Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* icon

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи*НазваДля відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи*
Дата конвертації17.08.2014
Розмір329.55 Kb.
ТипДокументи
джерело

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає ПАТ «Розрахунковий центр» наступні документи*:

 • заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки;

 • анкету клірингового рахунку (рахунків) (додаток 2) в двох примірниках, підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки;

 • копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

 • копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу, без довіреності, засвідчену нотаріально, або підписом розпорядника рахунку (іншої уповноваженої особи) та печаткою, або ксерокопію при умові пред’явлення оригіналу або нотаріально засвідченої копії. Якщо надається копія, засвідчена підписом розпорядника рахунку (іншої уповноваженої особи) та печаткою, і така копія викладена більше ніж на одному аркуші, то копія повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом розпорядника рахунку (іншої уповноваженої особи) та печаткою.

У разі призначення особи, яка має право діяти від імені особи, яка має намір стати учасником клірингу, без довіреності розпорядником рахунку, документи (протокол, контракт, наказ уповноваженого органу управління, наказ уповноваженого органу державної влади, положення тощо) повинні як підтверджувати факт призначення або обрання на посаду цієї особи, так і містити або давати можливість прямо визначити термін дії її повноважень.

Розрахунковий центр має право додатково витребувати документи (копії, витяги, листи), засвідчені підписом розпорядника рахунку (іншою уповноваженою особою) та печаткою юридичної особи, для підтвердження строку дії повноважень особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Якщо строк повноважень, встановлений установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи), закінчився, а особа продовжує виконувати свої повноваження, то необхідно надати лист щодо підтвердження чинності повноважень особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності. Лист складається в довільній формі, засвідчується підписом розпорядника рахунку (іншою уповноваженою особою) та печаткою юридичної особи, в листі вказуються: реквізити документа, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду; строк повноважень, встановлений установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи); причини, з яких особа не була призначена на новий строк чи не переобрана; підтвердження того, що особа продовжує виконувати повноваження після закінчення встановленого строку. В такому випадку в анкеті клірингового рахунку необхідно вказати строк повноважень - "до припинення повноважень";

 • копію паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) розпорядника (розпорядників) клірингового рахунку, засвідчену підписом особи. Надаються копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серія та номер, дата видачі, орган, що видав; фотокартки; місце проживання; дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності); для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні;

 • копію документа, що містить дані про ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків) розпорядника (розпорядників) рахунку, засвідчену підписом особи.

Не надається у разі:

 • якщо в паспорт особи внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків і копія відповідних сторінок паспорта була надана Розрахунковому центру,

 • якщо в паспорт особи внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, і копія відповідних сторінок паспорта була надана Розрахунковому центру,

 • нерезидентами (крім нерезидентів, які відповідно до законодавства України зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, і отримали ідентифікаційний номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків);

 • копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, засвідчену нотаріально чи органом, який видав цю ліцензію, або ксерокопію при умові пред’явлення оригіналу або нотаріально засвідченої копії ліцензії;

 • копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, якщо особа, яка має намір стати учасником клірингу, є депозитарною установою, засвідчену нотаріально чи органом, який видав цю ліцензію, або ксерокопію при умові пред’явлення оригіналу або нотаріально засвідченої копії ліцензії;

 • оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу (повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії), та депозитарного коду рахунку у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу, у цій депозитарній установі (у тому числі документа, створеного особою, яка має намір стати учасником клірингу, та підписаного особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені цієї особи без довіреності, або її уповноваженою особою, та засвідченого печаткою особи, яка має намір стати учасником клірингу, додаток 3);

 • оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами особи, яка має намір стати учасником клірингу, і засвідчену печаткою цієї особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені цієї особи без довіреності (у довіреності повинні бути вказані всі повноваження розпорядника рахунку, які наведені у формі довіреності у додатку 4);

 • згоду-повідомлення суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, заповнену та підписану розпорядником рахунку (додаток 5). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється та надається окремо для кожного розпорядника рахунку. Згода-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних не надається, якщо розпорядник рахунку попередньо надавав Розрахунковому центру згоду-повідомлення суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних для обслуговування поточного / кореспондентського рахунку учасника клірингу, відкритого в Розрахунковому центрі;

 • документ, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку. Надається оригінал чи копія, засвідчена нотаріально, або копія, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою банку, який видав цю довідку, або ксерокопія при умові пред’явлення оригіналу або нотаріально засвідченої копії;

 • картку зі зразками підписів розпорядників клірингового рахунку та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами особи, яка має намір стати учасником клірингу (додаток 6).

* Якщо документи вже подавалися особою, яка має намір стати учасником клірингу при укладанні з Розрахунковим центром договору банківського рахунку/договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку, такі документи повторно не подаються (крім випадку, коли до таких документів внесені зміни).

Додаток 1
^
Заява
на відкриття клірингового рахунку/субрахунку
учаснику клірингу


Вихідний номер ______________

Дата “___ “ _______________ 201_ р. місто Київ

^ Номер поточного/кореспондентського рахунку, відкритого в Розрахунковому центрі учаснику клірингу
^ Учасник клірингу, що надає заяву
Повне найменування

^ Код ЄДРПОУ

^ Прошу відкрити в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»:

кліринговий рахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними у власних інтересах учасника клірингукліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких здійснює Національний банк України, укладеними в інтересах клієнтів учасника клірингу (колективний облік клієнтів учасника клірингу)

фізичні особи

юридичні особи

кліринговий рахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів,депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, укладеними у власних інтересах учасника клірингукліринговий субрахунок для клірингу за правочинами щодо цінних паперів,депозитарний облік яких здійснює Центральний депозитарій, укладеними у інтересах клієнтів учасника клірингу (колективний облік клієнтів учасника клірингу)З тарифами на відкриття клірингових рахунків/субрахунків та внутрішніми документами Розрахункового центру, що регламентують надання клірингових послуг, ознайомлений.

Підтверджую, що документи, які надавалися Розрахунковому центру для відкриття поточного /кореспондентського рахунку, є чинними на момент надання цієї заяви.


^ Підпис розпорядника клірингового рахунку/субрахунку учасника клірингу

м.п. (Прізвище, ініціали)
відмітки РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ
Документи для відкриття клірингового рахунку/субрахунку перевірив ____________________.
^ Підстава для відкриття клірингового рахунку/субрахунку:


Договір про клірингове обслуговування


від

______” ________________ 201__р.
^ Кліринговий рахунок (НБУ) відкрито

____” _________________ 201__р.

__________________

Кліринговий рахунок (ЦД) відкрито

____” _________________ 201__р.

__________________

^ Кліринговий субрахунок (НБУ) відкрито

____” _________________ 201__р.

__________________

Кліринговий субрахунок (ЦД) відкрито

____” _________________ 201__р.

__________________
Підпис уповноваженої особи Розрахункового центру

(Прізвище, ініціали)

Додаток 2

Вих. №
від
Анкета клірингового рахунку (рахунків)

1. Інформація про Учасника клірингу
1.1.Організаційно-правова форма 1

     
1.2. Повне найменування2

     


1.3.Скорочене найменування3

     


1.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

     
2. Розпорядник клірингового рахунку (рахунків)
2.1.Прізвище, ім'я, по батькові

     


2.2. Посада

     

2.3. Документ2.4. Серія

     

2.5. Номер

     

2.6.Ким виданий

     
     

2.7. Дата видачі

     
2.8. Дата народження

     2.9. Ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

     
2.10. Строк дії повноважень розпорядника рахунку – до 4

     

Року
^ 3. Розпорядник клірингового рахунку (рахунків)
3.1.Прізвище, ім'я, по батькові

     


3.2. Посада

     

3.3. Документ3.4. Серія

     

3.5. Номер

     

3.6.Ким виданий

     3.7. Дата видачі

     
3.8. Дата народження

     3.9. Ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

     
3.10. Строк дії повноважень розпорядника рахунку – до 5

     

Року
4. Місцезнаходження
4.1. Країна

     

4.2. Область

     
4.3. Місто

     

4.4. Район

     
4.5. Вулиця

     

4.6. Будинок

     

4.7. Офіс

     
4.8. Індекс

     

4.9. а/с

     ^ 5. Поштова адреса
5.1. Країна

     

5.2. Область

     
5.3. Місто

     

5.4. Район

     
5.5. Вулиця

     

5.6. Будинок

     

5.7. Офіс

     
5.8. Індекс

     

5.9. а/с

     6. Зв’язок
6.1. Телефон

     
6.2. Факс

     
6.3.E-mail (вказується малими літерами)

     
6.4. Контактна особа

     
^ 7. Дані державної реєстрації
7.1. Документ

     

7.2. Серія

     

7.3. Номер

     
7.4. Орган, що видав документ (із зазначенням назви виконавчого комітету міської ради або районної державної адміністрації та ПІБ державного реєстратора)

     
7.5. Дата проведення державної реєстрації юридичної особи

     
^ 8. Основний поточний рахунок
8.1.Найменування установи банку

     


8.2. Код банку

     

8.3. Рахунок

     
9. Додатково
9.1. Система оподаткування

(залишити необхідне)

Платник податку на прибуток підприємства на загальних умовах

Платник єдиного податку

Платник фіксованого сільськогосподарського податку
9.2. Індивідуальний номер платника ПДВ

     
9.3. Номер свідоцтва платника ПДВ

     
9.5. Ліцензія на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

Серія___________________ №______________________

дата видачі______________ строк дії ________________
9.6. Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи

(за наявності)

Серія___________________ №______________________

дата видачі______________ строк дії ________________
10. Інформація про рахунки у цінних паперах Учасника клірингу
^ 10.1. Інформація про рахунок у цінних паперах в системі депозитарного обліку НБУ:
10.1.1. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах:
10.1.1.1.Код за ЄДРПОУ

     
10.1.1.2.Найменування

     
10.1.1.3. Депозитарний код рахунку у ЦП депозитарної установи в НБУ

     
10.1.2. Депозитарний код рахунку у ЦП Учасника клірингу в депозитарній установі

     
10.2. Інформація про рахунок у цінних паперах в системі депозитарного обліку ЦД:
10.2.1. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах:
10.2.1.1.Код за ЄДРПОУ

     
10.2.1.2.Найменування

     
10.2.1.3. Депозитарний код рахунку у ЦП депозитарної установи в ЦД

     
10.2.2. Депозитарний код рахунку у ЦП Учасника клірингу в депозитарній установі

     
11. Інформація про особу, що має право діяти від Учасника клірингу без довіреності6
11.1.Прізвище, ім'я, по батькові

     


11.2. Посада

     

11.3. Документ11.4. Серія

     

11.5. Номер

     

11.6.Ким виданий

     
     

11.7. Дата видачі

     
11.8. Дата народження

     11.9. Ідентифікаційний номер платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

     
11.10. Документ, що підтверджує повноваження особи діяти без довіреності11.11. Строк дії повноважень особи – до 7

     

рокурозпорядник рахунку підпис

ПІБ

МП

див. на звороті
Для заповнення працівниками ПАТ "Розрахунковий центр"

Відділ реєстрації клієнтів/Відділ супроводження рахунків клієнтів

Дата прийому анкети
Підпис

Договір про клірингове обслуговування
від

"___" __________20__ р.

Відділ відкриття та обслуговування рахунків

№ клірингового рахунку (НБУ)
Дата відкриття рахунку або внесення змін до анкети клірингового рахунку (рахунків)
Підпис

№ клірингового рахунку (ЦД)
Дата відкриття рахунку або внесення змін до анкети клірингового рахунку (рахунків)
Підпис


Додаток 3

№ ______

від «____» ___________ 20 р.

^ Публічне акціонерне товариство

"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

041007, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г

Повне найменування товариства код за ЄДРПОУ Учасника клірингу повідомляє інформацію щодо депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та депозитарний код рахунку у цінних паперах в цій депозитарній установі:

Найменування та код за ЄДРПОУ депозитарію:
Найменування депозитарної установи:
Код за ЄДРПОУ депозитарної установи:
Депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи в депозитарії (номер рахунку у цінних паперах):
Депозитарний код рахунку у цінних паперах Учасника клірингу в депозитарній установі (номер рахунку у цінних паперах):


_______________ __________________ ____________________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Додаток 4

Вих. № ________

Дата прописом м._________

^ ДОВІРЕНІСТЬ РОЗПОРЯДНИКА КЛІРИНГОВОГО РАХУНКУ

Повне найменування юридичної особи, ЄДРПОУ (далі – Учасник клірингу), в особі посада та повністю ПІБ керівника, який діє на підставі Статуту, довіряє повністю ПІБ представника (далі – розпорядник рахунку), який мешкає за адресою: реквізити місця проживання, паспорт та його реквізити, представляти Учасника клірингу перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Розрахунковий центр) з будь-яких питань, пов’язаних з відкриттям та веденням клірингових рахунків та клірингових субрахунків Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у власних інтересах Учасника клірингу та в інтересах клієнтів Учасника клірингу, виконанням клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу.

У відповідності з цією довіреністю розпоряднику рахунку надаються повноваження:

 • засвідчувати та підписувати документи, які необхідні для відкриття, ведення та закриття клірингових рахунків та клірингових субрахунків Учасника клірингу;

- підписувати від імені Учасника клірингу документи, розпорядження на виконання клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу;

- подавати документи, необхідні для виконання клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу, здійснення клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених у власних інтересах Учасника клірингу;

- одержувати документи та іншу інформацію щодо виконання клірингових операцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках Учасника клірингу;

- виконувати інші дії, які є необхідними у зв’язку зі здійсненням повноважень, наданих цією Довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення строком на днів/місяців/років і дійсна до дата року.

Керівник

Найменування юридичної особи ___________________ ініціали та прізвище

МП

Додаток 5

Власники, ^ РОЗПОРЯДНИКИ ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ

Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

1. Даним документом ПІБ\___________________________________, (надалі - Суб’єкт), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Публічному акціонерному товариству «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр») власних персональних даних до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», місцезнаходження бази персональних даних: Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г.

2. Підписуючи даний документ Суб’єкт дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАТ «Розрахунковий центр», як володільцем персональних даних, що обробляються у базі персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

3. Метою обробки добровільно наданих Суб’єктом персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до законодавства України.

4. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках» можуть бути включені наступні персональні дані Суб’єкта:

прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; стать; громадянство; місце проживання; сімейний стан; реєстраційний номер облікової картки платника податків; фотозображення; дані документу, що посвідчує особу; займана посада.1соціальнеахування.

5. У зв’язку з внесенням персональних даних до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Суб’єкт має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу ПАТ «Розрахунковий центр» як володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та їх посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних підчас надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. Суб’єкт дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», виключно з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до законодавства України.

7. Суб’єкт дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного законодавством України.

8. Доступ до персональних даних Суб’єкта, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

9. Суб’єкт не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до законодавства України.

Підпис, ПІБ суб’єкта персональних даних:

_____________ ______________________ _________________________________

(дата) (підпис) (ПІБ повністю)

Для заповнення працівниками ПАТ «Розрахунковий центр»

Отримано

дата


підпис

ПІБ

Додаток 6

КАРТКА

^ ЗІ ЗРАЗКАМИ ПІДПИСІВ РОЗПОРЯДНИКІВ КЛІРИНГОВОГО РАХУНКУ

ТА ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ

Учасник клірингу

Повне найменування:

     

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:

     

Місцезнаходження:

     

Телефон:

     ^ РОЗПОРЯДНИКИ КЛІРИНГОВОГО РАХУНКУ

Посада

Прізвище ім'я по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки

     


          


     

Керівник

     


м.п.1 вказується згідно довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

2 вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер)

3 вказується згідно установчих документів (в тому числі розмір літер)

4 якщо розпорядником призначена особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень»

5 якщо розпорядником призначена особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, і при цьому установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень»


6 У разі наявності більше ніж однієї особи, яка має право діяти без довіреності, необхідно вказати інформацію про всіх таких осіб

7 якщо установчими документами (чи документами, які підтверджують факт призначення або обрання на посаду особи, що має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) не визначений конкретний строк повноважень такої особи, то вказується «до припинення повноважень»Схожі:

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconНа відкриття клірингового субрахунку
Для відкриття клірингового субрахунку клієнту учасника клірингу для обліку зобов’язань та/або прав цього клієнта учасника клірингу...
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconУчасник клірингу, що надає заяву
Прошу відкрити в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconДо заяви на відкриття кореспондентського рахунку (додаток 1) банку, який не має в пат «Розрахунковий центр» кореспондентських рахунків, додаються наступні документи*
...
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconДо заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи
Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи...
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconПат «міб» Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків типу «Н»
Заява на відкриття рахунку встанов­леного зразка, засвідчена підписом керівника (або іншої уповноваженої на це особи) представництва,...
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconУчасник клірингу, що надає заяву
Повне найменування / піб (повністю) особи, якій відкривається кліринговий субрахунок
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconПат «міб» Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків типу «П»
Клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconРозпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах. Копія паспорта
Прошу відкрити рахунок у цінних паперах. Документи, що необхідні для відкриття рахунку додаються
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* iconПат «міб» Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду суб’єкту господарювання – юридичної особи
Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду суб’єкту господарювання – юридичної особи
Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи* icon1. Для відкриття поточного рахунку юридичній особі резиденту, необхідно подати документи
Документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків суб’єктам господарювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи