Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 icon

Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1НазваПоложення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1
Сторінка1/4
Дата конвертації28.05.2013
Розмір0.91 Mb.
ТипПоложення
джерело
  1   2   3   4

Порівняльна òàáëèöÿ äî ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó»


Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

Закон України «Про вищу освіту»

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

стандарт вищої освіти - сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання;


вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність;


вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим, - вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим і підпорядкований органам влади Автономної Республіки Крим;


вищий навчальний заклад приватної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику (власникам);


освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;


освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності;


вищий навчальний заклад державної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному органу виконавчої влади;


вищий навчальний заклад комунальної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим органам влади;


ліцензований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;


 рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитований вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше двох третин з яких є акредитованими;


якість освітньої діяльності - сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства.


професійний стандарт - затверджені в установленому порядку {Зміни до статті 1 див. в Законі N 5026-VI від 22.06.2012}

стандарти вищої освіти — сукупність норм, що визначають вимоги до освітньо-кваліфікаційного та освітньо-наукового рівнів випускника вищого навчального закладу (наукової установи), змісту освіти, строків навчання і засобів діагностики якості освіти за відповідною спеціальністю;


вищий навчальний заклад — освітній або освітньо-науковий заклад, що заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, виконує відповідно до виданої ліцензії освітньо-професійні або освітньо-професійні та освітньо-наукові, наукові програми вищої освіти за певними освітньо-кваліфікаційними та освітньо-науковим рівнями, забезпечує навчання, виховання осіб, здобуття ними кваліфікації згідно з нормативними вимогами у сфері вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну роботу;


вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим, - вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим та інших не заборонених законом джерел;


^ Виключити слова «і підпорядкований власнику (власникам)»

вищий навчальний заклад приватної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності.


освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному та освітньо-науковому рівням;


освітньо-кваліфікаційний та освітньо-науковий рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності;


вищий навчальний заклад державної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел;


вищий навчальний заклад комунальної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету та інших не заборонених законом джерел;


ліцензований напрям - напрям відповідної галузі знань, за яким вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного та освітньо-наукового рівнів, за якою вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитація — процедура оцінки якості вищої освіти, освітньої діяльності вищого навчального закладу та освітньо-професійних, освітньо-наукових програм за відповідними освітньо-кваліфікаційними, освітньо-науковим рівнями на відповідність стандартам вищої освіти, визначеним відповідно до законодавства;


^ Даний абзац виключити


акредитований напрям - напрям відповідної галузі знань, за яким вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного та освітньо-наукового рівнів, за якою вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


^ Виключити слова «не менше двох третин з яких є акредитованими;»

акредитований вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;


якість освітньої діяльності у сфері вищої освіти – якісні та кількісні показники організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, що включають показники забезпечення науковими та науково-педагогічними кадрами, інформаційними ресурсами, науково-методичними матеріалами, лабораторним та іншим обладнанням, необхідним для засвоєння знань, здобуття вмінь та набуття компетентностей у процесі підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.


^ Даний абзац виключити


Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

автономія вищого навчального закладу – самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень щодо провадження освітньої, наукової, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і ростановки кадрів з метою створенн умов, необхідних для здобуття громадянами вищої освіти;

академічна мобільність - сукупність заходів, що забезпечують право та можливість для учасників навчального процесу на навчання, стажування, викладання в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами;

академічна свобода – самостійність і незалежність учасників навчально-виховного процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності із застосуванням принципів свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів;

компетентність — динамічна комбінація знань, умінь, навичок, цінностей, інших особистісних якостей, що є результатом навчання за освітньо-професійною, освітньо-науковою програмами і лежить в основі кваліфікації випускника;

галузь знань – основна предметна сфера освіти та науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюєтьсяпрофесійна та наукова підготовка;

національна рамка кваліфікацій — системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів;

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності особам, які здобувають вищу освіту. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження особи, яка здобуває вищу освіту, що необхідне для рівня досягнення встановлених результатів навчання та обліковується в кредитах ЄКТС;

кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навантаження особи, яка здобуває вищу освіу, що використовується в Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС) для оцінювання визначених (очікуваних) результатів навчання з певного предмета чи виду освітньої діяльності. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить не менше 60 кредитів ЄКТС.

єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збирання, сертифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, зокрема персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг в Україні;

зовнішнє незалежне оцінювання – система оцінювання рівня знань, вмінь та результатів навчання осіб, за результатами якого проводиться конкурсний відбір студентів для отримання вищої освіти на основі повної (базової) загальної середньої освіти.

Стаття 6. Структура вищої освіти

1. До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:

1) освітні рівні:

неповна вища освіта;

базова вища освіта;

повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст, магістр.


2. У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

  1. До структури вищої освіти входять освітньо-кваліфікаційні та освітньо-науковий рівні:

  2. 1) освітньо-кваліфікаційні рівні:

  3. бакалавр;

  4. магістр;

  5. 2) освітньо-науковий рівень:

  6. доктор філософії (кандидат наук)  7. 2. У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців освітньо-кваліфікаційних та освітньо-наукового рівнів здійснюється згідно з кваліфікаційними рівнями Національної рамки кваліфікацій.  1. Стаття 7. Освітні рівні вищої освіти

^ ВИКЛЮЧИТИ СТАТТЮ

Стаття 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти

1. Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


2. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого - четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі


3. Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


4. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.


5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.


Частину першу статті 8 виключити.


2. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


У частині другій статті 8 абзаци другий та третій виключити


Частину третю статті 8 виключити


4. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


У частині четвертій статті 8 абзаци другий та третій виключити.


У частині п’ятій слова «спеціаліста та» виключити;

5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.


Статтю 8 доповнити частиною шостою такого змісту:


6. Доктор філософії (кандидат наук) — освітньо-науковий рівень вищої освіти, який здобувається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і передбачає засвоєння особою відповідної освітньо-наукової програми, набуття компетентностей для володіння методологією і методикою дослідницької роботи, проведення наукових досліджень, результати яких забезпечують розв’язання наукового або прикладного завдання, мають наукову новизну та практичне значення, їх опублікування у наукових виданнях, а також підготовку і в установленому порядку публічний захист дисертації на здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії (кандидати наук).

^ Нормативний строк навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії (кандидата наук) становить три-чотири роки.

Підготовка докторів філософії (кандидатів наук) здійснюється в аспірантурі університетів, академій, наукових установ.

Доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

Вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності, здійснюється державною екзаменаційною комісією. Положення про державну екзаменаційну комісію затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Освітньо-науковий ступінь доктора філософії присуджують спеціалізовані вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження освітньо-наукового рівня затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Стаття 9. Документи про вищу освіту

1. Встановлюються такі види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:


диплом молодшого спеціаліста;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра.


Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Вищий навчальний заклад, вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти мають право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності). (Абзац сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)


Для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України.


Встановлюються такі види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними та освітньо-науковими рівнями:


диплом бакалавра;

диплом магістра;

диплом доктора філософії (кандидата наук);

Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії є додаток до диплома європейського зразка.

Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

^ Вищий навчальний заклад має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності).


Для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України.
  1   2   3   4Схожі:

Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про стандартизацію" Розділ I загальні положення розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови"
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconЗакон україни про вищу освіту Розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому

Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПоложення про портові збори Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Примітки
Судна груп в (буксири та баржі), д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПоложення про портові збори Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Примітки
Судна груп в (буксири та баржі), д та Е, що виконують комерційні вантажні рейси, належать до групи А
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПро створення експертної робочої групи з метою доопрацювання проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) наказую
Експертній робочій групі у двомісячний строк доопрацювати проект Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) з урахуванням зауважень...
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПоложення (норми) проекту акта Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 163 Незаконне використання інсайдерської інформації Незаконне використання інсайдерської інформації особою, яка нею володіє
Незаконне використання інсайдерської інформації особою, яка нею володіє, якщо це завдало істотної шкоди, —
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconЗакон україни про загальну середню освіту
Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освіту
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПоложення про юстиції України атестацію педагогічних 10 січня 2012 р за №14/20327 працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПро затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України "Про...
Положення (норми) запропонованого проекту акта Закон України «Про вищу освіту» Стаття 1 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи