Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб icon

Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони пібНазваДоговіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб
Дата конвертації28.07.2014
Розмір68.39 Kb.
ТипДокументи
джерело

Д О Г О В І Р О Р Е Н Д И

Місто Київ, дві тисячі ___________________ року, _________ місяця, _________ числа.
Ми, що нижче підписалися:

з однієї сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - Орендодавець,

з другої сторони

ПІБ, (ідентифікаційний номер за ДРФО _________________), що мешкаю за адресою: _____________________, далі - Орендар, надалі всі разом - Сторони, уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про наступне
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування майно, визначене у цьому Договорі, строком з "___" ____________ 200 р. до "___" ____________ 200 р., а також сплачувати Орендодавцеві плату за користування названим майном.

1.2. Повний перелік майна, що передається за цим Договором (надалі іменується "майно"), та визначення його ознак (найменування, тип, номери та інші характеристики) містяться в Додатку N ___ до цього Договору.

1.3. Метою використання майна Орендарем є _______________________.

1.4. Вказане в п. 1.2 цього Договору майно перебуває в робочому стані, відповідає вимогам техніки безпеки при роботі на ньому і підлягає переданню Орендареві "___" ____________ 200 р. в передбаченому Додатком N ___ до цього Договору порядку.

1.5. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _______________________.

1.6. Сторони домовились про такий порядок відновлення майна: __________________________________.

1.7. Строк і порядок повернення майна Орендарем Орендодавцю передбачений Додатком N ___ до цього Договору.
^ 2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Орендодавець бере на себе наступні обов'язки:

- своєчасно передати Орендареві майно в стані, який забезпечує його нормальне функціонування та можливість використання такого майна за його цільовим призначенням у відповідності до мети, визначеної у п. 1.3 цього Договору.

- за свій рахунок здійснювати капітальний ремонт майна, та надавати Орендареві необхідну консультаційну допомогу з метою найбільш ефективного використання майна шляхом _________ в строк ___________.

2.2. Орендодавець має наступні права:

- раз на ___ міс. здійснювати контроль технічного стану та цільового використання майна шляхом _________________і вимагати від Орендаря усунення виявлених порушень;

- вимагати збільшення плати за майно за наявності для цього таких підстав: _________________________________________;

2.3. Орендар бере на себе наступні обов'язки:

- вчасно і в повному обсязі сплачувати плату за користування переданим майном та не допускати дій, які можуть призвести до пошкодження (псування) або знищення майна;

- підтримувати майно в технічно справному стані і після закінчення строку цього Договору чи його дострокового розірвання повернути майно Орендодавцеві за Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами та скріплюється їх печатками, в строк не пізніше ___ календарних днів з моменту виникнення підстав для повернення майна;

- за свій рахунок здійснювати поточний ремонт майна;

- нести витрати по експлуатації майна, а саме: _________________.

2.4. Орендар має наступні права:

- вимагати від Орендодавця проведення капітального ремонту переданого за цим Договором майна та його технічного обслуговування;

- ставити питання про зменшення плати за користування переданим за цим Договором майном, якщо __________________________;

- переважного перед третіми особами придбання визначеного цим Договором майна у власність.
^ 3. РОЗМІР ТА СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування майном з урахуванням її індексації в розмірі ____ грн. шляхом ___________ у строк ______.

3.2. Сторони за їх взаємною згодою, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, вправі змінити розмір, форму, порядок, періодичність плати за користування майном.
^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі пошкодження або знищення (псування) майна наслідок порушення правил вико­ристання такого майна чи інших умисних дій Орендаря, останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями (бездіяльністю) шкоду в повному обсязі або за згодою Орендодавця проводить за свої кошти ремонт майна в строк _________.

4.3. За прострочення передання майна Орендарю Орендодавець за кожний день прострочення сплачує Орендарю неустойку в розмірі _________.

4.4. За прострочення повернення майна Орендар за кожний день прострочення сплачує Орендодавцеві неустойку в розмірі __________.
^ 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

^ 6. ДІЯ ДОГОВОРУ


6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
^ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
Підписи СТОРІН:
Орендодавець ______________________________________________________/__________/
Орендар ___________________________________________________________/__________/
Посвідчувальний напис нотаріуса
01004, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 28-Б, офіс 1

тел. +38 /044/ 23 222 40, моб. тел. +38 /067/ 240 77 33

Приватний нотаріус Левцун Андрій Олегович

http://levtsun.com.ua/Схожі:

Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconШлюбний договір Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися
Ми, що нижче підписалися:, зареєстрована за адресою:, індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб –...
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconДоговірпозик и київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, піб
Піб, року народження (ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків ), що зареєстрований за адресою:,...
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconДовіреніст ь місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа Я, піб
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconДовіреніст ь місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Я, Піб
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconДовіреніст ь місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Я, Піб
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconПіб, паспорт, виданий
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconДоговір міни місто Київ, дві тисячі року, квітня місяця, числа. Ми, з однієї сторони – (ін № ), що постійно проживає за адресою : м.
Ми, з однієї сторони – (ін № ), що постійно проживає за адресою : м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, кв
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconІпотекодержатель
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconДовіреніст ь місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Я, Піб
Київського міського нотаріального округу Левцун Андрія Олеговича, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно...
Договіроренд и місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони піб iconДовіреніст ь місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа. Я, Піб
Київського міського нотаріального округу Левцун Андрія Олеговича, якого як нотаріуса для посвідчення правочину було обрано мною самостійно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи