Помічник абітурієнта icon

Помічник абітурієнтаНазваПомічник абітурієнта
Дата конвертації25.04.2013
Розмір166.42 Kb.
ТипПояснювальна записка
джерело
1. /help.docПомічник абітурієнта

ПОМІЧНИК АБІТУРІЄНТА


АВІАКОСМІЧНОГО ЛІЦЕЮ НАУ М. КИЄВА

Пояснювальна запискаПосібник призначений для підготовки до вступної співбесіди абітурієнтів 7 – 10 класів. Пропоновані методичні рекомендації допоможуть абітурієнту поглибити теоретичні знання з таких предметів, як математика та англійська мова. Окремо вміщено зразки варіантів завдань для вступної співбесіди.

Для зручності користування посібник поділено на розділи:

 • Математика:

  • програмний матеріал для повторення,

  • зразки тестових завдань з розв’язком,

  • література

 • Англійська мова:

  • обсяг знань, умінь та навичок,

  • зразки тестових завдань,

  • література.

математикаПрограмний матеріал для повторення

Математика 5 клас

Натуральні числа. Геометричні фігури і величини.

Натуральні числа. Число нуль. Відрізок. Вимірювання і побудова відрізка. Промінь, пряма. Координатний промінь.

Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел. Властивості додавання.

Кут. Вимірювання і побудова кутів. Транспортир. Шкали. Види кутів. Бісектриса кута.

Множення натуральних чисел. Властивості множення. Квадрат і куб числа.

Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею.

Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули.

Рівняння. Розв’язування рівнянь.

Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних.

Прямокутник, квадрат та їх периметри.

Трикутник, його периметр. Види трикутників.

Рівність фігур. Величина.

Площа прямокутника. Площа квадрата.

Прямокутний паралелепіпед, його виміри. Куб. Формули об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба

Дробові числа

Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа.

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів. Порівняння і округлення десяткових дробів.

Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів.

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа. Знаходження числа за його відсотками.

Масштаб.

Середнє арифметичне, його використання для розв’язування задач практичного змісту. Середнє значення величини.

Розв’язування текстових задач.

Математика 6 клас

Подільність чисел.

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники.

Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне

Звичайні дроби.

Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника.

Порівняння дробів.

Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів.

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

Розв’язування текстових задач.

Відношення і пропорції

Відношення. Основна властивість відношення.

Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

Випадкова подія. Імовірність випадкової події.

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Задачі економічного змісту.

Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми.

Раціональні числа та дії над ними.

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

Координатна пряма.

Протилежні числа. Модуль числа.

Цілі числа. Раціональні числа.

Порівняння раціональних чисел.

Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

Рівняння. Основна властивість рівняння.

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова.

Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.

Алгебра 7 клас

Лінійні рівняння з однією змінною.

Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування рівнянь.

Цілі вирази.

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу.

Тотожні вирази. Тотожність. Доведення тотожностей.

Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником.

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів.

Многочлен. Подібні члени многочленна та їх зведення.

Додавання і віднімання многочленів.

Множення одночлена і многочленна; Множення двох многочленів.

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування.

Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів, сума і різниця кубів.

Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.

Функції.

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції.

Лінійна функція, її графік та властивості.

Системи лінійних рівнянь з двома змінними.

Рівняння з двома змінними.

Лінійне рівняння з двома змінними та його графік.

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок.

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом; способом підстановки; способом додавання.

Геометрія 7 клас

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості.

Геометрична фігура. Точка і пряма та їх властивості. Відрізок. Основні властивості вимірювання відрізків. (Півплощина). Півпряма.

Кут. Основні властивості вимірювання кутів. Трикутник. Рівні трикутники. Суміжні і вертикальні кути.

Трикутники.

Рівнобедрений трикутник та його властивості.. Властивість медіани рівнобедреного трикутника. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Сума кутів трикутника. Прямокутний трикутник. (Ознаки рівності прямокутних трикутників).

Алгебра 8 клас

Раціональні вирази.

Ділення степенів. Основна властивість дробу. Скорочення дробів. Додавання і віднімання дробів. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня. Ділення дробів. Стандартний вигляд числа. Тотожні перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння.

Квадратні корені. Дійсні числа.

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х2=а. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Тотожності .

Квадратні рівняння.

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних.

Геометрія 8 клас

Чотирикутники.

Чотирикутник та його елементи. Паралелограм і його властивості. Ознаки паралелограма. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості. Трапеція.

Теорема Піфагора.

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

Декартові координати, рухи і вектори на площині.

Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола і прямої.

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Властивості додавання. Колінеарні вектори.

Алгебра 9 клас

Нерівності.

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. По членне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності. Числові проміжки. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування.

Квадратична функція.

Функції. Властивості функцій. Найпростіші перетворення графіків функцій. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Квадратна нерівність. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною графічним способом.

Геометрія 9 клас

Розв’язування трикутників.

Теореми косинусів і синусів та наслідки з них. Співвідношення між кутами і протилежними сторонами трикутника. Розв’язування трикутників.

Многокутники.

Ламана. Довжина ламаної. Многокутник та його елементи. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників. Довжина кола. Довжина дуги кола. Радіанна міра кута.

Площі фігур.

Основні властивості площ. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Формула Герона для площі трикутника. Площа трапеції. Формули для радіусів вписаного і описаного кіл трикутника. Площі подібних фігур. Площа круга.


Зразки завдань з математики з розв’язком

для вступної співбесіди

ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ

 1. (2 бали) Обчислити: ;

Розв’язок:Відповідь:

 1. (2 бали) Розкласти на множники: ;

Розв’язок:

 1. (2 бали) Спростити вираз: ;

Розв’язок:

 1. (3 бали) Розв’язати рівняння: ;

Розв’язок:Відповідь: х = –1.

 1. (3 бали) Побудуйте два відрізки АВ і СД. Знайдіть координати точки перетину прямих на яких лежать ці відрізки, якщо А(2; 4), В(2; 0), С(– 4; 0), Д(1; –5);

Розв’язок:Відповідь: Е(2; –6)

 1. (4 бали) Спростити вираз і обчислити його значення:
  , якщо m = – 10; n = – 0,1;

Розв’язок:

1,2·(–10) - 179·(–0,1) = –12 + 17,9 = 5,9

Відповідь: 5,9

 1. (4 бали) Периметр квадрата дорівнює 12см. Знайти його площу.

Розв’язок:

Р = 4·а = 12; => а = 12:4 = 3 (см)

(см2)

Відповідь: S = 9см2.

ДЛЯ УЧНІВ 8 КЛАСУ

 1. (2 бали) Розкласти на множники: 10a2b-2a2+5ab2-ab;

Розв’язок:

10a2b-2a2+5ab2-ab= =

Відповідь:


 1. (2 бали) Знайти значення виразу:

якщо a=48; b=16;

Розв’язок:Відповідь: 15


 1. (2 бали) Спростити вираз: ;

Розв’язок:Відповідь:

 1. (2 бали) Побудувати графік функції: ;

Розв’язок:

Область визначення функції
 1. (2 бали) Обчислити: ;

Розв’язок:

1)

Відповідь: 3

 1. (5 балів) Розв’язати рівняння: ;

Розв’язок:

; ;

Заміна:D=289-64=225;

або


Відповідь:

 1. (5 балів) Сторона ромба дорівнює 13 см, а одна з його діагоналей – 10см. Знайти довжину другої діагоналі ромба.

Розв’язок:

Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом і точкою перетину діляться навпіл.

Розглянемо ВОС; ВС=13(см); ; .

За теоремою Піфагора маємо: ВС2=ВО2+ОС2;

ВО2=ВС2-ОС2; ВО2=132-52;

ВО2=169-25=144; ВО=12(см)

Діагональ

Відповідь:

ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ

 1. (2 бали) В якій точці графік функції y=x – 2 перетинає вісь ординат? Побудувати графік.

Розв’язок:

Точка перетину графіка функції з віссю ординат має абсцису .

– дана функція.

Якщо тоді

(0; –2) – точка перетину графіка функції з віссю ординат. 1. (2 бали) Розв’яжіть нерівність х – 8 ≤ 5х.

Розв’язок:

х – 8 ≤ 5х.Відповідь:

 1. (2 бали) Розв’яжіть рівняння х(х+8)=8х+9

Розв’язок:

х(х+8)=8х+9Відповідь: -3; 3.

 1. (2 бали) Виконайте віднімання:

Розв’язок:Відповідь:

 1. (2 бали) Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу

Розв’язок:Відповідь:

 1. (5 балів) Перший член арифметичної прогресії дорівнює 2, а її різниця дорівнює 5. Скільки треба взяти перших членів прогресії, щоб їх сума дорівнювала 156?

Розв’язок:

Відомо, що

де

D=1+6240=6241Відповідь: треба взяти 8 перших членів прогресії, щоб їх сума дорівнювала 156.


 1. (5 балів) З вершини кута трикутника проведено висоту довжиною см, яка ділить цей кут на два кути 30о і 45о. Знайти сторони трикутника.

Розв’язок:


Дано:;

ВК – висота; ;

; .

Знайти: сторони .


Розглянемо ВКС (К=900):

;

Розглянемо

(за властивістю катета, який лежить проти кута 300). АК=12 (см). Тоді АС=АК+КС; АС=12+12

Відповідь: Сторони трикутника дорівнюють 24см; 12см та (12+12)см.

ДЛЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ

 1. (2 бали) Обчисліть значення виразу:

Розв’язок:Відповідь: 4.

 1. (2 бали) В якій точці графік функції y=x-2 перетинає вісь ординат? Побудувати графік.

Розв’язок:

Точка перетину графіка функції з віссю ординат має абсцису .

– дана функція.

Якщо тоді

(0;-2) – точка перетину графіка функції з віссю ординат. 1. (2 бали) Знайдіть область визначення функції

Розв’язок:
Відповідь:

 1. (2 бали) Розв’яжіть рівняння:

Розв’язок:D=9+400=409Відповідь:

 1. (2 бали) Розв’яжіть нерівність: 9 x - 12∙3 x + 27 ≤ 0

Розв’язок:Відповідь:

 1. (5 балів) Спростіть вираз:

Розв’язок:

=

Відповідь:

 1. (5 балів) У рівнобічній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута і ділить середню лінію трапеції на відрізки завдовжки 6см і 12см. Знайдіть периметр трапеції

Розв’язок:

Середня лінія КМ║ВС; КМ║AD.

За теоремою Фалеса точка О середина АС.

Розглянемо ВАС:
КО -
середня лінія ВАС;Розглянемо АСD: МО – середня лінія АСD; МО=

(як внутрішні різносторонні при паралельних прямих ВС і АС, та січної АС)

(за умовою задачі АС є бісектрисою гострого кута).

Тоді АВС – рівнобедрений, АВ=ВС; АВ=12.

Таким чином, РАВСD=2АВ+ВС+АD

РАВСD=24+12+24=60 (см)

Відповідь: РАВСD=60 (см)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Математика (Алгебра. Геометрія). 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. Автори: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Н. С. Прокопенко, М. С. Якір., Вид-во "Ранок", 2011;

 2. Математика (Алгебра. Геометрія). 8 клас: Підсумкові контрольні роботи.Автори: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Н. С. Прокопенко, М. С. Якір. Видавництво "Ранок", 2011;

 3. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 9 кл. / О.С. Істер, О.І. Глобін, О.В. Комаренко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2011.

 4. Збірник задач з математики, за ред. Сканаві М.І., Вища школа, 1996

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Перевірка мовленнєвої компетенції здійснюється шляхом визначення рівня сформованості умінь читання та навичок використання граматичних структур в писемному мовленні. Час підготовки відповіді – 20 хвилин.

Перевірка рівня сформованості умінь читання здійснюється за допомогою невеликих за обсягом (приблизно 500-600 друкованих знаків) завершених за сюжетом і змістом текстів/повідомлень. Тексти можуть бути адаптованими уривками з оригінальної художньої, суспільно-політичної або науково-популярної літератури. Допускається у текстах наявність 7% незнайомої лексики, розуміння якої досягається на основі контексту або спільності коренів в іноземній та рідних мовах.

Перевірка здійснюється шляхом читання тексту вголос та його перекладу на українську мову. Швидкість читання – не менше 300 знаків за хвилину.

Максимальна кількість за читання та переклад тексту – 5 балів.

Перевірка сформованості навичок використання граматичних структур здійснюється шляхом виконання наступних завдань за темами:

ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми у Present Perfect, Continuous. Пасивний стан дієслова (Present Simple, Past Simple).

Модальні дієслова, модальні вирази: to be allowed to,
to let / make smb do
.

Іменник: злічувані та незлічувані.

So do I

Neither... nor...

Either... or...

ДЛЯ УЧНІВ 8 КЛАСУ

Порядок слів в стверджувальних та заперечених реченнях, запитаннях. Множина іменників. Особові, присвійні, зворотні займенники. Заперечні, означальні та кількісні займенники. Ступені порівняння прикметників. Часи групи Indefinite/Simple (Active and Passive), конструкція there + to be. Часи групи Continuous (Present and Past). Числівники (кількісні та порядкові). Теперішній доконаний час (Present Perfect), типи питальних речень, узгодження часів, пряма та непряма мова, модальні дієслова, умовні речення І та ІІ типу.

ДЛЯ УЧНІВ 9 -10 КЛАСУ

Множина іменників. Особові, присвійні, зворотні займенники. Заперечні, означальні та кількісні займенники. Ступені порівняння прикметників. Часи групи Indefinite (Simple),конструкція there + to be. Часи групи Continuous (Present and Past). Часи групи Perfect (Present and Past). Числівники (кількісні, порядкові, дробові). Вираження дії в майбутньому (to be going to, Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Future Continuous). Пасивний стан. Типи питальних речень, узгодження часів, пряма та непряма мова, модальні дієслова, інфінітив, герундій, дієприкметник, умовні речення І та ІІ типу.

Максимальна кількість балів за виконання завдань – 15 (1 бал за кожне правильне речення).

ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


ENTRANCE TEST FORM 8

 1. Read and translate the text.

(Прочитайте та усно перекладіть текст).

Robert Burns

Robert Burns is a great Scottish poet. He was born in Scotland in 1759. His father was a poor gardener, but he wanted to give his children the best education he could. But the family had little food and Robert had to work much on the father’s farm.

At the age of fifteen he began to write. He wrote many poems in English, but the best of his works are written in the language of his native Scotland. Burns loved his people and wrote about their life.

Robert Burns had lived very poorly all his life. He died at the age of 37. And only later he became famous in Great Britain and then in many other countries of the world.

 1. Write 5 types of questions to the text.

(Поставте п’ять запитань до тексту)

 1. Make negative sentences.

(Поставте подані речення в заперечній формі)

 1. He’ll come to Paris next year.

 2. He has forgotten his book at home.

 3. I am going to work now.

 4. They met their teacher last Monday.

 5. Our mother comes home very late.

IV. Fill in with an appropriate tense form.

(Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у потрібному часі)


 1. Her sister (to speak) French well.

 2. Look. The children (to play) in the yard.

 3. My friends (to play) badminton last week.

 4. We (to be) interested in music.

 5. I (to stay) at home tomorrow.


ENTRANCE TEST FORM 9

 1. Read and translate the text.

JOBS: A LOOK INTO THE FUTURE

What changes are going to happen in our way of life? According to writer Patrick Goldring, more people are going to have part-time jobs. This is going to be true for most workers. People have many interests. Full-time jobs do not allow time for these interests. People are going to have two or three different part-time jobs.

According to David Jenkins in his book Job Power, workers are going to have more power in their companies. They are going to have more power over their jobs and their hours. Groups of workers and company leaders are going to meet to find answers to company problems. Some companies don’t want to change. Workers are demanding it, however. What is the result of ‘job power’? According to Jenkins, the result is a good feeling toward the company.

 1. Write 5 types of questions to the following sentence.


She is going to see this play tomorrow.


KEYS:

1. Is she going to see this play tomorrow? (General Question / Yes/No Question)

2. What is she going to see tomorrow? (Special Question)

3. Who is going to see this play tomorrow? (Question to the Subject)

4. Is she going to see this play or film tomorrow? (Alternative Question)

5. She is going to see this play tomorrow, isn’t she? (Disjunctive Question /Tag Question)

 1. Put the words in the correct order.

 1. please, and, open, reading, books, start, your.

 2. in, USA, a, lot, of, of, different, music, the, styles, are, popular, there.

 3. putting, your, you, on, coat, are, why?

 4. is, his, as, as, yours, story, long.

 5. has, just, watching, he, is, now, finished, his, doing, and, he, lessons, TV.


KEYS:

1. Open your books, please, and start reading.

2. There are a lot of different styles of popular music in the USA.

3. Why are you putting your coat on?

4. His story is as long as yours.

5. He has just finished doing his lessons and now he is watching TV.


IV. Fill in with an appropriate tense form.

 1. When I walked in, children (fight).

 2. John already (to do) the cleaning.

 1. Everybody (to know) that smoking is dangerous.

 1. Where you (to go) tonight?

 2. The last student (to examine) now.


KEYS:

1. When I walked in, children were fighting.

2. John has already done the cleaning.

3. Everybody knows that smoking is dangerous.

4. Where are you going tonight?

5. The last student is being examined now.


ENTRANCE TEST FORM 10 and 11

1. Read and translate the text.

EATING HABITS

It is often said that Japanese people, on average, live much longer than Europeans. Life in modern Japan is no less stressful than ours in the west. The Japanese live on a diet largely made up of fish and rice. At lunch time a typical Japanese family will consume at least twice as many vegetables as we do in Europe. In comparison with Europeans, the Japanese eat far less meat and fewer potatoes; at the same time, they eat seven times more fresh fish than we do which makes their diet much healthier by far. It would be fair to say that, in general, the Japanese – frequent visitors to Europe on business or for pleasure – are discovering the pleasures and dangers of western-style eating habits.

2. Put five types of questions to the following sentence.


Mother has already cooked supper for Ann.


KEYS:

1. Has mother already cooked supper for Ann? (General Question / Yes/No Question)

2. What has mother already cooked for Ann? (Special Question)

3. Who has already cooked supper for Ann? (Question to the Subject)

4. Has mother already cooked supper or dinner for Ann? (Alternative Question)

5. Mother has already cooked supper for Ann, hasn’t she? (Disjunctive Question /Tag Question)

3. Fill in with an appropriate tense form.

 1. She (not to look) very tired when she (to get) home yesterday.

 2. If you (not to pay) the bill immediately, the waiter (to call) the police.

 3. Sam ever (to visit) the National Gallery?

 4. His watch (to stop). He (not to know) what time it (to be) now.

 5. He found that all his money (to steal).


KEYS:

1. She was not looking very tired when she got home yesterday.

 1. If you don’t pay the bill immediately, the waiter will call the police.

 2. Has Sam ever visited the National Gallery?

 3. His watch has stopped. He does not know what time it is now.

 4. He found that all his money had been stolen.

4. Translate into English.

1. Мій дядько – інженер. Він дуже зайнятий.

2. Вчора ми обговорювали дуже важливі питання.

3. Подивись. Твій друг грає у волейбол на подвір’ї.

 1. Цього лікаря часто викликають.

 1. Я знав, що моя сестра вивчає французьку.


KEYS:

1. My uncle is an engineer. He is very busy.

2. We discussed very important questions yesterday.

3. Look. Your friend is playing volley-ball in the yard..

4. This doctor is often sent for.

5. I knew my sister studied French.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. Автор: Доценко І. В., Вид-во "Ранок", 2011;

 2. Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. Автор: Євчук О. В., Вид-во "Ранок", 2011;

 3. Барановська Т.В. Граматика англійської мови. Київ, 2002.

 4. L.G. Alexander. Longman English Grammar. Pearson Longman.

 5. R.Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press.

 6. M.Swan, K.Walter. Good Grammar Book. Oxford University Press.

 7. M.Swan. Practical English Usage. Oxford University Press.

 8. Longman Exams Dictionary. Pearson Longman.


Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи