Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг icon

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послугНазваПропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Дата конвертації05.08.2014
Розмір88.5 Kb.
ТипДокументи
джерело
ТОВ «ЛНД»

м. Київ, 03115, Україна

вул. Верховинна, 5-А, к. 4

тел.: +38 044 221-74-31

info@reboot.com.ua

www.reboot.com.ua
Пропозиція укласти

договір про надання інформаційно-рекламних послуг

(публічна оферта)

1. Загальні положення

1.1. Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛНД”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”, і містить умови, необхідні для надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Послуги”.

1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку сплати коштів за майбутні послуги юридичні і фізичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти Офертою договір на запропонованих умовах, і з цього моменту такі особи визначаються як „Замовники”.

1.3. У зв’язку з вищенаведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від надання Послуг.

^ 2. Предмет Оферти

2.1. За цією Офертою Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення Інформаційно-рекламних матеріалів Замовника відповідно до умов даної Оферти. Про інформаційні послуги, які на виконання цієї Оферти надає Виконавець, Замовник може ознайомитись в мережі Інтернет за адресою: http://reboot.com.ua/cgi-bin/job/usr/help/paid . Про рекламні послуги, які на виконання цієї Оферти надає Виконавець, Замовник може ознайомитись в мережі Інтернет за адресою: http://reboot.com.ua/cgi-bin/job/usr/help/adv .

При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються цією інформацією, яка являється невід‘ємною частиною Договору.

2.3. Оферта є офіційним документом ТОВ „ЛНД” і має необхідну належну юридичну силу та публікується на Сервері www.reboot.com.ua .

2.4. Виконавець має право змінювати умови даної Оферти з попереднім повідомленням про такі зміни Замовнику шляхом надсилання повідомлення електронною поштою не пізніше, ніж за 3 (три) робочих днів до введення в дію відповідних змін.

2.5. Виконавець не має права змінювати умови Оферти за період, в який Послуги Виконавцем ще не надані, але вже оплачені Замовником.

^ 3. Порядок надання послуг

3.1. Згідно з предметом Договору за цією Офертою, Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення інформаційно-рекламних матеріалів Замовника на Сервері www.reboot.com.ua .

3.2. Замовнику належать всі майнові права на передані Замовником Виконавцеві інформаційно-рекламні матеріали, так само як і на інформаційно-рекламні матеріали, створені Виконавцем на виконання Договору за цією Офертою й оплачені Замовником.

3.3. Ознайомившись з умовами даної Оферти, та обравши певний вид Послуг (чи декілька), Замовник направляє на адресу Виконавця Заявку або усно формулює зміст даної Заявки на надання Послуг.

3.4. На підставі отриманої Заявки або усного повідомлення Виконавець виставляє Замовнику рахунок-фактуру на сплату обраної ним Послуги (Послуг). По оплаті Замовником суми, вказаної у рахунку-фактурі, Договір про надання інформаційно-рекламних послуг за цією офертою автоматично вважається укладеним (ч.2 ст.642 ЦКУ).

3.5. Виконавець приступає до виконання своїх обов‘язків згідно з умовами даної Оферти не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання на поточний рахунок Виконавця відповідної грошової суми за передбачені Послуги, відповідно до виставленого Замовнику рахунка-фактури.

3.6. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором Замовник приймає виконані роботи за Актами виконаних робіт, що надсилається Замовнику Виконавцем. Замовник в 3 (триденний) термін підписує отриманий Акт виконаних робіт, а в разі виявлення недоліків при прийнятті Замовником наданих Виконавцем робіт, протягом цього часу складає мотивовану відмову від прийняття робіт із зазначенням недоліків та строком їх усунення та надсилає її Виконавцю. Виконавець зобов’язаний усунути вказані у відмові недоліки та надати новий Акт виконаних робіт Замовнику.

^ 4. Порядок розрахунків

4.1. Оплата Послуг за цим Договором виконується Замовником по безготівковому рахунку шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця авансового платежу у розмірі 100 (сто) відсотків вартості за відповідну замовлену Послугу Замовником до початку рекламної кампанії.

^ 5. Права і обов‘язки сторін

5.1. За цією Офертою Замовник зобов‘язується:

5.1.1. Передавати в електронній формі необхідні для надання послуг Інформаційно-рекламі матеріали, які відповідають Технічним вимогам Виконавця одночасно з подачею заявки.

5.1.2. Відповідати за достовірність та відповідність законодавству України інформації, яка буде розміщуватись на Сервері www.reboot.com.ua . Виконавець має право не розміщувати рекламну інформацію Замовника, якщо така містить у собі недостовірну та/або неправомірну інформацію, якщо Замовник не доведе протилежне.

5.1.3. Оплатити рахунки-фактури протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання.

5.1.4. Підписати Акти наданих послуг у 3 (триденний) термін з моменту їх отримання. Якщо протягом вказаного терміну Акти наданих послуг не будуть підписані чи Виконавцем не буде одержано мотивованої відмови, то Акти наданих послуг вважаються підписаними, а дані Послуги надані належним чином і у повному обсязі без будь-яких зауважень та претензій в повному обсязі зі Сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Актів наданих послуг.

^ 5.2. За цією Офертою Виконавець зобов‘язується:

5.2.1. Протягом одного дня з моменту надання Замовником Інформаційно-рекламних матеріалів підтвердити, чи відповідають вони технічним вимогам, необхідним для їх розміщення в мережі Інтернет. У випадку невідповідності Інформаційно-рекламних матеріалів зазначеним технічним вимогам, негайно інформувати про це Замовника, шляхом надіслання своїх зауважень електронною поштою. Перебіг часу по наданню послуг призупиняється до моменту виправлення даних зауважень і відновлюється тільки у випадку їх відповідності Технічних вимогам.

5.2.2. Надавати Послуги в строк та на умовах, встановлених цією Офертою.

5.2.3. У 3 (триденний) строк по завершенні надання Послуг, надати Замовнику Акт наданих послуг.

^ 5.3. За цією Офертою Замовник має право:

5.3.1. Використовувати засоби і технології, крім тих, які діють на підсвідомість споживача.

5.3.2. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.

^ 5.4. За цією Офертою Виконавець має право:

5.4.1. Вчасно отримувати інформацію, необхідну для надання послуг.

5.4.2. Має право вимагати від Замовника надання спеціальних дозволів, ліцензій тощо у випадку прямого чи непрямого розміщення Виконавцем інформації щодо товарів, які підлягають обов‘язковій сертифікації, ліцензуванню тощо.

5.4.3. Змінювати вартість послуг, повідомляючи про це Замовника не менше, ніж за 10 календарних днів до дати такої зміни. Виконавець не має права
збільшувати вартість послуг за період, в який вони вже фактично оплачені Замовником.

^ 6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов‘язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Якщо розміщення Інформаційно-рекламних матеріалів Замовника за цим Договором не відбулося або відбулося неякісно з вини Виконавця: перекручення (або відсутність) тексту, неякісне розміщення або перенесення строків реклами без погодження з Замовником, тоді Виконавець зобов‘язується надати Замовнику компенсацію шляхом розміщення додаткової Послуги відповідного об‘єму, пропорційно до часу, в якому Послуги були надані неналежним чином, попередньо узгодивши час такого розміщення із Замовником.

6.3. Замовник гарантує, що всі рекламні матеріали, їх зміст та/або інформація, надані Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є повними, достовірними, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України. Під відповідністю змісту Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України розуміється включаючи, але не обмежуючись, відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольне законодавство, про лікарські засоби, наявність в рекламі необхідної за законодавством інформації, дотримання інших вимог законодавства України. Відповідальність за фактичну якість рекламованих товарів/послуг, та за відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам, вказаним в цьому пункті, несе Замовник.

6.4. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Інформаційно-рекламних матеріалів та/або змістом Інформаційно-рекламних матеріалів (відповідністю змісту Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства) та/або якістю рекламованих товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій тощо.

6.5. Дії гарантій, вказаних в п.6.3. Договору, поширюється на необмежений період часу і не припиняється після завершення дії цього Договору.

^ 7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин.

7.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили після підписання цієї Угоди в результаті подій надзвичайного характеру, як-от: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безладдя, страйки, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін.), якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання за цим Договором.

7.3. Сторони домовились про те, що обставинами непереборної сили вважаються також аварії в системі енергозбереження та зв’язку, а також рішення і дії державних та комунальних органів, організацій.

7.4. Під час форс-мажорних обставин Виконавець негайно повідомляє Замовника у письмовій або устній формі про такі обставини, продовжує виконувати свої зобов‘язання за даним Договором, наскільки це можливо, і повідомляє альтернативні пропозиції щодо виконання Договору, яким не перешкоджають форс-мажорні обставини.

^ 8. Вирішення спорів

8.1. Спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.2.Неврегульовані шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі відповідного спору на розгляд до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ відповідно до чинного законодавства України.

^ 9. Термін дії договору

9.1. Договір вступає в силу з моменту, вказаного в п. 3.4. даної Оферти, і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних обов‘язків.

10.Реквізити


Виконавець

ТОВ „ЛНД”

ЄДРПОУ 32782252

р/р № 26004005729001, МФО 300614

Найменування банку: АТ "IНДЕКС-БАНК"

e-mail: info@reboot.com.ua

Місцезнаходження: 03115, м. Київ,

вул. Верховинна, 5-А, к. 4

тел.: +38 044 221-74-31

ТОВ „ЛНД” Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Директор

Руденко А.Схожі:

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір №3I про надання послуг
Цей Договір про надання послуг (надалі – Договір) складено та підписано у місті Києві “ ” 201 року
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір №07102013-1 про надання інформаційно-консультаційних послуг з в ізових питань
Спд “Суворов Дмитро Олександрович”/ (Свідоцтво про реєстрацію №715836 від 02. 06. 2010 р.), надалі виконавець, з однієї сторони,...
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір про надання юридичних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір n про надання бухгалтерських послуг
...
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір про надання аудиторських послуг
...
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір № про надання послуг електронного цифрового підпису
Договору, шляхом його підписання, при вживанні разом – "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей договір про надання послуг...
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір № про надання послуг електронного цифрового підпису
Договору, шляхом його підписання, при вживанні разом – "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей договір про надання послуг...
Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг iconДоговір про надання послуг №
Замовник") з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання консультаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи