Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення icon

Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положенняНазваПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення
Дата конвертації29.07.2014
Розмір131.09 Kb.
ТипПоложення
джерело
ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів
Протокол №1 від «15» березня2011 р.
Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
____________________ Остапець О.В.ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Кредит Оптима Банк»

м. Київ

2011 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кредит Оптима Банк» (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Кредит Оптима Банк», (далі - Банк), та інших внутрішніх документів Банку нормативного характеру.

  2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Банку (далі – Ревізійна комісія), а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.


^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

  1. Ревізійна комісія є органом Банку, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

  2. Ревізійна комісія Банку здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних Зборів Акціонерів Банку, (надалі – Загальні Збори), Спостережної Ради Банку або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками простих акцій Банку.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку Ревізійна комісія Банку:

 1. контролює дотриманням Банком вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

 2. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам;

 3. вносить на розгляд Загальних Зборів або Спостережної Ради Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

  1. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

  2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам.

  3. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним Зборам, а також повідомляє результати перевірок Спостережній Раді Банку. Ревізійна комісія готує письмові висновки до звітів і балансів Банку. Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку.

Спостережна Рада Банку не є у відношенні до Ревізійної комісії керівним органом.

2.6. Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;

- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, визначає порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним Зборам, а також повідомляє такі результати Спостережній Раді Банку;

- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку.

2.7. Секретар Ревізійної комісії відповідає за інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії, складання та оформлення протоколів засідань Ревізійної комісії.

2.8. Повноваження Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України та Статутом Банку, а порядок роботи - та цим Положенням.

^ 3. Права, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Ревізійна комісія (члени Ревізійної комісії) має право:

 1. отримувати від посадових осіб Банку інформацію та матеріали, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

 2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Банку щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Банку або виявлено зловживання посадовими особами Банку.

 4. бути присутньою на Загальних Зборах

 5. брати участь з правом дорадчого голосу на засіданнях Спостережної Ради Банку та Правління Банку;

 6. ініціювати проведення засідання Правління Банку та вимагати проведення засідання Спостережної Ради Банку;

 7. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Банку;

  1. Ревізійна комісія зобов’язана:

 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Банку відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та цього Положення;

 2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Спостережній Раді, Правлінню Банку та ініціатору проведення перевірки;

 3. доповідати Загальним Зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

 4. негайно інформувати Спостережну раду та Правління Банку про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

 5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;

 6. вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Банку або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.

  1. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

 1. брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

 2. дотримання всіх встановлених у Банку правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мали доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 3. Члени Ревізійної комісії зобов’язані виконувати інші зобов’язання та завдання, визначені для Ревізійної комісії чинним законодавством України, Статутом Банку.

3.4. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновку Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.
^ 4. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

  1. Ревізійна комісія обирається у кількості не менше 3 осіб.

  2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

  1. член Спостережної Ради Банку;

  2. член Правління Банку;

  3. корпоративний секретар;

  4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

  5. члени інших органів Банку;

  6. особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах акціонерних товариств.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Банку.

  1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними Зборами, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і є акціонерами або їх представниками.

  2. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою половини від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 (трьох) днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Банка про скликання позачергових Загальних Зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.


^ 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

  1. Ревізійна комісія обирається строком на 3 роки.

  2. У разі закінчення строку повноважень Ревізійної комісії Ревізійна комісія діє до проведення Загальних Зборів, на яких буде прийняте рішення про формування нового складу Ревізійної комісії.

  3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

  4. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням Загальних Зборів.

  5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

  1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Банку за 2 тижні;
   в разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я;

  2. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії;

  3. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

  4. в разі виникнення інших обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконання обов’язків члена Ревізійної комісії.

  1. У випадках, передбачених підпунктами 2, 3, 4 пункту 5.5 цього Положення, член Ревізійної комісії зобов’язаний протягом 2 робочих днів у письмовій формі повідомити Правління Банку та Спостережну Раду Банку про настання цих обставин.


^ 6. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

  1. Ревізійна комісія (голова та члени Ревізійної комісії) обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування.

Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподіли їх між кількома кандидатами.

  1. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Банку.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

  1. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

  2. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

 1. володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

 2. бездоганна ділова репутація

  1. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається безпосередньо до Банку або надсилається листом на адресу Банку по формі та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Загальні Збори Акціонерів Банку.

  2. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидатури до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Ревізійної комісії приймається в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом Банку та Положенням про Загальні Збори Акціонерів Банку.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії, має право у будь - який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.

  1. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

  1. Секретар Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на її засіданні із числа її членів.


^ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

  1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

  • планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Банку;

- засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані з проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

  1. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Банку за рік з метою надання Загальним Зборам висновків по річному звіту та балансу Банку. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 15 робочих днів.

  2. Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією:

 • за рішенням Загальних Зборів;

 • за рішенням Спостережної Ради Банку;

 • за власною ініціативою;

 • за ініціативою акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Банка має бути розпочата не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання вимоги акціонерів, або протоколу Загальних Зборів, або Спостережної Ради Банку. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати 15 робочих днів.

  1. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

 1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за відповідний період;

 2. інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

 3. інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

  1. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові (секретарю) Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженням до нього.

  1. Члени Ревізійної комісії зобов’язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях Ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третій особі.

  2. Засідання Ревізійної комісії проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

  3. Порядок денний засідання визначається Головою Ревізійної комісії і не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати проведення засідання телефоном, або у письмовій формі (листом з повідомленням про вручення або під особистий підпис) повідомляється членам Ревізійної комісії із зазначенням дати, часу, місця проведення засідання.

  4. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

  5. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії або Спостережної Ради Банку. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Ревізійної комісії із зазначеним порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 2 робочі дні після отримання відповідної вимоги. Про скликання позачергового засідання члени Ревізійної комісії повідомляються у порядку, передбаченому п.7.8 цьому Положення.

  6. Засідання Ревізійної комісії вважається правочином, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

  7. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

  8. Під час голосування на засіданні голова та члени Ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

  9. Засідання Ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи Ревізійної комісії, засідання можуть проводитися за допомогою конференц - зв’язку або електронної пошти.

  10. Під час засідання секретар Ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується головою та секретарем Ревізійної комісії. Протокол засідання Ревізійної комісії можу бути підписаний всіма членами Ревізійної комісії.

  11. Протоколи засідань Ревізійної комісії можуть підписуватися у двох оригінальних екземплярах. Один оригінальний екземпляр протоколу засідання Ревізійної комісії обов’язково передаються секретарем Ревізійної комісії для зберігання до Банку. Протоколи засідань Ревізійної комісії, передані до Банку, зберігаються протягом всього строку діяльності Банку у відповідності з номенклатурою, затвердженою в Банку. Інший оригінальний екземпляр протоколу засідань Ревізійної комісії зберігається у секретаря Ревізійної комісії.

Протоколи або засвідчені витяги з них мають надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Банку у порядку, передбаченому Банком.
^ 8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Документи, складені Ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення під час перевірок порушення та недоліків), мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані до Спостережної Ради та Правління Банку для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Спостережної Ради, Правління Банку, а також ініціатору проведення перевірки.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Банку повинен бути наданий Спостережній Раді Банку не пізніше як за 10 робочих днів до дати проведення чергових Загальних Зборів

8.2. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним Зборам.

8.3. Доповідь Голови Ревізійної комісії Загальним Зборам має містити:

1) інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Банку;

3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними Зборами.
^ 9. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних Зборів членам Ревізійної комісії, у період виконання ними своїх обов’язків, можуть компенсуватись витратами, пов’язані з виконанням функцій члена Ревізійної комісії.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕНня

  1. Це Положення затверджується рішенням Загальних Зборів.

  2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в тому ж порядку, що і затвердження Положення.

  3. У разі внесення змін до чинного законодавства України до приведення Положення у відповідність вимогам чинного законодавства України (змінам), це Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству України та таким змінам.

  4. У разі внесення змін до Статуту Банку, внаслідок яких змінюються положення, пов’язані з діяльністю Ревізійної комісії, його членів, це Положення (до приведення його у відповідність до положень Статуту Банку) діє у частині, що не суперечить положенням Статуту Банку.

  5. У разі наявності протиріч між Статутом Банку, чинним законодавством України та цим Положенням, Ревізійна комісія керується положеннями Статуту Банку та чинного законодавства України.
Схожі:

Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «оксі банк»
Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «оксі банк» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Правління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571, Методичних рекомендації щодо вдосконалення корпоративного...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства "бортницький дослідно-механічний завод" м. Київ 2010 рік загальні положення
Бортницький дослідно-механічний завод" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571, Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2007 загальні положення
Положення про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства "Севастопольський морський завод" (надалі Положення) розроблено...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту відкритого...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства „МетаБанк
України, Законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про акціонерні товариства”, інших Законів України, нормативно-правових...
Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Надра України» м. Київ 2011 рік загальні положення
«Національна акціонерна компанія «Надра України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27. 09. 2000 №1460 із змінами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи