Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі icon

Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржіНазваРегламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі
Дата конвертації03.07.2013
Розмір76.58 Kb.
ТипРегламент
джерело
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Біржового Комітету

Української універсальної біржі


_______________ О.В. Маковий

«01» серпня 2011 року


Регламент з організації та проведення аукціонів

з продажу необробленої деревини

на Українській універсальній біржі

1. Загальна частина


1.1. Цей Регламент розроблено у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Наказу Державного комітету лісового господарства України «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» від 19.02.2007 року № 42 та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Цей Регламент регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

1.3. Замовниками аукціону з продажу необробленої деревини виступають продавці необробленої деревини (постійні лісокористувачі – лісові господарства областей, що знаходяться в підпорядкуванні обласних управлінь лісового та мисливського господарства), які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством.

1.4. Організатором аукціону з продажу необробленої деревини виступає Українська універсальна біржа, на базі якої проводиться аукціон, згідно з укладеними договорами між біржею та замовниками.

1.5. Учасниками аукціону є замовники (продавці) та покупці - суб'єкти підприємницької діяльності – переробники деревини, незалежно від форми власності, резиденти України, які бажають придбати необроблену деревину відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок, не перебувають у стані ліквідації і проти них не порушено справу про банкрутство.
^

2. Організація аукціонів


2.1. На аукціони виставляється вся необроблена деревина, окрім дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами, деревини для забезпечення потреб соціальної сфери, а також деревини для забезпечення потреб виробничих деревообробних підрозділів постійних лісокористувачів.

2.2. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються продавцями на біржу в розрізі лотів. Обсяг лоту визначається в розмірі транспортної партії або кратний її. Лоти формуються окремо по кожній породі деревини з врахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів.

2.3. На підставі отриманих від продавців пропозицій на продаж, біржа формує аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок аукціону, умови поставки.

2.4. З метою своєчасного інформування покупців біржа оприлюднює оголошення у друкованих засобах масової інформації обласного значення, а також на власній сторінці в мережі Інтернет повідомлення про місце, дату і час проведення аукціону, відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, розмір та термін перерахунку гарантійного внеску.

2.5. Ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників аукціону переваги щодо розміру ціни не надаються.

2.6. Організаційне проведення аукціонів здійснює біржа, яка організовує:

• реєстрацію заяв від покупців про участь в аукціоні;

• формування аукціонного бюлетеня;

• реєстрацію учасників торгів в день його проведення та видачу учасникам аукціонних карток з номером, що відповідає номеру їх реєстрації;

• оформлення та реєстрацію аукціонних свідоцтв переможців.

2.7. Приймання заяв біржею про участь в аукціоні починається з дня публікації повідомлення про проведення аукціону.

2.8. Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні, встановленого зразка, до якої додаються:

  • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію (юридичної особи або фізичної особи – підприємця);

  • нотаріально засвідчена копія або оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

  • нотаріально засвідчені копії установчих документів;

  • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

  • копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;

  • копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності);

  • довідку за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою;

  • довіреність уповноваженим особам з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі – продажу;

  • документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного та реєстраційного внесків.

Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені печаткою покупця за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.

2.9. Сума реєстраційного внеску становить 34 (тридцять чотири) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ.

2.10. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі п'яти відсотків від початкової вартості лота. Гарантійний внесок сплачується з позначкою, без ПДВ.

2.11. Реєстраційний та гарантійний внески повинні бути перераховані на рахунок біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону.

2.12. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим ніж розмір одного лота.

2.13. Заяви про участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня.

2.14. Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється за день до його проведення.

2.15. Заяви про участь в аукціоні реєструються біржею в журналі реєстрації заяв.

2.16. Біржа має право відмовити учасникам-покупцям в прийнятті та реєстрації заяви, реєстрації учасників, якщо вони не виконали умови пунктів 2.8. - 2.12.

3. Порядок проведення аукціону

3.1. У день проведення аукціону проводиться реєстрація учасників (уповноважених осіб), яка розпочинається за 2 години і закінчується з початком аукціонних торгів, з одночасним присвоєнням кожному учаснику відповідного номера та видачею аукціонної картки з номером. Кожний учасник аукціону може направити для участі в аукціонних торгах не більше двох уповноважених осіб.

3.2. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціону, під час реєстрації надає довіреність відповідного зразка, паспорт або документ, який засвідчує особу.

3.3. Необроблена деревина виставляється на аукціон у вигляді лотів.

3.4. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється тільки відповідно до кроку аукціону. Крок аукціону - це мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка встановлюється відповідним чином:

• в разі, коли вартість одиниці об'єму товарної продукції (початкова ціна одиниці лоту) є меншою або дорівнює сумі 200 (двісті) грн. 00 коп., крок торгів дорівнює 5 (п'ять) грн. 00 коп.,

• в разі, коли вартість одиниці об'єму товарної продукції (початкова ціна одиниці лоту) є більшою 200 (двісті) грн. 00 коп., крок торгів дорівнює 10 (десять) грн. 00 коп.

3.5.Покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного в заяві про купівлю.

3.6. Торги розпочинаються з оголошення ліцитатором умов проведення аукціону, правил поведінки на аукціоні, назви продавця, позиції аукціонного бюлетеня, переліку продукції, що входить в запропонований лот, її обсягу, початкової ціни лоту та кроку аукціону.

3.7. Учасник-покупець, який згоден придбати за такими умовами лот, підіймає свою картку, що підтверджує його готовність купити лот за оголошеною ціною. Якщо інших пропозицій на купівлю немає, учасник-покупець вважається переможцем після оголошення ведучим: лот № __ по позиції №__ , за ціною ___ проданий учаснику № __.

3.8. Якщо бажаючих придбати лот виявиться більше одного, між учасниками проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Після оголошення чергової ціни ведучий називає номер аукціонної картки учасника, що піднята першою, і повідомляє наступну ціну відповідно до кроку аукціону, або учасник може запропонувати свою ціну, кратну кроку аукціону.

3.9. Учасник-покупець, який останнім запропонував найвищу ціну, вважається переможцем, якщо після триразового оголошення чергової ціни жоден з інших учасників покупців не підняв картку для продовження торгу.

3.10. Торги наступним лотом по позиції бюлетеня починаються з оголошення ведучим переліку продукції , що входить в запропонований лот, її обсягу, початкової вартості та кроку аукціону.

3.11. Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією продавця (його уповноваженої особи) вартість цього лоту може бути знижена відповідно до кроку аукціону і він в цей самий день виставляється на аукціонні торги за новою ціною.

3.12. Якщо після запропонованого зниження ціни покупців не виявилось, лот знімається з торгів.

^ 4. Порядок оформлення документів

4.1. За підсумками проведення аукціону, біржа оформляє аукціонне свідоцтво, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем та покупцем.

4.2. На підставі одержаних аукціонних свідоцтв покупці зобов'язані укласти з продавцями необробленої деревини договори купівлі-продажу.

^ 5. Порядок розрахунків

5.1. Для відшкодування біржі витрат, пов’язаних з організацією та проведенням аукціону, з покупців, які підписали аукціонні свідоцтва, справляється комісійний збір.

5.2. Якщо переможці торгів не уклали договори купівлі-продажу необробленої деревини гарантійний внесок їм не повертається, а спрямовується на користь біржі.

5.3. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом трьох банківських днів з дня отримання від них заяви на повернення коштів.

5.4. Після підтвердження продавцем факту укладення договорів купівлі продажу з покупцем, біржа утримує комісійний збір із попередньо внесеного учасником - покупцем гарантійного внеску, а залишок гарантійного внеску перераховується продавцю як оплата за товар.

^ 6. Порядок визначення розміру комісійного збору

6.1. Розмір комісійного збору визначається відповідними договорами між біржею та учасниками-покупцями в залежності від загальної вартості придбаних на аукціоні покупцем лотів.

6.2. Розмір комісійного збору не повинен перевищувати одного відсотка від загальної вартості придбаних на аукціоні лотів.

7. Порядок оформлення договорів купівлі-продажу


7.1. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок проведення розрахунків за угодою, укладеною на аукціоні, обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з урахуванням гарантійного внеску покупця, перерахованого ним на поточний рахунок організатора аукціону для участі в ньому.


Схожі:

Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconПоложення про Постійно діючий Третейський суд при Українській універсальній біржі (надалі Положення)
Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі (надалі – Третейський суд) спорів, підвідомчих йому відповідно...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconПоложення про постійно діючий третейський суд при українській універсальній біржі
Це Положення визначає та регулює порядок утворення і діяльності Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconРегламент проведення щорічного конкурсу
Цей Регламент встановлює цілі, принципи, порядок організації та проведення Щорічного конкурсу «Корпоративний секретар року»
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconРегламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива»
Розділ Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів на Рахунок Біржі з метою забезпечення виконання зобов’язань за Договорами,...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconОбґрунтування необхідності прийняття акта Чинне законодавство передбачає цілу низку випадків, у яких майно підлягає продажу на аукціонах: при продажу майна боржника у процедурі
При цьому підстави, з яких аукціон проводиться, не встановлюються цим Законом як такі, що не мають значення для процедури проведення...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconРегламент міністерства освіти І науки України
Регламент Міністерства освіти і науки України (далі Регламент) є відомчим нормативним актом, що встановлює порядок організації діяльності...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconПро затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі
Відповідно до статті 95 розділу II податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29. 12. 2010 n 1244 "Деякі...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconРегламент проведення 1-го Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Фінансова веселка набу» Київ 2013 Регламент проведення
України з банківськими продуктами, які допомагають заощаджувати кошти, а саме з депозитними програмами та картковим рахунком до депозиту,...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconДержавна податкова інспекція в м. Сумах надалі іменується «Продавець»
Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», яка реалізує майно...
Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Українській універсальній біржі iconДержавна податкова інспекція в м. Сумах надалі іменується «Продавець»
Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», яка реалізує майно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи