Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова icon

Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана улановаНазваБаланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова
Дата конвертації12.08.2014
Розмір146.92 Kb.
ТипДокументи
джерело

Баланс-бюджет № 51 (358), 19 грудня 2011 р.

Світлана УЛАНОВА, головний державний податковий інспектор Інформаційно-довідкового Департаменту ДПС України

ПЕРЕРАХУНОК ПДФО ЗА 2011 РІК: ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ

Щороку роботодавці здійснюють перерахунок суми доходів, нарахованих у вигляді заробітної плати. Із 01.01.11 р. порядок такого перерахунку регулю­ється ст. 169 Податкового кодексу (далі - ПК). У цій консультації ми надамо алгоритм перерахунку ПДФО, розглянемо терміни проведення перерахунку, відповідальність за непроведення, а також відображення його результатів у формі № 1ДФ.

^ Хто і в які терміни проводить перерахунок

Обов'язок щодо здійснення перерахунку суми доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП по­кладено на роботодавця такого платника по­датку (пп. 169.4.2 ПК).

Нагадаємо, що роботодавцем платника податку є всі юридичні або самозайняті особи, які вико­ристовують найману працю фізичних осіб на під­ставі укладених трудових або цивільно-правових договорів (у разі якщо відносини за такими до­говорами є фактично трудовими) та сплачують їм заробітну плату, проводять нарахування, утри­мання та сплату ПДФО до бюджету (пп. 14.1.222 ПК). Отже, перерахунок повинні здійснювати всі бюджетні установи, підприємства незалежно від організаційно-правової форми (у т. ч. фермерські господарства) та приватні підприємці, що мають найманих працівників.

Відповідно до пп. 169.4.2 ПК роботодавець зобов'язаний провести перерахунок ПДФО та ПСП у таких випадках:

  • під час нарахування заробітної плати за остан­ній місяць звітного року за наслідками кож­ного звітного податкового року. Нагадаємо, що під заробітною платою в цьому контексті розуміється основна та додаткова зарплата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму (пп. 14.1.48 ПК). Детальний перелік складових зарплати визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.04 р. № 5;

  • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або якщо платник податку крім зарплати отримує дохід у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення, що виплачується з бюджету;

  • під час проведення остаточного розрахунку із платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Звертаємо увагу, що порівняно з нормами За­кону від 22.05.03 р. № 889-І\/ змінилися терміни проведення перерахунку. Так, якщо до 01.01.11 р. згідно з роз'ясненням ДПАУ перерахунок мож­на було проводити до закінчення строку подан­ня податкового розрахунку форми № 1ДФ за IV квартал звітного року (тобто до 10 лютого року, що настає за звітним), то з 01.01.11 р. за норма­ми ПК перерахунок слід зробити під час на­рахування зарплати за грудень 2011 року.

Якщо на підприємстві рівень заробітної плати до­статньо високий і жодний із працівників протягом року не мав права на ПСП, а також розмір що­місячної зарплати кожного із працівників не пе­ревищував 9 410 грн., то за 2011 рік перерахунок ПДФО можна не проводити, (адже ставка податку та база оподаткування не змінювалися).

Проведення перерахунку ПДФО та ПСП забез­печує правильність оподаткування доходів плат­ника податку, тому відповідно до пп. 169.4.3 ПК роботодавець (податковий агент) має право здій­снювати перерахунок сум нарахованих доходів за будь-який період та в будь-яких випадках. Ця норма поширюється на будь-які доходи, що включаються до загального оподатковуваного доходу платника податку (п. 164.2 ПК).

^ Алгоритм проведення перерахунку

ПДФО із загального річного оподатковуваного доходу платника податку складається із сум по­датків, визначених за наслідками перерахунку кожного окремого місячного оподатковуваного доходу. При цьому до складу оподатковуваних доходів кожного місяця включаються також суми, які були нараховані за ці місяці в інших звітних місяцях. Такі уточнені місячні доходи розгляда­ються як об'єкти обкладення ПДФО і надання ПСП. При проведенні перерахунку за 2011 рік по­датковим агентам слід звернути особливу увагу на суми виплат, до яких застосовувалася ПСП та які перевищували 9 410 грн. (тобто суми доходу, до яких у 2011 році застосовувалася ставка ПДФО 17 %).

Алгоритми проведення перерахунку для праців­ників, які користувалися правом на ПСП, та пра­цівників, у яких дохід в окремих місяцях переви­щував 9 410 грн., різні. Для наочності розглянемо їх на прикладах.

Приклад 1. Платник податку у 2011 році мав право на ПСП

Працівниця, щомісячний оклад якої становить 1 800 грн., із 15.06.11 р. до 10.07.11 р. перебува­ла у відпустці. У червні 2011 року їй було нараховано 2 700 грн., у тому числі відпусткові за 10 днів липня - 800 грн. У жінки є двоє дітей віком до 18 років, тому вона має право на ПСП у розмірі 941 грн. (у 2011 році - 470,50 грн. у розрахунку на кожну дитину). Граничний роз­мір доходу, який дає право на отримання такої ПСП, становить для неї 2 640 грн. (1 320 грн. х х 2 дітей), оскільки батько дітей не користуєть­ся правом на збільшення граничного розміру доходу.

Проведемо перерахунок ПДФО та ПСП за таким алгоритмом.

Крок 1. Уточнюємо виплачені протягом року мі­сячні доходи з урахуванням сум, які були нара­ховані безпосередньо за відповідні звітні місяці (відпусткові, лікарняні тощо). Такі уточнені до­ходи розраховуються кожний окремо як об'єкти оподаткування. У нашому прикладі відпусткові за 10 днів липня 2011 року (800 грн.) потрібно дода­ти до зарплати липня, у результаті чого зарплата липня становитиме 1 250 грн., а зарплата черв­ня - 1 900 грн.

Крок 2. Уточнені суми оподатковуваних доходів за кожний місяць порівнюємо із граничною су­мою доходу, який дає право платнику податку на застосування ПСП, та визначаємо місяці, у яких платник податку має право на ПСП. Граничний рі­вень доходу, який дає право на застосування ПСП для працівниці, що має 2 дітей віком до 18 років, становить 2 640 грн. (1 320 грн. х 2 дітей), за умови що батько дітей не користується правом на збільшення граничного розміру доходу. У нашому випадку жінка матиме право на підвищену ПСП у кожному місяці 2011 року.

Крок 3. Визначаємо суму єдиного внеску (далі - ЄСВ) виходячи із суми уточненого місячного опо­датковуваного доходу.

Крок 4. Визначаємо базу обкладення ПДФО кож­ного місяця окремо шляхом зменшення суми уточненого місячного оподатковуваного доходу на суму ЄСВ та суму ПСП (якщо сума уточненого доходу менша, ніж гранична).

Крок 5. Виходячи з визначеної місячної бази опо­даткування здійснюємо розрахунок суми ПДФО за ставкою 15 % (адже ці доходи не перевищують 9 410 грн.).

Крок 6. Розраховуємо річну суму податку шляхом додавання сум податків, визначених за наслід­ками перерахунку кожного окремого місячного оподатковуваного доходу (уточненого місячного оподатковуваного доходу).

Крок 7. Здійснюємо порівняння розрахованої суми податку із сумою податку, яку було фактич­но утримано за рік (див. таблицю).


Місяць

2011

року

Сума

фактично

нара-

хованої

зарплати

Сума

нара-

хованої

зарплати

за пере-

рахунком

Сума

ЄСВ,

фак-

тично

утри-

мана

Сума

ЄСВ за

пере-

рахун-

ком

ПСП,

фак-

тично

засто-

сована

ПСП,

за пе-

рера-

хунком

Сума

ПДФО,

фактич-

но утри-

мана

База

оподат-

кування

для

пере-

рахунку

Сума

ПДФО

за ре-

зультата-

ми пере-

рахунку

Сума

ПДФО, яка

підлягає

утриманню

або повер-

ненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Січень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Лютий

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Березень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80
941,00

119,13

794,20

119,13
Квітень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Травень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Червень

2 700,00

1 900,00

97,20

68,40

-

941,00

390,42

890,60

133,59

-256,83

Липень

450,00

1 250,00

16,20

45,00

941,00

941,00

-

264,00

39,60

+39,60

Серпень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Вересень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Жовтень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Листопад

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Грудень

1 800,00

1 800,00

64,80

64,80

941,00

941,00

119,13

794,20

119,13
Разом

21 150,00

21 150.00

761,40

761,40

-

-

1 581,72

9 096,60

1 364,49

-217,23


Отже, за результатами перерахунку виявлено, що із зарплати працівниці зайво утримано ПДФО в сумі 217,23 грн., тому на цю суму слід зменши­ти ПДФО, розрахований із зарплати за грудень 2011 року.

Приклад 2. Зарплата платника податку перевищувала 9 410 грн.

У період із січня по вересень 2011 року пра­цівник щомісячно отримував заробітну плату в сумі 8 500 грн. У жовтні йому було нарахо­вано 13 170 грн., у тому числі оплата праці, відпусткові (за період із 03.10.11 р. по 27.10.11 р.) та матеріальна допомога на оздоровлення. У грудні зарплата працівника з урахуванням виданої премії становила 10 300 грн. У 2011 році утримано і перераховано до бюджету ПДФО в сумі 15 760,86 грн. та ЄСВ - 3 904,92 грн.

Проведемо перерахунок ПДФО за таким алго­ритмом.

Крок 1. Визначаємо загальний річний оподатко­вуваний дохід фізичної особи шляхом додавання місячних оподатковуваних доходів:

8 500 грн. х 10 міс. + 13 170 грн. + + 10 300 грн. = 108 470 грн.

Крок 2. Розраховуємо базу обкладення ПДФО за 2011 рік шляхом віднімання від загального річного оподатковуваного доходу найманого працівника суми ЄСВ, яку було утримано податковим аген­том протягом календарного року:

108 470,00 грн. - 3 904,92 грн. = = 104 565,08 грн.

Крок 3. Розраховуємо суму середньомісячного оподатковуваного доходу шляхом ділення річної бази обкладення ПДФО на кількість календарних місяців, протягом яких було отримано доходи:

104 565,08 грн. : 12 міс. = 8 713,76 грн.

Крок 4. Виходячи з визначеної середньомісячної бази оподаткування проводимо розрахунок суми податку (оскільки середньомісячний оподаткову­ваний дохід не перевищує 9 410 грн., застосову­ємо ставку 15 %):

8 713,76 грн. х 15 % = 1 307,06 грн.

Крок 5. Обчислюємо загальну річну суму ПДФО як добуток розрахункової місячної суми податку та кількості календарних місяців:

1 307,06 грн. х 12 міс. = 15 684,72 грн.

Крок 6. Порівнюємо розрахункову річну суму податку із сумою податку, фактично утриманою за рік:

15 684,72 грн. - 15 760,86 грн. = -76,14 грн.

Отже, за результатами перерахунку виявлено, що з доходів працівника зайво утримано ПДФО в сумі 76,14 грн., тому на цю суму слід зменшити ПДФО, розрахований із зарплати за грудень 2011 року.

^ Результати перерахунку та форма № 1ДФ

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку вини­кає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати згідно з пп. 169.4.4 ПК стягується ро­ботодавцем за рахунок суми будь-якого оподат­ковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних до­ходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати. Якщо внаслідок проведен­ня остаточного розрахунку із платником подат­ку, який припиняє трудові відносини з робото­давцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена части­на такої недоплати включається до складу подат­кового зобов'язання платника податку за наслід­ками звітного податкового року та сплачується самим платником.

Якщо ж унаслідок здійсненого перерахунку ви­никла переплата податку, то на її суму зменшу­ється сума нарахованого податкового зобов'­язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми - сума податко­вих зобов'язань наступних податкових періодів, до повного погашення суми такої переплати.

Результати річного перерахунку сум доходів, на­рахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП мають бути ві­дображені роботодавцем у податковому розра­хунку форми № 1ДФ за IV квартал звітного року. При цьому в рядках З та За проставляється сума

фактично нарахованого та виплаченого доходу за IV квартал, а в рядках 4 та 4а - сума ПДФО з урахуванням результату перерахунку (суми не­доплати або переплати).

^ Відповідальність за непроведення перерахунку ПДФО

Положеннями ПК безпосередньо не передбачено відповідальності за непроведення перерахунку.

Однак не слід забувати: якщо під час проведен­ня документальної перевірки буде виявлено, що ПДФО нараховано та перераховано до бюджету не в повному обсязі (тобто має місце недопла­та ПДФО) або з платника податків зайво утрима­но ПДФО, то роботодавця може бути притягнуто до відповідальності.

За ненарахування, неутримання (недоплату до бюджету) ПДФО до податкового агента застосо­вується штраф у розмірі 25 % від суми недоплати ПДФО. Якщо недоплату виявлено повторно про­тягом 1 095 днів, то розмір штрафу становить 50 % суми недоплати, а якщо втретє та більше, то 75 % суми недоплати (п. 127.1 ПК).

Подання форми № 1ДФ із недостовірними відо­мостями або з помилками спричиняє накладен­ня штрафу в розмірі 510 грн., а за ті ж самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме по­рушення, - у розмірі 1 020 грн. (п. 119.2 ПК). Цей штраф застосовується як при недоплаті ПДФО до бюджету, так і в разі, коли з доходу платника по­датку зайво утримано ПДФО.

Крім того, на посадових осіб роботодавця за не­утримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті доходів фізичній особі може бути накладено адміністративний штраф у розмі­рі від 2 до З НМДГ (від 34 до 51 грн.). За ті самі дії, вчинені такими посадовими особами протягом року, у якому їх уже було піддано адміністратив­ному стягненню за те ж порушення, штраф стано­вить від 3 до 5 НМДГ (від 51 до 85 грн.) (ст. 1634 Кодексу про адміністративні правопорушення).Схожі:

Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconЗвіт про фінансовий стан ( Баланс ) на 31 грудня 201 2 року (тис грн.) Найменування статті При-мітки Звітний 2012 рік Попередній 2011 рік Попередній 2010 рік

Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconРішення конституційного суду україни у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України І
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про...
Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconБаланс ват «Кредит Оптима Банк» на 31 грудня 2008 року (на кінець дня)

Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «центр» станом на 31 грудня 2011 р. Керівництву
Договором на аудит №02-2012 від 01. 03. 2012 року. Фінансова звітність включає баланс станом на 31. 12. 2011 р., звіт про фінансові...
Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconРішення від 30 грудня 2010 року Про районний бюджет на 2011 рік Диканська районна рада вирішила: Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 52 486 380 грн Обсяг доходів загального фонду
Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 52 486 380 грн
Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconТема досвіду: «Розвиток мислення учнів початкової школи шляхом використання елементів проблемного навчання» Автор досвіду: Богдан Світлана Леонідівна, учитель-методист Мигіївської зош І-ІІІ ступенів. Педагогічне кредо: «Людина – найвища цінність»
Автор досвіду: Богдан Світлана Леонідівна, учитель-методист Мигіївської зош І-ІІІ ступенів
Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconБаланс за IV квартал 2011 року

Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconБаланс на 31. 12. 2011 р. Форма n 1 Код за дкуд 1801001 Актив

Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconВиконання плану, тимчасового бюджету уаіб за 1-й квартал 2011 року
На засіданні також було представлено План роботи та тимчасовий бюджет Асоціації на 2-й квартал 2011 року
Баланс-бюджет №51 (358), 19 грудня 2011 р. Світлана уланова iconЗаступник міністра – керівник апарату доручення №17-32/1661 від «29» грудня 2012 р. З метою забезпечення виконання пункту 12 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»
З метою забезпечення виконання пункту 12 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», доручаю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи