Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» icon

Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа»НазваРеферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа»
Дата конвертації27.04.2013
Розмір100.84 Kb.
ТипРеферат
джерело

Національний Педагогічний Університет ім.М.П.Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології


РЕФЕРАТ

з курсу «Педагогіка вищої школи»

на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа»


Студентки 5 курсу групи 5мкпл

Коток М.О.

Київ 2011р.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Структурна реформа вищої освіти на європейському просторі.

Розділ 2. Програма дій Болонської декларації в системі вищої освіти і

науки України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Актуальність вивчення Болонського процесу полягає в тому, що процес об'єднання Європи супроводжується формуванням спільного освітнього та наукового простору, формування Зони Європейської вищої освіти в масштабах усього континенту, розробкою єдиних критеріїв і стандартів. Цей процес дістав назву Болонського від назви університету в італійському місті Болонья, де було започатковано такі освітні ініціативи. Інтеграційний процес у науці й освіті включає:

1) формування співдружності провідних європейських університетів під егідою документа, названого Великою хартією документів;

2) об’єднання національних систем освіти і науки в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями і стандартами.

Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітянський простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, працює над практичним придбанням до Болонського процесу. Метою Болонського процесу є створення єдиної міцної та конкурентоспроможної Європейської зони вищої освіти.

Якщо майбутнє України пов’язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що Болонський процес має для нас лише просвітницьке та пізнавальне значення. Надання високої оцінки національній системі освіти не має заспокоювати нас і стримувати глибинне її реформування.

Відкрита Зона європейської вищої освіти несе багатство позитивних перспектив, звісно ж, із повагою до наших розходжень, але потребує, з іншого боку, продовження зусиль для ліквідації бар’єрів і розробки таких рамок для викладання й навчання, що розширили б мобільність і зробили співробітництво більш близькими.


^ Розділ 1. Структурна реформа вищої освіти на європейському просторі.

Процес об'єднання Європи, його поширення на схід і на прибалтійські країни супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.

Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: формування співдружності провідних європейських університетів під егідою документа, названого Великою хартією університетів (Magna Charta Universitatum), та об'єднання національних систем освіти і науки в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями і стандартами. Головна мета цього процесу – консолідація зусиль наукової та освітянської громадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення конкурентоспроможності європейської системи науки і вищої освіти у світовому вимірі (наприклад, протягом останніх 15-20 років вона значно поступається американській системі), а також для підвищення ролі цієї системи в суспільних перетвореннях. Цим актом країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти і домовилися про створення єдиного європейського освітнього та наукового простору до 2010 року. У межах цього простору мають діяти єдині вимоги до визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, що істотно підвищить конкурентоспроможність європейського ринку праці й освітніх послуг. Власне, цим документом було задекларовано прийняття загальної системи порівняльних освітньо-кваліфікаційних рівнів, зокрема через затвердження додатка до диплома; запровадження в усіх країнах двох циклів навчання за формулою 3+2, при цьому перший, бакалаврський цикл має тривати не менше трьох років, а другий, магістерський – не менше двох років, і вони мають сприйматися на європейському ринку праці якраз як освітні і кваліфікаційні рівні; створення систем кредитів відповідно до європейської системи трансферу оцінок, включно з постійним навчанням; сприяння 29 європейській співпраці щодо забезпечення якості освіти, розробка порівняльних критеріїв і методів оцінки якості; усунення перешкод на шляху мобільності студентів і викладачів. Але не слід ідеалізувати Болонський процес. Він нерівномірний, суперечливий, складний. Його цілі ще дуже гіпотетичні. Як приєднання до цього процесу, так і неприєднання мають свої переваги та ризики. Втім, з урахуванням усіх "за" і "проти" для країн, які прагнуть до економічного і суспільного розвитку і, зрештою, вступ до Європейського Союзу (ЄС), альтернативи Болонському процесові немає. Ми вже значно спізнюємося щодо цього. І чим більше зволікатимемо з рішучими кроками, тим важчим для нас буде вступ до Болонської співдружності. Якщо на установчій конференції в Болоньї 1999 року до перших 29 країн майже не висували суттєвих вимог, то вже на Празькому саміті 2001 року до наступних чотирьох кандидатів вони були досить серйозними, а сім країн, які входили до Болонської співдружності на Берлінському саміті 2003 року, змушені були витримати справжній іспит.

Безперечно, вступ до цієї співдружності наступних країн на Бергенському саміті 2005 року буде дуже складним. Для того, щоб вступити до Болонської співдружності і, головне, стати її повноправним членом, Україні треба буде піти на суттєві перетворення в системі вищої освіти і науки. Найважливіше при цьому провести ґрунтовний порівняльний аналіз вітчизняної системи науки й освіти з європейською (за Болонською моделлю). За результатами цього аналізу визначити, що потрібно буде змінити в нашій системі, і започаткувати відповідні реформи.

Ці реформи вже не зможуть бути "косметичними". Вони мають стосуватися глибинних основ нашої освіти й науки. Здійснюючи їх, ми повинні будемо відповісти на запитання: чого і як слід навчати в сучасному світі гострої конкуренції? Ми не зможемо уникнути реальної інтеграції вітчизняної науки й освіти. Через складності з розпізнаванням освітньо- кваліфікаційного рівня "спеціаліст" виникне потреба започаткувати еквівалентну систему другого рівня. Особливо це важливо для підготовки і кваліфікації інженерів в умовах креативної практики, що має закінчуватися обов'язковим винахідництвом і створенням нової техніки. Доведеться приймати нелегкі рішення стосовно системи наукових ступенів кандидатів і докторів наук та принципів їх присудження. На шляху цих реформ виникне ще багато складних проблем. Але особливість найближчого періоду в тому, що уникнути зазначених перетворень уже неможливо, бо, не проводячи реформ або зволікаючи з ними, наша країна підсилюватиме ізоляційні явища як з боку Європи, так і з боку Росії, дедалі більше поглиблюючи власну суспільну й економічну кризу.

^ Розділ 2. Програма дій Болонської декларації в системі вищої освіти і

науки України.

Розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності загальноосвітньої культури: парламентаризм, права людини, права національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу здобуття освіти будь-якого рівня та інше, що є невід’ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства. Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, науці, техніці, поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків в ЄС.

У кінцевому результаті такі кроки спрацьовуватимуть на підвищенні в Україні європейської культурної ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально- освітнього простору. Здійснення даного завдання передбачає взаємне знаття будь-яких принципових, на відміну від технічних, обмежень на контакти і обміни та поширення інформації. Основними цілями реформ в Україні є підвищення життєвого рівня населення, передусім завдяки переходу до ринкової економіки, забезпечення захисту громадянських прав і поширення індивідуальних свобод особи. Ринок праці і соціальна політика є найважливішими компонентами досягнення цих цілей, тому що вони необхідні для забезпечення продуктивності сучасної економіки. У цьому контексті реформування вищої освіти і науки в Україні передбачає:

• перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, що дасть змогу задовольняти можливості особистості в здобутті неповного освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямом відповідно до її здібностей та забезпечити її мобільність на ринку праці;

• формування мережі вищих навчальних закладів, яка б за формами, програмами, термінами навчання і джерелами фінансування задовольняла потреби кожної людини і держави в цілому;

• підвищення освітнього і культурного рівня суспільства, створення умов для навчання впродовж усього життя;

• запровадження в системі вищої освіти і науки України передового досвіду розвинутих країн світу та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство;

• пошук рівноваги між масовою фундаментальною та елітарною освітою, з одного боку, та вузькою спеціалізацією і професіональною досконалістю, з іншого.

Головною метою Програми дій є вжиття заходів для входження національної системи і науки в європейський простір з реалізацією таких вимог, критеріїв і стандартів:

♦ постійне навчання впродовж усього життя;

♦ мотивоване залучення студентів до навчання;

♦ сприяння привабливості та конкурентоспроможності європейського простору вищої освіти і науки інших регіонів світу. Для реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Україні необхідно:

# удосконалити двоступеневу структуру вищої освіти;

# прийняти прозорі та зрозумілі градації дипломів, ступенів та кваліфікацій;

# використати єдину систему кредитних одиниць і додатка до диплома;

# враховувати європейську практику організації акредитації та контролю якості освіти;

# підтримувати та розвивати європейські стандарти якості;

# ліквідувати перепони для розширення мобільності студентів, викладачів і дослідників;

# запровадити сучасні підходи інтеграції вищої освіти і науки у справі підготовки магістрантів і аспірантів;

# забезпечити подальший розвиток автономності та самоврядування у системі вищої освіти та науки.

Реалізація Програми дій дасть можливість:

 • провести системну модернізацію системи освіти в цілому;

 • наблизити якість освіти до вимог стандартів, що напрацьовані європейською спільнотою для впровадження до 2010 р.;

 • запровадити систему кредитів, сумісну із Європейською кредитно-трансфертною системою навчання;

 • сприяти мобільності громадян України, які здобувають освіту або надають освітні послуги.

Організація виконання Програми дій покладається на Департаменти вищої освіти, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, кадрової роботи, науково-технічного розвитку, інноваційного розвитку, економіки та фінансування, управління ліцензування, акредитації та настрифікації, Науково-методичний центр вищої освіти, Центр міжнародної освіти, Міністерство освіти і науки України.


ВИСНОВКИ

Цілі Болонського процесу: підвищення якості освітніх послуг та набуття європейською освітою незаперечних конкурентних переваг; розширення доступу до європейської освіти; формування єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі; розширення мобільності студентів та викладачів; прийняття порівнянної системи ступенів вищої освіти з видачею зрозумілих в усіх країнах Європи додатків до дипломів.

Основний зміст Болонської декларації: введення двох циклів навчання; введення кредитної системи; контроль якості освіти; розширення мобільності; забезпечення працевлаштування випускників; забезпечення привабливості європейської освіти.

Пріоритети Болонської декларації: побудова Європейського простору вищої освіти як передумови розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування; посилення міжнародної конкурентоспроможності як національних, так і в цілому європейської систем вищої освіти; досягнення більшої сумісності та порівнянності систем вищої освіти; формування та зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу окремих країн та Європи в цілому; підвищення ролі університетів у розвитку національних та європейських культурних цінностей; змагання з іншими системами вищої освіти за студента, вплив, гроші та престиж.

Болонський процес – один з інструментів не лише інтеграції в Європі і в Європу, а й інструмент загальної світової тенденції нашого часу –глобалізації. Європейська спільнота має намір зробити внесок в якісну освіту шляхом заохочення країн – учасниць до сприяння підвищенню якості власної освіти. Відштовхуючись від цього, Європейська комісія надає фінансову і політичну підтримку цьому процесові, що виходить за рамки ЄС.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. - 52 с.

 2. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 - 2004 рр. ) / За ред. В.Г. Кременя, авт. кол. : Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. - 147 с.

 3. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К. :ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. - 200 с.

 4. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті приєднання до Європейського простору вищої освіти: Монографія / За ред. В.М. Бебика. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.

 5. Реформування вищої освіти і Болонський процес // Освіта України. – 2003. – 9 груд. (№92). – С.3.

 6. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). – К. : Грамота, 2003. – 216 с.

 7. Сікорський П.Г. Положення про модульно-рейтингову систему навчання у вищих навчальних закладах. – Львів: 2001. – С. 9.Схожі:

Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconРеферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України»
Розділ Процес становлення Фребелівського педагогічного інституту як самостійного навчального закладу (1907-1920 рр.)
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconМодуль №1 тема №1: психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи план
Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconРеферат на тему: „ Права студентів" ( на конкурс „Мої права") Виконав учень 11-а класу Схаб Дмитро Ярославович 2007 рік
Загальноосвітня школа I-III cтупенів №1– гімназія” м. Копичинці Гусятинського р-ну, Тернопільської обл
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconРеферат з курсу "географія" на тему : " Економіка Болівії"
Америці площею 1,098,581 квадратних кілометрів. Болівія простягнулася на 1,503 кілометри з півдня на північ та на 1,265 кілометрів...
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconВиконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету
Загальноосвiтнi школи (в т ч школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconВиконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету
Загальноосвітні школи (в т ч школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconВиконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету
Загальноосвітні школи (в т ч школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconВиконання видаткової частини спеціального фонду районного бюджету
Загальноосвітні школи (в т ч школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconРеферат на тему: «Компанія giacomini»

Реферат з курсу «Педагогіка вищої школи» на тему: «Болонський процес та вища педагогічна школа» iconРеферат на тему
Архітектура первісного суспільства (I млн років до н е. – II тисячоліття до н е.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи