Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду icon

Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну РадуНазваПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду
Дата конвертації29.07.2014
Розмір186.67 Kb.
ТипПоложення
джерело
ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів
Протокол №1 від "15" березня 2011 р.
Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
____________________ Остапець О.В.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кредит Оптима Банк»

м. Київ

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про Спостережну Раду Публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима банк» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. N 2121-III (із змінами та доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. N 514-VI (із змінами та доповненнями), Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кредит Оптима Банк», (далі - Банк), рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571,  Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 28 березня 2007 р. N98, інших нормативно-правових документів України

  2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Спостережної Ради Банку (далі – Спостережна Рада Банку), а також права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної Ради Банку.


^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна Рада Банку є органом управління Банку, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та цим Положенням, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

2.2. Завдання Спостережної Ради Банку полягає у представництві інтересів та захисті прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банку, розробці стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, здійснення контролю за діяльністю Правління Банка.

2.3. Спостережна Рада Банку може прийняти рішення про передачу (делегування) частини належних їй повноважень до компетенції Правління Банку за виключенням повноважень, віднесених чинним законодавством України та Статутом Банку до виключної компетенції Спостережної Ради Банку.

2.4. Статутом Банку або за рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку (надалі – Загальні Збори) на Спостережну Раду Банку може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів за виключенням повноважень, віднесених чинним законодавством України та Статутом Банку до виключної компетенції Загальних Зборів.

2.5. Органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку є Служба внутрішнього аудиту Банку. Служба внутрішнього аудиту Банку підпорядковується Спостережній Раді Банку, звітує перед нею та діє на підставі положення, затвердженого Спостережною Радою Банку.

Керівник служби внутрішнього аудиту Банку призначається та звільняється Спостережною Радою Банку. Кандидатура керівника Служби внутрішнього аудиту погоджується з Національними банком України.
3. Права, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  1. Члени Спостережної Ради Банку мають право:

 1. брати участь у засіданнях Правління Банку з правом дорадчого голосу;

 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств (банків), філій, відділень та представництв Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної Ради Банку протягом 2 робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім’я Голови Правління Банку;

 3. вимагати скликання засідання Спостережної Ради Банку

 4. вимагати проведення засідання Правління Банку.

Члени Спостережної Ради Банку мають й інші права, передбачені цим Положенням, Статутом Банку, а також чинним законодавством України.

  1. Члени Спостережної Ради Банку зобов’язані:

 1. діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, визначених Статутом Банку, цим Положенням, а також укладеними з ним контрактами (договорами).

 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку;

 3. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Спостережною Радою Банку;

 4. брати участь у засіданнях Спостережної Ради Банку. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Спостережної Ради Банку із зазначенням причини відсутності;

 5. дотримуватися встановлених законодавством правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

 6. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Спостережної Ради Банку, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 7. своєчасно надавати Загальним Зборам повну та точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

Члени Спостережної Ради Банку мають і інші обов’язки, визначені чинним законодавством України, в т.ч. Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку, цим Положенням, а також контрактами (договорами), укладеними з ними.

3.3. До виключної компетенції Спостережної Ради Банку згідно зі Статутом Банку належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Банку та чинного законодавства України;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління Банку, заступниками Голови Правління Банку та членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;

9) обрання та припинення повноважень Голови Правління Банку, Заступників Голови Правління Банку і членів інших органів Банку, крім членів Спостережної Ради Банку та Ревізійної комісії Банку;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку;

11) обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

14) вирішення питань про участь Банку у об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, в тому числі асоційованих і дочірніх, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

17) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

21) призначення керівника служби внутрішнього аудиту Банку;

22) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

23) розгляд проектів перспективних та річних планів Банку;

24) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

25) дає згоду на проведення програми витрат на основні фонди та відчуження майна, надання в заставу майна;

26) прийняття рішень щодо передачі майна Банку в заставу для забезпечення його зобов'язань;

27) затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту Банку;

28) розгляд звітів про перевірки, проведені службою внутрішнього аудиту;

29) затвердження річного плану перевірок, що здійснюються службою внутрішнього аудиту;

30) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

31) створення тимчасових та постійно діючих комітетів Спостережної Ради Банку, визначення їх персонального складу, повноважень та інших питань функціонування;

32) затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;

33) готує пропозиції щодо питань, які виносяться на Загальні Збори;

34) визначає та затверджує організаційну структуру Банку;

35) готує пропозиції, розглядає та здійснює попередні висновки стосовно всіх питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, в тому числі річних результатів діяльності Банку, його дочірніх підприємств, філій та представництв і звітів і висновків Ревізійної комісії Банку;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради Банку згідно із законом або цим Статутом Банку.

3.4. Члени Спостережної Ради Банку несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальність ті члени Спостережної Ради Банку, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Банку, або які не брали участі у голосуванні/засіданні.

3.5. Члени Спостережної Ради Банку, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.6. Голові Спостережної Ради Банку (відповідно до Статуту Банку) надається право, без винесення на розгляд засідання Спостережної Ради Банку, погоджувати:

1) штатний розпис Банку;

2) кошторис витрат на утримання персоналу Банку, форм оплати праці працівників Банку, розмірів заробітної плати, надбавок до неї та доплат.
4^ . СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Спостережної Ради Банку встановлюється Загальними Зборами і складається щонайменше з 3 (трьох) осіб.

4.2. Члени Спостережної Ради Банку обираються з числа юридичних осіб – акціонерів та/або з числа фізичних осіб (акціонерів або їх представників), які мають повну дієздатність та відповідають вимогам, встановленим законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

Член Спостережної Ради Банку - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Спостережній Раді Банку.

Член Спостережної Ради Банку повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Спостережної Ради Банку – юридичної особи-акціонера.

4.3. Член Спостережної Ради Банку не може бути одночасно членом Правління Банку та/або членом Ревізійної Комісії (ревізором) Банку.

4.4. Головою та членами Спостережної Ради Банку не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах акціонерних товариств.

4.5. Якщо кількість членів Спостережної Ради Банку становить менше половини її кількісного складу, Спостережна Рада Банку протягом трьох місяців має право скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Спостережної Ради Банку.
5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ Банку

  1. Строк повноважень Спостережної Ради Банку визначаються в рішеннях Загальних Зборів і становить не більше 3 років.

  2. Одна й та сама особа може переобиратися членом Спостережної Ради необмежену кількість разів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

  3. З кожним членом Спостережної Ради укладається цивільно-правовий, трудовий договір або контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Банку цивільно-правові, трудові договори або контракти з членами Спостережної Ради підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами, на умовах, визначених Загальними Зборами. Такий цивільно-правовий договір, трудовий договір/ контракт може бути або оплатним, або безоплатним.

Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній Раді Банку визначається самим акціонером.

  1. Повноваження члена Спостережної Ради Банку припиняються достроково за рішенням Загальних Зборів у разі прийняття Загальними Зборами рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Спостережної ради та одночасне обрання Загальними Зборами нового складу Спостережної Ради Банку.

5.5. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Спостережної Ради Банку припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної Ради Банку за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної Ради Банку;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Спостережної Ради Банку одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5.6. У випадку настання подій/ обставин, передбачених п.п.5.4. та 5.5. цього Положення, член Спостережної Ради Банку зобов’язаний протягом 2 робочих днів з дня настання відповідних подій/обставин у письмовій формі повідомити Правління Банку та Спостережну Раду про настання відповідних подій/обставин.

5.7. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної Ради Банку.
^ 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ БАНКУ

  1. Спостережна Рада Банку (голова та члени Спостережної Ради Банку) обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування.

Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Спостережної Ради Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподіли їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Спостережної Ради Банку голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування

Члени Спостережної Ради Банку вважаються обраними, а Спостережна Рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Спостережної Ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

  1. Право висувати кандидатів для обрання до складу Спостережної Ради мають акціонери Банку.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

  1. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Спостережної Ради Банку.

  2. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Спостережної Ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

 1. наявність повної вищої освіти;

 2. бездоганна ділова репутація

  1. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Спостережної Ради Банку подається безпосередньо до Банку або надсилається листом на адресу Банку по формі та в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Загальні Збори Акціонерів Банку.

  2. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидатури до списку кандидатур для голосування по питанню обрання складу Спостережної Ради Банку приймається Спостережною Радою Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

  3. Спостережна Рада Банку не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів зобов’язана направляти рекомендованими листами або вручити особисто під підпис кожному кандидату, включеному до списку для голосування на виборах до складу Спостережної Ради Банку, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Банку, до якого висувається особа;

- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури, і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Спостережної Ради Банку, має право у будь - який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.

.
^ 7.ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ БАНКУ

7.1. Організаційною формою роботи Спостережної Ради Банку є засідання.

7.2. Засідання Спостережної Ради Банку проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.3. Засідання Спостережної Ради Банку скликається за ініціативою Голови Спостережної Ради Банку або на вимогу:

1) члена Спостережної Ради Банку;

2) Ревізійної комісії Банку;

3) Правління Банку чи будь-якого члена Правління Банку.

7.4. Вимога про скликання засідання Спостережної Ради Банку складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або відсилається рекомендованим листом на адресу Банку на ім’я голови Спостережної Ради Банку.

Датою надання вимоги (про скликання Спостережної Ради Банку) вважається дата:

  • вручення вимоги (повідомлення) під підпис;

  • дата, яка зазначена на повідомленні про вручення, що повертається відділенням поштового зв’язку відправнику, як дата вручення відповідного повідомлення (вимоги) Банку.

Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної Ради Банку повинна містити:

- прізвище, ім’я та по-батькові, посаду особи, що її вносить;

- підстави для скликання засідання Спостережної Ради Банку;

- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

  1. Позачергове засідання Спостережної Ради Банку повинно бути скликано Головою Спостережної Ради Банку не пізніше як через 2 робочі дні після надання відповідної вимоги.

  2. Порядок денний засідання Спостережної Ради Банку визначається Головою Спостережної Ради Банку.

  3. Про скликання засідань Спостережної Ради Банку кожний член Спостережної Ради Банку повідомляється або телефоном, або електронною поштою, або поштою, або шляхом вручення відповідного повідомлення члену Спостережної Ради Банку особисто під підпис, не пізніше як за 2 робочі дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Спостережної Ради Банку для підготовки до засідання.

  1. Ініціатори скликання засідання Спостережної Ради Банку повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п.7.7. цього Положення.

  2. Засідання Спостережної Ради Банку вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

  3. Рішення Спостережної Ради Банку приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної Ради Банку, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

  4. Під час голосування голова та кожен із членів Спостережної Ради Банку мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Спостережної Ради Банку є вирішальним.

  5. Рішення Спостережної Ради Банку на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Спостережної Рада Банку може бути проведене таємне голосування з використання бюлетенів для голосування.

  6. З числа членів Спостережної Ради Банку Спостережною Радою Банку обирається особа, яка виконує функції секретаря Спостережної Ради.

Під час засідання Спостережної Ради Банку секретар Спостережної Ради Банку веде протокол. Протокол засідання Спостережної Ради Банку оформляють протягом 5 днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Спостережної Ради Банку зазначається:

1) місце та дата проведення засідання;

2) особи, які брали участь у засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування. У разі, якщо члени Спостережної Ради Банку з питань порядку денного голосували по-різному, то в такому випадку в протоколі зазначаються підсумки голосування з кожного питання порядку денного із зазначенням прізвищ членів Спостережної Ради Банку, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування);

5) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Спостережної Ради підписує голова та секретар засідання Спостережної Ради Банку.

Голова та секретар засідання Спостережної Ради Банку несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Спостережної Ради Банку, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може висловити окрему думку, що вноситься до протоколу, або вправі пропонувати включити питання про перегляд такого рішення Спостережної Ради Банку до порядку денного Загальних Зборів і подати на розгляд Загальних Зборів письмовий виклад своєї позиції щодо даного питання.

  1. Рішення, прийняті Спостережною Радою Банку, є обов’язковими для виконання членами Спостережної Ради Банку, Головою Правління Банку, членами Правління Банку, структурними підрозділами та працівниками Банку.

Рішення Спостережної Ради Банку доводиться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Спостережної Ради Банку оформлюються секретарем Спостережної Ради Банку і надається особисто під підпис кожному виконавцю протягом 2 робочих днів з дати складання протоколу засідання Спостережної Ради Банку.

  1. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною Радою Банку, здійснює голова Спостережної Ради Банку та/або, за його дорученням, секретар Спостережної Ради Банку або інший член Спостережної Ради Банку.

  2. Засідання Спостережної Ради Банку можуть бути проведені як шляхом безпосередньої наради так і шляхом телефонних/відео конференцій або шляхом опитування (письмового або засобами мережі Інтернет чи іншими технічними засобами).

  3. Кожне з рішень, прийнятих на телефонній конференції, буде мати таку ж силу, якби воно приймалось за умови фізичної присутності відповідних членів Спостережної Ради Банку. При цьому забезпечується ведення протоколу таких засідань та проводиться їх аудіо запис.

  4. Рішення Спостережної Ради Банку, прийняті без скликання засідання Спостережної Ради Банку, шляхом підписання членами Спостережної Ради Банку окремого рішення, має бути прийняте одноголосно.

Проект такого рішення надсилається для погодження всіма членами Спостережної Ради Банку. Після погодження проекту, остаточний варіант рішення оформляється та підписується секретарем Спостережної Ради Банку та надсилається для підписання членам Спостережної Ради Банку.

  1. Протоколи засідань Спостережної Ради Банку можуть підписуватися в двох оригінальних екземплярах. Один оригінальний екземпляр протоколу засідань Спостережної Ради Банку обов’язково передається секретарем Спостережної Ради Банку для зберігання до Банку. Інший оригінальний екземпляр протоколу засідань Спостережної Ради Банку зберігається у секретаря Спостережної Ради Банку. Протоколи засідань Спостережної Ради Банку, передані до Банку, зберігаються протягом всього строку діяльності Банку у відповідності з номенклатурою, затвердженою в Банку.

  2. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної Ради Банку, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Перелік інформації, що відноситься до конфіденційної, визначається Спостережною Радою Банку і фіксується у відповідному протоколі засідання Спостережної Ради Банку.

  3. Протоколи засідання Спостережної Ради Банку або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Банку у порядку, передбаченому Банком та/або чинним законодавством України.

  4. Спостережна Рада Банку має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги фахівців Банку (юристів, фінансистів тощо).


8. ВИНАГОРОДА

8.1. Члени Спостережної Ради Банку можуть здійснювати свої повноваження як на безоплатній основі, так і на платній основі. Умови виплати винагороди членам Спостережної Ради Банку визначаються Загальними Зборами та фіксуються в договорі, що укладається з кожним членом Спостережної Ради Банку, в порядку, визначеному п.5.3. цього Положення.

8.2. За рішенням Загальних Зборів членам Спостережної Ради Банку у період виконання ними своїх обов’язків, можуть компенсуватись витратами, пов’язані з виконанням функцій члена Спостережної Ради Банку.

8.3. У разі, якщо відповідно до рішення Загальних Зборів з членом Спостережної Ради Банку укладається трудовий договір/ контракт, то такий член Спостережної Ради має право на отримання всіх виплат та компенсацій, передбачених чинним законодавством України для найманих працівників, а також користується іншими правами, наданими найманому працівнику відповідно до чинного законодавства України та колективного договору, що укладений між Банком та працівниками Банку.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕНня

9.1. Це Положення затверджується рішенням Загальних Зборів.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в тому ж порядку, що і затвердження Положення.

9.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України до приведення цього Положення у відповідність вимогам чинного законодавства України (змінам), це Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству України та таким змінам.

9.4. У разі внесення змін до Статуту Банку, внаслідок яких змінюються повноваження Спостережної Ради Банку або інші положення, пов’язані з діяльністю Спостережної Ради Банку, його членів, це Положення (до приведення його у відповідність до положень Статуту Банку) діє у частині, що не суперечить положенням Статуту Банку.

9.5. У разі наявності протиріч між Статутом Банку, чинним законодавством України та цим Положенням, Спостережна Рада Банку керується положеннями Статуту Банку та чинного законодавства України.

Схожі:

Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства "оксі банк" (нова редакція)
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення
О товариства «Кредит Оптима Банк» (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПротокол б/н від 27. 07. 2009 р. Реєстраційний № положення про Спостережну раду
України, Законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про акціонерні товариства”, інших Законів України, нормативно-правових...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Правління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571, Методичних рекомендації щодо вдосконалення корпоративного...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПротокол №14В 4 від "30" січня 2007 року
Положення про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства "Севастопольський морський завод" (надалі Положення) розроблено...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "бортницький дослідно-механічний завод" м. Київ 2010 рік загальні положення
Бортницький дослідно-механічний завод" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічногоакціонерного...
Положення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду iconПоложення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи