Договір № купівлі-продажу цінних паперів icon

Договір № купівлі-продажу цінних паперівНазваДоговір № купівлі-продажу цінних паперів
Дата конвертації15.06.2013
Розмір99.43 Kb.
ТипДокументи
джерелоДОГОВІР № ________

купівлі-продажу цінних паперів
м. Ватутіне, Україна «___» __________ 2012 р.

Продавець: ___________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ, паспорт, серія, номер, ким виданий), (надалі - Продавець), з однієї сторони,

та

Покупець: Публічне акціонерне товариство «Ватутінський комбінат вогнетривів», в особі Голови правління Літвіна Дениса Васильовича, який діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 00191916, з іншої сторони, разом – «СТОРОНИ», а кожен окремо «СТОРОНА», на основі вимог ст.ст. 68,69 Закону України «Про акціонерні товариства» та особистого волевиявлення «Продавця» уклали цей Договір купівлі-продажу цінних паперів (надалі іменується - Договір) про наведене нижче:


 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. В порядку та на умовах цього Договору, рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВКВ» від 28.03.2012р. та вимог чинного в Україні законодавства про обов’язковий викуп акцій Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти у власність та оплатити наступні цінні папери (далі – ЦП):
Вид, тип та форма випуску ЦП:

Акції прості іменні

Форма існування ЦП:

Бездокументарна

Емітент:

^ ПАТ "Ватутінський комбінат вогнетривів"

Код ЄДРПОУ:

00191916

Код ISIN:

UA 4000077697

Номінальна вартість ЦП, грн.:

0,25 (нуль гривень 25 копійок)

Ринкова вартість,грн.:

0,91 (нуль гривень 0.91 копійок)

Кількість ЦП, штук:
Загальна сума Договору, грн..: 1. ^ УМОВИ ОПЛАТИ ЦП

  1. Покупець зобов'язується на протязі 30 (тридцяти) календарних днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій та підтвердження зарахування на його рахунок ЦП, перерахувати Загальну суму Договору на банківський рахунок Продавця.
 1. ^ УМОВИ, ПОРЯДОК І СТРОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТОРОНАМИ

  1. Перереєстрація права власності на ЦП здійснюється в межах Національної депозитарної системи України.

  2. Право власності на ЦП переходить до Покупця в момент зарахування ЦП на рахунок в ЦП у Зберігача Покупця. Сторони домовилися, що вони самостійно сплачують послуги Зберігача цінних паперів та самостійно сплачують послуги банку, пов’язані зі здійсненням платежів за даним Договором. Витрати на нотаріальне посвідчення Договору сплачуються тією стороною, на вимогу якої було здійснене таке посвідчення.

  3. Усі дивіденди, відсотки, дохід або інший прибуток на ЦП, нараховані та сплачені Продавцеві після підписання цього Договору, підлягають поверненню Продавцем Покупцеві протягом 3 (Трьох) банківських днів з дня одержання таких коштів.

  4. Продавець зобов'язується на протязі 15 (п’ятнадцяти) днів після підписання цього Договору виконати всі дії, необхідні для передачі ЦП у власність Покупця, у тому числі надати своєму Зберігачу розпорядження на списання ЦП на рахунок Покупця у Зберігача. Покупець зобов'язаний у той же строк надати своєму Зберігачу розпорядження про зарахування ЦП на свій рахунок.

  5. Покупець на протязі 3 (трьох) днів після підписання Договору надсилає Продавцю та Зберігачу підписані екземпляри Договору для вчинення дій щодо переходу прав власності ЦП відповідно до умов цього Договору.

  6. Реквізити рахунків в ЦП Сторін:

Покупець:

Реквізити:

Продавець:

^ ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів»

Назва

гр. П.І.Б.

ПрАТ «ВДЦП»

Назва Зберігача

^ ТОВ "ТАРГЕТ ТРЕЙД"

0001

Код Зберігача в депозитарії ПрАТ «ВДЦП»

1362

303925

№ рахунку у цінних паперах 1. ^ ЗАЯВИ І ГАРАНТІЇ СТОРІН

  1. Продавець заявляє та гарантує, що на дату підписання Договору та на весь строк його дії, він є власником ЦП, які є предметом купівлі-продажу за цим Договором, має повне право на їх продаж, зазначені ЦП на дату підписання Договору нікому не продані, не обтяжені правами третіх осіб (право застави, довірчого управління тощо), а також не знаходяться під арештом за рішенням суду чи органу досудового слідства, і ніяка третя особа не має ніяких прав на ЦП, претензій чи судових позовів про витребування цих ЦП.

  2. Продавець гарантує, що з дати підписання даного Договору і до дати його припинення Продавець не буде вживати будь-яких дій, які можуть вести до продажу, перепродажу, обміну, передачі в заставу або інше обтяження чи відчуження ЦП на користь будь-яких третіх осіб.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Продавець зобов’язаний передати ЦП, що є предметом цього Договору, у власність Покупця в терміни та в порядку, визначеному цим Договором.

  2. Продавець має право отримати Загальну суму Договору в порядку та терміни, встановлені цим Договором.

  3. Покупець зобов’язується сплатити Загальну суму Договору в порядку та в терміни, встановлені цим Договором та законом; забезпечити отримання ЦП, що є предметом цього Договору, на свій рахунок у ЦП.

  4. Покупець має право отримати ЦП, що є предметом цього Договору, у власність в терміни та на умовах, визначених цим Договором та законом.

  5. Сторони зобов’язуються не надавати третім особам будь-яку інформацію, що має відношення до даного Договору та факту його укладення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У разі прострочення виконання Покупцем умов п. 2.1. цього Договору, Покупець, за письмовою вимогою Продавця, зобов’язаний сплатити останньому пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10% (Десяти відсотків) Загальної суми Договору.

  2. У разі прострочення виконання Продавцем умов п. 3.4. цього Договору, Продавець, за письмовою вимогою Покупця, зобов’язаний сплатити останньому штраф у розмірі 10% (Десяти відсотків) Загальної суми Договору.

  3. У випадку невиконання Продавцем своїх зобов’язань, передбачених умовами цього Договору у строки, зазначені в Договорі, Покупець має право відмовитись від виконання умов Договору в односторонньому порядку з наступного дня після закінчення граничного строку для вчинення відповідних дій. 

  4. Покупець звільняється від відповідальності за невиконання умов договору, якщо таке невиконання стало наслідком порушення строків вчинення Продавцем дій щодо переходу прав власності на ЦП. 

  5. Сторона, яка не виконала зобов’язань за цим Договором, зобов’язана протягом 2 (Двох) банківських днів після одержання повідомлення про припинення Договору, сплатити неустойку та повернути іншій Стороні все отримане за Договором. За прострочення повернення іншій Стороні всього отриманого за Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні неустойку в розмірі 0,02% (Нуль цілих дві сотих відсотка) від Загальної суми цього Договору за кожний день прострочення.

  6. У випадку, якщо Продавець навмисно або помилково не виконав гарантії, передбачені п.4.1 та п.4.2. Договору, він зобов’язаний сплатити Покупцеві штраф у розмірі 10 (десять) % від загальної суми Договору (п. 1.1. Договору) та компенсувати всі збитки пов’язані з порушенням своїх зобов’язань за цим Договором.
 1. ^ ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебувають поза контролем Сторін (тобто таке невиконання або неналежне виконання не може бути відвернене шляхом внесення Сторонами змін до цього Договору) і які мають надзвичайний характер, значно ускладнюють або роблять неможливим виконання Сторонами зобов’язань, передбачених цим Договором (надалі – "Обставини Форс-Мажору"), а саме: стихійні лиха; введення режиму надзвичайного стану; військові дії; акти громадянської непокори; масові заворушення; страйки; локаути; введення режиму націоналізації, експропріації; набуття чинності нормативними актами щодо банківської діяльності, обігу цінних паперів та/або грошового обігу; анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії, передбачені цим Договором; дії державних та місцевих органів влади; виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно ускладнюють або роблять неможливим виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

  2. Якщо будь-яка з обставин, зазначених у п. 7.1 цього Договору, безпосередньо впливає на виконання обов’язків Сторін протягом строку дії цього Договору, то такий строк відповідно продовжується на час дії відповідної обставини. Сторона, що знаходиться під впливом Обставин Форс-мажору не пізніше 3 (трьох) банківських днів після настання Обставин Форс-Мажору, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про ці обставини, а також вжити всіх можливих заходів для запобігання негативним наслідкам, викликаним Обставинами Форс-мажору. Існування і термін дії Обставин Форс-Мажору підтверджується Торговельно-промисловою палатою України. У випадку змін у законодавстві, таким підтвердженням вважатиметься текст нормативного акту, що набрав чинності. Сторона, для якої створилися Обставини Форс-мажору, повинна також без зволікання, але не пізніше ніж через 2 (Два) банківських дні, сповістити в письмовій формі іншу Сторону про припинення дії цих обставин.

  3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Стороною, що знаходиться під впливом Обставин Форс-мажору, іншої Сторони про неможливість виконання зобов'язання тягне за собою втрату права посилатися на ці обставини, як підставу звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань.

  4. У випадку, якщо Обставини Форс-мажору тривають більше 30 (Тридцяти) календарних днів, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншу Сторону про таку відмову. При цьому Сторони протягом 5 (П’яти) банківських днів після такої відмови зобов'язані повернути одна одній все, одержане ними за цим Договором.
 1. ^ ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Сторони зобов’язані перед здійсненням фінансової операції надати один одному оригінали документів або належним чином засвідчені копії документів, які необхідні для здійснення заходів ідентифікації.

  2. Сторони визнають, що будь-яка інформація, передана однією Стороною іншій Стороні до підписання даного Договору та у період його дії, є суворо конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Кожна Сторона цього Договору зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити нерозголошення такої конфіденційної інформації.

  3. Жодна із Сторін не є податковим агентом іншої Сторони. Сторони самостійно ведуть облік фінансових результатів операцій з ЦП та самостійно сплачують передбачені чинним законодавством податки та збори з прибутків, отриманих від продажу ЦП.

  4. Несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором однією із Сторін продовжує строк виконання зобов’язань іншої Сторони на строк прострочення, якщо інше не встановлено законом.

  5. Цей Договір відображає остаточну угоду Сторін щодо його предмету, і всі попередні домовленості, усні або письмові, обов’язкова наявність яких не передбачена законом, втрачають силу з моменту підписання Договору.

  6. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

  7. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін виключно в письмовій формі і є невід`ємною частиною цього Договору.

  8. Сторони не можуть вимагати виконання умов Договору іншою стороною.

  9. Визнання недійсним будь-якого положення цього Договору не впливає на дійсність будь-якого чи всіх положень даного Договору.

  10. Усі спори і розбіжності між Сторонами, що виникли в зв’язку з Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні домовленості підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення до суду.

  11. Цей Договір припиняє свою дію: за взаємною згодою Сторін, що підтверджується ними письмово; після повного виконання Сторонами своїх зобов‘язань, передбачених цим Договором; в інших випадках, передбачених цим Договором та/або законодавством України.

  12. Цей Договір укладено українською мовою в 3 (трьох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу - для Покупця, Продавця та Зберігача Сторін.
 1. ^ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІНПродавець:


гр.. П.І.Б.


Місце проживання:

Ід. номер:


Банк:

МФО

Тел./Ф:


_______________ / /М.П.

Покупець:


ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів»:

Адреса: 20254, м. Ватутіне, вул. Індустріальна,11;

код ЄДРПОУ  00191916,

п/р 26000187027400

в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків,

МФО 351005

Тел.( 8 04740 ) 6 24 44 , 6 22 29


Голова правління


____________________/______________/


М.П.Схожі:

Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconПоложення визначає порядок щодо здійснення на фондових біржах операцій з купівлі/продажу цінних паперів із зобов'язанням їх зворотнього продажу/купівлі
За укладеною першою частиною операції репо покупцем цінних паперів сплачуються грошові кошти (ціна цінних паперів першої частини...
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconПоложення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах Зразок Договір купівлі-продажу цінних паперів від " " 20 року №
Покупець, інтереси якого представляє його уповноважена особа (заповнюється за наявності)
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconБудь-ласка, дайте відповіді на питання, поставивши відповідну позначку
Опитування щодо розвитку на біржовому ринку України операцій з купівлі/продажу цінних паперів із зобов’язанням їх зворотного продажу/купівлі...
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconПопередній договір купівлі-продажу квартири
Укласти в майбутньому договір купівлі-продажу квартири № ( ) в будинку № ( ) по вулиці в місті Києві, загальною площею кв м, що складається...
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconРішення 22. 12. 2009 м. Київ №1606 «Щодо зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів атзт «Сильвер Поліграф»
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою захисту...
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconЗакон України " Про аукціони" Глава Загальні положення Стаття Договори, що укладаються на аукціоні
Договір купівлі-продажу та найму (оренди) укладається на аукціоні у випадках, встановлених законом. Договір купівлі-продажу та найму...
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconІнформації про діяльність емітентів цінних паперів з урахуванням міжнародних стандартів, закріплених у принципах Міжнародної організації комісій з цінних паперів (iosco) та в Директивах Європейського Союзу
Проект usaid «Розвиток ринків капіталу» та дкцпфр підписали договір про передачу електронної системи розкриття інформації емітентами...
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconПопередній договір купівлі-продажу квартири
Місто " " 20 року
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу квартири за участю представника
Місто, " " року
Договір № купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу
Місто " " року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи