Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р icon

Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації " Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" в області м. 2006 рНазваПоложення про місцевий осередок міжнародної громадської організації " Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" в області м. 2006 р
Дата конвертації10.07.2013
Розмір96.82 Kb.
ТипПоложення
джерело

ПРИЙНЯТО”

Установчими Зборами місцевого осередку

міжнародної громадської організації

“Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”

в ___________________ області


“____”_______________ 2006 р.

Протокол № 1


Керівник

___________________(____________)


ЗАТВЕРДЖЕНО”

Правлінням міжнародної громадської організації

“Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”


“____”______________ 2006 р.

Протокол № ___


Голова Правління

___________________Багіров Е.С.
ПОЛОЖЕННЯ


про місцевий осередок

міжнародної громадської організації

Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”

в ___________________ області


м. _______________ - 2006 р.


Це Положення розроблене згідно Статуту Міжнародної громадської організації “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” (далі – “Ліга”), зареєстрованого Міністерством юстиції України 22.03.2001 р., та затверджене рішенням Правління Ліги.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Місцевий осередок Ліги в _____________ області (далі – Осередок) - добровільне об’єднання громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, створений для реалізації основних завдань, передбачених Статутом Ліги та цим Положенням, та є одним із місцевих осередків Ліги.

1.2. Осередок у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Ліги, цим Положенням.

1.3. Осередок створюється не менше ніж десятьма членами Ліги.

1.4. Легалізація Осередку здійснюється шляхом повідомлення про заснування у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.5. Осередок діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.6. Осередок не є юридичною особою, реалізує свої права самостійно та через керівні органи Ліги.

1.7. Осередок створюється із місцевим статусом. Діяльність Осередку поширюється на територію________________ області України.

^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.

2.1. Головною метою Осередку є об’єднання зусиль членів Ліги для сприяння захисту невід’ємних прав людини та конституційних прав громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які переслідуються за політичними, расовими, релігійними або іншими мотивами, захист прав та законних інтересів членів Ліги на території, на яку поширюється діяльність Осередку.

2.2. Провідними завданнями Осередку є:

- сприяння наданню правової допомоги громадянам у галузі правозахисного законодавства;

- участь у наданні матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, інвалідам, одиноким, особам похилого віку - членам Ліги;

- сприяня гуманізації умов утримання членів Ліги: підлітків і дорослих у місцях, призначених для виконання покарань;

- надання матеріальної допомоги та позик членам Ліги;

- сприяння організації оздоровлення, лікування та відпочинку членів Ліги;

- надання правової, соціальної, благодійної та гуманітарної допомоги громадянам України, іноземним громадянам та особам, особам без громадянства, які набули статус біженця або мігранта - членам Ліги;

- створення умов для соціальної адаптації членів Ліги при їх тривалому перебуванні за межами України.

2.3. З метою виконання зазначених завдань, Осередок:

- взаємодіє з державними органами та громадськими організаціями у сфері правозахисної діяльності;

- проводить широку інформаційну та агітаційну роботу щодо висвітлення діяльності Осередку та Ліги;

- сприяє розповсюдженню серед населення положень, викладених у Декларації прав людини, інших міжнародних та національних нормативних документах правозахисного змісту;

- самостійно та через керівні органи Ліги подає пропозиції до уповноважених органів з питань, що стосуються діяльності Осередку та Ліги;

- самостійно та через керівні органи Ліги представляє та захищає законні інтереси членів Осередку та Ліги у державних та громадських органах, в тому числі за межами України;

- бере участь у масових акціях щодо сприяння захисту прав людини;

- бере участь в організації виставок, кіно - та відеопоказів, лекцій, концертів;

- здійснює інші заходи для досягнення мети та завдань діяльності Осередку та Ліги.


^ 3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ОСЕРЕДКУ.

3.1. Заява про вступ або про вихід з Ліги розглядається Радою Осередку з наступним затвердженням Правлінням Ліги.

3.2. Членами Ліги можуть бути індивідуальні і колективні члени. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які досягли 16-річного віку, визнають Статут Ліги та це Положення, приймають участь у реалізації завдань Ліги та сплачують членські внески.

Колективними членами Ліги можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій, які активно сприяють діяльності Ліги та сплачують членські внески.

Індивідуальні та колективні члени (через своїх представників) мають рівні права та обов'язки.

3.3. Для вступу до Ліги індивідуальні члени подають письмову заяву до Ради Осередку Ліги. Рада Осередку приймає рішення про вступ, яке підлягає наступному затвердженню на засіданні Правління Ліги.

3.4. Колективні члени при вступі до Ліги повинні подати Раді Осередку Ліги ухвалу зборів колективів підприємств, установ, організацій, а громадські організації - рішення вищого керівного органу. Рада Осередку приймає рішення про вступ, яке підлягає наступному затвердженню на засіданні Правління Ліги.

3.5. Добровільний вихід з членів Ліги відбувається на підставі особистої заяви індивідуального члена до Ради Осередку, з наступним розглядом її на засіданні Ради Осередку та затвердженням Правлінням Ліги.

Колективні члени виходять з Ліги на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, а громадські організації на підставі рішення вищого керівного органу з наступним розглядом рішень на засіданні Ради Осередку та затвердженням Правлінням Ліги.

3.6. За поданням Ради Осередку, Правління Ліги може виключити індивідуального чи колективного члена із Ліги у разі порушення ним норм Статуту Ліги або цього Положення.


^ 4. ПОРЯДОК СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ.

4.1. Розмір членських внесків, порядок і строки їх сплати визначає Правління Ліги.

4.2. Порядок сплати вступних та поточних членських внесків визначається згідно Статуту Ліги.

4.3. Вступні та поточні членські внески сплачуються на поточний рахунок Ліги в установі банку.

4.4. Після припинення членства у Лізі членські внески не повертаються


^ 5. ПРАВА ЧЛЕНІВ ОСЕРЕДКУ.

5.1. Члени Осередку мають право:

- обирати і бути обраними до керівних органів Осередку та Ліги, вільно обговорювати на зборах, засіданнях питання діяльності Осередку, Ліги та їх керівних органів, вносити пропозиції по вдосконаленню роботи Осередку та Ліги,

- звертатися до керівних органів Осередку та Ліги з приводу захисту своїх інтересів.


^ 6. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОСЕРЕДКУ.

6.1. Члени Осередку зобов’язані:

- брати активну участь у роботі Осередку та Ліги, виконувати доручення їх керівних органів;

- сприяти виконанню статутних завдань Ліги;

- вчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески.


^ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ОСЕРЕДКУ.

7.1. Вищим керівним органом Осередку є Загальні Збори, які скликаються не менше одного разу на рік. Дату проведення та порядок денний Зборів, а також порядок висунення делегатів на Збори визначає Рада Осередку, з подальшим затвердженням Правлінням Ліги.

7.2. Позачергові Збори скликаються:

- президентом Ліги;

- головою Правління Ліги за рішенням її Правління;

- головою Ради Осередку за рішенням його Ради;

- головою Ревізійної комісії Осередку;

- на вимогу не менше 1/3 членів Осередку.

Строк проведення позачергових Зборів – 10 днів із моменту прийняття відповідного рішення, надходження відповідних пропозицій або подання.

7.3. Збори є дійсними у разі присутності на них не менш 1/2 членів Осередку.

7.4. До компетенції Загальних Зборів Осередку відноситься:

- прийняття Положення про Осередок;

- обрання членів Ради та голови Ради Осередку;

- обрання членів та голови Ревізійної комісії Осередку.

7.5. Кожний член Осередку, що бере участь у Зборах, має один голос.

7.6. Всі рішення на Зборах приймаються простою більшістю голосів. Рішення Загальних Зборів Осередку ї підлягає обов’язковому подальшому затвердженню Правлінням Ліги.

7.7. Керівними органами Осередку є:

- Загальні Збори;

- Рада Осередку;

- Ревізійна комісія Осередку.

7.8. Голова Ради Осередку обирається Зборами із складу Ради Осередку строком на 4 роки та виконує всі необхідні для діяльності Осередку адміністративні та організаційні обов’язки. На підставі рішень Загальних Зборів, голова Ради без довіреності діє від імені Осередку, представляє Осередок у взаємовідносинах з державними та громадськими органами, фізичними особами.

7.9. У разі відсутності або в разі відкликання з посади, функції голови Ради Осередку, за рішенням Ради Осередку покладаються на одного із заступників голови Ради, або одного з членів Ради Осередку.

7.10. Ревізійна комісія Осередку, у складі голови та членів комісії, обирається Загальними Зборами у кількості 3 осіб, строком на 4 роки. У своїй діяльності Ревізійна комісія є підзвітною Загальним Зборам Осередку та Ревізійній комісії Ліги та керується відповідним Положенням, затвердженим Загальними Зборами Осередку.

7.11. На період між Загальними Зборами керівним органом Осередку є Рада Осередку, яке обирається Зборами у кількості 7 осіб, строком на 4 роки.

7.12. До компетенції Ради Осередку належить:

- визначення заходів щодо виконання рішень керівних органів Ліги та Загальних Зборів Осередку;

- ведення внутрішньої документації Осередку;

- прийняття рішення про скликання Загальних Зборів Осередку, визначення порядку денного та порядку висування делегатів на Збори;

- прийняття рішень з питань діяльності Осередку по виконанню статутних завдань Ліги у межах своєї компетенції;

- направлення подання Правлінню Ліги щодо прийняття та виключення індивідуальних та колективних членів.

7.13. Засідання Ради Осередку проводяться не менше 1 разу на місяць. Голова Ради Осередку повідомляє членів Ради Осередку про проведення засідання не пізніше, як за 5 днів шляхом розсилки запрошень або засобами зв’язку, з повідомленням порядку денного, місця засідання та часу його проведення.

7.14. Засідання Ради Осередку вважається дійсним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення приймається, якщо його схвалили більше половини присутніх членів Ради Осередку; при рівності голосів голос голови Ради Осередку є вирішальним. Рішення засідання Ради Осередку підлягає обов’язковому подальшому затвердженню Правлінням Ліги.

7.15. За поданням голови Ради або рішенням Ради у Осередку можуть створюються інші органи Осередку, в тому числі Наглядова Рада та Опікунська Рада Осередку. Вказані органі діють на підставі відповідних Положень, які повинні відповідати Положенням про Наглядову та Опікунську Ради Ліги, затвердженими Конференцією Ліги 31.08.2001 р. Положення про вказані та інші органи Осередку затверджуються Загальними Зборами Осередку.

7.16. Контроль за діяльністю Осередку здійснюють у межах наданих повноважень Правління Ліги, президент Ліги, Ревізійні комісії Ліги та Осередку.


^ 8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКУ.

8.1. Припинення діяльності Осередку проводиться відповідно до вимог Статуту Ліги та чинного законодавства.

8.2. Осередок припиняє свою діяльність у разі припинення діяльності Ліги, згідно з чинним законодавством.

8.3. Правління Ліги має право прийняти рішення про припинення діяльності Осередку, або дострокового переобрання членів керівних та інших органів Осередку.


9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Це Положення підлягає затвердженню Правлінням Ліги та набуває чинності з моменту його прийняття установчими Зборами відповідно до чинного законодавства України та Статуту Ліги; зміни та доповнення до цього Положення приймаються у такому ж порядку.
Схожі:

Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconПротокол №1 Установчих Зборів місцевого осередку міжнародної громадської організації
На Зборах присутні члени міжнародної громадської організації “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” (далі – Ліга)
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconРішення «14» 03 2006р. №66 Про затвердження Положення про порядок надання дозволу органу опіки та піклування
Закону України „ Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, ст. 177 Сімейного кодексу України, ст....
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconМіністерство юстиції україни
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року n 1577 ( 1577-2006-п ), з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів...
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconПроект зареєстровано головним управлінням юстиції у Київській області Свідоцтво від № Начальник Головного управління роектПр затверджено установчими зборами
Громадська організація «ліга юних журналістів київщини» (далі – Ліга) є місцевою неприбутковою молодіжною громадською організацією,...
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconПовна назва осередку Керівник та перший заступник
Київський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення»
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconПоложення про членські внески місцевої громадської організації «професійна асоціація корпоративного управління» м. Київ 2012 р. Загальні положення
Зі змінами та доповненнями, затвердженими рішенням Правління Місцевої громадської організації «Професійна асоціація корпоративного...
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconПоложення про відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради (далі – відділ...
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconНаказом Голови Правління Благодійної організації «Ліга банків України» від «29» вересня 2014 року №01-а коробкова О. А. (підпис) М. П. регламент проведення конкурс
Конкурсу займається робоча група бо «Ліга банків України» за підтримки Асоціації «набу», яка складається з працівників бо «Ліга банків...
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconПро вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх та попередження фактів вчинення дітьми самогубств
З метою забезпечення прав неповнолітніх від жорстокості та насильства та на виконання листа умвс україни у Вінницькій області
Положення про місцевий осередок міжнародної громадської організації \" Міжнародна Ліга захисту прав громадян України\" в області м. 2006 р iconВідділення Асоціації правників України у Житомирській області Європейська федерація фінансових експертів «Green Capital» Ліга страхових організацій України Національний університет державної податкової служби України
Комісії успп з питань політики страхового захисту суспільства та державних інтересів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи