Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення icon

Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положенняНазваПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Дата конвертації02.08.2014
Розмір85.51 Kb.
ТипПоложення
джерело

ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ВІДДІЛ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.Це Положення регулює питання діяльності ВІДДІЛУ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – відділ з надання муніципальних послуг).

1.2.Відділ з надання муніципальних послуг утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради.

Міська рада зобов’язана створювати умови для належної роботи i підвищення кваліфікації працівників відділу з надання муніципальних послуг, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, нормативно-правовими актами i довідковими матеріалами, іншими посібниками.

1.3.Відділ з надання муніципальних послуг є самостійним структурним підрозділом апарату міської ради.

1.4.Відділ з надання муніципальних послуг міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5.Відділ з надання муніципальних послуг міської ради підконтрольний та підзвітний міській раді, виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами виконкому.

1.6.Положення про відділ з надання муніципальних послуг затверджується рішенням міської ради.

1.7.Відділ з надання муніципальних послуг правами юридичної особи не володіє.

^

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ2.1.Основним завданням відділу з надання муніципальних послуг є:

2.1.1.Забезпечення виконання державної політики з питань реалізації громадянами конституційного права на клопотання та отримання кваліфікованої послуги у термін, визначений законодавством, задоволення законних прав та інтересів громадян.

2.1.2.Забезпечення виконання та реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.1.3.Впровадження та підтримка системи управління якістю і постійне поліпшення її результативності відповідно до вимог стандарту.

2.1.4.Підвищення рівня відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування.

2.1.5.Сприяння інформуванню мешканців міста шляхом збільшення кількості компетентних та зрозумілих для громадян роз’яснень в межах своїх повноважень.


^

3.ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ3.1.Відділ з надання муніципальних послуг відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1.Забезпечує ефективне та якісне надання муніципальних послуг мешканцям міста.

3.1.2.Здійснює прийом громадян, які звернулися з клопотаннями до виконавчого комітет.

3.1.3.Надає безпосередньо замовникам кваліфіковану консультативну допомогу в зборі необхідного комплекту документів для вирішення їхнього питання Кіровською міською радою та її виконавчими органами, а також:

-інформацію про правову основу вирішення даної справи;

-вичерпну інформацію про форму, місце і термін вирішення питання;

-інформацію про посадову особу, яка відповідає за розгляд даної справи та підготовку відповіді;

-бланки формулярів, які необхідно заповнити для вирішення даної справи;

-відповідь (рішення) з даної справи, за винятком, коли його дає спеціаліст, який вирішує питання і робить відповідний запис у журналі реєстрації;

-іншу інформацію щодо специфіки дій посадових осіб виконавчого комітету міської ради з даної справи.

3.1.4.Забезпечує реєстрацію, облік і контроль за своєчасністю вирішення питань, що порушуються громадянами у клопотаннях.

3.1.5.Забезпечує своєчасність доведення документів до виконавців.

3.1.6.Запитує у відділах, управліннях, службах, установах, на підприємствах, незалежно від форм власності необхідні для вирішення питань, порушених у клопотаннях громадян, матеріали, при необхідності запрошує їх представників для подання кваліфікованих роз’яснень.

3.1.7.Розробляє та готує проекти рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови, які спрямовані на вдосконалення роботи щодо розгляду клопотань громадян. Контролює хід виконання організаційно-розпорядчих документів з цих питань.

3.1.8.Забезпечує формування переліків клопотань громадян, термін виконання яких наступає на майбутньому тижні, термін виконання яких минув, направляє їх виконавцям та повідомляє міського голову, секретаря ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом їх службових обов’язків.

3.1.9.Періодично узагальнює, аналізує стан виконання клопотань громадян, виявляє причини формального ставлення до розгляду замовлень громадян у виконавчих органах міської ради, що надають муніципальні послуги мешканцям територіальної громади, та надає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

3.1.10.Видає громадянам документи (копії рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови, довідки тощо) щодо вирішення їх питань у терміни, встановлені законодавством.

3.1.11.Забезпечує дотримання єдиного порядку прийому, реєстрації, обліку, оброблення, проходження і передачу на виконання клопотань громадян.

3.1.12.Складає номенклатуру справ відділу з надання муніципальних послуг, забезпечує правильне оформлення, формування і зберігання справ.

3.1.13.Приймає участь у розробці довідників та інших посібників, необхідних для роботи міської ради.

3.1.14.Впроваджує механізацію процесів діловодства з метою підвищення продуктивності праці, вживає заходів щодо комп’ютеризації роботи з клопотаннями громадян.

3.1.15.Розробляє і вносить на розгляд міської ради, її виконавчого комітету, керівництва міської ради проекти програм, рішень, розпоряджень, інструкцій з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.1.16.Вносить пропозиції до проектів планів роботи, заходів міської ради, її виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.1.17.Вивчає, аналізує, узагальнює і розповсюджує позитивний досвід з питань, віднесених до компетенції відділу. Надає організаційно-методичну допомогу з питань, віднесених до компетенції відділу, виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.1.18.Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації переліку муніципальних послуг та іншої інформації, що входить до компетенції відділу.

3.1.19.Складає щомісячні, квартальні, піврічні і річні звіти, а також довідкові матеріали з питань розгляду клопотань громадян.

3.1.20.Організує, готує та проводить семінарські заняття з посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкованості з питань, які належать до компетенції відділу.

3.1.21.Запроваджує та підтримує систему управління якістю у діяльності відділу.

3.1.22.Запроваджує облік запитів на публічну інформацію (в тому числі отримані в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

3.1.23.Здійснює контроль за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень обласної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, листів.

3.2.Покладення на відділ з надання муніципальних послуг обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
^ 4.СТРУКТУРА ВІДДІЛУ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ
4.1.Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників відділу з надання муніципальних послуг затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів.

4.2.Працівники відділу з надання муніципальних послуг призначаються за процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови.
^ 5.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

5.1.Відділ з надання муніципальних послуг міської ради має право:

5.1.1.Отримувати безкоштовно згідно встановленого порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності інформацію, документи, матеріали для виконання власних функцій.

5.1.2.Скликати в установленому порядку наради, проводити конференції, семінари з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.3.Приймати участь в роботі постійних депутатських комісій, міської ради, її виконавчого комітету, апаратних нарадах при міському голові, інших заходах, що проводяться виконавчими органами міської ради.

5.1.4.Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.5.Вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.1.6.Вимагати від виконавчих органів міської ради та підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності, чіткого дотримання законодавства з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.1.7.Повертати виконавцям на доопрацювання документи, що не відповідають вимогам «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

5.1.8.Проводити в апараті міської ради, її виконавчих органах, на підприємствах, в установах, організаціях міста перевірки з виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, листів.

5.1.9.Вимагати чіткого дотримання законодавства з питань контрольної роботи.
^ 6.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ
6.1.Начальник відділу з надання муніципальних послуг призначається на посаду міським головою одноособово.

6.2.Начальника відділу з надання муніципальних послуг:

6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу та організовує його роботу.

6.2.2.Забезпечує надання замовникам кваліфікованої консультативної допомоги в підготовці необхідного комплекту документів для вирішення їхнього питання управліннями, відділами та службами виконкому.

6.2.3.Удосконалює роботу щодо якісного надання муніципальних послуг.

6.2.4.Надає методичну та практичну допомогу спеціалістам управлінь, відділів та служб у розробці інформаційних карт, формулярів, реєстрів та інших документів.

6.2.5.Інформує про стан надання муніципальних послуг виконавчими органами міської ради.

6.2.6.Забезпечує підготовку та надання інформації про факти формального ставлення до розгляду замовлень громадян у виконавчих органах міської ради, що надають муніципальні послуги мешканцям територіальної громади міста та надає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи.

6.2.7.Забезпечує формування планів роботи відділу.

6.2.8.Сприяє систематичному підвищенню кваліфікації працівників відділу.

6.2.9.Здійснює інші дії, пов’язані з діяльністю відділу в межах повноважень, встановлених даним Положенням.

6.2.10.Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу з надання муніципальних послуг міської ради з питань, що стосуються його діяльності.

6.2.11.Здійснює керівництво діяльністю відділу з надання муніципальних послуг, визначає обов’язки працівників відділу з надання муніципальних послуг, очолює та контролює його роботу, дотримання виконавської та трудової дисципліни.

6.2.12.Подає пропозиції міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу з надання муніципальних послуг, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.
^ 7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ
7.1.Працівники відділу з надання муніципальних послуг несуть відповідальність за виконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.

7.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни, працівники відділу з надання муніципальних послуг притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
8.ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ З НАДАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОСЛУГ
8.1.Відділ з надання муніципальних послуг міської ради взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, відділом контролю Донецької обласної державної адміністрації, використовує в своїй діяльності статистичну, оперативну та довідкову інформацію.
Схожі:

Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради загальні положення
Відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради (далі відділ) утворюється рішенням міської ради згідно з Законом...
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення
Положення про загальний відділ міської ради (далі – відділ) нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність...
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про...
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу містобудування та архітектури кіровської міської ради (далі – відділ містобудування...
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення
Відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради (далі – відділ з питань внутрішньої політики) створюється з метою забезпечення...
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про службу у справах дітей кіровської міської ради загальні положення
Служба у справах дітей кіровської міської ради (далі-служба), є виконавчим органом Кіровської міської ради, утворена рішенням Кіровської...
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі – організаційний відділ)
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі – юридичний відділ)
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ економіки кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі відділ економіки)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі – відділ економіки)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи