

  1. Асоціація «Незалежна асоціація банків України» (надалі за текстом – Асоціація) створена на невизначений строк як недержавне непідприємницьке неприбуткове договірне об'єднання самостійних юридичних осіб (підприємств) – банків.

  2. Асоціація є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну символіку, печатку та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою Асоціації.

  3. Асоціація створюється та діє на всій території України та за її межами на підставі та у відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», статті 157 Податкового кодексу, Закону України «Про банки та банківську діяльність» та інших чинних нормативно-правових актів України, Статуту та Установчого договору Асоціації.

  4. Асоціація може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і нести обов’язки, пов’язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем у суді.

  5. Повне найменування Асоціації:

 • українською мовою: Асоціація «Незалежна асоціація банків України»;

 • російською мовою: Ассоциация «Независимая ассоциация банков Украины»;

 • англійською мовою: Association «Independent association of the banks of Ukraine».

Скорочене найменування:

 • українською мовою: Асоціація «НАБУ»;

 • російською мовою: Ассоциация «НАБУ»;

 • англійською мовою: Association «NABU».

  1. Місцезнаходження Асоціації: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72 (літера А), прим. 6.

  2. Асоціація має право створювати у встановленому порядку філії та представництва.

  3. Філії та представництва Асоціації не мають статусу юридичних осіб, діють на підставі Статуту Асоціації та положень про них, які приймаються Радою Асоціації.

  4. Асоціація відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, на яке згідно з чинним законодавством, може бути звернено стягнення.

Асоціація не відповідає по зобов’язаннях держави.

Асоціація не відповідає по зобов’язаннях її членів так само, як і члени не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.

  1. Членство у Асоціації жодним чином не обмежує її членів у здійсненні ними будь-якої комерційної, громадської чи іншої, не забороненої законом діяльності.

  2. Асоціація не має права втручатись в виробничу чи комерційну діяльність своїх членів.
 1. Цілі та завдання Асоціації

  1. Основною метою (ціллю) діяльності Асоціації є:

 • захист прав та законних інтересів членів Асоціації;

 • представництво інтересів членів Асоціації у відносинах з державними органами, установами та іншими особами;

 • формування позиції членів Асоціації з важливих питань функціонування банківської системи, їх представництво та підтримка у відносинах з третіми особами;

 • сприяння створенню в Україні дієвої нормативної бази для ефективного функціонування банківської системи;

 • участь в розробці державних програм розвитку банківської системи;

 • вирішення конкретних завдань та спільних проблем, що виникають у банківській сфері та впливають на права та інтереси членів Асоціації;

 • налагодження відносин з банками та банківськими об’єднаннями інших країн;

 • створення позитивного іміджу банківської системи України;

 • сприяння розвитку та підвищенню кваліфікації працівників банківського сектору економіки України.

  1. Завдання Асоціації:

 • представництво та захист інтересів членів Асоціації у відносинах з Національним банком України та іншими державними органами та установами;

 • надання членам Асоціації інформаційної, правової, організаційної та іншої підтримки;

 • налагодження міжнародних зв’язків Асоціації з зарубіжними банками та їх об’єднаннями;

 • участь у процесі розробки та прийнятті нормативно-правових актів, що стосуються банківської діяльності;

 • підвищення довіри громадян до банківської системи України;

 • координація дій членів Асоціації для реалізації спільних проектів.

  1. В процесі організації виконання вище перелічених завдань Асоціація:

 • підтримує ділові контакти з органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

 • співпрацює з Національним банком України, в процесі розробки основних напрямків регулювання грошово-кредитної політики країни;

 • приймає участь у розробці проектів, обговоренні, прийнятті та подальшій реалізації на практиці нормативно-правових актів, що регулюють банківську діяльність в Україні;

 • розповсюджує серед членів Асоціації та громадськості інформацію та матеріали стосовно діяльності банківської системи та стану справ у банківському секторі економіки України;

 • організовує навчально-методичні семінари, тренінги, виставки, курси та інші заходи, спрямовані на підвищення рівня освіти працівників банківського сектору економіки України;

 • координує діяльність членів Асоціації для досягнення ними спільних цілей;

 • організовує та запроваджує в Україні систему вирішення спорів між членами Асоціації та їх клієнтами в позасудовому порядку;

 • вчиняє інші дії, спрямовані на досягнення цілей та виконання завдань Асоціації.

  1. Асоціація не здійснює самостійної підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (правочинів) щодо здійснення спільної підприємницької діяльності, не здійснює контролю або управління підприємницької діяльності своїх членів. Асоціація реалізує свої повноваження та завдання без мети отримання прибутку.

Асоціація має право брати участь у господарських об’єднаннях та організаціях різних організаційно-правових форм (з дотриманням вимог чинного законодавства), засновувати і виступати співзасновником суб'єктів господарювання та отримувати пасивний прибуток.

У разі отримання доходу із джерел, інших, ніж визначені п. 9.7. цього Статуту Асоціація зобов’язана сплатити податок на прибуток у спосіб та в розмірі визначеному чинним законодавством України.

  1. Асоціація та її члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються: ціни, за якою продається товар та послуги; кількості товару та послуг, що виробляються та надаються; стандартних формул, за якими ціна обраховується; підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари та послуги; відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок; кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців та споживачів; не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій; купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар); призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару та послуг всіх учасників узгоджених дій; розподілу покупців та споживачів між учасниками узгоджених дій; розподілу територій, придбання чи реалізації товарів та послуг між учасниками узгоджених дій.

  2. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність своїх засновників та членів або погодження їх конкурентної поведінки.
 1. Члени Асоціації, їх права та обов’язки

  1. Членами Асоціації можуть бути підприємства – банки, які підтримують цілі та мету діяльності Асоціації, визнають її установчі документи та зобов’язуються суворо дотримуватись їх положень.

  2. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

  3. Членство в Асоціації жодним чином не обмежує її членів в належному їм праві брати участь або бути членами інших організацій або об’єднань.

  4. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових членів.

  5. Члени Асоціації не отримують прямих прибутків від діяльності Асоціації.

  6. Права та обов’язки членів Асоціації визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

  7. Рішення про прийняття до складу Асоціації членів приймається Радою Асоціації із дотриманням наступного порядку:

   1. для вступу до Асоціації особа яка бажає стати її членом подає до Асоціації відповідну письмову заяву (на ім'я Голови Ради Асоціації). Така заява має бути складена із дотриманням спеціально затвердженої Радою Асоціації форми;

   2. всі належним чином подані та оформлені письмові заяви про прийняття до Асоціації розглядаються на найближчому засіданні Ради Асоціації. По кожній з таких заяв Радою Асоціації приймається рішення про прийняття або про вмотивовану відмову у прийнятті члена до Асоціації;

   3. особа вважається прийнятою до Асоціації з моменту прийняття відповідного рішення Радою Асоціації та сплати вступного внеску.

  8. Права членів Асоціації:

   1. брати участь у вирішенні усіх питань діяльності Асоціації шляхом голосування на Загальних зборах Асоціації;

   2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Асоціації;

   3. пропонувати кандидатури до складу керівних органів Асоціації;

   4. отримувати повну і достовірну інформацію з питань діяльності Асоціації;

   5. в будь-який час добровільно вийти з Асоціації в порядку передбаченому цим Статутом;

   6. представляти за дорученням інтереси Асоціації в будь-яких органах та організаціях;

   7. звертатись до органів управління Асоціації із запитами, заявами та отримувати відповіді на них;

   8. користуватись підтримкою Асоціації при захисті своїх прав та законних інтересів у відносинах з діловими партнерами, органами державної влади та управління, а також у налагоджені контактів з іноземними партнерами;

   9. одержувати від Асоціації в установленому порядку інформацію, пов'язану з своїми інтересами.

Члени Асоціації мають інші права, передбачені чинним законодавством України.

Всі права членів Асоціації реалізуються ними з урахуванням визначених цим Статутом обмежень та у передбаченому цим Статутом порядку.

  1. Обов’язки членів Асоціації:

   1. дотримуватись вимог Статуту та виконувати рішення керівних органів Асоціації;

   2. приймати активну участь та усіляко сприяти успішній діяльності Асоціації, реалізації її Статутних цілей та завдань;

   3. не допускати дій, що можуть завдати Асоціації матеріальної шкоди або нашкодити її репутації;

   4. своєчасно оплачувати вступний, членські та цільові внески;

   5. на вимогу посадових осіб Асоціації надавати запитувану інформацію окрім випадків, коли така інформація є комерційною або банківською таємницею, або ж вважається конфіденційною інформацією.

  2. Внески членів Асоціації:

   1. з метою забезпечення належного фінансування діяльності Асоціації, члени Асоціації сплачують вступний, членські та інші цільові внески;

   2. розмір вступного внеску визначається Загальними зборами Асоціації;

   3. розмір членських внесків визначається Радою Асоціації на підставі затвердженого нею Положення про порядок визначення розміру членських внесків. Затверджений Радою Асоціації порядок сплати членських внесків доводиться до відома членів Асоціації шляхом направлення письмового повідомлення;

   4. членські внески вносяться щоквартально;

   5. у випадку наявності у члена Асоціації заборгованості по сплаті вступного або членських внесків більш ніж за два квартали, членство такої особи може бути тимчасово призупинено за рішенням Ради Асоціації до моменту повної сплати заборгованості. У випадку не погашення заборгованості з сплати вступних або членських внесків протягом одного місяця після отримання відповідної письмової вимоги, таку особу може бути виключено зі складу членів Асоціації;

   6. рішення про сплату цільових внесків приймається Радою Асоціації відповідно до потреб Асоціації або для проведення конкретних заходів в інтересах членів Асоціації з метою реалізації статутної мети та завдань Асоціації без мети отримання прибутку. Не сплата таких цільових внесків не може бути підставою для виключення зі складу членів Асоціації.

  3. Припинення членства в Асоціації:

   1. членство в Асоціації припиняється у зв'язку з:

 • виключенням члена Асоціації за рішенням Ради Асоціації;

 • виходом члена з Асоціації за власною ініціативою.

   1. член Асоціації може вийти з неї шляхом подання до Асоціації відповідної письмової заяви. При цьому член вважається таким, що вибув з Асоціації (втратив статус члена Асоціації) на 30-й календарний день з моменту отримання Асоціацією такої заяви. До спливу зазначеного 30-ти денного терміну член Асоціації має право відкликати заяву;

   2. члена Асоціації може бути виключено з Асоціації (позбавлено статусу члена Асоціації) за рішенням Ради Асоціації, з наступних підстав:

 • член Асоціації припиняє діяльність;

 • член Асоціації не виконує вимог, передбачених законодавством України, установчими документами Асоціації, в тому числі щодо вступного та членських внесків;

   1. Рішення Ради про виключення члена з Асоціації набирає чинності на 5-й день після його отримання членом Асоціації. До моменту набрання чинності рішенням Ради член Асоціації, якого було виключено з Асоціації, має право оскаржити його до Загальних зборів Асоціації шляхом подання на ім’я Голови Ради відповідної скарги на дії Ради Асоціації.

Зазначена скарга підлягає обов’язковому розгляду на найближчих Загальних зборах Асоціації. Такі скарги розглядаються на Загальних зборах Асоціації в першу чергу до розгляду інших питань порядку денного та не потребують окремого занесення до порядку денного Загальних зборів Асоціації;

   1. за результатами розгляду скарги на рішення Ради Асоціації про виключення члена з Асоціації Загальні збори Асоціації або скасовують рішення Ради Асоціації або приймають рішення про відмову у задоволенні такої скарги;

   2. у разі відмови у задоволенні скарги рішення Ради Асоціації про виключення члена з Асоціації набуває законної сили з моменту прийняття Загальними зборами Асоціації рішення про відмову у задоволенні такої скарги;

   3. оскаржене рішення Ради Асоціації про виключення члена з Асоціації не набирає чинності до розгляду Загальними зборами Асоціації скарги на таке рішення, але, у випадку такого оскарження членство такої особи вважається призупиненим;

   4. особа, членство якої в Асоціації призупинено, має лише виключно права та обов’язки передбачені п.п. 3.8.4., 3.8.5. та 3.9.4. цього Статуту, а її голос не враховується при обчисленні кворуму на Зборах;

   5. при виході або виключенні члена з Асоціації внесені вступний, членські та цільові внески йому не повертаються, а обов’язок сплатити їх за період який він був членом, підлягає безспірному виконанню;

   6. після виключення, набуття статусу члена Асоціації для такої особи можливо на загальних підставах, що, зокрема, передбачає повторну сплату вступного внеску.

  1. Облік членів Асоціації ведеться шляхом ведення відповідного Журналу обліку членів Асоціації. Журнал обліку членів Асоціації є відкритим для членів Асоціації та третіх осіб. Доступ до його електронної версії забезпечується шляхом її розміщення на офіційному сайті Асоціації.

  2. Обов’язок ведення Журналу обліку членів Асоціації покладається на Виконавчого директора Асоціації.
 1. Загальні збори Асоціації

  1. Вищим органом управління Асоціацією є Загальні збори Асоціації.

  2. Скликання Загальних зборів:

   1. чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання Загальних зборів та затвердження порядку денного Загальних зборів приймає Рада Асоціації. Обов’язок організації матеріально-технічного забезпечення проведення Загальних зборів покладається на Виконавчого директора Асоціації;

   2. позачергові Загальні збори мають бути скликані Радою Асоціації за ініціативою самої Ради, Виконавчого директора Асоціації, Ревізійної комісії або на письмову вимогу не менш ніж 30 (тридцяти) відсотків від загальної кількості членів Асоціації.

У випадку невиконання Радою своїх обов’язків по скликанню Загальних зборів у встановлені цим Статутом строки, члени Асоціації, Виконавчий директор або Ревізійна комісія, що ініціювали проведення позачергових Загальних зборів, мають право самостійно скликати та провести позачергові Загальні збори.

  1. Порядок денний Загальних зборів:

   1. про порядок денний, час та місце проведення чергових Загальних зборів на підставі отриманої від Ради Асоціації інформації Виконавчий директор має повідомити всіх членів Асоціації офіційним листом не пізніше, ніж за 30 календарних днів до запланованої дати проведення Загальних зборів, а позачергових Загальних зборів, не пізніше, ніж за 15 календарних днів до запланованої дати їх проведення;

   2. для включення питання до порядку денного Загальних зборів член Асоціації, Виконавчий директор або Ревізійна комісія Асоціації повинні не пізніше 20 календарних днів до запланованої дати проведення чергових Загальних зборів, та 10 календарних днів до запланованої дати проведення позачергових Загальних зборів Асоціації, звернутися до Ради Асоціації з відповідною письмовою заявою, у якій мають зазначати: зміст питання, що пропонується до розгляду на Загальних зборах, обґрунтування необхідності вирішення питання саме на Загальних зборах Асоціації, пропозиції щодо можливих варіантів вирішення поставленого питання;

   3. не можуть бути відхилені пропозиції про включення питання до порядку денного Загальних зборів, якщо цього вимагають не менше 10 (десяти) відсотків від загальної кількості членів Асоціації, або якщо вони вносяться Радою чи Виконавчим директором Асоціації;

   4. у випадку, коли на розгляд Загальних зборів виноситься питання стосовно обрання керівних органів Асоціації, пропозиції стосовно кандидатур на посади в цих органах приймаються Радою Асоціації не пізніше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів;

   5. не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення Загальних зборів членам Асоціації повинна бути надана можливість ознайомитися з документами та матеріалами з питань, внесених до порядку денного Загальних зборів;

   6. з питань, не внесених до порядку денного Загальних зборів рішення про їх включення до порядку денного можуть прийматись тільки за згодою на розгляд такого питання усіх присутніх на Загальних зборах членів Асоціації.

  2. Кількість голосів членів Асоціації на Загальних зборах:

   1. рішення на Загальних зборах Асоціації приймається шляхом вільного та рівного голосування його членами. Право голосу мають всі члени Асоціації з урахуванням обмежень передбачених цим Статутом;

   2. при вирішенні питань, стосовно обрання кандидатів на посади до колегіальних органів управління Асоціацією кожен член Асоціації має кількість голосів, рівну кількості посад, які обираються. При цьому, голосування за одну кандидатуру більш ніж одним голосом не допускається.

В результаті, на посади обраними вважаються особи, за яких віддано найбільшу кількість голосів;

   1. по питанням, не пов’язаних із обранням на посади органів управління Асоціації кожен член Асоціації має один голос.

  1. Підготовка до проведення Загальних зборів:

   1. не пізніше, ніж за 6, але не раніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Голова Ради Асоціації проводить позачергове засідання Ради на якому обов’язково вирішуються наступні питання:

 • прийняття або мотивоване відхилення отриманих від членів Асоціації та інших уповноважених осіб пропозицій стосовно включення до порядку денного питань;

 • затвердження остаточного порядку денного Загальних зборів;

 • призначення у складі 3-х осіб, з числа членів Ради Асоціації, Мандатної комісії Загальних зборів;

 • призначення у складі 3-х осіб, з числа членів Ради Асоціації, Лічильної комісії Загальних зборів;

 • призначення Секретаря Загальних зборів;

 • визначення переліку членів Асоціації, які мають право голосу на Загальних зборах, та членів, яких через наявність заборгованості по сплаті членських внесків більш ніж за два квартали позбавлено права голосу на Загальних зборах;

   1. у випадку, коли член Асоціації до початку Загальних зборів погасить наявну в нього заборгованість по сплаті членських внесків, він має право до початку проведення Загальних зборів подати на ім’я Голови Зборів клопотання, про винесення питання про поновлення його в правах та допущення до голосування;

   2. питання щодо допущення такого члена до голосування розглядаються Загальними Зборами в першу чергу (до розгляду інших питань, включених до порядку денного) разом із питаннями, стосовно скасування рішень Ради Асоціації по виключенню членів зі складу Асоціації;

   3. рішення стосовно поновлення права голосу члена Асоціації чи скасування рішення Ради Асоціації щодо виключення зі складу членів Асоціації приймається простою більшістю від загального числа присутніх на Загальних зборах членів Асоціації, що мають право голосу на Зборах.

  1. Початок Загальних зборів:

   1. за дві години до початку Загальних зборів Мандатна комісія починає реєстрацію усіх членів (представників членів Асоціації), що з’явилися для участі у Загальних зборах;

   2. на підставі відомостей Журналу обліку членів Асоціації та кількості зареєстрованих для участі у Загальних зборах членів Асоціації, на час початку Загальних зборів Мандатна комісія оголошує попередній висновок стосовно загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Асоціації та наявності на Загальних зборах кворуму (правомочності Зборів);

   3. для участі у голосуванні на Загальних зборах кожен член Асоціації має делегувати одного повноважного представника. У випадку, коли представник члена Асоціації не є його керівником – він зобов’язаний мати відповідну довіреність на представництво інтересів члена Асоціації на Загальних зборах;

   4. Загальні збори вважаються правомочними (мають право приймати рішення по питаннях порядку денного), якщо на них присутні більш ніж половина від загальної кількості усіх членів Асоціації;

   5. у випадку вирішення питань, стосовно перегляду рішень Ради Асоціації щодо виключення члена зі складу Асоціації, або допущення до голосування членів, які були позбавлені права голосу, після проведення голосування по цих питаннях, Мандатна комісія, з урахуванням вже прийнятих рішень, оголошує остаточну кількість присутніх учасників Зборів та кількість членів Асоціації, що мають право голосу на Загальних зборах;

   6. на підставі наданої Радою Асоціації інформації стосовно членів, що мають право голосу на Загальних зборах, Мандатна комісія видає присутнім представникам членів Асоціації, що мають право голосу на Загальних зборах відповідні бюлетені для голосування по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів.

У випадку проведення голосування по питаннях, не включених до порядку денного, голосування проводиться шляхом підняття представниками членів Асоціації руки на підтримку варіанту прийняття рішення по питанню;

   1. з моменту оголошення Мандатною комісією остаточного складу учасників Загальних зборів, Збори вважаються відкритими та приступають до розгляду питань порядку денного;

   2. результати роботи Мандатної комісії стосовно підрахунку кількості учасників Зборів та визначення кворуму оформлюються відповідним протоколом Мандатної комісії;

   3. діяльність Мандатної комісії окрім положень цього Статуту регулюється затвердженим Радою Асоціації Положенням про Мандатну комісію Асоціації.

  1. Проведення Загальних зборів:

   1. Загальні збори проводяться у формі засідань;

   2. головує на Загальних зборах Голова Зборів, яким за посадою є Голова Ради Асоціації;

   3. у випадку неможливості Голови Ради виконувати функції Голови Зборів, обов’язок по головування на Загальних зборах покладається на заступника Голови Ради, а у випадку, якщо й він не може виконати ці функції, їх виконує Виконавчий директор Асоціації;

   4. Голова Загальних зборів керує їх проведенням, надає право учасникам Загальних зборів висловити свою думку з питань порядку денного, ставить на голосування питання порядку денного, підтримує порядок на Загальних зборах, у випадку грубого порушення учасником Загальних зборів порядку, що заважає нормальному проведенню Загальних зборів – видаляє такого учасника із Загальних зборів;

   5. рішення Загальних зборів приймаються шляхом голосування присутніх на Загальних зборах представників членів Асоціації, що мають право голосу на Загальних зборах.

  2. Підрахунок Голосів на Загальних зборах:

   1. підрахунок голосів членів Асоціації по питаннях порядку денного Загальних зборів проводить Лічильна комісія;

   2. підсумок роботи Лічильної комісії по підрахунку голосів учасників Загальних зборів оформлюється відповідним Протоколом Лічильної комісії;

   3. порядок роботи Лічильної комісії, в тому числі порядок підрахунку голосів членів Асоціації, окрім положень цього Статуту регулюється Положенням про Лічильну комісію Асоціації, що затверджується Радою Асоціації;

   4. рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа учасників Загальних зборів, що мають право голосу та допущенні до голосування;

   5. рішення з питань про внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації, припинення діяльності чи реорганізацію Асоціації приймаються не менш ніж двома третинами від загальної кількості голосів присутніх на Загальних зборах членів, які мають право голосу.

  3. Протокол Загальних зборів:

   1. рішення, прийняті Загальними зборами Асоціації, на підставі отриманої від Лічильної комісії інформації щодо голосування, оформлюються відповідним Протоколом, який підписують Голова та Секретар Зборів;

   2. обов’язок по веденню Протоколу Загальних зборів несе Секретар Зборів;

   3. Протокол Загальних зборів членів Асоціації має бути оформлений та підписаний не пізніше наступного за днем проведення Загальних зборів робочим днем. Невідкладно протокол Загальних зборів повинен бути наданий Виконавчому директору Асоціації;

   4. Виконавчий директор Асоціації не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання від Голови Зборів Протоколу Загальних зборів Асоціації зобов’язаний організувати та забезпечити відправлення копії Протоколу Загальних зборів Асоціації кожному члену Асоціації.

  4. До компетенції Загальних зборів належить:

   1. прийняття рішень з будь-яких питань діяльності Асоціації;

   2. визначення основних напрямків діяльності Асоціації;

   3. затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень;

   4. встановлення розміру вступного внеску члена Асоціації;

   5. обрання членів Ради Асоціації, обрання членів Ревізійної комісії та обрання Банківського омбудсмена;

   6. заслуховування звітів та розгляд висновків Ревізійної комісії;

   7. вирішення питань про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації;

   8. розгляд та скасування рішень Ради Асоціації про виключення зі складу членів Асоціації.

На розгляд Загальних зборів може бути поставлено й будь-які інші питання щодо діяльності Асоціації.

  1. Питання, зазначені в підпунктах 4.10.2. – 4.10.8. належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути делеговані іншим органам управління Асоціації.
 1. Рада Асоціації

  1. В період між засіданнями Загальних зборів Асоціації функції по управлінню Асоціацією виконує Рада Асоціації.

  2. Склад Ради Асоціації:

   1. Рада Асоціації складається з 19 членів Ради Асоціації, які обираються Загальними зборами Асоціації з числа представників членів Асоціації за посадою або довіреністю;

   2. кожен член Асоціації може висунути лише одну особу для її обрання до складу Ради;

   3. окрім 19 членів Ради Асоціації за результатами голосування на Загальних зборах визначаються 5 осіб, що не увійшли до складу Ради Асоціації, але набрали серед таких осіб найбільшу кількість голосів.

У випадку дострокового припинення повноважень члена Ради його місце у складі Ради автоматично займає особа, що за результатами виборів до складу Ради набрала більшу кількість голосів членів Асоціації серед 5 осіб, що не увійшли до складу Ради;

   1. члени Ради Асоціації обираються строком на 4 роки. У випадку, якщо після спливу такого строку не буде прийнято рішення про обрання нового персонального складу Ради, повноваження її членів автоматично пролонгуються до моменту їх переобрання;

   2. Голова та члени Ради Асоціації не отримують за виконання своїх обов’язків будь-якої матеріальної винагороди, а виконують свої функції виключно на громадських засадах;

   3. повноваження члена Ради припиняється у випадку:

    1. обрання нового складу Ради на Загальних зборах Асоціації або переобрання окремого члена Ради з моменту визначеного рішенням таких Загальних Зборів, а якщо такий момент не встановлено, то з моменту прийняття самого рішення;

    2. смерті, обмеження дієздатності або засудження за корисливі злочини з моменту настання відповідної обставини;

    3. подання письмової заяви про припинення членства у Раді за власною ініціативою;

    4. припинення представництва за посадою або довіреністю члена Асоціації (відкликання представника) від імені якого було висунуто його кандидатуру та якого він представляє у відносинах з Асоціацією. У такому випадку членство особи в Раді припиняється з моменту подання членом Асоціації, який висунув до складу Ради таку особу, відповідної заяви до Ради Асоціації;

    5. у випадку виходу або виключення члена Асоціації від імені якого було висунуто кандидатуру члена Ради.

  1. Голова Ради Асоціації:

   1. Голова Ради Асоціації керує діяльністю Ради Асоціації;

   2. Голова Ради має двох заступників;

   3. рішення про обрання на посаду та звільнення з посади Голови Ради та його заступників приймається Радою Асоціації;

   4. Голова Ради та його заступники обираються Радою з числа її членів строком на 2 роки. У випадку не обрання нового Голови Ради або його заступників, їх повноваження автоматично припиняються, а функції Голови Ради до обрання нового Голови Ради покладаються на виконуючого обов’язки Голови Ради, яким стає найстаріший за віком член Ради;

   5. особи, що обіймали посади Голови Ради та його заступників не можуть бути обрані на посаду Голови Ради Асоціації на два строки поспіль та не можуть бути повторно обрані раніше ніж через 2 роки після припинення їх повноважень на посаді Голови Ради Асоціації;

   6. у випадку тимчасової відсутності або неможливості Голови Ради виконувати свої обов’язки, його функції виконує один з заступників Голови Ради, обраний Головою Ради або Радою;

   7. Голова Ради організовує проведення засідань Ради, визначає їх порядок денний, ставить на голосування питання порядку денного, веде підрахунок голосів членів Ради, підписує Протокол засідання Ради.

  2. Засідання Ради:

   1. Рада Асоціації функціонує у формі засідань;

   2. Голова Ради Асоціації веде засідання Ради;

   3. чергові засідання Ради проводяться не рідше, ніж раз у квартал;

   4. загальна кількість засідань Ради не може бути менша, ніж шість засідань протягом одного календарного року;

   5. позачергові засідання Ради проводяться за ініціативою Голови Ради або на вимогу не менш ніж третини членів Ради;

   6. позачергові засідання Ради також скликаються Головою Ради у випадку проведення Загальних зборів в строки та порядку, що встановлені в п. 4.5.1. цього Статуту;

   7. засідання Ради Асоціації вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина від загального числа членів Ради.

  3. Рішення, прийняті на засіданні Ради Асоціації оформлюються Протоколом засідання, який підписується Головою Ради.

  4. До компетенції Ради Асоціації входить вирішення наступних питань:

   1. здійснення нагляду та контролю за виконанням членами Асоціації прийнятих Загальними зборами Асоціації рішень;

   2. затвердження символіки та атрибутики Асоціації;

   3. створення філій та представництв Асоціації та затвердження Положення про них;

   4. затвердження річного бюджету (кошторису) Асоціації;

   5. визначення тактичних цілей діяльності Асоціації та практичне їх виконання;

   6. затвердження Положення про порядок сплати вступних, членських внесків та визначення розміру останніх;

   7. прийняття рішень про включення до складу членів Асоціації та виключення члена зі складу Асоціації, прийняття рішень про тимчасове припинення членства в Асоціації;

   8. прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Голови Ради та його заступників, Виконавчого директора Асоціації;

   9. затвердження організаційної та штатної структури, посадових окладів працівників Асоціації, включаючи систему винагороди;

   10. визначення умов оплати праці та прийому на роботу посадових осіб Асоціації;

   11. прийняття рішення про застосування до працівників Асоціації заходів заохочення або накладення стягнень;

   12. надання Виконавчому директору Асоціації згоди на укладення договорів та вчинення будь-яких інших правочинів, вартість яких (ціна договору) перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень, а також договорів, предметом яких є набуття або відчуження Асоціацією права власності на нерухоме майно;

   13. затвердження Положень про Мандатну та Лічильну комісії та призначення їх персонального складу;

   14. прийняття рішення про утворення постійно діючого третейського суду, в тому числі і рішення щодо затвердження Положення про постійно діючий третейський суд, затвердження регламенту третейського суду та затвердження списку третейських суддів;

   15. прийняття рішення про утворення постійно діючих або тимчасових комітетів, комісій, експертних рад в структурі Асоціації, затвердження положень про їх діяльність та призначення їх голів;

   16. прийняття рішення про сплату цільових внесків, визначення їх розміру та порядку сплати;

   17. затвердження облікової політики Асоціації;

   18. вирішення питань про вступ Асоціації до господарських об’єднань та організації різних організаційно-правових форм та участі у створенні та співзаснуванні інших суб'єктів господарювання з дотриманням вимог законодавства України.

  5. Повноваження Ради Асоціації щодо прийняття або виключення членів з Асоціації, призупинення їх членства, обрання, призначення та припинення повноважень Виконавчого директора Асоціації, що передбачені цим Статутом є такими, що фактично делеговані Раді Загальними зборами членів Асоціації шляхом затвердження цього Статуту.

  6. Рішення про обрання та дострокове припинення повноважень Виконавчого директора, Голови Ради Асоціації та його заступників, затвердження бюджету Асоціації приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів усіх, присутніх на засіданні членів Ради. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

  7. Кожен член Ради на засіданні має лише один голос. При рівній кількості голосів при вирішенні питання голос Голови Ради є вирішальним.

  8. У випадку, якщо розглядається питання поставлене на голосування керівником одного з комітетів або комісій Асоціації такий керівник має право голосу на засіданні Ради.

  9. Порядок денний засідання Ради:

   1. порядок денний засідань Ради Асоціації визначає та формує Голова Ради;

   2. будь-який член Ради не пізніше, ніж за 10 календарних днів до запланованої дати проведення засідання Ради може подати Голові Ради заяву з пропозицією включення до порядку денного засідання нових питань. Голова Ради Асоціації одноособово приймає рішення щодо включення чи відмову від включення до порядку денного запропонованого питання;

   3. Голова Ради не має права відмовити у включенні до порядку денного питання, якщо цього вимагають не менш ніж третина від загального числа членів Ради Асоціації;

   4. на останньому засіданні Ради в поточному році, окрім інших, має бути розглянуто питання про визначення розміру членських внесків членів Асоціації на наступний рік відповідно до приписів Положення про визначення розміру членських внесків членів Асоціації.
 1. Виконавчий директор Асоціації

  1. Виконавчим органом Асоціації є Виконавчий директор.

   1. Виконавчий директор Асоціації обирається Радою Асоціації строком на 2 роки. У випадку не переобрання нового Виконавчого директора по завершенню 2-х років, його повноваження продовжуються до моменту переобрання;

   2. повноваження Виконавчого директора може бути достроково припинено за рішенням Ради;

   3. до компетенції Виконавчого директора належать питання щодо діяльності Асоціації які визначені законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Асоціації;

   4. Виконавчий директор підконтрольний та підзвітний Раді та Зборам Асоціації;

   5. діяльність Виконавчого директора спрямована на виконання рішень прийнятих Радою та Зборами Асоціації;

   6. Виконавчий директор за виконання своїх обов’язків отримують заробітну плату, розмір якої встановлюється Радою Асоціації.

  2. Виконавчий директор Асоціації:

   1. здійснює оперативно-господарське управління коштами та майном Асоціації;

   2. затверджує ескізи круглої печатки, кутового штампу Асоціації;

   3. організовує проведення Загальних зборів Асоціації;

   4. організовує практичне виконання рішень Загальних зборів та Ради Асоціації;

   5. координує взаємовідносини Асоціації з державними органами, установами та інституціями;

   6. призначає головного бухгалтера Асоціації, керівників структурних підрозділів та апарату Асоціації;

   7. приймає на роботу та звільняє працівників Асоціації;

   8. керує поточною діяльністю Асоціації;

   9. координує міжрегіональні зв`язки Асоціації;

   10. веде Журнал обліку членів Асоціації;

   11. в межах наданих повноважень, розпоряджається майном та коштами Асоціації;

   12. без довіреності здійснює дії від імені Асоціації;

   13. видає довіреності на представлення інтересів Асоціації і вчинення дій від її імені;

   14. розробляє та подає на затвердження Раді організаційну структуру та річний бюджет (кошторис) Асоціації;

   15. затверджує штатний розпис Асоціації;

   16. від імені Асоціації на власний розсуд та без доручення підписує договори та здійснює інші правочини, сума яких (вартість договору) не перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень і предметом яких не є набуття або відчуження Асоціацією права власності на нерухоме майно;

   17. затверджує акти внутрішнього регулювання Асоціації, ті що регулюють поточну діяльність Асоціації, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Ради Асоціації;

   18. виконує інші функції, передбачені цим Статутом та чинним законодавством;

   19. у своїй роботі Виконавчий директор керуються законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Ради Асоціації.
 1. Ревізійна комісія

  1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка складається із 3-х членів комісії і обирається Загальними Зборами строком на 4 роки. У випадку, якщо після спливу такого строку не буде прийнято рішення про обрання нового персонального складу Ревізійної комісії, повноваження її членів автоматично продовжуються до моменту їх переобрання.

  2. Голову Ревізійної комісії обирають на засіданні самої Ревізійної комісії Асоціації шляхом голосування простою більшістю голосів.

  3. Діяльність Ревізійної комісії Асоціації здійснюється шляхом проведення перевірок та інспекцій на предмет відповідності діяльності посадових осіб Асоціації та самої Асоціації її статутним завданням, цілям діяльності Асоціації та нормам чинного законодавства України.

  4. Члени Ревізійної комісії, в процесі здійснення своєї діяльності мають право:

   1. в будь-який час інспектувати (перевіряти) будь-які сфери фінансово-господарської діяльності Асоціації;

   2. безперешкодно входити до усіх, належних Асоціації приміщень;

   3. вимагати від посадових осіб та працівників Асоціації надання інформації, письмових пояснень та коментарів з приводу фінансово-господарської діяльності Асоціації;

   4. вимагати від будь-яких посадових осіб Асоціації для проведення перевірок надання будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності Асоціації;

   5. контролювати організацію та проведення Загальних зборів Асоціації;

   6. перевіряти виконання Виконавчим директором прийнятих Загальними зборами та Радою Асоціації рішень;

   7. перевіряти виконання Радою Асоціації рішень Загальних зборів.

  5. Засідання Ревізійної комісії.

   1. Ревізійна комісія Асоціації функціонує у формі засідань;

   2. засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік. Головує в засіданнях Голова Ревізійної комісії Асоціації. Голова Ревізійної комісії організовує проведення засідань та заздалегідь (але не пізніше ніж за 15 днів до засідання) інформує членів комісії про час, місце проведення та порядок денний засідання;

   3. засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість від загальної кількості членів Ревізійної комісії;

   4. порядок денний засідання Ревізійної комісії визначається Головою Ревізійної комісії;

   5. рішення на засіданні приймаються простою більшістю голосів присутніх на Засіданні членів Ревізійної комісії і оформлюються відповідними протоколами, які веде та підписує Голова Ревізійної комісії.

При рівній кількості голосів при вирішенні питання голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

  1. Ревізійна комісія, в межах наданих цим Статутом повноважень має право:

   1. проводити перевірку фінансово-господарської та іншої діяльності Асоціації;

   2. вимагати від посадових осіб та членів Асоціації письмових пояснень та коментарів з питань фінансово-господарської діяльності Асоціації;

   3. вимагати від Ради Асоціації внесення питань до порядку денного Загальних зборів;

   4. за власною ініціативою, у разі наявності підозри у вчиненні посадовими особами Асоціації протиправних дій або дій, що можуть зашкодити діяльності Асоціації, проводити відповідні службові розслідування, попередньо, не пізніше 5-ти банківських днів до дати початку проведення розслідування, повідомивши про початок розслідування Виконавчого директора Асоціації;

   5. у разі виявлення в діяльності посадових осіб (працівників) Асоціації дій, що мають ознаки корупційних, дій, спрямованих на привласнення коштів Асоціації чи завдання Асоціації іншої шкоди, Ревізійна комісія повідомляє про такі факти Голову та членів Ради Асоціації та має право вимагати від Ради Асоціації проведення відповідного розслідування, та притягнення винних осіб до відповідальності.

  2. На кожних чергових Загальних зборах Асоціації Ревізійна комісія подає на розгляд Зборів річний звіт про виконану роботу та діяльність Асоціації.

  3. У випадку прийняття Загальними зборами рішення про визнання діяльності Ревізійної комісії незадовільною, повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припиненні достроково.
 1. ^ Банківський омбудсмен

  1. З метою захисту прав та інтересів клієнтів членів Асоціації, розгляду скарг та пропозицій клієнтів членів Асоціації при Асоціації вводиться спеціальна посада уповноваженого по правам клієнтів – Банківського омбудсмена (надалі – Омбудсмен).

  2. Омбудсмен обирається на посаду рішенням Загальних зборів Асоціації строком на 3 роки. У випадку, якщо після спливу такого строку не буде прийнято рішення про обрання нового Омбудсмена, його повноваження автоматично пролонгують ся до моменту його переобрання.

  3. На посаду Омбудсмена може бути обрано особу, що має вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за спеціальністю у банківській сфері не менше п’яти років та не має судимостей.

  4. Повноваження Омбудсмена можуть бути достроково припиненні лише за рішенням Загальних зборів Асоціації та лише у випадку невиконання ним своїх службових обов’язків чи виявленні в його діях грубих порушень чинного законодавства. Повноваження Омбудсмена не можуть бути припиненні у зв’язку з прийняттям ним рішення за результатами розгляду скарги клієнта члена Асоціації.

  5. Омбудсмен при розгляді скарг клієнтів членів Асоціації не підпорядковується жодному з керівних органів Асоціації.

  6. Омбудсмен здійснює свою діяльність за принципами:

 • справедливості;

 • незалежності;

 • конфіденційності;

 • рівності сторін;

 • самостійності прийняття рішень;

 • не втручання в діяльність членів Асоціації.

  1. Омбудсмен має право вимагати від членів Асоціації надання відомостей та інформації, що необхідна йому для здійснення покладених на нього функцій, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

Вимога Омбудсмена про надання інформації є обов’язковою для виконання членами Асоціації, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

  1. Банківський Омбудсмен Асоціації має право бути присутнім на Загальних зборах та засіданнях Ради Асоціації.

  2. Порядок розгляду Омбудсменом скарг визначається Положенням про Омбудсмена Асоціації, що затверджується Загальними зборами Асоціації.

  3. Утримання та матеріально технічне забезпечення діяльності Омбудсмена здійснюється за рахунок коштів Асоціації.
 1. Кошти та майно Асоціації

  1. Асоціація може мати у своєму віданні кошти та інше майно, необхідне для здійснення її Статутної діяльності.

  2. Асоціація утримується за рахунок внесків своїх членів, отримання пасивних доходів, а також доходів з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

c:\users\nabu\documents\scanned documents\рисунок (87).jpgc:\users\nabu\documents\scanned documents\рисунок (88).jpgСхожі:

Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” Асоціація «Незалежна...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconГолові Ради Асоціації «Незалежна асоціація банків України» Тимонькіну Б. В
Просимо прийняти (надалі Банк) до Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (надалі Асоціація) в якості члена Асоціації
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconЩодо державної реєстрації виникнення, переходу та припинення іпотеки не за місцезнаходженням майна За зверненням банку – члена Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
За зверненням банку – члена Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (далі набу) ініційоване обговорення окремих питань, що...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconЕлектронна пошта Асоціація «Незалежна асоціація банків України»
На сьогодні в Україні ринок приймання платежів із використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – пткс) стрімко...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconПовідомлення національний банк україни департамент нормативно методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Незалежна асоціація банків України
Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, затвердженого постановою Правління...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconЩодо використання банками оцінки (актуалізації оцінки, переоцінки) майна у заставі, що здійснюється працівниками банку. За зверненням банку – члена Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
За зверненням банку – члена Асоціації «Незалежна асоціація банків України» (далі набу) ініційоване обговорення окремих питань, що...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconПовідомлення національний банк України Генеральний департамент грошово-кредитної політики 01. 02. 2013 №29-209/1300 на №654-05/12 від 05. 12. 2012 Незалежна асоціація банків України
Незалежної асоціації банків України (далі – асоціація) щодо практичного застосування окремих норм постанови Правління Національного...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconПовідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація "Незалежна асоціація банків України" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012
Національний банк України, розглянувши листа Незалежної асоціації банків України від 13. 12. 2012 №678-13/12 щодо цивільно-правового...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconГолові Національного банку України Арбузову С. Г
Незалежна асоціація банків України (далі – набу) користуючись нагодою, висловлює Вам особисту повагу та сподівається на підтримку...
Загальні положення Асоціація «Незалежна асоціація банків України» iconШановний Юрію Володимировичу! Асоціація «Незалежна асоціація банків України» проаналізувала закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення на фінансових ринках України системи захисту користувачів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи