До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» icon

До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право»НазваДо уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право»
В НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Дата конвертації05.08.2014
Розмір68.04 Kb.
ТипПостанова
джерело

ДО УВАГИ АВТОРІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Вимоги до авторських оригіналів статей,
поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право»


(фахове видання з юридичних наук, Постанова Президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5), та

збірника наукових праць «Право та державне управління»

(фахове видання з юридичних наук та державного управління, Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2)
1. До друку приймаються непубліковані раніше роботи, написані українською мовою, обсяг – 0,5–1 авт. арк.
2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шрифтом):

^ УДК.

Назва статті українською, російською та англійською мовами

Прізвище та ініціали автора (авторів) українською, російською та англійською мовами.

Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів).

^ Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів).

І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті).

ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі.

^ Список використаної літератури за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами стандарту з бібліографічного опису).

Підпис автора і дата.
3. Технічні вимоги до оформлення статей

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.
4. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, e-mail, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (25 гривень за сторінку) передаються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, КПУ, редакція журналу «Держава та регіони».
5. Гроші треба перераховувати за реквізитами:

КПУ / Філія АБ «Південний»

р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753

За друк статті у науково-виробничому журналі «Держава та регіони» або «Право та державне управління».

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЧЕНИХ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ
До 10-річчя створення

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Інституту права імені Володимира Сташиса

Класичного приватного університету
Круглий стіл на тему:
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС: СУЧАСНИЙ СТАН

ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
10 грудня 2013 року

м. Запоріжжя
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вчених, аспірантів, докторантів, викладачів та юристів-практиків взяти участь у круглому столі «Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення», який відбудеться 10 грудня 2013 р. в Класичному приватному університеті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 124 (І поверх головного корпусу).
Мета проведення круглого столу:
- розширення доступу для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів до інформації про реалізацію правової реформи у світі та Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізація національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем адміністративного процесу;

- сприяння становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 • термінологічні зміни в науці адміністративного процесу;

 • актуальні питання адміністративного судочинства;

 • інститут адміністративної відповідальності в умовах сучасної концепції адміністративного права;

 • інформаційне забезпечення адміністративного процесу;

 • проблеми діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • охорона громадського порядку в сучасних умовах;

 • антикорупційна політика держави.


УМОВИ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ
До 10 листопада 2013 р. надіслати електронною поштою за адресою nadja@ukr.net:

 1. заявку щодо участі у круглому столі;

 2. тези доповіді (до трьох сторінок);

 3. копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:

 • 150 грн – для учасників круглого столу з наданням збірника тез доповідей;

 • 100 грн – для аспірантів і здобувачів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей;

 • 50 грн – для співробітників Класичного приватного університету;

 • для учасників, які мають науковий ступінь доктора наук, – безкоштовно.

Файли повинні мати назви: «Іванов_тези», «Іванов_квитанція», «Іванов_заявка».

^ Платіжні реквізити

Класичний приватний університет

Філія АБ «Південний», м. Запоріжжя

р/р 26002310022201, ОКПО 19278502, МФО 313753
Вид платежу:

«Круглий стіл Університету

(прізвище, ім’я, по батькові)»

^ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА
Видання збірника тез доповідей планується до початку круглого столу.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці круглого столу, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у круглому столі, завчасно повідомити про це оргкомітет.

Витрати на участь у круглому столі покладаються на сторону, яка відряджає учасника круглого столу.
^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал.

Шрифт: Times New Roman 14 кегль.

Поля: з усіх боків – 2 см.

Обсяг: до 3 сторінок формату А-4.

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.

Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тез відповідальність несе автор.

Посилання та літературні джерела оформити згідно з чинними вимогами ДСТУ.

Робочі мови: українська, російська, англійська.
Контактні дані:

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, к. 607-п Класичний приватний університет

Відповідальний секретар роботи круглого столу – к.ю.н., доцент Армаш Надія Олексіївна

Тел.(факс): (061) 701-90-02, (061) 701-90-08,

(050) 587-29-04

E-mail: nadja@ukr.net

--------------------------------------------------

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ
П.І.Б. учасника__________________________________

Повна назва й адреса організації___________________

Посада_________________________________________

Науковий ступінь________________________________

Вчене звання____________________________________

Назва доповіді___________________________________

Адреса учасника (з індексом) _____________________

Телефон____________________________

e-mail (обов’язково) __________________

Потреба в особистому запрошенні______
Ви плануєте:
Виступити з доповіддю

Взяти участь як слухач

Опублікувати тези доповідіСхожі:

До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconВимоги до оформлення статей у Збірнику наукових праць
До друку приймаються наукові статті, оформлені українською або російською мовою, якісно вичитаними, де наявні та виділені жирним...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconРекомендації щодо підготовки та оформлення рукописів та збірок наукових статей студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Кнтеу «Про запровадження у навчальний процес підготовки наукових статей студентами, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconОсновні вимоги до написання та оформлення рефератів та курсових робіт
Реферат — це короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць з певної теми, який має результат аналізу декількох наукових...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconВимоги до оформлення статей у збірнику наукових праць «актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології»
До друку приймаються наукові статті, оформлені українською або російською мовою, якісно вичитаними, де наявні та виділені жирним...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconІнформація Information правила для авторів журналу «Інженерія природокористування» в журналі друкуються
Увага акцентується на безпечності, ергономічності та екологічності техніко-технологічних засобів і технологій які пропонуються
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconВимоги до оформлення статей
Для розміщення приймаються наукові статті, оформлені українською, російською або англійською мовами, якісно вичитаними, де наявні...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconПро затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби
Відповідно до статей 2, 8 Закону України P"Про державну податкову службу в Україні", з метою виконання статей 129, 130, 131 Податкового...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconПоложення про Корпорацію «матрікс» Корпоративний аналітичний розпис статей мета корпорації
Створення учасниками Корпорації якісного інформаційного ресурсу бібліографічної бази даних журнальних статей, а також надання сервісів...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconФакс: (044) 496 06 02
...
До уваги авторів наукових статей вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Право» iconВимоги до оформлення статей
До статті потрібно додати для кожного із співавторів авторську довідку, в якій вказати прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи