Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради icon

Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської радиНазваПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Дата конвертації02.08.2014
Розмір82.32 Kb.
ТипПоложення
джерело


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Це Положення регулює питання дiяльностi ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1.2.Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про фізичну культуру та спорт».

1.3.Положення про відділ фізичної культури та спорту міської ради затверджується рішенням міської ради.

1.4.Структура, штатна чисельність та фонд оплати праці відділу фізичної культури та спорту міської ради затверджується рішенням міської ради.

1.5.Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові. Виконує покладені на нього завдання та функції у взаємодії з відділами та управліннями міської ради, районними адміністраціями та іншими органами місцевого самоврядування.

1.6.Відділ здійснює керівництво та контроль за розвитком фізичної культури та спорту в місті, несе відповідальність за організацію і удосконалення фізичного виховання населення, підготовку спортсменів і забезпечує проведення єдиної державної політики в дорученій йому галузі управління.

1.7.Відділ фізичної культури та спорту не володіє правами юридичної особи.

^ 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

2.1.Основним завданням відділу фізичної культури та спорту є:

2.1.1.Участь у створенні у місті спортивно-масових заходів.

2.1.2.Надання методичної допомоги в організації роботи з питань, віднесених до компетенції відділу, працівникам апарату міської ради, виконавчих органів, підприємствам, установам, організаціям.

^ 3.ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

3.1.Відділ фізичної культури та спорту міської ради вiдповiдно до покладених на нього завдань:

3.1.1.Забезпечує реалізацію в місті державної політики з питань фізичної культури та спорту.

3.1.2.Здійснює контроль за дотриманням вимоги законодавства з питань фізичної культури та спорту.

3.1.3.Підвищує роль фізичної культури та спорту у всебічному і гармонійному розвитку особистості, у зміцненні здоров’я громадян, у досягненні високого рівня працездатності та довголіття.

3.1.4.Бере участь у підготовці програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування шляхом внесення пропозицій.

3.1.5.Координує діяльність державних, комерційних та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кооперування їх коштів для проведення спортивних і фізкультурно-масових заходів.

3.1.6.Забезпечує відповідно до закону розвиток всіх видів фізичної культури та спорту.

3.1.7.Зміцнює і розвиває матеріально-техничну базу об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх в належному стані та контроль за ефективністю їх використання, незалежно від форм власності.

3.1.8.Розвиває сферу послуг населенню засобами фізичної культури та спорту.

3.1.9.Визначає потреби та формування замовлень на кадри для фізкультурно-спортивних закладів, організує роботу щодо удосконалення кваліфікації кадрів.

3.1.10.Формує та затверджує календарні плани фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарного плану спортивних заходів області.

3.1.11.Організує і проводить заходи передбачені календарними планами фізкультурно-оздоровчими та спортивними заходами, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.1.12.Забезпечує підготовку та проведення навчально тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних видів.

3.1.13.Комплектує збірні команди міста за вимогами спорту і забезпечує організацію підготовки та участь спортсменів у змаганнях обласного і національного рівня.

3.1.14.Впроваджує та підтримує систему управління якістю у діяльності відділу.

3.2.Відділ в межах повноважень, визначених законами розробляє проекти рішень, розпоряджень, наказів з питань розвитку фізичної культури та спорту, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

3.2.1.Підготовка проектів рішень ради та міськвиконкому з питань:

- створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також, щодо придбання об’єктів державної власності спільно з управлінням комунальної власності;

- створення соціальних фізкультурно-оздоровчих закладів інвалідів (клубів і центрів), забезпечення їх спеціальним обладнанням, сприяння їх у участі у спортивних змаганнях;

- встановлення пільгових тарифів на комунальні послуги та енергопостачання для фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд або надання фінансової підтримки для компенсації витрат на їх оплату;

- делегування громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості в межах своєї компетенції окремих повноважень щодо розвитку видів спорту.

3.3 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.3.1.Готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури в місті.

3.3.2.Надає методичну допомогу спортивним клубам, колективам фізичної культури та громадським об’єднанням, що працюють у сфері надання спортивних оздоровчих послуг населенню.

3.3.3.Залучає у встановленому порядку фізкультурно-спортивні, інші громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток культури та спорту.

3.3.4.Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до компетенції яких належить питання фізичної культури та спорту, сприяє інформаційно-пропагандиській діяльності.

3.3.5.Веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури та спорту, реєструє досягнення міста.

3.3.6.Організує роботу з підготовки спортивного резерву, планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті.

3.3.7.Сприяє роботі творчих спілок, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури та спорту шляхом проведення нарад, семінарів, консультацій.

3.3.8.Створює умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

3.3.9.Забезпечує на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язень України з питань фізичної культури та спорту.

3.3.10.Здійснює згідно вимог законодавства розгляд звернень громадян та надає обґрунтовану письмову відповідність у встановлений законом строк.

3.3.11.Забезпечує журналістам вільний доступ до всієї інформації, накопиченої у відділу, отримує, аналізує та оперативно надає інформацію про діяльність відділу в повному обсязі засобам масової інформації, крім випадків передбачених Законом України «Про державну таємницю».

^ 4.СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ.

4.1.Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників відділу фізичної культури та спорту затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів.

4.2.Працівники відділу фізичної культури та спорту призначаються за процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

^ 5.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

5.1 Відділ фізичної культури та спорту міської ради має право:

5.1.1.Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи чи інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.2.Залучити до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками).

5.1.3.Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.1.4.Залучити на договірних засадах кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, та кошти населення, а також бюджетні кошти на будівництво, розширення, ремонт і утримання пайових засадах об’єктів фізичної культури та спорту.

5.1.5.Вносити пропозиції до міського бюджету щодо витрат на фізичну культуру та спорт, контролювати використання коштів.

5.1.6.Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та нормативні акти.

5.1.7.Відділ виконує інші функції відповідно до покладених на нього повноважень.

^ 6.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

6.1.Відділ фізичної культури та спорту міської ради очолює начальник.

6.2.Начальник відділу фізичної культури та спорту:

6.2.1.Здійснює контроль за виконанням Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в межах наданих повноважень, здійснює керівництво діяльністю відділу та організує його роботу, контролює діяльність закладів фізкультури, підвідомчих відділу, а також матеріально-технічне забезпечення, видання розпорядчих документів.

6.2.2.Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень.

6.2.3.Діє від імені відділу фізичної культури та спорту і представляє його на підприємствах, в усіх організаціях і установах. Надає звітність у терміни, встановлені діючим законодавством. Розробляє проекти програм, контролює, аналізує хід їх виконання.

6.2.4.Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію з іншими зацікавленими установами, підприємствами та організаціями, структурними підрозділами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розв’язанні питань, що стосується громадян, які звернулися до відділу та інших питань відділу.

6.2.5.Приймає участь у розробці та підготовці звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста.

6.2.6.Складає номенклатуру справ відділу фізичної культури та спорту, здає документи до архіву. Вивчає позитивний досвід, аналізує, впроваджує в свою діяльність.

^ 7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

7.1.Начальник відділу фізичної культури та спорту несе відповідальність за неналежне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, зв’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, порушення норм етики поведінки посадової особи, а також за порушення інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; правил внутрішнього розпорядку; за недостовірність даних, які подаються керівництву міської ради, підприємствам, установам, організаціям; за розголошення відомостей конфіденційного характеру; за завдану міській раді матеріальну шкоду; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

7.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу фізичної культури та спорту притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

8.ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

8.1 Відділ фізичної культури та спорту взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчими органами міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.
Схожі:

Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі – організаційний відділ)
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі – юридичний відділ)
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про відділ економіки кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі відділ економіки)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі – відділ економіки)
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу містобудування та архітектури кіровської міської ради (далі – відділ містобудування...
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про відділ обліку та звітності кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу обліку та звітності кіровської міської ради (далі -відділ обліку та звітності)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу обліку та звітності кіровської міської ради (далі –відділ обліку та звітності)
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про відділ культури та туризму кіровської міської ради
Відділ культури і туризму Кіровської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом міської ради, утворюється міською радою,...
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради (далі – відділ...
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про відділ місцевого розвитку кіровської міської ради загальні положення 1 Це Положення регулює питання діяльності відділу місцевого розвитку кіровської міської ради (далі відділ місцевого розвитку)
Це Положення регулює питання діяльності відділу місцевого розвитку кіровської міської ради (далі – відділ місцевого розвитку)
Положення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради iconПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання діяльності відділу з надання муніципальних послуг кіровської міської ради (далі – відділ з надання муніципальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи