Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення icon

Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положенняНазваПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
Дата конвертації11.07.2013
Розмір154.43 Kb.
ТипПоложення
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

«Луганський хіміко-фармацевтичний завод»

Протокол № 1 від 22 грудня 2010 р.


Голова загальних зборів акціонерів


________________ Л.І Петрова

Секретар загальних зборів акціонерів


________________ І.В. Жеребова


ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову раду

публічного акціонерного товариства

«Луганський хіміко-фармацевтичний завод»


м. Луганськ

2010 рік

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.


^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює в межах своєї компетенції, визначеної Статутом і законом, контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.

2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.


^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


3.1. Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях правління Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради на їх запит, поданий на ім'я голови правління Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.


^ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


4.1. Наглядова рада складається з 7 осіб.

4.2. Членами наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність.

Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та (або) ревізійної комісії Товариства.

4.3. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. Член наглядової ради, який є представником юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.


^ 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


5.1. Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.6. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

5.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.


^ 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


6.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства та органи управління Товариства. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

6.3. Будь-який з акціонерів Товариства має право висувати власну кандидатуру для обрання в члени наглядової ради.

6.4. Пропозиції щодо висування (самовисування) осіб для обрання в члени наглядової ради подаються органу (комітету), що скликає загальні збори акціонерів, з метою складення необхідного переліку кандидатів та підготовки бюлетенів для голосування не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

6.5. Пропозиція щодо висування (самовисування) осіб для обрання в члени наглядової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, котрий її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу, до якого висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5) зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

7) місце роботи та посаду, яку займає кандидат;

8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2 цього Положення;

9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

11) інформацію щодо будь-якої суперечності інтересів кандидата та Товариства;

12) згоду кандидата на обрання до наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.6. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.7. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - це голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.8. Бюлетень для голосування з питання обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування має містити такі відомості:

1) повне найменування товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування;

4) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

5) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

6) загальний перелік кандидатів до складу наглядової ради із зазначенням прізвищ, імен та по батькові кандидатів.

Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

6.9. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначається загальний перелік кандидатів до складу наглядової ради з кількістю голосів, відданих акціонерами за кожного з них.

6.10. Обраними до складу наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

6.11. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів наглядової ради лічильна комісія акціонерного товариства встановить, що кількість кандидатів у члени наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад наглядової ради - несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад наглядової ради - несформованим.

Члени наглядової ради вважаються обраними до її складу, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради.


^ 7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


7.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;

- корпоративний секретар (у разі обрання);

- комітети наглядової ради (у разі утворення).

7.2. Голова наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) укладає від імені Товариства трудовий договір (контракт) з головою правління на умовах, затверджених наглядовою радою.

7.3. Голова наглядової ради обирається на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.

Особа вважається обраною головою, якщо за неї проголосувала більшість від кількісного складу наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради може бути переобраний за рішенням наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.4. У разі тимчасової неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні наглядової ради.

7.5. Наглядова рада за пропозицією Голови наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар Товариства - це посадова особа Товариства, що здійснює правове, організаційно - технічне забезпечення та координацію роботи органів управління, обмін інформацією між ними та акціонерами, виконує інші завдання відповідно до Положення «Про Корпоративного секретаря Товариства». Порядок обрання корпоративного секретаря встановлюється Положенням «Про Корпоративного секретаря Товариства», яке затверджується наглядовою радою при виникненні необхідності обрання Корпоративного секретаря.

7.6. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях наглядової ради питань, що належать до її компетенції. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням «Про комітети Наглядової ради Товариства», яке затверджується наглядовою радою при виникненні необхідності утворення комітетів.


^ 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


8.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності), у т.ч. у формі телеконференції;

- заочного голосування (опитування).

8.3. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

8.4. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

8.5. Про скликання засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється усно не пізніше як за 2 робочих дні до дати проведення засідання.

8.6. На засіданні наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку. (зокрема, телефонна та/або відео конференції) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці засідання наглядової ради.

8.7. Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

8.8. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

8.9. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

8.10. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.11. Під час засідання наглядової ради у формі спільної присутності уповноважена наглядовою радою особа веде протокол.

Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п’яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

1) місце, дата і час проведення засідання;

2) особи, які брали участь у засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували “за”, “проти” (або утрималися від голосування) з кожного питання;

5) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Голова засідання несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член наглядової ради, який незгоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.12. У разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування, члени наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

Рішення наглядової ради у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів наглядової ради, яка визначена у п. 4.1 цього Положення.

За підсумками заочного голосування уповноважена наглядовою радою особа оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом п’яти днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

Протокол заочного голосування підписується головою наглядової ради.

Бюлетені членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надається членам наглядової ради на їх запит.

8.13. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, головою правління, правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді копій протоколу або виписок із протоколу окремо із кожного питання.

8.14. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

8.15. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.16. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

8.17. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.


^ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


9.1. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

9.2. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

9.3. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

9.4. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

9.5. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.Схожі:

Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту відкритого...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженого загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»
...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженого загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»
Членами ревізійної комісії можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, та/або юридичні особи акціонери
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженого загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод»
Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "бортницький дослідно-механічний завод" м. Київ 2010 рік загальні положення
Бортницький дослідно-механічний завод" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічногоакціонерного...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», затвердженого загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства
В тексті Положення слова «дкцпфр», «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках замінити словами «нкцпфр»,...
Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення iconПоложення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи