Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України icon

Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки УкраїниНазваІнструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України
Дата конвертації27.05.2013
Розмір410.31 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

____.__________.2010 №____

Інструкція

з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України

І. Загальні положення

1.1. Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України розроблена з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.

1.2. Інструкція з діловодства в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (далі - інструкція), встановлює правила документування діяльності позашкільних навчальних закладів і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх розробки або надходження, до відправлення чи передачі в архів.

1.3. Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства в позашкільному навчальному закладі (далі - заклад) і поширюються на всю службову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК). Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї інструкції.

1.4. Дотримання правил і рекомендацій до порядку ведення діловодства, встановлених цією інструкцією, є обов'язковими для керівників і працівників закладу.

При призначенні на посаду педагогічних та інших працівників керівник закладу доводить вимоги інструкції до їх відома.

1.5. Відповідальність за організацію діловодства в закладі несе його керівник.

Ведення діловодства відповідно до вимог державних стандартів, цієї інструкції прокладається на секретаря, діловода або на іншого працівника відповідно до посадових обов'язків.

Відповідно до Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального

підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 06.08.2002 № 58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2002 за № 682/6970 (із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету архівів України від 26.04.2007 № 62), здійснюються заходи щодо тимчасового зберігання архівних документів.

1.6. Документація та листування в закладі ведуться українською мовою.

II. Документування управлінської діяльності закладу

2.1. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилам на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів.

Підставою для створення документів в закладі є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, переведення, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

2.2. Управлінська діяльність закладу здійснюється шляхом видання розпорядчих документів - наказів, розпоряджень, доручень. З питань, що становлять взаємний інтерес і належать до компетенції різних установ, можуть прийматися спільні розпорядчі документи.

Видання розпорядчих документів закладу визначається положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, і його статутом.

2.3. Підставами для прийняття розпорядчих документів у закладі є:

виконання розпорядчих документів, що надходять від органів вищого рівня, засновника;

провадження виконавчої та розпорядчої діяльності з метою виконання закладом покладених на нього завдань і функцій;

потреба в правовому регулюванні діяльності.

2.4 Документи, що видаються на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і заголовків.

2.5. Хід обговорення питань і рішення, що приймаються колегіальним органом (педагогічною, методичною радами) та органом громадського самоврядування (загальними зборами або конференціями закладу, радою закладу, піклувальною радою, учнівським та батьківським комітетами, комісіями, асоціаціями тощо) фіксуються в протоколах. Протоколи оформляються на підставі записів або в інший спосіб, зроблених у ході засідань.

2.6. Рішення колегіальних органів доводяться до виконавців і структурних підрозділів закладу.

2.7. Заклад під час здійснення оперативних зв'язків із його структурними підрозділами, іншими установами та організаціями, окремими громадянами може надсилати листи.

Як правило, листи складаються у разі, коли неможливо або важко здійснити бездокументний обмін інформацією, дати усні роз'яснення, вказівки (особисті або за телефоном), провести інструктування тощо.

2.8. Перелік документів в закладі визначається відповідно до Примірного переліку документації позашкільного навчального закладу, викладеного в додатку

III. Приймання, розгляд і реєстрація документів

3.1. Приймання документів

3.1.1. Усі документи, що надходять до закладу, в тому числі створені за допомогою ПК, приймаються централізовано в канцелярії або секретарем. У разі надходження документів у неробочий час вони приймаються черговим працівником.

3.1.2. Розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис «особисто». У разі пошкодження конверта робиться відмітка в поштовому реєстрі.

3.1.3. Конверти зберігаються та додаються до документів у разі, коли лише за конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення та одержання документа або коли в конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів документів номерам на конверті.

3.1.4. Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

3.2. Попередній розгляд документів

3.2.1. Усі документи, що надійшли до установи, підлягають обов'язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд документів здійснюється секретарем або іншим працівником відповідно до посадових обов'язків.

3.2.3. Попередній розгляд документів повинен здійснюватись у день одержання або в перший робочий день у разі надходження їх у неробочий час. Доручення органів вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно.

3.3. Реєстрація документів

3.3.1. Місце реєстрації документів визначається керівником закладу. Перелік документів, що не підлягає реєстрації, розробляється відповідно до Примірного переліку документів, що не підлягають реєстрації, згідно з додатком 2, і затверджується керівником закладу.

3.3.2. Реєстрація документа здійснюється шляхом поставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ.

Кожний документ реєструється в закладі лише один раз: вхідні - у день надходження або не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час, створювані - у день підписання або затвердження. У разі передачі

зареєстрованого документа з одного структурного підрозділу в інший він повторно не реєструється.

3.3.3. Реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що створюються і використовуються в закладі, так і ті, що надходять від інших установ і громадян.

Реєстрації підлягають як традиційні машинописні (рукописні) документи, так і створені за допомогою ПК.

3.3.4. За рішенням керівника закладу документи можуть реєструватися в межах груп залежно від назви виду, автора та змісту.

Наприклад, можна окремо реєструвати закони України, акти та кореспонденція Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, накази закладу з основної діяльності; про прийняття, переведення, звільнення, заохочення, сумісництво працівників; про надання відпусток; про накладення стягнення на працівника, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань; акти ревізій фінансово-господарської діяльності, бухгалтерські документи, заявки на матеріально-технічне постачання тощо.

3.3.5. У разі реєстрації документа в межах групи документу надається умовне позначення - реєстраційний індекс, який складається з порядкового номера в межах групи документів, що реєструються, і доповнюється індексами за номенклатурою справ, затвердженою керівником закладу, питаннями діяльності, кореспондентами тощо.

3.3.6. Журнальна форма реєстрації документів допускається в закладі з обсягом документообігу до 500-600 документів на рік. Форма журналу додається (додаток 3).


^ IV. Ведення та зберігання службової документації закладу


4.1. Службова документація реєструється в книгах і журналах

Ведення книг і журналів здійснюється відповідно до рекомендацій щодо оформлення записів у них, що подані на їх першій сторінці.

Книги та журнали, що ведуться в закладі, обов'язково поаркушне нумеруються, шнуруються. Остання сторінка підписується керівником і ставиться печатка, дати початку та закінчення книги або журналу. Після закінчення діловодного року службова документації складається в брошури.

4.2. Документи, що надходять до закладу, чи відправляються, реєструються в журналах вхідного і вихідного листування. У вихідному листуванні (вихідній документації) виправлення не допускаються. Допущені виправлення в поточній службовій документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою.

4.3. Після закінчення діловодного року наказом керівника призначається комісія, яка зобов'язана:

перевірити наявність усіх службових документів;

добрати документи для зберігання в архіві відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архіву України при Кабінету Міністрів України від 20.07.98 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016 (із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету архіву України від 23.10.2001 № 82, від 26.11.2001 № 93, від 24.03.2003 № 45, від 24.03.2003 № 46, 23.06.2005 № 86, від 25.03.2008 № 52);

визначити службові документи для знищення. На списану документацію комісія складає відповідний акт згідно з додатком 4.

4.4. Збереження документів у закладі забезпечується наявністю архіву згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

^ V. Складання та оформлення службової документації

5.1. Службові документи поділяються за змістом на організаційно-розпорядчі, фінансово-розрахункові та ін.

Організаційно-розпорядчі документи слугують засобом здійснення та регулювання процесів управління та поділяються на такі групи:

організаційні (положення, інструкції, правила, статути тощо);

розпорядчі (накази, розпорядження, вказівки тощо);

довідково-інформаційні (довідки, протоколи, акти, пояснювальні та службові записки, службові листи, відгуки, плани роботи, телеграми, звіти, доповіді тощо);

з кадрових питань (заяви, накази з особового складу, особові картки, трудові книжки, характеристики тощо);

особові офіційні (пропозиції, заяви, скарги, автобіографії, розписки, доручення тощо).

5.2. Складання документів

5.2.1. Для складання службових документів в установах повинен використовуватися папір форматів A3 (297х420 мм), А4 (210х297 мм) та А5 (148х210 мм).

Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

5.2.2. Як правило, всі службові документи повинні оформлятися на бланках установи. Бланки виготовляються згідно з вимогами державних стандартів та цієї інструкції з обов'язковим додержанням таких правил:

встановлюється два види бланків: бланк для листів і загальний бланк для інших видів організаційно-розпорядчих документів. Зразки бланків подані в додатках 5, 6 і 7;

бланки кожного виду повинні виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж площі) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі площі) способом;

бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору;

бланки документів повинні мати такі поля: ліве - 20 міліметрів; верхнє - не менш як 10 міліметрів; праве і нижнє - не менш як 8 міліметрів.

Деякі внутрішні документи (заяви працівників, окремі службові довідки тощо) та документи, створювані від імені кількох або більше організацій, оформляються не на бланках.

5.2.3. З метою прискорення виконання документів та правильного формування справ у діловодстві кожний документ повинен містити одне питання. Винятком є складання протоколів, наказів, планів, звітів та узагальнюючих документів.

5.2.4. Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об'єктивно, без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження.

Зміст документа має бути пов'язаний із змістом раніше виданих з даного питання документів.

5.2.5. Текст документа оформляється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.

Суцільний складний текст документа містить граматично і логічно узгоджену інформацію про управлінські дії та використовується під час складання правил, положень, листів, розпорядчих документів.

Як правило, тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин. У першій зазначається підстава або обґрунтування для складання документа, в другій - висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або прохання.

В окремих випадках текст документа може містити лише одну резолютивну частину, наприклад: наказ - розпорядчу частину без констатуючої, лист - прохання без пояснення.

Форма анкети використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про один об'єкт за певним обсягом ознак.

Анкетні тексти використовуються в організаційно-розпорядчих документах, документах з матеріально-технічного постачання та збуту, фінансових документах

тощо.

Форма таблиці використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про кілька об'єктів за рядом ознак. Табличні тексти використовуються в планових, звітно-статистичних, фінансових, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих та інших документах.

У таблицях та анкетах, призначених для оброблення ПК, об'єкти, ознаки та їх показники у разі потреби кодуються.

5.3. Оформлення документів

5.3.1. Службові документи позашкільного навчального закладу можуть бути оформлені в рукописному та друкованому вигляді.

Керівник позашкільного навчального закладу з метою встановлення чіткого організаційно-технічного порядку, охоплення питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності організує застосування комп'ютерних систем, оброблення та друкування документів з урахуванням вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи.

5.3.2. Службовий документ, що складається в закладі, повинен мати обов'язкові реквізити, склад якого викладено в додатку 8, і стабільний порядок їх розміщення: найменування закладу - автора документа, код установи, код форми документа, назва виду документа (не зазначається на листах), дата, індекс, заголовок до тексту, текст, підпис, візи, позначка про виконання документа і направлення його до справи.

5.3.3. Найменування закладу повинно відповідати найменуванню, зазначеному в його статуті. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано. На бланку скорочене найменування розміщується слідом за повним.

5.3.4. Назва виду документа (наказ, розпорядження, рішення тощо) зазначається на бланку друкарським або машинописним способом і повинна відповідати компетенції закладу, змісту управлінської діяльності.

5.3.5. Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа. Він має бути максимально коротким та ємним, точно передавати зміст тексту.

Заголовок повинен граматично узгоджуватися з назвою документа, формуватися за допомогою віддієслівного іменника та відповідати на питання «про що?», «чого?». Наприклад: наказ (про що?) про проведення змагань;

протокол (чого?) засідання педагогічної ради.

Якщо у документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим. Заголовки до текстів машинограм формулюються за тими ж правилами.

У разі складання документа на основі уніфікованої форми постійна частина заголовка, що входить у назву форми, доповнюється змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.

Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволяється подавати без заголовка.

Заголовки не складаються до текстів телефонограм, телеграм та повідомлень.

^ VI. Складання номенклатури та формування справ

6.1. Складання номенклатури справ

6.1.1. Кожний заклад складає індивідуальну номенклатуру справ. Номенклатура справ є обов'язковим для кожного закладу документом, який складається для створення в установі єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.

6.1.2. Номенклатура справ розробляється посадовою особою, відповідальною за ведення діловодства.

Номенклатура справ закладу погоджується з постійно діючою експертною комісією (ЕК) закладу, створену для організації та проведення експертизи цінності документів, та експертно-перевірною комісією (ЕПК) відповідного державного архіву, після чого затверджується керівником закладу згідно з додатком 9. Заклади, що не передають документи на державне зберігання, погоджують номенклатури справ з ЕК органів вищого рівня, та затверджується керівником закладу.

6.1.3. Кожна справа, включена до номенклатури справ, повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс. У разі наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі із зазначенням: т. 1, т. 2 тощо.

6.1.4. У кінці діловодного року номенклатура справ структурного підрозділу обов'язково закривається підсумковим записом, у якому зазначається кількість і категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис скріплює своїм підписом посадової особи, відповідальною за ведення діловодства.

6.1.5. Під час складання номенклатури справ може використовуватися структурний або функціональний принцип її внутрішньої побудови.

Структурний принцип використовується у разі чітко встановленої в закладі структури. Підзаголовком у такій номенклатурі справ є найменування структурного підрозділу. Наприклад: організаційний відділ, методичний відділ тощо.

Функціональний принцип, тобто за напрямами діяльності.

6.1.6. До номенклатури справ не включаються друковані видання, брошури, довідники, бюлетені, реферативні журнали, експрес-інформація тощо.

6.1.7. У номенклатурі справ закладу протягом діловодного року в графі «Примітка» робляться відмітки про заведення і включення нових справ, про перехідні справи, про посадових осіб, відповідальних за формування справ, про передачу справ в архівний підрозділ.

6.1.8. У кінці діловодного року номенклатура справ закладу обов'язково закривається підсумковим записом. Підсумковий запис скріпляє своїм підписом керівник закладу.

6.2. Формування справ

6.2.1. Службові документи закладу або їх сукупність формуються в справи за

належністю до одного питання чи ділянки діяльності відповідно до номенклатури справ. Справи формуються, як правило, відповідальним працівником централізовано за місцем реєстрації документів.

6.2.2. Під час формування справ слід дотримуватись таких правил:

у справу підшивати документи, роботу з якими закінчено;

групувати у справи тільки оригінали (у разі їх відсутності - засвідчені в установленому порядку копії) правильно оформлених і виконаних документів, не допускати включення до справ чорнових, особистих, дублетних документів, документів, що підлягають поверненню, та розмножених копій;

до справи вносять лише один примірник документа;

групувати у справи документи одного діловодного року (за винятком особових, перехідних справ). Особові справи формуються протягом всього часу роботи особи в закладі;

групувати у справи окремо документи постійного та тимчасового строків зберігання.

Як виняток, коли цього вимагає специфіка роботи закладу, документи постійного та тимчасового строків зберігання, пов'язані з вирішенням одного питання, можуть групуватися протягом діловодного року в одну справу.

Після закінчення діловодного року документи повинні бути розкладені за окремими справами згідно з номенклатурою:

в одній справі документи постійного, в іншій - документи тимчасового терміну зберігання;

включати до справи документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс, спочатку ініціативний документ, а потім всі інші в логічній послідовності;

якщо документи за своїм змістом і строком зберігання не можуть бути згруповані у справи, передбачені номенклатурою, заводиться нова справа з обов'язковим внесенням її найменування та строку зберігання в діючу номенклатуру справ;

документи, створені за допомогою ПК, групуються у справи на загальних підставах;

справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30-40 мм завтовшки, однієї справи може бути кілька томів).

6.2.3. Документи всередині справи групуються в хронологічному чи логічному порядку або в їх поєднанні.

6.2.4. Розпорядчі документи разом з додатками групуються у справи за їх характером і хронологією.

Статути, положення, інструкції та інші документи, затверджені розпорядчими документами, є додатками до них і розміщуються разом із зазначеними документами. Якщо вони затверджені як самостійні документи, то їх групують в окремі справи.

Накази з основної діяльності; про прийняття, переведення, звільнення,

заохочення, сумісництво працівників; про надання відпусток; про накладення стягнення на працівника, відрядження працівників, з адміністративно-господарських питань тощо групуються у різні справи.

6.2.5. Документи засідань колегіальних органів групуються у дві справи:

протоколи і документи до них (доповіді, довідки тощо);

документи з організації засідань (порядок денний, проекти та копії рішень тощо).

Протоколи групуються у хронологічному порядку і за номерами. Документи до засідань систематизуються за датами та номерами протоколів; всередині групи документів, що стосуються одного протоколу, - за порядком денним.

6.2.6. Доручення органів вищого рівня і документи, пов'язані з їх виконанням, групуються у справи за напрямами діяльності установи. При невеликій кількості таких документів вони формуються в одну справу. Всередині справи документи систематизуються за датами доручень.

6.2.7. Затверджені річні плани, плани заходів тощо, звіти, кошториси групуються у справах окремо від проектів цих документів.

Річні плани та звіти зберігають у справах того року на (за) який їх складено, незалежно від часу складання чи затвердження.

6.2.8. Листування групується за змістом та кореспондентським принципом і систематизується у хронологічній послідовності: документ-відповідь йде за документом-запитом.

Формування справ, пов'язаних зі службовим листуванням, залежить від його обсягу. Якщо обсяг листування невеликий, то заводять одну справу, в якій зберігають вхідні та вихідні листи, факси. Якщо обсяг документообігу великий, можна завести справи на вхідні лист, вихідні листи, вхідні факси, вихідні факси. Доцільно в одну справу підшивати один за одним листи відповіді й листи запити.

6.2.9. Документи в особових справах групуються у хронологічному порядку в міру їх надходження у такій послідовності:

внутрішній опис документів, включених до справи; заява про прийняття на роботу; направлення або подання;

особовий листок обліку кадрів;

автобіографія, документи про освіту, витяги з наказів про призначення, переведення, звільнення; доповнення до особового листка обліку кадрів;

доповнення до особового листка про заохочення; довідки та інші документи.

Довідки з місця проживання, медичні довідки про стан здоров'я та інші аналогічні документи групуються в окремі справи тимчасового зберігання і до особових справ не включаються.

Копії наказів про стягнення, заохочення, зміну прізвища тощо до особової справи не включаються у зв'язку із внесенням відомостей про це у доповнення до особового листка обліку кадрів.

6.2.10. Особові рахунки працівників та інші подібні документи систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку.

6.2.11. Методичне керівництво і контроль за формуванням справ у закладі та його структурних підрозділах здійснюється канцелярією або керівником закладу.

6.3. Оперативне зберігання документів

6.3.1. Документи з часу створення (надходження) і до передачі їх в архівний підрозділ закладу зберігаються за місцем їх формування у справах (у невеликих закладах доцільно зберігати справи централізовано у канцелярії).

З метою підвищення оперативності розшуку документів справи розміщуються відповідно до номенклатури справ. На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси за номенклатурою.

6.3.2. У разі зберігання справ у структурних підрозділах збереження документів і справ забезпечується керівниками структурних підрозділів і посадовими особами, відповідальних за ведення діловодства.

6.3.3. З метою забезпечення збереження документів справи повинні зберігатися в робочих кімнатах або спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються.

6.3.4. Документи, створені за допомогою ПК, зберігаються на загальних підставах.

6.3.5. Видача справ у тимчасове користування стороннім установам здійснюється з дозволу керівника закладу. На видану справу заводиться карта-замінник справи, у якій зазначається структурний підрозділ, номер справи, дата її видачі, кому справа видана, дата її повернення. Передбачаються графи для підписів в одержанні і прийомі справи.

6.3.6. Вилучення документа із справи постійного строку зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення документа допускається з дозволу керівника закладу з обов'язковим залишенням у справі завіреної копії документа.

^ VII. Підготовка справ до зберігання та використання

7.1. Закінчені діловодством справи постійного і тривалого (понад 10 років) строків зберігання повинні здаватися в архівному підрозділу закладу для наступного зберігання та використання. Справи тимчасового зберігання (до 10 років включно) можуть передаватися в архівний підрозділ закладу за погодженням з її керівником.

7.2. Підготовка документів до передачі в архівний підрозділ закладу включає:

експертизу цінності документів;

оформлення справ;

складання описів справ;

передачу справ до архівного підрозділу закладу та забезпечення збереження документів.

7.3. Експертиза цінності документів полягає у визначенні їх цінності з метою встановлення строків зберігання документів і відбору їх на державне зберігання.

7.4. Експертиза цінності документів проводиться на підставі номенклатури справ і Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архіву України при Кабінету Міністрів України від 20.07.98 № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за № 576/3016 (із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету архіву України від 23.10.2001 № 82, від 26.11.2001 № 93, від 24.03.2003 № 45, від 24.03.2003 № 46, 23.06.2005 № 86, від 25.03.2008 № 52).

7.5. За результатами експертизи цінності документів складаються описи документів постійного і тривалого термінів зберігання та акт про виділення для знищення документів, що не підлягають зберіганню (додаток 4).

Акти про виділення документів для знищення, що не підлягають зберіганню, розглядаються на засіданнях ЕК одночасно з описами справ. У разі передання документів на державне зберігання, акти затверджуються керівником закладу після затвердження описів справ постійного зберігання експертно-перевірною комісією (ЕПК) відповідного державного архів.

7.6. Після затвердження акта про виділення документів для знищення зазначені документи здаються посадовою особою, відповідальною за ведення діловодства в закладі, господарській частині закладу для подальшого направлення до установ заготівлі вторинної сировини.

7.7. Документи закладу групуються в справи після закінчення діловодного року. Справи постійного і тривалого строків зберігання підлягають такому оформленню:

підшивання в обкладинку з твердого картону, нумерація аркушів у справі;

складання підсумкового напису;

складання (у разі потреби) внутрішнього опису документів;

оформлення обкладинки справи.

7.8. Документи тимчасового строку зберігання, сформовані у справи, не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не провадиться.

7.9. Окремі групи справ постійного строку зберігання, найменування яких не повністю розкривають зміст (справи з наказами, розпорядженнями, рішеннями тощо), повинні мати внутрішній опис документів у справі. Опис розміщується на початку справи і містить зазначення індексів документів у справі, їх короткий зміст, дату і номери аркушів у справі.

7.10. Обкладинка справ постійного і тривалого строків зберігання оформляється за встановленою формою згідно з додатком 10.

7.11. Після закінчення діловодного року до написів на обкладинках справ постійного і тривалого строків зберігання вносяться необхідні уточнення,


перевіряється відповідність заголовків справ на обкладинці змісту підшитих документів, у разі потреби до заголовка справи вносяться додаткові відомості (проставляються номери наказів, протоколів, види і форми звітності тощо).

7.12 Дата на обкладинці справи повинна відповідати року початку і закінчення справи; у справі, що має документи за більш ранні роки, ніж рік утворення справи, під датою робиться напис: "є документи за... роки".

7.13. На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються дати першого і останнього документів кожного тому (частини). У разі зазначення точної календарної дати вказується число, місяць і рік. Число і рік позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться словом.

7.14. На обкладинці справи проставляється номер справи за описом, номер опису і фонду.

7.15. У разі зміни назви закладу протягом періоду, який охоплюють документи справи, або під час передачі справи до іншої установи на обкладинці зазначається нова назва установи.

7.16. Написи на обкладинках справ постійного і тривалого строків зберігання робляться чітко, чорним світлостійким чорнилом або тушшю.

7.17. За результатами експертизи цінності документів складаються описи справ постійного, тривалого строків зберігання та з особового складу.

Описи справ складаються посадовою особою, відповідальною за ведення діловодства, за встановленою формою згідно з додатком 11.

Опис справ складається з дотримання таких правил:

номер опису структурного підрозділу повинен складатися з цифрового позначення структурного підрозділу за номенклатурою справ з доданням початкової літери найменування категорії документів, що входять до опису, та останніх двох цифр року, в якому заведені, включені до опису, справи.

Наприклад, описи справ постійного, тривалого строків зберігання, що значаться за номенклатурою справ і заведені у 2009 році, будуть мати номери: П-2009, Т-2009, ОС-2009;

графи опису заповнюються відповідно до відомостей, винесених на обкладинку справи. Опис на справи тривалого строку зберігання повинен мати додаткову графу «Строк зберігання, стаття за переліком»;

графа опису «Примітка» використовується для позначок про особливості фізичного стану справ, про передачу справ іншим структурним підрозділам установи, про наявність копій тощо;

систематизація справ структурного підрозділу, що включаються до опису, повинна відповідати систематизації за номенклатурою справ як структурного підрозділу, так і закладу в цілому;

кожна справа вноситься до опису під самостійним порядковим номером. Якщо справа складається з кількох томів (частин), то кожний том (частина) вноситься до опису під окремим номером;

у разі внесення до опису підряд кількох справ з однаковим заголовком

зазначається повністю лише заголовок першої справи, а інші відомості про справи вносяться до опису повністю (на кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється повністю);

справи з особового складу вносяться до опису за алфавітом, тематикою, хронологією.

7.18 Описи справ ведуться протягом кількох років з єдиною суцільною нумерацією справ. Справи кожного року становлять річний розділ опису.

У кінці опису робиться підсумковий запис із зазначенням (цифрами і літерами) кількості справ, що значаться за описом, перший і останній номери справ за описом, а також обумовлюються особливості нумерації справ в описі (літерні та пропущені номери справ).

У річний розділ опису вносяться також справи, не завершені діловодством року. В таких випадках у кінці річних розділів опису кожного наступного року, протягом якого справи продовжувалися діловодством, зазначається: «Документи з цього питання див. також у розділі за ______ рік, № ______».

7.19. Опис справ структурного підрозділу підписується укладачем із зазначенням його посади та затверджується керівником структурного підрозділу.

7.20. Опис справ структурного підрозділу закладу складається у двох примірниках, один з яких передається разом із справами в архівний підрозділ закладу, а другий залишається як контрольний примірник у структурному підрозділі. За наявності у структурному підрозділі ЕК опис складається у трьох примірниках, оскільки один примірник опису додається як підстава до протоколу ЕК.

7.21. Описи справ структурних підрозділів є підставою для складання річного розділу зведеного опису справ закладу, за яким справи передаються на зберігання до архівів.

Установи, що не передають документи на державне зберігання, погоджують номенклатури справ з ЕК органів вищого рівня.

7.22. Зведений опис справ постійного строку зберігання установи складається у чотирьох примірниках і підлягає обов'язковому затвердженню ЕПК відповідного державного архіву через два роки після завершення справ у діловодстві. Для затвердження до державного архіву надсилаються всі чотири примірники описів, один з яких після затвердження залишається у державному архіві, а решта повертається закладу. Відповідно до затверджених описів установа зобов'язана передавати справи до державного архіву в установлені строки.

7.23. Зведені описи справ тривалого строку зберігання складаються у двох примірниках і оформляються так, як і описи на справи постійного зберігання.

Описи справ тривалого строку зберігання державним архівом не затверджуються.

7.24. Закінчені діловодством справи постійного і тривалого строків зберігання передаються в архівний підрозділ закладу через два роки після завершення їх у діловодстві (наприклад, справи за 2004 рік передаються в

архівний підрозділ у 2007 році). Справи тимчасового строку зберігання передаються в архівний підрозділ закладу на розсуд керівника закладу.

Якщо окремі справи необхідно залишити у діловодстві для поточної роботи, відповідальний за архівний підрозділ закладу оформляє видачу справ у тимчасове користування.

7.25. Прийом кожної справи здійснюється відповідальним за архівний підрозділ закладу лише після проведення повного упорядкування та оформлення.

Справи постійного і тривалого строку зберігання передаються в архівний підрозділ закладу за описами. При цьому на всіх примірниках описів навпроти кожної справи робиться помітка про її наявність. В кінці кожного примірника опису відповідальний за роботу архівного підрозділу закладу розписується у прийнятті справ з обов'язковим зазначенням цифрами і літерами кількості переданих до архівного підрозділу справ, проставляє дату. Один примірник опису повертається особі, відповідальній за ведення діловодства.

Справи тимчасового строку зберігання можуть передаватися в архівний підрозділ закладу за номенклатурою справ.

7.26. Справи передаються до архівного підрозділу закладу зв'язаними належним чином.

Додаток 1

до пункту 2.8 інструкції

Примірний перелік

документації позашкільного навчального закладу


1. Статут позашкільного навчального закладу.

Статут відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» затверджується засновником і реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.

2.Свідоцтво про державну атестацію позашкільного навчального закладу. Свідоцтво встановленого зразка видається атестованому навчальному закладу згідно з Порядком державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за №678/5869 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 16.08.2004 №658).

3. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно.

Видається відповідно до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2003 № 6/5, зареєстрованого Міністерством юстиції України 28.01.2003 за № 66/7387.

4. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою видається на підставі рішення Кабінету Міністрів України, обласної, районної. Київської і Севастопольської міських, міської, селищної, сільської ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.99 № 43, зареєстрованої міністерством юстиції України 04.06.99 за № 354/3647 (із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету України із земельних ресурсів від 29.02.2000 № 27, від 23.08.2001 № 144, від 19.02.2002 № 17, від 02.07.2003 № 174, від 29.12.2003 № 322, від 15.07.2008 № 168, від 16.03.2009 № 133).

Форма державного акту на право постійного користування земельною ділянкою затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 № 449.

5. Ліцензія на надання освітніх послуг, пов'язаних із наданням професії у сфері професійно-технічної освіти.

Ліцензія на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти видається відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх

послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2007 № 1019.

6. Річний план роботи позашкільного навчального закладу.

Річний план роботи позашкільного навчального закладу відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, погоджується із засновником.

7. Книга обліку особового складу працівників.

До неї заносяться відомості про працівників позашкільного навчального закладу, наслідки проходження атестації (дата і номер наказу).

8. Особові справи працівників позашкільного навчального закладу.

Особові справи заповнюються відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена наказом Міністерства праці, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 № 58 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.08.93 за № 110, із змінами, внесеними наказами Міністерства праці від 26.03.96 № 29, Міністерства праці та соціальної політики від 08.06.2001 № 259/34/5 і від 24.09.2003 № 266/118/5.

9. Трудові книжки.

Трудові книжки ведуться для всіх працівників закладу відповідно до Інструкції про ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.09.93 за №110 (із змінами, внесеними наказами Міністерства праці України від 26.03.96 № 29, Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 259/34/5, від 24.09.2003 № 266/118/5).

10. Книга обліку трудових книжок працівників позашкільного навчального закладу.

11. Пocaдoва інструкція працівників позашкільного навчального закладу. Посадові обов'язки відповідно до положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, затверджуються керівником закладу.

12. Документація з питань атестації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу.

Перелік документації з питань атестації педагогічних працівників визначений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 №310, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 02.12.93 за № 176 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти України від 01.12.98 №419).

13. Плани проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

14. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку розробляються на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України системи Міністерства освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.93 №455, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.06.94 за №121/330 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 10.04.2000 № 73).

15. Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом.

16. Номенклатура справ.

17. Книга наказів і розпоряджень з основної діяльності позашкільного навчального закладу, книга з особового складу.

18. Книга обліку вхідної та вихідної кореспонденції.

19. Книга обліку звернень і заяв громадян.

20. Книга обліку виданих свідоцтв (посвідчень) про позашкільну освіту випускникам позашкільних навчальних закладів.

Книга обліку ведеться відповідно до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 №510 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 06.09.2001 за №788/5979 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 24.03.2003 № 161).

21. Акти державного інспектування позашкільного навчального закладу.

22. Документи про готовність закладу до навчального року.

23. Звіти позашкільного навчального закладу форма № 1-ПЗ(освіта).

Форма відомчої статистичної звітності по позашкільних навчальних закладах та інструкцій щодо їх заповнення затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 29. 11.2001 № 777.

24. Документація з питань охорони праці і техніки безпеки.

Ведеться відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 №782).

25. Положення про структурні підрозділи (відділ, лабораторія, центр тощо).

26. План роботи структурного підрозділу.

27. Розклад занять гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань.

Розклад занять складається окремо на І і II півріччя (можливо на семестри за рішенням педагогічної ради) і затверджується керівником позашкільного навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. У разі потреби може бути переглянутим.

У канікулярні, вихідні та святкові дні позашкільний навчальний заклад відповідно до Положення про позашкільний начальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, працює за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

Навчальні плани і програми

28. Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України затверджені наказом Міністерством освіти і науки України від 22.07.2008 №676. Відповідно до положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, навчально-виховний процес здійснюється також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

29. Журнали планування та обліку роботи гуртка, групи, секції, студій або іншого творчого об'єднання.

30. Умови конкурсного прийому вихованців (учнів і слухачів) до позашкільного навчального закладу.

У разі необхідності відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, розробляються позашкільним навчальним закладом.

31. Книга обліку масових заходів з вихованцями, учнями і слухачами (із зазначенням кількості учасників)

32. Книга протоколів засідань методичної ради закладу (в разі її створення).

33. Книга обліку методичних консультацій.

34. Книга обліку розроблених інформаційно-методичних матеріалів. Протоколи засідань педагогічної ради позашкільного навчального

закладу.

У них фіксуються питання, що розглядаються на засіданні педагогічної ради, прийняті рішення, виконання рішень педагогічних рад.

З 5 . Протоколи загальних зборів (конференції) колективу позашкільного навчального закладу.

Додаток 2

до пункту 3.3.1 інструкції


Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації*


1. Листи, що надійшли в копії до відома.

2. Телеграми і листи про дозвіл на відрядження і відпустки.

3. Повідомлення про засідання, наради, збори і порядок денний.

4. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

5. Зведення та інформація, надіслані до відома.

6. Навчальні плани, програми (копії).

7. Програми проведення заходів з учнівською молоддю.

8. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.

9. Прейскуранти (копії).

10. Норми витрати матеріалів.

11. Оздоровчі листи і запрошення.

12. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

13. Наукові звіти за темами.

14. Місячні, квартальні, піврічні звіти.

15. Форми статистичної звітності.

_____________________________________________________________

* Документи, зазначені у пунктах 4, 6, 12, 12, 14, 15, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах закладу (бухгалтерії, відділі кадрів, бібліотеці, відділі науково-технічної інформації).

Додаток 3

до пункту 3.3.6 інструкції


ЖУРНАЛ

реєстрації вхідних документівДата надходження

та індекс документа


Кореспондент, дата та індекс одержаного документа


Короткий зміст


Резолюція або кому направлено документ


Позначка про виконання документа


Формат А4 (210х297)

Додаток 4

до пунктів 4.3 і 7.5 інструкції

Найменування закладу

ЗАТВЕРДЖУЮ

АКТ Найменування посади

керівника закладу

_______N ______________ Підпис Розшифровка підпису

Дата

_______________________

(місце складання)


Про виділення для знищення документів, що не підлягають зберіганню

На підставі ____________________________________________________________

(назва і вихідні дані переліку документів

______________________________________________________________________

із зазначенням строків їх зберігання)

відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ______

____________________________

(найменування фонду)


№№ п/п


Заголовок справи або груповий заголовок справ


Дата справи або крайні дати справ


Номери описів (номен­клатур) за рік (роки)


Індекс справи (тому, частини) за номен­клатурою або номер справи за описом


Кількість справ (томів, частин)


Строк зберігання справи (тому, частини)і номери статей за переліком


ПриміткаРазом________________________________ справ за_________ роки

(цифрами і літерами)

Описи справ постійного зберігання за _________ роки затверджені, а з

особового складу погоджені з ЕПК ___________________________________

(найменування архівної

______________________________________________________________________

установи)

продовження додатку 4

(протокол від ________ № _________)

Найменування посади особи,

яка проводила експертизу

цінності документів Підпис Розшифровка підпису

Дата


СХВАЛЕНО Протокол ЕК

від ______ № _________

Документи у кількості _____________________________________ справ

(цифрами і літерами)

вагою ____________ кг здано в ____________________________________

(найменування установи)

________________________________ на переробку за приймально-здавальною

накладною від _________________ № ________________________________

Найменування посади особи,

яка здала документи Підпис Розшифровка

підпису

Дата

Формат А4 (210х297))

Додаток 5

до пункту 5.2.2 інструкції

Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

04074, м. Київ - 74,

вул. Вишгородська, 19

тел. 430-02-60

______________________N_____________

Ha N__________________ ______________

Додаток 6

до пункту 5.2.2

Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

________________№_____________________

Додаток 7

до пункту 5.2.2

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

НАКАЗ

_______________ м. Київ №_____________

Додаток 8

до пункту 5.3.2 інструкції


Склад реквізитів

організаційно-розпорядчих документів


1. Державний Герб України (порядок використання визначається законом).

2. Емблема підприємства, установи, організації.

3. Зображення нагород.

4. Код підприємства, установи, організації за Українським класифікатором підприємств і організацій (УКПО).

5. Код форми документа за Українським класифікатором управлінської документації (УКУД).

6. Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади.

7. Найменування підприємства, установи, організації.

8. Найменування структурного підрозділу.

9. Індекс підприємства зв'язку, поштова і телеграфна адреса, номер телефону, номер телетайпа (абонентського телеграфу), номер рахунку в банку.

10. Назва виду документа.

11. Дата.

12. Індекс.

13. Посилання на дату та індекс вхідного документа.

14. Місце складення або видання.

15. Гриф обмеження доступу до документів.

16. Адресат.

17. Гриф затвердження.

18. Резолюція.

19. Заголовок до тексту.

20. Відмітка про контроль.

21. Текст.

22. Відмітка про наявність додатків.

23. Підпис.

24. Гриф погодження.

25. Візи.

26. Печатка.

27. Відмітка про засвідчення копій.

28. Прізвище виконавця і номер його телефону.

29. Відмітка про виконання документа і направлення його до справи.

30. Відмітка про перенесення даних на машинний носій.

31. Відмітка про надходження документа.

Додаток 9

до пункту 6.1.2 інструкції

Найменування закладу

Найменування структурного підрозділу


^ НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

______________№__________

(місце складання) на________ рік


______________________________________________________________

Найменування розділуІндекс справи


Заголовок справи (тому, частини)


Кількість справ (томів, частин)


Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком


Примітка


Найменування посади керівника

структурного підрозділу Підпис Ініціали, прізвище

^ ПОГОДЖЕНО* ПОГОДЖЕНО

Протокол ЕК структурного Керівник архівного підрозділу

підрозділу закладу

(особа, відповідальна за архівний

підрозділ закладу) -

____________ № _______ Підпис Ініціали, прізвище

Дата


_____________________________________________________

* У разі наявності ЕК структурного підрозділу.

Формат А4 (210х297)

продовження додатку 9

Підсумковий запис категорії та кількість справ, заведених у______

році в структурному підрозділі


За строками зберіганняУсього


У тому числі


таких, що переходять


з позначкою «ЕПК»


ПостійногоТимчасового (понад 10 років)Тимчасового (до 10 років включно)Разом
Найменування посади особи,

відповідальної за діловодство Підпис Ініціали, прізвище


Дата

Підсумкові відомості передано до діловодної служби

Найменування посади особи,

відповідальної за передачу відомостей Підпис Ініціали, прізвище


Дата

Додаток 10

до пункту 7.10 інструкції


20

код держархіву _______________

код установи _________________

30
______________________________ Ф № ________________________

______________________________ Оп № _______________________ ______________________________ Спр. № _____________________

5
(найменування державного архіву)

50
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

35
(найменування установи і структурного підрозділу)


------------------------- СПРАВА №________________ том № _____________

1570
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


25
(заголовок справи)

_____________________________________________________________________

(дата)На ____________ аркуш.

Зберігати ______________

Ф № ________________________

Оп № _______________________

Спр. № _____________________60

230


Додаток 11

до пункту 7.17 інструкції


_________________________________________________________________

(найменування закладу)

_________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу)


ЗАТВЕРДЖУЮ найменування посади керівника структурного підрозділу


Підпис Розшифровка підпису Дата


ОПИС №

_________________________________________________________________

(назва розділу)


№№ п/п


Індекс справи (тому, частини)


Заголовок справи (тому, частини)


Дата справи (тому, частини)


Кількість аркушів у справі (томі, частині)


Сірок зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*


Примітка
У цей опис включено _______________________ справ з № ___

за №___, у тому числі:

літерні номери:

пропущені номери:


Найменування посади укладача опису Підпис Розшифровка підпису Дата


^ ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО

Найменування посади керівника Протокол ЕК **

діловодної служби структурного підрозділу


Підпис Розшифровка підпису _______ № ____


___________________________________________

* Графа шоста опускається в описах справ постійного зберігання.

** У разі наявності ЕК структурного підрозділу.

продовження додатку 11

Передав __________________________________ справ

(цифрами і літерами)

та ________________________ реєстраційно-контрольних

(цифрами і літерами) карток до документів*


Найменування посади особи

структурного підрозділу Підпис Розшифровка підпису


Дата


Прийняв _________________ справ та___________________

(цифрами і літерами) (цифрами і літерами)


реєстраційно-контрольних карток до документів.


Найменування посади особи

архівного підрозділу Підпис Розшифровка підпису


Дата


____________________________________________________________

* Передаються разом із справами канцелярії.


Формат А4 (210х297)


Форма опису справ постійного, тимчасового (понад 10 років) зберігання і з особового складу структурного підрозділу установиСхожі:

Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconНаказ №947 Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconЗатверджую начальник відділу освіти Кегичівської райдержадміністрації " " 20 року посадова інструкція
Методист з виховної роботи методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації здійснює забезпечення системи виховної роботи...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconНаказ №1078 Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 11...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconПосадова інструкція вчителя початкових класів
Під час розробки інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconМіністерство освіти І науки україни
До Міністерства освіти і науки України останнім часом надходять численні скарги щодо збору коштів в окремих навчальних закладах на...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconЩодо забезпечення енергозбереження у навчальних закладах та установах освіти
З метою забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 01. 06 р. №1 “Про невідкладні заходи з питань роботи...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconПоложення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти І науки України наказ міністерства освіти І науки України від 16 травня 2005 р. №295
Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconПоложення про організацію І проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти І науки України міністерство освіти І науки україни наказ n 257 від 16. 04. 2002 м. Київ
Про затвердження Орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconНаказ №54 Про проведення Тижня профорієнтації в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району
Міністерства освіти і науки України від 02. 06. 1995 №159 та з метою забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення...
Інструкція з діловодства у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України iconМетодичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року №943 надсилаємо для практичного використання Методичні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи