Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» icon

Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті»НазваДоговір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті»
Дата конвертації26.04.2013
Розмір95.69 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Chlenstvo/dovirenist.doc
2. /Chlenstvo/opituvalnik_fis.doc
3. /Chlenstvo/opituvalnik_yur.doc
4. /Chlenstvo/perelik.doc
5. /Chlenstvo/Договор доступа c 17.08.2012.doc
6. /Chlenstvo/Перечень документов Биржи.doc
М дві тисячі року
Опитувальник для фізичної особи Шановний(а) пан(і)!
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!
Ідентифікаційні документи для підтвердження даних, наведених у опитувальнику
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті»
1. Заповнені шаблони документів, за зразками біржі. Шаблони документів заповнюються у двох екземплярах: Договір доступу до електронної торговельної системи (етс) тб «Перспектива-Коммодіті»

ДОГОВІР № __________

ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГоВЕЛЬНОї системи

Товарної біржі «ПЕРСПЕКТИВА-коммодіті»


м. Дніпропетровськ «____» ___________ 20___ року


_________________________________________________________ (далі – Член Біржі), в особі __________________________, що діє на підставі Статуту, та Товарна біржа «ПЕРСПЕКТИВА-коммодіті» (далі – «Біржа»), в особі Директора Мілюшка Едуарда Івановича, що діє на підставі Статуту (разом іменуються – «Сторони»), уклали даний Договір доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «ПЕРСПЕКТИВА-коммодіті» (далі – «Договір») про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Біржа надає, а Член Біржі отримує можливість укладати Договори в Електронній торговельній системі (далі – «ЕТС») Біржі та/або отримувати інформацію, визначену Правилами біржової торгівлі Біржі, засобами Веб-терміналу Біржі на обладнанні (комп’ютері) Члена Біржі та підключення його до ЕТС Біржі.

1.2. Умови цього Договору є обов’язковими для Сторін.

1.3. Сторони зобов’язуються виконувати вимоги, які встановлені цим Договором та Правилами біржової торгівлі Біржі.

1.4. Терміни у цьому Договорі вживаються у відповідності з Правилами біржової торгівлі Біржі та чинним законодавством України.


2 ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Біржа зобов’язується:

2.1.1. Виконувати Правила біржової торгівлі Біржі.

2.1.2. Забезпечити доступ до ЕТС Біржі Брокерів Члена Біржі.

2.1.3. Надавати Членам Біржі консультації з питань первинного підключення Веб-терміналів Біржі.

2.1.4. Надавати Членам Біржі послуги у сфері інформатизації, в тому числі абонентське обслуговування Веб-терміналів.

2.1.5. Повідомляти Члена Біржі через Інтернет-сайт Біржі про будь-які зміни в порядку експлуатації Веб-терміналу Біржі не пізніше трьох робочих днів до моменту введення таких змін в дію.

2.1.6. Інформувати через Інтернет-сайт Біржі про всі планові перерви в роботі ЕТС Біржі не менше ніж за 24 години до початку такої перерви.

2.1.7. Виконувати строки та порядок надання інформації, встановлені в цьому Договорі, Правилах біржової торгівлі Біржі тощо, а також забезпечити достовірність та повноту наданої інформації.

2.1.8. При отриманні від Члена Біржі інформації у вигляді письмового повідомлення (факсограми) про неможливість, у зв’язку з технічними причинами, виконання дій у відповідності з Правилами біржової торгівлі Біржі, Біржа зобов’язується зняти виставлені та невиконані таким Членом Біржі Заявки.

2.1.9. Забезпечити криптографічний захист від несанкціонованих дій щодо інформації в ЕТС Біржі, а саме: знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.


2.2. Біржа має право:

2.2.1. Встановлювати порядок проведення Біржових торгів та доступу Члена Біржі до їх проведення.

2.2.2. Приймати рішення про застосування до Члена Біржі заходів дисциплінарного впливу за порушення ним вимог Правил біржової торгівлі Біржі.

2.2.3. Вносити зміни в засоби ЕТС Біржі та програмне забезпечення цих засобів.

2.2.4. В односторонньому порядку вносити зміни в Тарифи шляхом оприлюднення змін на Інтернет-сайті за адресою http://e-commodity.fbp.com.ua в термін не пізніше, як за 10 (десять) робочих днів до початку застосування нових Тарифів.

2.2.5. Призупинити доступ Члену Біржі до ЕТС Біржі за таких умов:

  • у разі відкликання довіреності на Брокера (в тому разі, якщо на Біржі зареєстрований лише один Брокер);

  • у разі прийняття рішення Біржею щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до Члена Біржі, а саме:

* призупинення терміном до 30 днів права на участь в Біржових торгах Члена Біржі, яким скоєне порушення;

* тимчасове позбавлення, терміном до 6 місяців, права на участь в Біржових торгах Члена Біржі, яким вчинене порушення;

* тимчасове позбавлення, терміном до 12 місяців, права на участь в Біржових торгах Члена Біржі, яким вчинене порушення;

* позбавлення права на участь в Біржових торгах Члена Біржі, яким вчинене порушення;

  • несвоєчасна та/або неповна оплата Членом Біржі послуг за цим Договором.

2.2.6. Припинити доступ Члена Біржі до ЕТС Біржі за таких умов, але не виключно:

  • порушення умов п. 2.3. цього Договору;

  • виключення Члена Біржі з Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів;

  • несвоєчасна та/або неповна оплата Членом Біржі послуг за цим Договором.


2.3. Член Біржі зобов’язується:

2.3.1. Виконувати Правила біржової торгівлі Біржі, в т.ч. при укладанні та виконанні Договорів.

2.3.2. Забезпечити наявність необхідного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для користування Веб-терміналом Біржі.

2.3.3. Своєчасно сплачувати послуги Біржі у відповідності з тарифами за послуги Біржі на підставі рахунків, що виставляються Біржею.

2.3.4. Визнавати компетенцію відповідних органів Біржі та виконувати прийняті ними рішення, що випливають з чинних нормативних документів Біржі.

2.3.5. Зберігати в таємниці надану Члену Біржі конфіденційну інформацію, а також сформований ним, логін та пароль доступу, та негайно інформувати Біржу про втрату або розкриття конфіденційної інформації, необхідної для виконання цього Договору, та логіну й паролю доступу до ЕТС Біржі.

2.3.6. Виконувати строки та порядок надання інформації, встановлені в цьому Договорі, Правилах біржової торгівлі Біржі тощо, а також забезпечити достовірність та повноту наданої інформації.


2.4. Член Біржі має право:

2.4.1. Самостійно сформувати логін та пароль доступу до ЕТС Біржі.

2.4.2. Відкликати довіреність свого Брокера, але не раніше закінчення Торгової сесії, що зумовлює припинення доступу до ЕТС Біржі цього Брокера.

2.4.3. Користуватися всіма видами послуг, що надає Біржа в процесі організації торгівлі з використанням ЕТС Біржі, в порядку, визначеному чинними Правилами біржової торгівлі Товарної біржі «ПЕРСПЕКТИВА-коммодіті».

2.5. Члену Біржі забороняється здійснювати дії, що спрямовані на:

2.5.1. Отримання з ЕТС Біржі інформації, доступ Члена Біржі до якої не передбачений.

2.5.2. Підключення до ЕТС Біржі з використанням параметрів доступу, які не належать Члену Біржі.

2.5.3. Створення передумов для виникнення Технічних збоїв в роботі ЕТС Біржі.


3. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ЕТС біржі

3.1. Член Біржі отримує право укладати Договори в ЕТС Біржі та/або отримувати інформацію, визначену Правилами біржової торгівлі Біржі, після отримання доступу до ЕТС Біржі.

3.2. Протягом процедури доступу Член Біржі зобов’язаний здійснити дії, які передбачені цим Договором, Правилами біржової торгівлі Біржі, укладеними Договорами тощо. Умови Договорів, що укладаються Членом Біржі, повинні відповідати усім істотним умовам, що визначені Правилами біржової торгівлі Біржі. Істотні умови, визначені Правилами біржової торгівлі Біржі, не можуть бути змінені на вимогу Члена Біржі або Членів Біржі.


4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

4.1. Послуги у сфері інформатизації включають в себе:

- консультування щодо типу та конфігурації ЕТС Біржі та її використання;

- аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень;

- надання послуг з системного аналізу та супроводу ЕТС Біржі;

- абонентське обслуговування ЕТС Біржі;

- надання консультацій, інформації та інших послуг у сфері інформатизації.

4.2. Абонентське обслуговування ЕТС Біржі, яке здійснюється Біржею в межах цього Договору, включає консультаційне обслуговування Ліцензіата з питань функціонування ЕТС Біржі та її програмно-технічної підтримки.

4.3. Консультаційне обслуговування Члена Біржі з питань функціонування ЕТС Біржі та її програмно-технічної підтримки здійснюється, у разі виникнення такої необхідності, у робочі дні.

4.4. Факт надання послуг у сфері інформатизації за поточний квартал підтверджується Актом здачі-приймання наданих послуг, який до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилає Біржа Члену Біржі. Член Біржі протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання даного Акту повинен надіслати Біржі підписаний Акт або мотивовану письмову відмову від його підписання. У випадку не надіслання Членом Біржі вказаних документів у зазначений термін, послуги вважаються прийнятими без зауважень.


5. ТАРИФИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість та періодичність оплати послуг визначається тарифами Біржі, які оприлюднюються Біржею шляхом розміщення їх на Інтернет-сайті за адресою http://e-commodity.fbp.com.ua або за допомогою Системи BIT eTrade Mail. Оплата послуг Біржі здійснюється Членом Біржі на підставі рахунків, виставлених Біржею.

5.2. Тарифи за послуги Біржі можуть бути змінені, про що Біржа повідомляє Членів Біржі шляхом оприлюднення на Інтернет-сайті Біржі не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до зміни.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Член Біржі несе відповідальність за всі дії, вчинені його Брокером в ЕТС Біржі.

6.2. Член Біржі несе відповідальність за дії, вчинені в ЕТС Біржі третьою особою, яка неправомірно отримала доступ в ЕТС Біржі за допомогою логіна та паролю доступу, виданого Члену Біржі.

6.3. Сторони зобов’язуються приймати до виконання документи, завірені електронним цифровим підписом та зашифровані за допомогою ЕТС Біржі.

6.4. Сторони встановлюють, що документи, виготовлені з використанням електронного цифрового підпису, розглядаються як такі, що мають юридичну силу нарівні з документами, які підписані посадовими особами та завірені печатками Біржі і Члена Біржі традиційним способом.

6.5. Біржа несе відповідальність за якісний доступ Члена Біржі до ЕТС Біржі при виконанні Членом Біржі всіх умов цього Договору та Правил Біржі.


7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ Біржі

7.1. Біржа не має права розкривати Члену Біржі інформацію про дії інших Членів Біржі, за винятком інформації загального доступу, яка визначена стандартними функціональними можливостями режиму доступу до ЕТС Біржі.

7.2. Всі права на інформацію, яка генерується та зберігається на Біржі, належать Біржі. Член Біржі має право надавати інформацію щодо його діяльності на Біржу уповноваженим органам або уповноваженим особам у випадках, передбачених Законодавством України.


8. ФОРС - МАЖОР

8.1. При настанні обставин форс-мажору, тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань за цим Договором, дії Сторін регламентуються Правилами Біржі.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Спори у зв’язку з укладанням, зміною, припиненням, розірванням, тлумаченням, визнанням недійсним, виконанням, відповідальністю за порушення Договорів, які укладаються на Біржі, які можуть виникнути між Сторонами Договору, підлягають вирішенню у встановленому законодавством порядку.


10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір укладений на невизначений строк.

10.2. Сторони можуть розірвати цей Договір у будь-який час за згодою Сторін.

10.3. Член Біржі, який прийняв рішення про розірвання Договору, зобов’язаний повідомити у письмовій формі про це Біржу не менш ніж за один місяць.

10.4. Дія даного Договору припиняється у випадку виключення Члена Біржі з Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.


11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Всі зміни і доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін та оформлюються Додатковою угодою.

11.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору з моменту підписання обома Сторонами.

11.3. Цей Договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.


12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТОВАРНА БІРЖА

«ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Леніна, буд. 30

Код за ЄДРПОУ 37732456


п/р № 26003300223661 у відділенні №1400

ДОД ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948

Код ЄДРПОУ банку 21574573


Директор


_________________________ Е.І. Мілюшко


м.п.Керівник


________________/________________/

підпис

м.п.

Схожі:

Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconПравила біржової торгівлі товарної біржі "перспектива-коммодіті" м. Дніпропетровськ 2011 р. Зміст
Розділ etс біржі та забезпечення електронного документообігу на біржі
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconТарифи товарної біржі "перспектива-коммодіті", що діяли до 03. 01. 2012р
За кожен договір, при укладанні договору засобами етс біржі з кожної сторони договору; нараховується та сплачується після укладання...
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconПравила товарної Біржі «перспектива-коммодіті» щодо торгівлі на строковому ринку м. Дніпропетровськ 2011 р. Зміст
Розділ порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами, що укладаються на Строковому ринку
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconПовідомлення про включення персональних даних до Бази персональних даних «Контрагент/Клієнт» товарної біржі «перспектива-коммодіті» про права, визначені законодавством у сфері захисту персональних даних
Товариство цим повідомляє Вас, як суб’єктів персональних даних про права суб’єкта персональних даних у зв‘язку із включенням Ваших...
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconДоговір № про надання послуг по забезпеченню віддаленого доступу до біржової комп'ютерної системи для участі в біржових електронних торгах у Секції «Електронні торги сільськогосподарською продукцією» Товарної біржі «Катеринославська»
Директора Когана К. Ю., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і, іменована(ний) надалі “Учасник торгів”, в особі, що діє на...
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconТарифи на надання послуг Учасникам біржових торгів пат «фондова біржа «перспектива»
Тарифний план №1 (базовий) щодо доступу до етс біржі та укладення договорів на Біржі
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconПравила публічного акціонерного товариства «фондова біржа «перспектива» (нова редакція) м. Дніпропетровськ 2013 р. Зміст
Розділ 4: порядок доступу до etс біржі, члени Біржі та учасники біржових торгів
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconПравила біржової торгівлі товарної біржі «Катеринославська» (нова редакція) зміст 1 загальні положення 3 2
Забезпечення електронного документообігу на біржі при проведенні біржових електронних торгів
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconРегламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива»
Розділ Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів на Рахунок Біржі з метою забезпечення виконання зобов’язань за Договорами,...
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconДо Договору про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України
Ації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації gs1 №      від «  »      ...
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті» iconДо Договору про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України
Ціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації gs1 №      від «  »      ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи