Державний стандарт україни межгосударственный стандарт icon

Державний стандарт україни межгосударственный стандартНазваДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт
Дата конвертації30.07.2014
Розмір282 Kb.
ТипДержавний стандарт
джерелоДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТБудівельні матеріали


СУМІШІ БЕТОННІ

Методи випробувань
ДСТУ Б В.2.7-114-2002

(ГОСТ 10181-2000)

Видання офіційне

СМЕСИ БЕТОННЫЕ Методы испытаний
ГОСТ 10181-2000


Издание официальное


Державний комітет архітектури, будівництва і житлової політики України

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации,

техническому нормированию

и сертификации в строительстве


Київ 2002

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000)
Передмова
1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним, проектно-конструк-торським і технологічним інститутом бетону та залізобетону

("НИИЖБ"),

Всеросійським федеральним технологічним інститутом ("ВНИИЖелезобетон"), Проектно-вишукувальним і науково-дослідним інститутом з проектування організації енергетичного будівництва

ВАТ "Оргэнергострой".

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії
2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ) 17 травня 2000 р.

За прийняття стандарту проголосували:

^ Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка

Казахстан

Будкомітет

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з архітек-тури і будівництва при Уряді


Республіка

Молдова

Міністерство навколишнього середовища і благоустрою територій

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Комархбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держбуд


3 ВВЕДЕНИЙ Наказом Держбуду України від 31.01.2002 р. № 26

^ НА ЗАМІНУ ГОСТ 10181.0-81 -

ГОСТ 10181.4-81

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН

Научно-иследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона

("НИИЖБ"),

Всероссийским федеральным технологи-ческим институтом ("ВНИИЖелезобетон"), Проектно-изыскательским и научно-иследовательским институтом по проек-тированию организации энергетического строительства ОАО "Оргэнергострой"

ВНЕСЕН Госстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартиза-ции, техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 мая 2000 г.

За принятие стандарта проголосовали:

^ Наименование государства


Наименование органа государственного управ­ления строительством

Республика Казахстан

Стройкомитет

Киргизская Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строитель-ству при Правительстве

Республика Молдова

Министерство окружающей среды и благоустройства территорий

Российская Федерация

Госстрой

Республика Таджикистан

Комархстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госстрой


^ 3 ВЗАМЕН ГОСТ 10181.0-81 -

ГОСТ 10181.4-81ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000)

Зміст Содержание


1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 1

3 Правила відбирання проб бетонної суміші і проведення випробувань 2

4 Визначення легкоукладальності бетонної суміші 3

5 Визначення середньої густини бетонної суміші 10

6 Визначення пористості бетонної суміші 11

7 Визначення розшаровуваності бетонної суміші 20

8 Визначення температури бетонної суміші 23

9 Визначення дотриманості властивостей бетонної суміші 23

Додаток А

Оцінка точності і чутливості приладу

для визначення легкоукладальності

бетонної суміші 25

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Правила отбора проб бетонной смеси и проведения испытаний 2

4 Определение удобоукладываемости бетонной смеси 3

5 Определение средней плотности бетонной смеси 10

6 Определение пористости бетонной смеси 11

7 Определение расслаиваемости бетонной смеси 20

8 Определение температуры бетонной смеси 23

9 Определение сохраняемости свойств бетонной смеси 23

Приложение А

Оценка точности и чувствительности

прибора для определения удобоукла-

дываемости бетонной смеси 2

5ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000)^ ВСТУП

Під час розроблення цього стандарту ви­користані такі міжнародні стандарти:

ВВЕДЕНИЕ

При разработке настоящего стандарта ис­пользованы следующие международные стан­дарты:


ISO 4109-80


Бетонна суміш. Визначення консистенції. Випробування на осадку конуса

Бетонная смесь. Определение консистенции. Испытание на осадку конуса


ISO 4110-79


Бетонна суміш. Визначення консистенції. Випробування на приладі Вебе

Бетонная смесь. Определение консистенции. Испытание на приборе Вебе


ISO 4848-80


Бетони. Визначення вмісту повітря в свіжовиготовленій бетонній суміші методом тиску Бетоны. Определение содержания воздуха в свежеприготовленной бетонной смеси методом давления


ISO 6276-82


Бетони. Визначення густини бетонної суміші

Бетоны. Определение плотности бетонной смеси

У тексті цього стандарту використані такі положення:

- у підрозділі 4.1-ISO 4109-80 у частині засто­сованого обладнання і методики визначен­ня осадки конуса бетонної суміші при виз­наченні її рухомості;

- у підрозділі 4.2.3 - ISO 4110-79 у частині вимог до методики визначення жорсткості бетонної суміші;

- у розділі 5 - ISO 6276-82 у частині співвідно­шення між розміром вимірювальної посу­дини і найбільшою крупністю зерен запов­нювача та методикою визначення середньої густини бетонної суміші;

- у підрозділі 6.3- ISO 4848-80 у частині вимог до методики визначення об'єму втягнутого в бетонну суміш повітря методом тиску.

В тексте настоящего стандарта использо­ваны следующие положения:

- в подразделе 4.1 - ISO 4109-80 в части при­меняемого оборудования и методики опре­деления осадки конуса бетонной смеси при определении ее подвижности;

- в подразделе 4.2.3 - ISO 4110-79 в части требований к методике определения жест­кости бетонной смеси;

- в разделе 5 - ISO 6276-82 в части соотноше­ния между размером измерительного сосу­да и наибольшей крупностью зерен запол­нителя и методикой определения средней плотности бетонной смеси;

- в подразделе 6.3 - ISO 4848-80 в части тре­бований к методике определения объема во­влеченного в бетонную смесь воздуха мето­дом давления.

^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Будівельні матеріали

СУМІШІ БЕТОННІ Методи випробувань
^

Строительные материалы


СМЕСИ БЕТОННЫЕ Методы испытаний

Building materials

CONCRETE MIXTURES Methods of testing
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000)


Чинний від 2002-07-01
^ 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Даний стандарт поширюється на бетонні суміші для приготування важкого, дрібнозер­нистого і легкого бетонів і встановлює прави­ла відбирання проб і методи визначення лег­коукладальності, середньої густини, порис­тості, розшаровуваності, температури і дотри­маності властивостей бетонної суміші.

Стандарт не поширюється на суміші для приготування крупнопористих бетонів.
^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У даному стандарті використані посилан­ня на такі нормативні документи:

Дата введения 2001-07-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси для приготовления тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов и устанав­ливает правила отбора проб и методы опреде­ления удобоукладываемости, средней плот­ности, пористости, расслаиваемости, темпера­туры и сохраняемости свойств бетонной смеси.

Стандарт не распространяется на смеси для приготовления крупнопористых бетонов.
^ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные докумен­ты:


ГОСТ 8.001-80

ГСИ. Организация и порядок проведения государственных испытаний средств измерений

ГОСТ 8.326-89


ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений


ГОСТ 8.383-80


ГСИ. Государственные испытания средств измерений. Основные положения


ГОСТ 310.2-76


Цементы. Методы определения тонкости помола


ГОСТ 427-75


Линейки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 1770-74

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2789-73


Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики


ГОСТ 8735-88


Песок для строительных работ. Методы испытаний


ГОСТ 9533-81


Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия


ГОСТ 9758-86


Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний


ГОСТ 10180-90


Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам


ГОСТ 13646-68


Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия


ГОСТ 22685-89


Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия


ГОСТ 23932-90

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия


Видання офиційне

Издание официально

е


ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.2ГОСТ 24104-88

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 27006-86

Бетоны. Правила подбора состава

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)

Суміші бетонні.

Технічні умови

ГОСТ 7473-94

Смеси бетонные.

Технические условия

ДСТУБВ.2.7-71-98

(ГОСТ 8269.0-97)

Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ГОСТ 8269.0-97

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний


3 ПРАВИЛА ВІДБИРАННЯ ПРОБ БЕТОННОЇ СУМІШІ
^
І ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ


3.1 Проби бетонної суміші для випробу­вання при виробничому контролі слід відби­рати:

- при виробництві збірних і монолітних ви­робів і конструкцій - на місці укладання бетонної суміші;

- при відпусканні товарної бетонної суміші - на місці її приготування при навантажуван­ні у транспортну ємкість.

3.2 Пробу бетонної суміші для випробу­вань відбирають безпосередньо перед почат­ком бетонування з середньої частини замісу або порції суміші. При безперервному пода­ванні бетонної суміші (стрічковими транс­портерами, бетононасосами) проби відбира­ють за три рази у випадкові моменти часу про­тягом не більше 10 хв.

3.3 Об'єм відібраної проби повинен забез­печувати не менше двох визначень усіх показ­ників якості бетонної суміші, які контролю­ються.
3.4 Відібрана проба перед проведенням випробувань повинна бути додатково пере­мішана.

Бетонні суміші, які містять повітровтягу-вальні, газоутворюючі та піноутворюючі до­бавки, а також попередньо розігріті суміші, перед випробуванням не перемішують.

3.5 Випробування бетонної суміші і виго­товлення контрольних зразків бетону повинне починатись не пізніше ніж через 10 хв після відбирання проби.

3.6 Температура бетонної суміші від мо­менту відбирання проби до моменту закінчен­ня випробування на повинна змінюватись більше ніж на 5°С.

3.7 Умови зберігання проби бетонної су­міші після її відбирання до моменту випробу­вання повинні виключити втрату вологи або зволоження.

3 ПРАВИЛА ОТБОРА ПРОБ БЕТОННОЙ СМЕСИ
^

И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ3.1 Пробы бетонной смеси для испытания при производственном контроле следует от­бирать:

- при производстве сборных и монолитных изделий и конструкций - на месте укладки бетонной смеси;

- при отпуске товарной бетонной смеси - на месте ее приготовления при погрузке в транспортную емкость.

3.2 Пробу бетонной смеси для испытаний отбирают непосредственно перед началом бе­тонирования из средней части замеса или пор­ции смеси. При непрерывной подаче бетонной смеси (ленточными транспортерами, бетоно­насосами) пробы отбирают в три приема в случайные моменты времени в течение не бо­лее 10 мин.

3.3 Объём отобранной пробы должен обес­печивать не менее двух определений всех кон­тролируемых показателей качества бетонной смеси.
3.4 Отобранная проба перед проведением испытаний должна быть дополнительно пере­мешена.

Бетонные смеси, содержащие воздуховов-лекающие, газообразующие и пенообразующие добавки, а также предварительно разо­гретые смеси, перед испытанием не перемеши­вают.

3.5 Испытание бетонной смеси и изготов­ление контрольных образцов бетона должно быть начато не позднее чем через 10 мин после отбора пробы.

3.6 Температура бетонной смеси от мо­мента отбора пробы до момента окончания испытания не должна изменяться более чем на 5°С.
3.7 Условия хранения пробы бетонной смеси после ее отбора до момента испытания должны исключить потерю влаги или увлаж­нение.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.3


3.8 Вивір засобів вимірювань і атестацію випробувального обладнання слід здійсню­вати відповідно до ГОСТ 8.001, ГОСТ 8.326, ГОСТ 8.383.

3.9 Результати визначення показників якості бетонної суміші повинні бути занесені у журнал, в якому вказують:

 • найменування організації-виготовлювача суміші;

 • найменування бетонної суміші за ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473);

 • найменування показника якості, який виз­начається;

 • дату і час випробування;

 • місце відбирання проби;

 • температуру бетонної суміші;

 • результати окремих визначень деяких по­казників якості бетонної суміші і середньо­арифметичні результати за кожним показ­ником.


^ 4 ВИЗНАЧЕННЯ ЛЕГКОУКЛАДАЛЬ-НОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ
Легкоукладальність бетонної суміші оці­нюють показниками рухомості або жорст­кості.
4.1 Визначення рухомості бетонної суміші
Рухомість бетонної суміші оцінюють за осадкою (ОК) або розпливанням (РК) конуса, відформованого з бетонної суміші.

Розпливання конуса характеризує зруч­ність укладання бетонної суміші марок П4-П5.

^ 4.1.1 Засоби контролю і допоміжне облад­нання

Для визначення рухомості бетонної сумі­ші застосовують:

 • конус нормальний або збільшений (рисунок 1);

 • лінійку сталеву за ГОСТ 427;

 • воронку завантажувальну;

 • кельму типу КБ за ГОСТ 9533;

 • секундомір;

 • гладкий лист розмірами не менше 700 мм х 700 мм з водонепроникного ма­теріалу (метал, пластмаса тощо);

 • прямий металевий гладкий стрижень діа­метром 16 мм, завдовжки 600 мм з округле­ними кінцями.

4.1.1.1 Конус виготовляють з листової ста­лі завтовшки не менше 1,5 мм. Внутрішній бік конуса повинен мати поверхню, шорсткість Rz якої не повинна бути більше 40 мкм за ГОСТ 2789.

3.8 Поверку средств измерений и аттеста­цию испытательного оборудования следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 8.001, ГОСТ 8.326, ГОСТ 8.383.

3.9 Результаты определения показателей качества бетонной смеси должны быть зане­сены в журнал, в котором указывают:

 • наименование организации-изготовителя смеси;

 • наименование бетонной смеси по ГОСТ 7473;

 • наименование определяемого показателя качества;

 • дату и время испытания;

 • место отбора пробы;

 • температуру бетонной смеси;

 • результаты частных определений отдель­ных показателей качества бетонной смеси и среднеарифметические результаты по каж­дому показателю.


^ 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДОБОУКЛАДЫ- ВАЕМОСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ
Удобоукладываемость бетонной смеси оценивают показателями подвижности или жесткости.

4.1 Определение подвижности бетонной смеси

Подвижность бетонной смеси оценивают по осадке (ОК) или расплыву (РК) конуса, от­формованного из бетонной смеси.

Расплыв конуса характеризует удобоукла-дываемость бетонной смеси марок П4-П5.

^ 4.1.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Для определения подвижности бетонной смеси применяют:

 • конус нормальный или увеличенный (рисунок 1);

 • линейку стальную по ГОСТ 427;

 • воронку загрузочную;

 • кельму типа КБ по ГОСТ 9533;

 • секундомер;

 • гладкий лист размерами не менее 700 мм х 700 мм из водонепроницаемого материала (металл, пластмасса и т.п.).

 • прямой металлический гладкий стержень диаметром 16 мм, длиной 600 мм с округ­ленными концами.

4.1.1.1 Конус изготавливают из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Внутренняя сторона конуса должна иметь поверхность, шероховатость Rz которой не должна быть более 40 мкм по ГОСТ 2789.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.41 - ручка; 2 - корпус; 3 - упори; 4 - зварний шов

Рисунок 1 - Конус для визначення рухомості
^ 4.1.2 Порядок підготовки і проведення випробування

4.1.2.1 Для визначення рухомості бетонної суміші з зернами заповнювача найбільшою крупністю до 40 мм включно застосовують нормальний конус, а із зернами найбільшою крупністю більше 40 мм - збільшений. Розмір конуса, який використовують, приймають за таблицею 1.

1 - ручка; 2 - корпус; 3 - упоры; 4 - сварной шов

Рисунок 1 - Конус для определения подвижности
^ 4.1.2 Порядок подготовки и проведения испытания

4.1.2.1 Для определения подвижности бе­тонной смеси с зернами заполнителя наиболь­шей крупностью до 40 мм включительно при­меняют нормальный конус, а с зернами на­ибольшей крупностью более 40 мм - увеличен­ный. Размер используемого конуса принима­ют по таблице 1.


Таблиця 1

Таблица 1

^ Найменування конуса

Наименование конуса


Внутрішній розмір конуса, мм

Внутренний размер конуса, мм

уса, мм •іуса, мм


d


D


Н


Нормальний

Нормальный


100 ±2


200 ±2


300 ±2


Збільшений

Увеличенный


150 ±2


300 ±2


450 ±2


Конус для визначення жорсткості за методом Скрамтаєва

Конус для определения жесткости по методу Скрамтаєва


100 ±2


194 ±2


300 ±2


Примітка. Конус для визначення жорсткості за методом Скрамтаєва виготовляють без упорів.

Примечание. Конус для определения жесткости по методу Скрамтаева изготавливают без упоров.
4.1.2.2 При підготовці конуса і засобів до випробувань усі поверхні, які дотикаються до бетонної суміші, слід обчистити і зволожити.
4.1.2.3 Конус встановлюють на гладкий лист і заповнюють його бетонною сумішшю марок ПІ, П2, П3 через воронку у три шари однакової висоти.

Кожний шар на його висоту ущільнюють штикуванням металевим стрижнем:

у нормальному конусі - 25 разів, у збільшено­му - 56 разів.

Бетонною сумішшю марок П4 і П5 конус заповнюють за один раз і штикують 10 разів.

Конус під час заповнення і штикування повинен бути щільно притиснутий до листа.

4.1.2.2 При подготовке конуса и приспо­соблений к испытаниям все соприкасающиеся с бетонной смесью поверхности следует очис­тить и увлажнить.

4.1.2.3 Конус устанавливают на гладкий лист и заполняют его бетонной смесью марок П1, П2 и П3 через воронку в три слоя одина­ковой высоты.

Каждый слой на его высоту уплотняют штыкованием металлическим стержнем:

в нормальном конусе - 25 раз, в увеличенном - 56 раз.

Бетонной смесью марок П4 и П5 конус заполняют в один прием и штыкуют 10 раз.

Конус во время заполнения и штыкования должен быть плотно прижат к листу.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.5


4.1.2.4 Після ущільнення бетонної суміші воронку знімають, надлишок суміші зрізають кельмою нарівні з верхніми краями конуса і загладжують поверхню бетонної суміші. Час від початку заповнення конуса до його зні­мання не повинен перевищувати 3 хв.

4.1.2.5 Конус плавно знімають з відформо­ваної бетонної суміші у строго вертикальному напрямку і встановлюють поруч з нею. Час, який використаний на піднімання конуса, по­винен бути 5 - 7 с.

4.1.2.6 Осадку конуса бетонної суміші виз­начають, укладаючи рівний стрижень на верх форми і вимірюючи відстань від нижньої по­верхні стрижня до верху бетонної суміші з по­хибкою не більше 0,5 см.

Якщо після знімання форми конуса бетонна суміш розвалюється, вимірювання не вико­нують і випробування повторюють на новій пробі бетонної суміші.

Осадку конуса бетонної суміші, визначену у збільшеному конусі, приводять до осадки нормального конуса множенням осадки збіль­шеного конуса на коефіцієнт 0,67.

4.1.2.7 Осадку конуса бетонної суміші об­числюють з округленням до 1,0 см, як серед­ньоарифметичне результатів двох визначень з однієї проби, які відрізняються між собою не більше ніж:

4.1.2.4 После уплотнения бетонной смеси воронку снимают, избыток смеси срезают кельмой вровень с верхними краями конуса и заглаживают поверхность бетонной смеси. Время от начала заполнения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин.

4.1.2.5 Конус плавно снимают с отформо­ванной бетонной смеси в строго вертикальном направлении и устанавливают рядом с ней. Время, затраченное на подъем конуса, должно составлять 5 - 7 с.

4.1.2.6 Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая гладкий стержень на верх формы и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до верха бетонной смеси с погрешностью не более 0,5 см.

Если после снятия формы конуса бетонная смесь разваливается, измерение не выполняют испытание повторяют на новой пробе бетонной смеси.

Осадку конуса бетонной смеси, опреде­ленную в увеличенном конусе, приводят к осадке нормального конуса умножением осадки увеличенного конуса на коэффициент 0,67.

4.1.2.7 Осадку конуса бетонной смеси вычисляют с округлением до 1,0 см, как среднеарефметическое результатов двух определений из одной пробы, отличающиеся между собой не более чем:

на 1 см при ОК 9 см;

“ 2 “ “ ОК = 10-15 “

“ 3 “ “ ОК 16 “

При більшому розходженні результатів визначення повторюють на новій пробі.

4.1.2.8 Розпливання конуса бетонної су­міші РК оцінюють за нижнім діаметром коржа (у см), який утворився в результаті розпливання бетонної суміші при визначенні рухомості за осадкою нормального конуса за 4.1.2.5.

4.1.2.9 Розпливання конуса бетонної су­міші визначають вимірюванням металевою лінійкою діаметра коржа, який розплився, у двох взаємно перпендикулярних напрямках з похибкою не більше 0,5 см.

^ 4.1.3 Правила обробки результатів випробувань

4.1.3.1 Осадку і розпливання конуса бетон­ної суміші визначають двічі. Загальний час ви­пробування з початку заповнення конуса бе­тонною сумішшю при першому визначенні і до моменту вимірювання осадки конуса при другому визначенні не повинен перевищувати 10 хв.

При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе.

4.1.2.8 Расплыв конуса бетонной смеси РК оценивают по нижнему диаметру лепешки (в см), образовавшейся в результате расплыва бетонной смеси при определении подвижнос­ти по осадке нормального конуса по 4.1.2.5.

4.1.2.9 Расплыв конуса бетонной смеси оп­ределяют измерением металлической линей­кой диаметра расплывшейся лепешки в двух взаимно перпендикулярных направлениях с погрешностью не более 0,5 см.

^ 4.1.3 Правила обработки результатов испытаний

4.1.3.1 Осадку и расплыв конуса бетонной смеси определяют дважды. Общее время ис­пытания с начала заполнения конуса бетонной смесью при первом определении и до момента измерения осадки конуса при втором опреде­лении не должно превышать 10 мин.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.64.1.3.2 Розпливання конуса бетонної су­міші обчислюють з округленням до 1,0 см, як середньоарифметичне значення результатів двох визначень розпливання конуса з однієї проби, які відрізняються між собою не більше ніж на 3 см. При більшій розбіжності резуль­татів визначення повторюють на новій пробі.

^ 4.2 Визначення жорсткості бетонної суміші

Жорсткість бетонної суміші характеризу­ють часом вібрації у секундах, необхідним для ущільнення бетонної суміші.

4.2.1 У залежності від марки за легкоукла-дальністю бетонної суміші за ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473) застосовують такі методи визна­чення жорсткості:

 • на установці типу Вебе (рисунок 2) - су­мішей марок Ж1-Ж4 і НЖ1- НЖ3;

 • за методом Красного (рисунок 3) - сумішей марок Ж1-Ж4;

 • за методом Скрамтаєва - сумішей марок Ж1-Ж4.

^ 4.2.2 Засоби випробування

Для визначення жорсткості бетонної су­міші застосовують:

- установку типа Вебе (рисунок 2);

- прилад Красного (рисунок 3) і металеву форму за ГОСТ 22685;

- конус для методу Скрамтаєва (розміри у таблиці 1) і металеву форму ФК-200 за ГОСТ 22685;

- вібромайданчик лабораторний;

- секундомір;

- прямий металевий рівний стрижень діамет­ром 16 мм, завдовжки 600 мм із закруглени­ми кінцями;

- воронку завантажувальну;

- кельму типу КБ за ГОСТ 9533.

4.2.2.1 Цилиндр 1, конус 2 і воронку 4 ус­тановки типу Вебе виготовляють з листової сталі.

Кільце і конус повинні мати гладеньку внутрішню поверхню, ступінь шорсткості rz якої не повинен бути більше 40 мкм за ГОСТ 2789. Диск 8, штангу 10 і шайбу 9 виго­товляють із сталі.

Загальна маса диска, штанги і шайби ус­тановки повинна складати при випробуванні жорстких сумішей марок Ж1-Ж4 - (2750 ± 50) г, а при випробуванні наджорстких бетонних су­мішей марок НЖ1-НЖ3 - (13000 ± 50) г.

4.1.3.2 Расплыв конуса бетонной смеси вы­числяют с округлением до 1,0 см, как средне­арифметическое значение результатов двух определений расплыва конуса из одной про­бы, отличающихся между собой не более чем на 3 см. При большем расхождении результа­тов определение повторяют на новой пробе.

^ 4.2 Определение жесткости бетонной смеси

Жесткость бетонной смеси характеризуют временем вибрации в секундах, необходимым для уплотнения бетонной смеси.

4.2.1 В зависимости от марки по удобоук-ладываемости бетонной смеси по ГОСТ 7473 применяют следующие методы определения жесткости:

 • на установке типа Вебе (рисунок 2) - смесей марок Ж1-Ж4 и СЖ1-СЖ3;

 • по методу Красного (рисунок 3) - смесей марок Ж1-Ж4;

 • по методу Скрамтаєва - смесей марок Ж1-Ж4.

^ 4.2.2 Средства испытания

Для определения жесткости бетонной сме­си применяют:

- установку типа Вебе (рисунок 2);

- прибор Красного (рисунок 3) и металличес­кую форму по ГОСТ 22685;

- конус для метода Скрамтаева (размеры в таблице 1) и металлическую форму ФК-200 по ГОСТ 22685;

- виброплощадку лабораторную;

- секундомер;

- прямой металлический гладкий стержень диаметром 16 мм, длиной 600 мм с округ­ленными концами;

- воронку загрузочную;

- кельму типа КБ по ГОСТ 9533.

4.2.2.1 Цилиндр 1, конус 2 и воронку 4 установки типа Вебе изготавливают из листов стали.

Кольцо и конус должны иметь гладкую внутреннюю поверхность, степень шерохова­тости Rz которой не должна быть более 40 мкм по ГОСТ 2789. Диск 8, штангу 10 и шайбу 9 изготавливают из стали.

Общая масса диска, штанги и шайбы ус­тановки должна составлять при испытании жестких смесей марок Ж1-Ж4 - (2750 ± 50) г, а при испытании сверх жестких бетонных смесей марок СЖ1-СЖ3 - (13000 ± 50) г.

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) с.7Схожі:

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconГост 14959-79 межгосударственный стандарт прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали технические условия ипк издательство стандартов москва межгосударственный стандарт
В части норм химического состава стандарт распространяется на все другие виды проката, слитки, поковки и штамповки
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт конструкції будинків І споруд
Науково-дослідним інститутом будівельної фізики Російської Академії архітектури І будівельних наук, ват "Институт стекла" за участю...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconНаціональний стандарт україни межгосударственный стандарт
Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни межгосударственный
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20. 10....
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconДержавний стандарт україни
Цей стандарт поширюється на карбонатні породи: вапняк, крейду, мергель вапняковий і крейдоподібний, які складаються, в основному,...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт iconАскон-02. 44 «стандарт», «стандарт пм», «стандарт-т»
СО,СН, тахометр, авт калибровка и установка нуля, автосброс конденсата, выход на компьютер rs 232, работа с диагностическими комплексами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи