Програма \"вчитель\" icon

Програма "вчитель"НазваПрограма "вчитель"
Дата конвертації24.05.2013
Розмір429.83 Kb.
ТипПрограма
джерело

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 28 березня 2002 р. N 379

Київ


Про затвердження Державної

програми "Вчитель"


На виконання статті 1 Указу Президента України від 9 жовтня

2001 р. N 941 ( 941/2001 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення

розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Державну програму "Вчитель" (далі - Програма),

що додається.


2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

під час формування проекту Державного бюджету України на

2003-2012 роки передбачати видатки на виконання Програми.


3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,

обласним, Київській та Севастопольській міським державним

адміністраціям підготувати у тримісячний термін регіональні

програми "Вчитель", передбачати у проектах місцевих бюджетів на

2003-2012 роки кошти на виконання цих програм.


Прем'єр-міністр України А.КІНАХ


Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 березня 2002 р. N 379


^ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА "ВЧИТЕЛЬ"


Загальна частина


Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному,

духовному і культурному розвитку Української держави. Ключова роль

у системі освіти належить учителю. Саме через діяльність педагога

реалізується державна політика, спрямована на зміцнення

інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток

вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної

спадщини.


Напрями державної політики в сфері освіти визначено

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту"

( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про загальну

середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ),

"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про вищу освіту"

( 2984-14 ), відповідними актами Президента України та Кабінету

Міністрів України.


Досягнуті результати розбудови національної системи освіти,

її демократизації за роки незалежності України проаналізовано на

II Всеукраїнському з'їзді працівників освіти (2001 рік), її

подальшу стратегію визначено у Національній доктрині розвитку

освіти.


Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного

суспільства неможливий без впровадження особистісно орієнтованих

технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального

процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей,

осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих

цінностей.


Водночас система освіти ще позбавлена належної державної

підтримки, зокрема у посиленні кадрового потенціалу та поліпшенні

фінансування, і насамперед - оплати праці педагогічних

працівників, приведенні її рівня у відповідність з вимогами

законодавства, а також у забезпеченні сучасними навчальними та

інформаційними засобами, зміцненні матеріально-технічної бази

навчальних закладів.


Не подолано вплив негативних чинників, що спричиняють відплив

висококваліфікованих педагогічних працівників до інших сфер.

З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів, вихователів,

майстрів виробничого навчання та інших педагогічних працівників.

Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між

суспільною роллю і соціальним статусом педагога.


Потребує вдосконалення система підготовки педагогічних

працівників для професійно-технічних навчальних закладів. Мережа

спеціалізованих вищих навчальних закладів, що забезпечують

підготовку викладачів, майстрів виробничого навчання та педагогів

професійного навчання за галузями виробництва та сферами

діяльності, ще недостатня.


Відчутними є також негативні соціальні наслідки, пов'язані із

зменшенням у навчальних закладах питомої ваги педагогів-чоловіків.

Особливо це стосується керівного складу навчальних закладів

державної та комунальної форми власності.


Не врегульованими залишаються питання прогнозування потреби в

педагогічних працівниках, визначення обсягів державного замовлення

на їх підготовку. Спостерігається міжрегіональна диспропорція в

обсягах підготовки педагогів, не відпрацьовано механізм

інформування випускників про наявність вакансій у навчальних

закладах тощо.


Не вирішено ряд питань, пов'язаних з професійною орієнтацією

учнів, особливо сільських, на педагогічні професії та попередньою

підготовкою їх до вступу у вищі навчальні заклади.


Необхідно вдосконалити механізм цільової підготовки вчителів,

насамперед гостродефіцитних спеціальностей, та їх працевлаштування

як у міській, так і в сільській місцевості.


Потребує оновлення зміст педагогічної освіти, зокрема

стосовно забезпечення випереджувального спрямування підготовки

педагогічних працівників, оптимального співвідношення між

професійно-педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною

підготовкою вчителя. Необхідно ліквідувати розрив між змістом

педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки та практики,

здійснювати наукове супроводження інноваційних технологій.


З переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий

зміст освіти, структуру і 12-річний термін навчання відчувається

гостра потреба в навчально-методичних посібниках з психології і

педагогіки, методики навчання та виховання.


Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної

(з української та іноземних мов), психолого-педагогічної,

комп'ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів. Зокрема,

для забезпечення в повному обсязі передбаченого типовими

навчальними планами переходу до вивчення іноземної мови починаючи

з 2 класу необхідно здійснювати підготовку вчителів іноземної мови

до роботи в початковій школі, для чого розробити і впровадити

сучасні технології, що базуються на розвитку мовленнєвої

діяльності учнів.


У системі педагогічної освіти повільно впроваджуються

багатоваріантні моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не

забезпечується диференційована підготовка педагогічних працівників

для роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах нового

типу. Особливо гостро постала проблема вдосконалення підготовки

вчителів для роботи з дітьми, які мають вади у фізичному,

розумовому і психічному розвитку.


До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної

модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя

належать завдання комп'ютеризації навчальних закладів,

інформатизації навчально-виховного процесу.


Через відсутність єдиного центру педагогічної інформації та

інформаційно-комунікаційної мережі обміну нею поки що недостатньо

використовується потенціал наукових педагогічних бібліотек та

бібліотек навчальних закладів.


Не відповідає нинішнім запитам учителя система післядипломної

освіти через недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і

форм професійного вдосконалення педагогічних працівників. Повільно

впроваджується така форма підвищення кваліфікації і перепідготовки

педагогів, як дистанційна освіта.


Незначну роль у підвищенні рівня психолого-педагогічної

компетентності населення відіграє педагогічна просвіта.


Недостатньою є участь регіонів у розв'язанні проблем освіти,

зокрема не вишукуються можливості поліпшення матеріального

становища педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства у

навчанні, вихованні та громадській діяльності, зміцненні

матеріальної бази навчальних закладів.


Державна програма "Вчитель" спрямована на розв'язання

проблем, пов'язаних з підготовкою, професійною діяльністю та

післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення

гарантованої державної підтримки у цій сфері.


Мета та основні завдання


Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних

заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи

освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного

суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій

професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження

їх високого соціального статусу в суспільстві.


Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких

основних завдань:


оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів;


модернізація системи підготовки педагогічних працівників;


оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних

працівників, удосконалення післядипломної освіти;


підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського

суспільства;


поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх

педагогічних технологій та розширення співпраці з діаспорою;


підвищення рівня соціально-економічного і фінансового

забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної

діяльності та післядипломної освіти.


Програму розроблено на період до 2012 року і з урахуванням

поступовості переходу загальноосвітніх навчальних закладів на

новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання передбачено

реалізувати поетапно:


2002-2005, 2006-2010 і 2011-2012 роки.


Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми


Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах

асигнувань, передбачених центральним та місцевим органам

виконавчої влади, що є виконавцями заходів Програми, у державному

і місцевих бюджетах, та з інших джерел, не заборонених

законодавством:


(тис. гривень)

------------------------------------------------------------------

Рік | Орієнтовний обсяг | У тому числі

| фінансування |-----------------------------------

| | державний | місцеві | інші

| | бюджет | бюджети | джерела

------------------------------------------------------------------

I етап (2002-2005 роки)


2002


2003 12741 9044 3390 307


2004 14721 11129 3290 302


2005 16818,5 11426,5 5090 302

------------------------------------------------------------------

Разом 44280,5 31599,5 11770 911


II етап (2006-2010 роки)


2006 15333,5 9941,5 5090 302


2007 14921 9429 5190 302


2008 14686 9169 5190 327


2009 14071 8559 5190 322


2010 14071 8559 5190 322

------------------------------------------------------------------

Разом 73082,5 45657,5 25850 1575


III етап (2011-2012 роки)


2011 14071 8559 5190 322


2012 13671 8259 5090 322

------------------------------------------------------------------

Разом 27742 16818 10280 644

------------------------------------------------------------------

Усього 145105 94075 47900 3130


Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які

визначені відповідальними виконавцями Програми, Академія

педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

щороку передбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на

фінансування виконання основних завдань і заходів Програми.


Очікувані результати виконання Програми


Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:


науково обгрунтоване довгострокове прогнозування потреби у

педагогічних і науково-педагогічних працівниках;


стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх,

позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;


оптимізацію мережі вищих навчальних закладів, у яких

здійснюється підготовка педагогічних працівників, та закладів

післядипломної освіти, їх інтеграцію для впровадження системи

неперервної педагогічної освіти;


розроблення та впровадження нового механізму відбору

обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності;


оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи

неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з

урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного

суспільства; створення діяльнісно орієнтованої системи професійної

підготовки вчителів;


розроблення і видання навчально-методичних посібників для

студентів вищих педагогічних навчальних закладів та педагогічних

працівників;


створення національної науково-педагогічної інформаційної

системи;


комп'ютеризацію навчальних закладів, оснащення їх

телекомунікаційними засобами та впровадження сучасних педагогічних

технологій;


підвищення професійного рівня педагогічних працівників;


підвищення престижу педагогічної професії у суспільстві та

утвердження високого соціального статусу вчителя;


інтенсифікацію процесу входження України в

загальноєвропейський та світовий освітній простір, збагачення

національної освіти зарубіжними інноваційними технологіями

навчання та розширення зв'язків з діаспорою;


поліпшення соціально-економічного становища вчителів,

морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності.


Управління Програмою та контроль за її виконанням


Організація виконання Програми покладається на МОН.


Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які

визначені відповідальними виконавцями Програми, Академія

педагогічних наук розробляють заходи на виконання Програми.


Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,

Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські

держадміністрації щороку до 1 грудня інформують МОН про хід

виконання завдань і заходів Програми.


МОН щороку до 1 січня інформує Кабінет Міністрів України про

хід виконання завдань і заходів Програми.


Внесення змін до Державної програми "Вчитель" здійснюється

Кабінетом Міністрів України за поданням МОН.

^ ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання Програми


(тис. гривень)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зміст заходу | Відповідальні | Термін |Орієнтовний | У тому числі

| виконавці | виконання, | обсяг |--------------------------------

| | роки |фінансування| державний | місцеві | інші

| | | | бюджет | бюджети | джерела

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів


1. Розроблення та МОН, Академія 2003

випробування педагогічних

науково-теоретичної моделі наук,

довгострокового Мінекономіки,

прогнозування потреби у Мінпраці

педагогічних та

науково-педагогічних

працівниках для дошкільних,

загальноосвітніх,

позашкільних,

професійно-технічних і

вищих педагогічних

навчальних закладів


2. Визначення на МОН, 2003

період до 2012 року потреби Мінекономіки,

у педагогічних та Мінпраці, Рада

науково-педагогічних міністрів

працівниках для дошкільних, Автономної

загальноосвітніх, Республіки Крим,

позашкільних, обласні,

професійно-технічних і Київська та

вищих педагогічних Севастопольська

навчальних закладів міські

держадміністрації


3. Забезпечення Мінекономіки, 2003-2012

щорічного формування Мінфін, МОН,

державного замовлення на Рада міністрів

підготовку педагогічних Автономної

працівників у вищих Республіки Крим,

навчальних закладах обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


4. Забезпечення Мінекономіки, 2003-2012

щорічного формування МОН, Академія

державного замовлення на педагогічних

підготовку наук

науково-педагогічних

працівників (педагогіка,

психологія, методика

навчання та виховання) в

аспірантурі і докторантурі

вищих навчальних закладів

та наукових установ

Академії педагогічних наук


5. Розроблення МОН, 2003

механізму реалізації Мінекономіки,

неперервності педагогічної Мінфін, Рада

освіти: міністрів

Автономної

для здобуття Республіки Крим,

випускниками вищих обласні,

педагогічних навчальних Київська та

закладів I-II рівнів Севастопольська

акредитації повної вищої міські

педагогічної освіти за держадміністрації

державним замовленням у

вищих педагогічних

навчальних закладах III-IV

рівнів акредитації;


для підготовки

педагогічних працівників за

поєднаними спеціальностями

у вищих педагогічних

навчальних закладах III-IV

рівнів акредитації


6. Створення і МОН, Рада 2004-2005 40 40

забезпечення функціонування міністрів

інформатизованого банку Автономної

даних щодо потреби Республіки Крим,

навчальних закладів обласні,

регіонів у педагогічних Київська та

працівниках у мережі Севастопольська 2004 20 20

Інтернет міські 2005 20 20

держадміністрації

Розроблення системи

даних щодо випускників

вищих навчальних закладів,

які набули педагогічних

спеціальностей, із

зазначенням їх професійних

запитів, особистих

уподобань та потреб у

соціальних послугах


7. Оптимізація мережі МОН, 2003-2008

вищих навчальних закладів, Мінекономіки,

у яких проводиться Рада міністрів

підготовка педагогічних Автономної

працівників, забезпечення Республіки Крим,

переходу до обласні,

університетської Київська та

педагогічної освіти шляхом Севастопольська

створення: міські

держадміністрації

інтегрованих моделей

навчальних об'єднань (вищі

навчальні заклади різних

рівнів акредитації;

навчальні,

навчально-наукові комплекси

у складі навчальних

закладів різного типу,

наукових установ Академії

педагогічних наук);


педагогічних

інститутів (факультетів) у

структурі класичних

університетів,

професійно-педагогічних

інститутів (факультетів) у

структурі технічних

університетів


8. Вивчення питання МОН, 2002-2003

щодо цільової підготовки Мінекономіки,

педагогічних працівників Мінпраці

гостродефіцитних

спеціальностей за державним

замовленням для міських

навчальних закладів


9. Розроблення і МОН, Академія 2003-2004

впровадження науково педагогічних

обгрунтованої системи наук, Рада

педагогічної профорієнтації міністрів

учнів та механізму їх Автономної

відбору до вищих Республіки Крим,

педагогічних навчальних обласні,

закладів Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


10. Створення МОН, Рада 2003-2012 2600 2600

загальноосвітніх навчальних міністрів 2003-2006 200 200

закладів інтернатного типу Автономної (щороку) (щороку)

для підготовки сільської Республіки Крим, 2007-2012 300 300

молоді до вступу у вищі обласні, (щороку) (щороку)

педагогічні навчальні Київська та 2003

заклади Севастопольська

міські

держадміністрації


11. Створення і МОН, Академія 2003

впровадження багаторівневої педагогічних

системи підвищення наук,

кваліфікації керівників Мінекономіки,

навчальних закладів та Мінфін

органів управління освітою,

забезпечення їх підготовки

до інноваційної діяльності

і роботи в ринкових умовах.


Визначення обсягів

державного замовлення і

переліку вищих навчальних

закладів та закладів

післядипломної педагогічної

освіти для підготовки

управлінських кадрів у

галузі освіти за

спеціальністю "Управління

навчальним закладом"


12. Забезпечення МОН, Академія 2002-2012

систематичного підвищення педагогічних

кваліфікації викладачів наук, Рада

кафедр психології, міністрів

педагогіки, методики Автономної

навчання та виховання з Республіки Крим,

урахуванням модернізації обласні,

загальної середньої, Київська та

професійно-технічної та Севастопольська

вищої освіти, перехід до міські

нового змісту освіти та держадміністрації

впровадження сучасних

інформаційних технологій


13. Приведення обсягів Мінекономіки, 2003

підготовки Мінфін, Академія

науково-педагогічних педагогічних

працівників за державним наук, МОН

замовленням (психологія,

педагогіка, методика

навчання та виховання,

інформаційні технології) у

відповідність з потребами

вищих педагогічних

навчальних закладів з метою

поліпшення якісного складу

кафедр для забезпечення

підготовки майбутніх

учителів до діяльності в

умовах впровадження

сучасних інформаційних

технологій


Модернізація системи підготовки педагогічних працівників


14. Приведення МОН, Академія 2003

переліку педагогічних педагогічних

спеціальностей у наук, Мінпраці,

відповідність з новим Мін'юст

змістом освіти, структурою

і 12-річним терміном

навчання


15. Розроблення Академія 2002

концептуальних засад педагогічних

модернізації змісту наук, МОН

підготовки педагогічних

працівників з урахуванням

вимог реформування системи

загальної середньої освіти

та тенденцій розвитку

європейського освітнього

простору, поліпшення

культурологічної, мовної

(українська та іноземна

мови),

психолого-педагогічної,

комп'ютерної, методичної,

практичної підготовки з

усіх педагогічних

спеціальностей та

підготовки вчителів

початкових класів до

викладання однієї з

іноземних мов у початковій

школі


16. Визначення нового МОН, Академія 2003-2004

змісту підготовки педагогічних

педагогічних працівників наук, Мінпраці

різних

освітньо-кваліфікаційних

рівнів відповідно до

переліку педагогічних

спеціальностей,

забезпечення

багатоваріантності моделей

і програм здобуття

педагогічної освіти у вищих

навчальних закладах різних

типів і на базі різних

освітніх та

освітньо-кваліфікаційних

рівнів.


Розроблення державних

стандартів вищої

педагогічної освіти


17. Розроблення МОН, Рада 2002-2003

відповідно до нового змісту міністрів

педагогічної освіти системи Автономної

практичної підготовки Республіки Крим,

вчителів: обласні,

Київська та

створення нового Севастопольська

механізму взаємодії вищих міські

педагогічних навчальних держадміністрації

закладів з місцевими

органами управління освітою

щодо визначення баз для

проведення практики

студентів;


впровадження сучасних

форм неперервної

педагогічної практики як

важливого чинника

формування професійної

готовності майбутнього

вчителя та його здатності

до діяльності в умовах

розширення

навчально-педагогічного

простору;


запровадження фахової

(переддипломної) практики

за місцем майбутнього

працевлаштування


18. Забезпечення Київська та 2003-2012 54500 31500 20000 3000

технічної і технологічної МОН, Мінфін, 5450 3150 2000 200

модернізації навчального Мінекономіки, (щороку) (щороку) (щороку) (щороку)

процесу у вищих Рада міністрів

педагогічних навчальних Автономної

закладах: Республіки Крим,

обласні,

здійснення Севастопольська

комп'ютеризації навчального міські

процесу, забезпечення держадміністрації

телекомунікаційними

засобами доступу до мережі

Інтернет, базовими та

спеціалізованими

програмними продуктами;


розроблення МОН, Академія 2003-2007 1500 1500

комп'ютерного програмного педагогічних 300 300

забезпечення та наук (щороку) (щороку)

впровадження сучасних

інформаційних технологій

навчання;


визначення базових МОН, Академія 2002

вищих педагогічних педагогічних

навчальних закладів для наук

розроблення

комп'ютерно-програмного

забезпечення та

впровадження сучасних

інформаційних технологій


19. Реформування

системи роботи Державної

науково-педагогічної

бібліотеки та бібліотек

вищих педагогічних

навчальних закладів як

важливого джерела

науково-педагогічної

інформації з метою

посилення їх ролі у

забезпеченні навчального

процесу та проведенні

наукових досліджень з

проблем педагогічної

освіти:


надання Державній Академія 2003-2007 250 250

науково-педагогічній педагогічних 50 50

бібліотеці статусу наук, МОН, (щороку) (щороку)

науково-методичного центру Мінфін,

педагогічної інформації; Мінекономіки,

Держкомінформ,

забезпечення Рада міністрів

формування сучасної Автономної

інформаційно-комунікаційної Республіки Крим,

мережі обміну інформацією з обласні,

виходом у мережу Інтернет Київська та

та проведення моніторингу Севастопольська

надання інформаційних міські

послуг; держадміністрації


забезпечення оновлення МОН, Академія 2003-2007 2250 1500 750

фондів бібліотек, педагогічних 100 50

поповнення їх сучасними наук, Рада 150 (щороку) (щороку)

інформаційними засобами, міністрів (щороку)

створення локальних Автономної

бібліотечних комп'ютерних Республіки Крим, 2008-2012 300 200 100

мереж, комп'ютерних обласні, (щороку) (щороку) (щороку)

читальних залів та фонду Київська та

навчальної літератури на Севастопольська

магнітних носіях; міські

держадміністрації

вивчення питання щодо

можливості надсилання

виробниками до Державної

науково-педагогічної

бібліотеки примірника

кожного навчального диска


20. Створення МОН, Академія 2002-2004

загальнодержавної системи педагогічних

науково-методичного наук, Рада

визначення змісту та форм міністрів

організації підготовки Автономної

педагогічних працівників. Республіки Крим,

обласні,

Визначення базових Київська та

вищих педагогічних Севастопольська

навчальних закладів із міські

спеціальностей та опорних держадміністрації

кафедр, предметних

(циклових) комісій з

навчальних дисциплін,

створення відповідної

нормативної бази


21. Забезпечення МОН, Академія 2003-2006 7040 7040

розроблення і видання педагогічних 2003 500 500

новітніх наук, 2004 2280 2280

навчально-методичних Мінекономіки, 2005 2847,5 2847,5

посібників із психології, Мінфін, 2006 1412,5 1412,5

педагогіки, методики Держкомінформ

навчання та виховання

згідно з переліком

(додається)


22. Формування МОН, Академія 2003

плану-замовлення на педагогічних

проведення науковими наук

установами Академії

педагогічних наук та

провідними педагогічними

університетами наукових

досліджень з проблем змісту

педагогічної освіти,

ефективних технологій

навчання, сучасних моделей

підготовки вчителя,

інтеграції національної

педагогічної освіти у

світовий освітній простір,

вивчення і поширення

вітчизняного та зарубіжного

передового педагогічного

досвіду і забезпечення його

відповідного фінансування


23. Активізація МОН, Академія 2003-2012

роботи, пов'язаної із педагогічних

запровадженням новітніх наук

моделей підготовки вчителя,

педагогічних технологій,

модернізації змісту освіти

шляхом створення

експериментальних

педагогічних майданчиків,

лабораторій інших наукових

підрозділів на базі

навчальних закладів


24. Заснування і МОН, Академія 2003-2012 105 105

надання фінансової педагогічних 2003 15 15

підтримки у виданні журналу наук, 2004-2012 10 10

"Педагогічна освіта" Держкомінформ, (щороку) (щороку)

Мінфін,

Мінекономіки


25. Забезпечення МОН, Рада 2003-2012

проведення моніторингу міністрів

якості підготовки Автономної

педагогічних працівників, Республіки Крим,

їх соціально-педагогічної обласні,

адаптації та подальшого Київська та

професійного становлення Севастопольська

міські

держадміністрації


Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників,

удосконалення системи післядипломної освіти


26. Впровадження МОН, Академія 2004

системи педагогічних

професійно-педагогічної наук, Рада

адаптації молодих фахівців, міністрів

визначення змісту і форм Автономної

роботи органів управління Республіки Крим,

освітою та навчальних обласні,

закладів для забезпечення Київська та

їх професійного становлення Севастопольська

і зростання міські

держадміністрації


27. Поліпшення

навчально-методичного

забезпечення професійної

діяльності вчителя:


підготовка і видання МОН, Академія 2003-2012 6000 6000

комплекту педагогічних 2003 300 300

навчально-методичних наук, Мінфін, 2004 600 600

посібників серії Мінекономіки, 2005 300 300

"Бібліотека вчителя" для Держкомінформ 2006 300 300

вихователів дошкільних 2007 1200 1200

закладів та учителів 2008 1200 1200

загальноосвітніх навчальних 2009 600 600

закладів (орієнтовно 20 2010 600 600

назв); 2011 600 600

2012 300 300


започаткування видання Академія 2003-2012

передплатних педагогічних

науково-популярних брошур з наук, МОН,

педагогіки та психології Держкомінформ


28. Проведення МОН, Академія 2003-2012

виставок-ярмарків педагогічних

авторських навчальних наук, Рада

програм міністрів

Автономної

Республіки Крим,

обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


29. Організація

неперервної мовної освіти

шляхом:


запровадження у вищих МОН, Академія 2003

педагогічних навчальних педагогічних

закладах навчальної наук

дисципліни "Українська

мова" з проведенням

державної атестації

педагогічних працівників,

розробленням відповідної

програми та її методичного

забезпечення;


створення у навчальних МОН, Рада 2002-2012

закладах умов для міністрів

підвищення мовної культури Автономної

вчителів (проведення Республіки Крим,

лекторіїв, конкурсів, обласні,

"круглих столів", курсів Київська та

української мови, Севастопольська

поповнення фондів бібліотек міські

словниками, довідниками); держадміністрації


створення і випуск МОН, Академія 2003-2012 1500 1400 100

аудіо- та відео- посібників педагогічних 2003-2007 100 100

українською мовою для вищих наук (щороку) (щороку)

педагогічних навчальних

закладів 2008-2012 200 180 20

(щороку) (щороку) (щороку)


30. Організація для МОН, Академія 2002-2004

вчителів, керівників шкіл педагогічних

методичних служб районів та наук, Рада

областей, з урахуванням міністрів

переходу загальноосвітніх Автономної

навчальних закладів на Республіки Крим,

новий зміст освіти, обласні,

структуру і 12-річний Київська та

термін навчання, Севастопольська

короткотермінових курсів, міські

семінарів, конференцій з держадміністрації

питань законодавства про

освіту, нового змісту

середньої освіти,

впровадження особистісно

орієнтованих технологій

навчання


31. Організація на МОН, Рада 2003-2005

базі провідних вищих міністрів

педагогічних навчальних Автономної

закладів та закладів Республіки Крим,

післядипломної педагогічної обласні,

освіти підвищення Київська та

кваліфікації вчителів Севастопольська

загальноосвітніх навчальних міські

закладів з питань держадміністрації

інформатизації навчального

процесу


32. Розроблення Академія 2002-2004

багатоваріантних програм педагогічних

підвищення кваліфікації наук, МОН, Рада

педагогічних працівників та міністрів

забезпечення їх Автономної

запровадження через різні Республіки Крим,

форми навчання (денну, обласні,

заочну, дистанційну, Київська та

самоосвітню). Севастопольська

міські

Визначення базових держадміністрації

закладів післядипломної

педагогічної освіти для

розроблення зазначених

програм


33. Розроблення МОН, Рада 2002-2012

узгоджених навчальних міністрів

програм вищих педагогічних Автономної

навчальних закладів та Республіки Крим,

закладів післядипломної обласні,

педагогічної освіти Київська та

Севастопольська

Створення міські

навчально-методичних держадміністрації

комплексів (об'єднань)

закладів післядипломної

педагогічної освіти та

педагогічних університетів


34. Забезпечення Академія 2003-2010

розвитку дистанційної педагогічних

педагогічної освіти як наук, МОН, Рада

нової форми підвищення міністрів

кваліфікації і Автономної

перепідготовки педагогічних Республіки Крим,

працівників обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


35. Розроблення МОН, 2003-2012

механізму перепідготовки Мінекономіки,

педагогічних працівників за Мінфін,

рахунок коштів державного і Мінпраці, Рада

місцевих бюджетів з метою міністрів

опанування ними Автономної

гостродефіцитних Республіки Крим,

педагогічних спеціальностей обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства


36. Започаткування МОН, Академія 2003-2012 310 290 20

Всеукраїнського конкурсу на педагогічних 31 29 2

кращу публікацію наук, (щороку) (щороку) (щороку)

(передачу), присвячену Держкомінформ,

вчителю (у номінації Мінфін,

"Радіо", "Телебачення", Мінекономіки

"Періодична преса")


37. Проведення (один МОН, Академія 2003-2012 30 20 10

раз на п'ять років) педагогічних 2003 15 10 5

Всеукраїнського наук 2008 15 10 5

літературного конкурсу на

кращий художній твір про

вчителя


38. Запровадження на Держкомінформ, 2005

Національному телебаченні МОН, Мінфін,

та Національному радіо Мінекономіки

спеціальних програм з метою

висвітлення професійної

діяльності вчителя, його

ролі у формуванні

громадянського суспільства


39. Створення при МОН, Рада 2004-2012

навчальних закладах міністрів

просвітницьких центрів для Автономної

популяризації знань з Республіки Крим,

родинної педагогіки, обласні,

досвіду взаємозв'язку сім'ї Київська та

і школи, виховання, Севастопольська

громадянського становлення міські

особистості, формування держадміністрації

здорового способу життя

тощо


40. Заснування МОН, Академія 2004-2012

всеукраїнського журналу педагогічних

"Сім'я - школа - наук,

суспільство" для Держкомінформ,

популяризації новітніх Державний

знань з громадянського комітет у

виховання справах сім'ї та

молоді


41. Упорядкування Академія 2005 30 30

енциклопедичного довідника педагогічних

"Визначні історичні постаті наук, МОН,

в освіті України (від Мінекономіки,

давніх часів до Мінфін,

сьогодення)" Держкомінформ


42. Сприяння участі МОН, Академія 2002-2012

громадських організацій у педагогічних

розв'язанні актуальних наук, Рада

проблем освіти, підвищення міністрів

ролі вчителя у формуванні Автономної

громадянського суспільства Республіки Крим,

обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних

технологій, розширення співпраці з діаспорою


43. Забезпечення Академія 2004-2012

вивчення та поширення педагогічних

зарубіжного досвіду у сфері наук, МОН

підготовки вчителів, їх

професійного вдосконалення:


інформування

педагогічної громадськості

про зарубіжні освітні

системи;


переклад та видання

педагогічних праць

провідних зарубіжних

фахівців;


сприяння

навчально-методичному

забезпеченню викладання

предметів українською мовою

за кордоном;


співпраця з

міжнародними фондами і

програмами, проведення

міжнародних наукових

конференцій, семінарів,

симпозіумів;


сприяння участі

українських педагогічних та

науково-педагогічних

працівників у заходах, що

проводяться за кордоном


44. Розроблення МОН, Академія 2003

галузевої програми педагогічних

інтеграції освіти України у наук,

європейський освітній Мінекономіки

простір:


розширення участі

навчальних закладів,

педагогічних та

науково-педагогічних

працівників, учнів,

студентів у реалізації

міжнародних наукових і

навчальних проектів;


підготовка і

перепідготовка фахівців з

українознавчих навчальних

дисциплін і предметів на

умовах взаємного обміну з

діаспорою;


узгодження за обсягом,

змістом, кваліфікаційними

вимогами систем

педагогічної освіти країн

Європейського Союзу та

України з метою укладення

відповідних угод про

взаємне визнання дипломів

про вищу педагогічну

освіту;


забезпечення вільного

доступу працівників

педагогічних навчальних

закладів освіти до

зарубіжних джерел

інформації, у тому числі

електронних;


впровадження цільових

інноваційних проектів,

спрямованих на розширення

співпраці вищих

педагогічних навчальних

закладів України на

міжнародному ринку освітніх

послуг


Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення

підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності

та післядипломної освіти


45. Оптимізація МОН, 2003

нормативів чисельності Мінекономіки,

студентів на одного Мінфін

науково-педагогічного

працівника у вищих

педагогічних навчальних

закладах III-IV рівнів

акредитації та нормативів

чисельності слухачів

закладів післядипломної

педагогічної освіти з

урахуванням особливостей

системи (індивідуалізація

навчального процесу,

незначні обсяги державного

замовлення за

спеціальностями, обмежені

можливості щодо залучення

позабюджетних коштів тощо)


46. Забезпечення МОН, 2003-2012 57700 47300 10400

підвищення мінімального Мінекономіки,

розміру стипендій студентам Мінфін 5770 4730 1040

у вищих педагогічних (щороку) (щороку) (щороку)

навчальних закладах з метою

підвищення престижу

професії вчителя


47. Розроблення МОН, Мінфін, 2004

механізму погашення кредиту Мінекономіки,

на здобуття вищої Мінпраці

педагогічної освіти та

відсотків за користування

ним у разі, коли одержувач

кредиту після закінчення

вищого навчального закладу

працював за фахом у

сільському навчальному

закладі не менш як 5 років


48. Запровадження МОН, 2005-2012 14400 14400

надання разової грошової Мінекономіки,

допомоги випускникам, які Мінфін, Рада 1800 1800

призначаються на роботу міністрів (щороку) (щороку)

вперше у сільські навчальні Автономної

заклади Республіки Крим,

обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


49. Здійснення заходів

щодо поетапного виконання

положень Законів України:


"Про освіту Мінфін, 2003-2005

( 1060-12 )" (стаття 57) Мінекономіки,

щодо: МОН, Рада

міністрів

виплати педагогічним і Автономної

науково-педагогічним Республіки Крим,

працівникам надбавок за обласні,

вислугу років; Київська та

Севастопольська

встановлення розміру міські

середнього посадового держадміністрації

окладу (ставки заробітної

плати) педагогічним та

науково-педагогічним

працівникам,


безоплатного

користування педагогічними

працівниками, які працюють

у сільських і селищних

навчальних закладах, житлом

з опаленням і освітленням


"Про загальну середню Мінфін, 2003-2005

освіту ( 651-14 )" Мінекономіки,

(стаття 25) щодо: МОН, Рада

міністрів

педагогічного Автономної

навантаження для вчителів Республіки Крим,

початкових класів; обласні,

Київська та

розміру доплати за Севастопольська

перевірку зошитів, класне міські

керівництво держадміністрації


"Про професійно- Мінфін, 2003-2004

технічну освіту Мінекономіки,

( 103/98-ВР )" (стаття 22) МОН, Рада

щодо забезпечення міністрів

стажування педагогічних Автономної

працівників на Республіки Крим,

підприємствах, в установах обласні,

та організаціях Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


50. Забезпечення Рада міністрів 2002-2012

збереження і розвитку Автономної

мережі санаторіїв- Республіки Крим,

профілакторіїв, що обласні,

функціонують при закладах Київська та

післядипломної педагогічної Севастопольська

освіти міські

держадміністрації


51. Внесення МОН, Рада 2003

пропозицій щодо поліпшення міністрів

житлового забезпечення Автономної

педагогічних працівників та Республіки Крим,

кредитування спорудження обласні,

ними житла Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації


52. Внесення МОН, Академія 2002

пропозицій щодо створення педагогічних

Науково-дослідного центру наук

економіки та менеджменту

освіти Міністерства освіти

і науки та Академії

педагогічних наук


53. Внесення МОН, Академія 2003

пропозицій щодо державних і педагогічних

відомчих нагород та відзнак наук, Мінфін,

працівників освіти Мінекономіки


Усього, 145105 94075 47900 3130


у тому числі за роками 2003 12741 9044 3390 307


2004 14721 11129 3290 302


2005 16818,5 11426,5 5090 302


2006 15333,5 9941,5 5090 302


2007 14921 9429 5190 302


2008 14686 9169 5190 327


2009 14071 8559 5190 322


2010 14071 8559 5190 322


2011 14071 8559 5190 322


2012 13671 8259 5090 322

Додаток

до Програми


^ ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників із психології,

педагогіки, методики навчання та виховання,

які необхідно видати для студентів вищих

педагогічних навчальних закладів


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Назва | Орієнтовні показники

|---------------------------------------------------------

| вид і рік |обсяг видання,|тираж, тис.|вартість,

| видання |друк. аркушів |примірників|тис. гривень

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологія і педагогіка


Загальна психологія підручник, 2004 38 10 190


Вікова і педагогічна психологія підручник, 2005 16 10 80


Соціальна психологія підручник, 2005 31 10 155


Психодіагностика та психокорекція підручник, 2006 31 5 77,5

розвитку особистості


Методика психологічних досліджень підручник, 2006 23 5 57,5


Педагогіка (дидактика) підручник, 2004 30 10 150


Історія педагогіки підручник, 2004 20 10 100


Історія української школи і педагогіки посібник, 2003 40 10 200


Методика виховної роботи підручник, 2005 20 10 100


Педагогіка дошкільна підручник, 2004 30 10 150


Соціальна педагогіка підручник, 2005 30 5 120


Порівняльна педагогіка посібник, 2006 10 10 50


Педагогічна майстерність підручник, 2004 15 10 75


Економіка та менеджмент освіти підручник, 2004 20 10 100


Педагогічна практика посібник, 2006 5 10 25


Методика викладання


Методика дошкільної освіти:


розвитку мови і навчання грамоти; підручник, 2003 20 10 100


формування елементарних математичних уявлень; підручник, 2004 20 10 100


екологічного виховання та ознайомлення з підручник, 2004 15 10 75

природою;


фізичного виховання; підручник, 2004 15 10 75


музичного виховання; підручник, 2004 15 10 75


викладання образотворчого мистецтва підручник, 2004 15 10 75


Методика початкового навчання:


викладання мови; підручник, 2003 20 10 100


викладання математики; підручник, 2003 20 10 100


музичного виховання; підручник, 2004 15 10 75


викладання природознавства; підручник, 2004 20 10 100


трудового навчання; підручник, 2004 15 10 75


основ здоров'я та фізичного виховання; підручник, 2004 15 10 75


викладання образотворчого мистецтва; підручник, 2004 15 10 75


викладання курсу "Людина і світ" підручник, 2004 15 10 75


Шкільний курс української мови і підручник, 2005 50 10 250

методика викладання


Шкільний курс української літератури і підручник, 2006 50 10 250

методика викладання


Шкільний курс зарубіжної літератури і підручник, 2006 30 10 150

методика викладання


Шкільний курс іноземної мови і підручник, 2005 40 10 200

методика викладання


Шкільний курс математики і підручник, 2004 50 8 200

методика викладання


Шкільний курс основ інформатики і посібник, 2005 10 10 50

методика викладання


Шкільний курс історії і методика підручник, 2005 50 8 200

викладання


Шкільний курс основ правознавства і підручник, 2006 15 8 60

методика викладання


Шкільний курс географії і підручник, 2004 30 120

методика викладання


Шкільний курс основ економіки і посібник, 2005 15 5 60

методика викладання


Шкільний курс біології і підручник, 2005 50 8 200

методика викладання


Шкільний курс фізики і підручник, 2004 50 8 200

методика викладання


Шкільний курс хімії і підручник, 2005 50 5 192,5

методика викладання


Шкільний курс трудового навчання і підручник, 2005 40 10 200

методика викладання


Шкільний курс художньої культури і підручник, 2005 20 5 80

методика викладання


Основи прикладної творчості і посібник, 2005 10 5 40

методика викладання


Шкільний курс образотворчого підручник, 2005 20 8 80

мистецтва і методика викладання


Шкільний курс музики і підручник, 2004 20 8 80

методика викладання


Спортивно-педагогічні дисципліни і посібник, 2006 40 8 160

методика викладання (комплект

навчальних посібників)


Методика викладання в спеціальних посібник, 2006 15 5 60

фізичних групах з основами

лікувальної фізичної культури


Шкільний курс фізичної культури і підручник, 2006 25 5 62,5

методика викладання


Шкільний курс основ безпеки підручник, 2005 10 5 40

життєдіяльності і методика викладання


Шкільний курс креслення і підручник, 2005 10 5 40

методика викладання


Методика організації технічної посібник, 2005 10 5 40

творчості учнів


Методика організації краєзнавчо- посібник, 2004 15 5 40

туристичної роботи


Методика виховної роботи в посібник, 2006 20 5 80

дитячому будинку та школі-інтернаті


Шкільний курс основ українознавства і підручник, 2006 15 5 60

методика викладання


Дефектологія


Сурдопедагогіка підручник, 2005 20 2 40


Дошкільна сурдопедагогіка та методика підручник, 2005 10 2 20

дошкільного виховання


Олігофренопедагогіка підручник, 2005 20 2 40


Дошкільна олігофренопедагогіка підручник, 2006 10 2 20


Тифлопедагогіка підручник, 2006 20 2 40


Дошкільна тифлопедагогіка підручник, 2006 10 2 20


Логопедія підручник, 2005 50 2 100


Сурдопсихологія підручник, 2005 20 2 40


Психологія розумово відсталої дитини підручник, 2006 15 2 30


Психологія дітей з вадами зору підручник, 2006 15 2 30


Методи психолого-педагогічної підручник, 2005 15 2 30

діагностики


Сурдотехніка підручник, 2006 10 2 20


Методика виховної роботи в підручник, 2005 10 2 20

допоміжній школі


Методика трудового навчання в підручник, 2005 30 2 60

допоміжній школі


Корекційні методики навчання дітей з вадами слуху:


навчання мови; підручник, 2005 30 2 60


навчання літератури; підручник, 2005 10 2 20


навчання математики; підручник, 2005 20 2 40


навчання природознавства; підручник, 2005 15 2 30


формування вимови; підручник, 2006 20 2 40


розвитку слухового сприймання; підручник, 2006 20 2 40


виховної роботи підручник, 2005 10 2 20


Корекційні методики навчання дітей з вадами зору:


навчання мови; підручник, 2005 25 2 50


навчання математики; підручник, 2005 20 2 40


навчання географії і підручник, 2005 20 2 40

природознавства;


формування навичок просторового підручник, 2006 5 2 10

орієнтування, побутової організації,

самообслуговування, розвитку залишкового

зору


Корекційні методики навчання розумово відсталих дітей:


навчання математики; підручник, 2006 15 2 30


навчання мови; підручник, 2005 15 2 30


навчання географії і природознавства; підручник, 2005 10 2 20


навчання історії та основ правознавства; підручник, 2005 10 2 20


навчання ручної праці; підручник, 2006 10 2 20


навчання образотворчої діяльності підручник, 2006 10 2 20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Усього, 7 040


у тому числі за роками 2003 500


2004 2 280


2005 2 847,5


2006 1 412,5Схожі:

Програма \"вчитель\" iconКартка атестаційного обліку вчителя
Ксерокопія друкованих робіт за атестаційний період + електронний варіант (якщо атестується на присвоєння педагогічного звання вчитель-методист...
Програма \"вчитель\" iconУрок з безпеки життєдіяльності для учнів 5 класів. Розробила вчитель основ здоров’я Запорізької гімназії №11 Топчій Ірина Вікторівна Тема уроку: Як захиститись
Програма формування життєвих навичок передбачає широке використання інтерактивних методів навчання
Програма \"вчитель\" iconПро надання кандидатур на розгляд щодо присвоєння почесного звання «Народний вчитель України»
Міністерства освіти і науки України оформлені згідно чинного законодавства відповідні документи на педагогічного працівника для розгляду...
Програма \"вчитель\" iconРекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на звання "вчитель-методист", "вихователь-методист ", "викладач-методист", "керівник гуртка-методист"
Моу №419 від 01. 12. 98р., "педагогічні звання" вчитель-методист", "викладач-методист" присвоюються педагогічним праців-никам, які...
Програма \"вчитель\" iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «соціологія» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо

Програма \"вчитель\" iconПрограма Чемпiонат України Дорослi (1985 р н. i старшi) програма 10 танцiв
Мальований Кирило-Мальована Ольга м. Днiпропетровськ кст "гармонiя" Петровський Олег
Програма \"вчитель\" iconДокументи
1. /nakaz_mon_031213_1689.doc
2. /програма...

Програма \"вчитель\" iconПрограма фахового вступного випробування
Програма вступних випробувань для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем за спеціальністю 18010016...
Програма \"вчитель\" iconВінницької області
З них – 150 вчителів (20,4%), 2 вихователі гпд (16,7%), 2 педагога-організатора (11%), 9 вихователів днз (10,8%), 1 музичний керівник...
Програма \"вчитель\" iconЦіна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення Вчитель географії сзш№99
Незважаючи на величезні відмінності в деталях, майже всі економічні проблеми мають одну й ту ж суть… це необхідність врівноваження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи