Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) icon

Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)НазваПоложення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)
Дата конвертації02.08.2014
Розмір108.53 Kb.
ТипПоложення
джерело


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Це Положення регулює питання дiяльностi ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – юридичний відділ).

1.2.Юридичний відділ утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради.

Міська рада зобов'язана створювати умови для належної роботи i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв юридичного відділу, забезпечувати їх окремим примiщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнiкою, транспортом для виконання службових обов'язкiв, нормативно-правовими актами i довiдковими матерiалами, iншими посiбниками та лiтературою з правових питань, електронною системою iнформацiйно-правового забезпечення, а також доступом до iнформацiйних баз.

1.3.Юридичний відділ є самостійним структурним підрозділом апарату міської ради.

1.4.Юридичний відділ міської ради у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України i постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, мiжнародними договорами України, цим Положенням, а також iншими нормативно-правовими актами.

З питань органiзацiї та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мiн'юсту.

1.5.Юридичний відділ пiдпорядковується безпосередньо міському голові.

1.6.Положення про юридичний відділ затверджується рішенням міської ради.

1.7.Юридичний відділ правами юридичної особи не володіє.

^ 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

2.1.Основним завданням юридичного відділу є:

2.1.1.Органiзацiя правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобiгання невиконанню вимог законодавства, iнших нормативних актiв міською радою та її виконавчими органами без статусу юридичної особи, їх керiвниками та працiвниками пiд час виконання покладених на них завдань i функцiональних обов'язкiв, а також представлення iнтересiв міської ради в судах.

2.1.2.Правове забезпечення дільяності міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

2.1.3.Представлення інтересів міської ради в судах.

2.1.4.Проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань посадових осіб апарату міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи.

2.1.5.Впровадження та підтримка системи управління якістю та постійне поліпшення її результативності відповідно до вимог стандарту.

2.2.Видання нормативно-правового акту, а також подання проекту такого акту для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається.

2.3.Пропозицiї юридичного відділу щодо приведення нормативно-правових актiв та iнших документiв міської ради та її виконавчих органів у вiдповiднiсть iз законодавством є обов'язковими для розгляду відділами та структурними підрозділами.

У разi неврахування пропозицiй юридичного відділу або часткового їх врахування відділ подає міському голові письмовий висновок до проекту акта.

^ 3.ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

3.1.Юридичний відділ:

3.1.1.Забезпечує правильне застосування міською радою та її виконавчими органами нормативно-правових актiв та iнших документiв, подає міському голові пропозицiї щодо вирiшення правових питань, пов'язаних з дiяльнiстю міської ради та її виконавчих органів;

3.1.2.Розробляє та бере участь у розробленнi проектiв актiв та iнших документiв з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчих органів;

3.1.3.Проводить юридичну експертизу проектiв актiв та iнших документiв, пiдготовлених відділами та структурними пiдроздiлами міської ради та її виконавчих органів, погоджує (вiзує) їх за наявностi вiз керiвникiв заiнтересованих відділів та структурних пiдроздiлiв або осiб, що їх замiщують. У разi виявлення невiдповiдностi проекту акта чи iншого документа вимогам законодавства подає заiнтересованому відділу та структурному пiдроздiлу вмотивованi пропозицiї щодо приведення його у вiдповiднiсть iз законодавством;

3.1.4.Проводить разом iз відділами та структурними пiдроздiлами міської ради та її виконавчих органів роботу з перегляду згiдно з її компетенцiєю актiв та iнших документiв з метою приведення їх у вiдповiднiсть iз законодавством;

3.1.5.Інформує міського голову про необхiднiсть вжиття заходiв для внесення змiн до актiв та iнших документiв міської ради та її виконавчих органів, визнання їх такими, що втратили чиннiсть, або скасування;

3.1.6.Органiзовує роботу, пов'язану з укладенням договорiв (контрактiв), бере участь у їх пiдготовцi та здiйсненнi контролю за виконанням, дає правову оцiнку проектам таких договорiв (контрактiв).

Проекти договорiв (контрактiв) погоджуються (вiзуються) юридичним відділом за наявностi вiз керiвникiв заiнтересованих відділів та структурних пiдроздiлiв або осiб, що їх замiщують;

3.1.7.Бере участь у забезпеченнi захисту майнових прав i законних iнтересiв міської ради в разi невиконання чи неналежного виконання договiрних зобов'язань;

3.1.8.Органiзовує претензiйну та позовну роботу, проводить аналiз її результатiв;

3.1.9.Здiйснює контроль за дотриманням відділами та структурними пiдроздiлами встановленого у міській раді порядку пред'явлення i розгляду претензiй;

3.1.10.Сприяє своєчасному вжиттю заходiв до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рiшеннях, вiдповiдних документах правоохоронних i контролюючих органiв;

3.1.11.Подає міському голові:

- пропозицiї щодо удосконалення правового забезпечення дiяльностi міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи;

- висновки стосовно правомiрностi списання матерiальних цiнностей, дебiторської заборгованостi, непродуктивних витрат та правову оцiнку фактам нестач, крадiжок, безгосподарностi, псування майна;

3.1.12.Розглядає матерiали про вiдшкодування матерiальної шкоди за рахунок винних осiб, що готуються відділами та структурними пiдроздiлами міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи на основi економiко-правового аналiзу даних бухгалтерського облiку i статистичної звiтностi, iнших документiв фiнансово-господарської дiяльностi та матерiалiв перевiрок, проведених правоохоронними i контролюючими органами;

3.1.13.Сприяє дотриманню законностi у реалiзацiї прав колективу апарату міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи пiд час вирiшення виробничих та соцiальних питань;

3.1.14.Разом із заінтересованим структурним підрозділом міської ради та її виконавчим органом без статусу юридичної особи бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці, надає правову допомогу працівникам апарату та відділу міської ради без статусу юридичної особи, які потребують соціального захисту;

3.1.15.Надає правову допомогу постійним комісіям міської ради, депутатам, комісіям, які створені при міській раді та її виконавчому комітеті;

3.1.16.Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсiйного та iншого законодавства, що стосуються прав i законних iнтересiв працiвникiв міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи, подає пропозицiї міському голові щодо поновлення порушених прав;

3.1.17.Веде облiк актiв законодавства i мiжнародних договорiв України, забезпечує пiдтримання їх у контрольному станi та зберiгання;

3.1.18.Збирає iнформацiю про офiцiйне оприлюднення актiв законодавства в друкованих виданнях;

3.1.19.Органiзовує i проводить роботу, спрямовану на пiдвищення рiвня правових знань працiвникiв міської ради та її виконавчих органів без статусу юридичної особи, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультацiї з правових питань;

3.1.20.Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради з питань правового характеру;

3.1.21.Розглядає за дорученням керівництва міської ради заяви та скарги громадян з питань, які носять правовий характер;

3.1.22.Надає консультації стосовно легалізації громадських організацій, відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян”, готує проекти рішень виконкому з питань легалізації, веде реєстр об’єднань громадян, готує відомості про реєстрацію громадських організацій для надання органам статистики та засобам масової інформації;

3.1.23.Впроваджує та підтримує систему управління якістю у діяльності юридичного відділу.

3.2.Покладення на юридичний відділ обов'язкiв, що не належать або виходять за межi його компетенцiї, не допускається.

^ 4.СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

4.1.Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників юридичного відділу затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів.

4.2.Працівники юридичного відділу призначаються за процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

^ 5.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

5.1.Юридичний відділ міської ради має право:

5.1.1.Перевiряти дотримання законностi структурними пiдроздiлами міської ради та її виконавчих органів;

5.1.2.Одержувати у встановленому порядку вiд посадових осiб міської ради та її виконавчих органів необхiднi для виконання покладених на відділ завдань документи, iнформацiю, довiдки, розрахунки, iншi матерiали;

5.1.3.Залучати за згодою міського голови спецiалiстiв з метою пiдготовки проектiв актiв, iнших документiв, а також розроблення та здiйснення заходiв, якi проводяться юридичним відділом вiдповiдно до покладених на нього завдань;

5.1.4.Інформувати міського голову про покладення на юридичний відділ обов'язкiв, що виходять за межi його компетенцiї, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами міської ради та її виконавчих органів матерiалiв на вимогу юридичного відділу;

5.1.5.Брати участь у засіданнях міської ради, виконкому, нарадах, які проводяться в міській раді;

5.1.6.Перевіряти додержання законності у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, установах і організаціях які належать до комунальної власності територіальної громади міста, сприяти правильному застосуванню законодавства.

Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством актів керівників виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду керівниками виконавчих органів, керівниками підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

^ 6.НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

6.1.Начальник юридичного відділу призначається на посаду міським головою одноособово.

6.2.Начальник юридичного відділу:

6.2.1.Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ;

6.2.2.Здiйснює керівництво діяльністю юридичного відділу, визначає обов’язки працівників юридичного відділу, очолює та контролює його роботу, дотримання виконавської та трудової дисципліни;

6.2.3.Подає пропозицiї міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звiльнення працiвникiв юридичного відділу, їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

^ 7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

7.1.Працівники юридичного відділу несуть відповідальність за виконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.

7.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники юридичного відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

8.ВЗАЄМОДІЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

8.1.Юридичний відділ взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, з юридичним управлінням Донецької обласної державної адміністрації, Головним управлінням юстиції в Донецькій області та Кіровським міським управлінням юстиції, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.
Схожі:

Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі – організаційний відділ)
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про відділ економіки кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі відділ економіки)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі – відділ економіки)
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу містобудування та архітектури кіровської міської ради (далі – відділ містобудування...
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про відділ обліку та звітності кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу обліку та звітності кіровської міської ради (далі -відділ обліку та звітності)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу обліку та звітності кіровської міської ради (далі –відділ обліку та звітності)
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про...
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про відділ місцевого розвитку кіровської міської ради загальні положення 1 Це Положення регулює питання діяльності відділу місцевого розвитку кіровської міської ради (далі відділ місцевого розвитку)
Це Положення регулює питання діяльності відділу місцевого розвитку кіровської міської ради (далі – відділ місцевого розвитку)
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради (далі – відділ...
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання діяльності відділу з надання муніципальних послуг кіровської міської ради (далі – відділ з надання муніципальних...
Положення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ) iconПоложення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення
Положення про загальний відділ міської ради (далі – відділ) нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи