Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальностіНазваМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності
Сторінка1/2
Дата конвертації02.07.2013
Розмір455.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж

Національного університету «Львівська політехніка»


Методична (циклова) комісія

природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін


Повх Т.В., Олійник Б.П.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до дипломного проектування

для студентів спеціальності

5.05010301 - «Розробка програмного забезпечення»


Рекомендовано педагогічною радою коледжу


Золочів

2011

Повх Т.В., Олійник Б.П. Методичні вказівки до дипломного проектування – Золочів: 2011. - 44с.


Методичні вказівки складені згідно з навчальним планом для спеціальності 5.05010301 і призначені для дипломного проектування студентів всіх форм навчання.


Рекомендовано педагогічною радою коледжу (протокол № ______ від ____________ 2011 р.)


ЗМІСТ


ВСТУП

1 Мета дипломного проектування

2 Організація дипломного проектування

3 Структура дипломного проекту

4 Пояснювальна записка дипломного проекту

5 Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки

6 Графічна частина дипломного проекту Додатки


Додаток А Приклад форми обкладинки пояснювальної записки

Додаток Б Позначення документів дипломного проекту

Додаток В Форма титульного аркуша

Додаток Г Форма завдання на дипломний проект

Додаток Д Основні написи

Додаток Е Приклад подання формул та посилань

на літературні джерела

Додаток Ж Приклад подання таблиць

Додаток К Приклад подання графіків та рисунків

Додаток Л Приклад подання переліку посилань на джерела

Додаток М Приклади виконання основних сторінок

пояснювальної записки

Додаток Н Приклади рекомендованих тематик дипломних проектів


ВСТУП


Дипломне проектування є завершальним етапом у підготовці фахівців, що визначає їх професійні знання, навики і вміння.

Робота над дипломним проектом, рівень його виконання дозволяють виявити повноту теоретичних знань, одержаних студентами за час навчання в коледжі, можливість вирішення ними конкретних задач розробки, впровадження та тестування програмного забезпечення. Дипломний проект і його захист визначають також економічну, загальнотехнічну і спеціальну інженерну підготовку студентів.

В процесі проектування студент повинен показати знання рівня сучасного розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної науки і техніки, вміння вибирати та реалізовувати новітні програмні технології побудови прикладного програмного забезпечення в області інформаційних, програмних та комп’ютерних технологій.

В процесі вирішення цих задач студент закріпляє навики по вибору конструктивних програмних елементів, формальних моделей, методів та засобів реалізації алгоритмів в формі UML-діаграм, ER-діаграм, схем інформаційних потоків та формальних конструкцій предметної області, врахування вимог по охороні навколишнього середовища, техніки безпеки і обґрунтування ефективності і впровадження у програмній індустрії.

Дипломний проект є самостійною кваліфікаційною роботою студента. За прийняті в дипломі технічні рішення відповідає студент – автор проекту. Дипломний проект подається на розгляд Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Дипломний проект може бути захищений на іноземній мові.


^ 1 МЕТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Дипломний проект є самостійно виконаною і відповідно оформленою творчою роботою студента на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі з вирішення конкретної науково-технічної, інженерної, економічної, виробничої проблеми на основі набутих у процесі навчання знань та практичних навиків на підтвердження кваліфікації та готовності студента до самостійної роботи в умовах сучасного стану науки і техніки, нових форм організації програмної індустрії.

Дипломне проектування, як завершальний етап навчального процесу, ставить за мету:

 • систематизацію, закріплення та набуття досвіду реалізації теоретичних знань та практичних навиків при самостійному розв’язуванні конкретних задач програмної інженерії;

 • розвиток навиків ведення самостійної роботи, оволодіння методикою дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у дипломному проекті проблем і питань;

 • засвоєння сучасних методик проектування нового технічного, апаратного, математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення а також розробки нових технологій (способів) із застосуванням сучасних математичних методів та комп’ютерних, інформаційних та програмних технологіях;

 • оцінка підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва на основі застосування новітньої обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Приклади рекомендованих тематик дипломних проектів наведено в додатку Н


^ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ


Дипломний проект за змістом і обсягом виконаної роботи повинен відповідати певній стадії розробки програмної чи алгоритмічної продукції і бути придатним для реалізації окремо або в складі комплексної розробки, як завершальний етап програмного проекту.

Вихідним документом для виконання дипломного проекту є завдання на дипломний проект, яке (як правило) видається студентові перед початком переддипломної практики. Завдання на дипломний проект, на відповідному бланку (додаток Г), видає керівник проекту, і затверджує голова методичної (циклової) комісії.

При виконанні комплексних проектів кількома студентами завдання видається окремо кожному студенту із зазначенням загальної назви комплексної теми та назви індивідуальної частини комплексного проекту. В цьому випадку, вихідні дані повинні видаватись на індивідуально виконувану в проекті частину комплексної теми.

Тему дипломного проекту після остаточного узгодження з керівником затверджує наказ директора.

Керівник проекту надає студенту консультаційну допомогу в розробці календарного графіка роботи на весь період виконання проекту із зазначенням термінів і черговості розробки окремих розділів.

Загальне керівництво дипломним проектом здійснює керівник проекту. З окремих розділів (економічна частина, розділ з питань охорони праці) дипломного проекту наказом директора призначаються консультанти.

Консультанти з окремих питань дипломного проекту перевіряють відповідну частину роботи і ставлять свій підпис на титульній сторінці пояснювальної записки.

Контроль за ходом проектування забезпечує керівник не рідше одного разу на тиждень.

Графік консультацій керівника дипломного проекту затверджується на засіданні методичної комісії, яка видала завдання на дипломний проект. Графіки роботи консультантів з окремих розділів дипломного проекту затверджуються на засіданні відповідних методичних комісій. Графіки консультацій доводять до відома студентів не пізніше, ніж за тиждень від початку запланованого терміну початку виконання дипломного проекту.

Студент розробляє і подає керівникові (консультантові) проекту підготоване рішення питань поставленої задачі. Керівник перевіряє проведену роботу і дає свої зауваження по суті запропонованих рішень, фіксує ступінь готовності та відповідного об’єму проекту і при необхідності інформує голову методичної комісії.

До розробки наступного розділу проекту студент приступає тільки після перевірки, погодження і візування керівником проекту виконаної роботи в попередньому розділі.

За правильність поданих у проекті даних та прийнятих рішень відповідає студент – автор проекту.

Питання допуску дипломних проектів до захисту розглядають на засіданні методичної комісії.

Готовий і підписаний студентом та консультантами дипломний проект подається керівникові проекту за ^ 12 робочих днів до призначеного дня захисту.

Після перевірки відповідності дипломного проекту до завдання і погодження проекту керівник його підписує і оформляє письмовий відгук, який повинен містити характеристику виконаної роботи за усіма розділами проекту.

Разом з письмовим відгуком керівника за 9 робочих днів до захисту студент подає свій проект на нормоконтроль відповідно до графіка, затвердженого головою методичної комісії. Після перевірки проекту нормоконтролером і одержанням його підпису, дипломний проект подається голові методичної комісії не пізніше ніж за тиждень до дня захисту.

Допуск дипломного проекту до захисту затверджують на засіданні методичної комісії у присутності керівника проекту. Підписаний головою методичної комісії дипломний проект направляється на рецензію. В рецензії надається короткий опис дипломного проекту, характеристика виконання кожного розділу, позитивні та негативні особливості роботи і на основі цього рецензент виставляє оцінку дипломного проекту. Після одержання рецензії дипломний проект разом зі всіма необхідними документами студент подає секретарю Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК) за день до захисту.

Секретар екзаменаційної комісії перевіряє якість оформлення документів і подає дипломний проект у ДЕК.


^ 3 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Дипломний проект повинен включати:

 • пояснювальну записку;

 • графічні матеріали (UML-діаграми, схеми, графіки, блок-схеми, плакати, мультимедійні презентації тощо), які можна оформляти як на папері відповідного формату так і на цифрових носіях за допомогою спеціалізованих програмних комплексів формування презентацій;

 • зразки, макети та виконувані програмні модулі, розроблені студентом самостійно або у співавторстві.^ 4 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Пояснювальна записка (далі ПЗ) дипломного проекту – це документ, в якому виконуються необхідні розрахунки та обґрунтування прийнятих у проекті програмних, алгоритмічних, формально-логічних, математичних, техніко-економічних та інших інноваційних рішень. В загальному випадку ПЗ повинна складатися з таких частин:


1

Титульний аркуш

1 стор.

2

Завдання на дипломне проектування

1 стор.

3

Анотація українською мовою

1 стор.

4

Анотація іноземною (англ., нім.) мовою

1 стор.

5

Зміст

2 – 3 стор.

6

Перелік основних позначень і скорочень

1 – 2 стор.

7

Вступ

1 – 2 стор.

8

Основна частина

50 – 70 стор.

9

Висновки

1 – 2 стор.

10

Перелік посилань на джерела

3 – 5 стор.

11

Додатки

0 – 20 стор.

12

Бібліографічна довідка

1 стор.


Загальний обсяг записки не повинен перевищувати ^ 90-100 сторінок.


Титульний аркуш

Титульний аркуш оформляти на бланку (формату А4, ГОСТ 2.301) з використанням чорнил або тонера чорного кольору, додаток В.


^ Завдання на проектування та календарний план

Завдання на проект оформляють на відповідному бланку, виконаному друкарським способом, додаток Г.


^ Анотація українською мовою

Анотація призначена для ознайомлення з основним напрямком, ідеями та результатами дипломного проекту і повинна містити стислу характеристику виконаної роботи. Після кожної анотації наводять ключові слова. Ключовим словом називають слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з погляду інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст дипломного проекту.


^ Анотація іноземною (англ., нім.) мовою

Анотація іноземною мовою за змістом повинна відповідати українському варіанту (змістовний переклад).


Зміст

Зміст ПЗ оформляють на окремих аркушах. Слово “Зміст” розміщують посередині сторінки великими літерами, гарнітура - Times, кегль – 14, шрифт – напівжирний.

У змісті приводять порядкові номери і назви розділів, при необхідності – підрозділів, а також додатків із поданням їх позначення та заголовків із зазначенням номерів сторінок, на яких вони приведені. Зміст включають у загальну кількість аркушів пояснювальної записки.

Перший і наступні аркуші ПЗ повинні мати основні написи ГОСТ 2.104, основний напис для першого аркуша оформляють згідно додатку Д2, наступні – Д3.


^ Перелік основних позначень і скорочень

Якщо в ПЗ прийнято специфічну термінологію чи використовуються малорозповсюджені скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік необхідно подати на окремому аркуші після змісту.

Перелік розташувати колонками, в яких ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення, символи, одиниці, позначення тощо, праворуч – їх детальне пояснення.


Вступ

У вступі висвітлюють основні тенденції розвитку та стану предметної області дослідження, проблеми та завдання, які необхідно вирішити, також дають оцінку сучасному стану конкретного завдання програмної інженерії, що вирішується в проекті, його актуальність і новизну. Крім того, подати обґрунтування необхідності вирішення обраного завдання та очікуваний економічний ефект.


^ Основна частина

Зміст основної частини ПЗ визначається специфікою дипломного проекту і повинен включати розділи, вказані в завданні на проект.

У першому розділі виконується формулювання поставленого завдання і необхідні пояснення. На основі вивчення літератури, технічної документації і інших матеріалів проводять аналіз способів рішення поставленої задачі. Потім приводиться обґрунтування вибраного шляху рішення задачі дипломного проекту. Також здійснюють аналіз документів та способів організації і забезпечення ведення процесу дослідження, методів і програмних продуктів, що вирішують даний клас задач. Крім того потрібно проаналізувати наявні методи, способи та засоби (алгоритмічні, програмні та апаратні), які повністю або частково використовуються для вирішення відповідної задачі. На основі проведених досліджень та опрацювання документації здійснити постановку задачі на дипломний проект.

В другому розділі виконують теоретичний аналіз вибраного способу рішення задачі. У цьому розділі описують інформаційно–математичну модель досліджуваного об'єкту, розглядаються алгоритми функціонування, розробляють структуру системи, описують предметну область в стандарті UML та інші питання. А також проводять розробку структури даних, взаємозв’язків між ними, алгоритмів їх обробки та основних програмних функцій, проектування структури програмного забезпечення. Крім того необхідно провести розробку структури програмного (програмно-апаратного) комплексу, описати взаємозв’язки між його компонентами а також обґрунтувати вибір апаратного та програмного (операційної системи та мов програмування) забезпечення для реалізації проекту.

В третьому розділі проводять опис створеної програмної або програмно-апаратної системи, даються результати дослідження створеної системи, розглядаються експериментальні дані роботи програми і тестування створеного програмного продукту, наводиться документація на розроблений проект. В даний розділ також входить розробка інтерфейсу та функцій об’єктів проектованого програмного забезпечення. Опис функціональних можливостей , скріншоти створеного програмного забезпечення.

У четвертому розділі необхідно подати показники економічної ефективності реалізованих у проекті організаційних, інженерно-технічних та інших заходів, а також провести порівняльний економічний аналіз прийнятих у проекті рішень.

У п’ятому розділі провести аналіз потенційних небезпек проектованого об’єкту (системи, процесу, пристрою, обладнання, послуг тощо) і можливостей негативного впливу його на оточуюче середовище та обслуговуючий персонал. Розробити заходи для створення екологічно чистих, мало - та безвідходних технологій, а також заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, оптимізацію впливу на оточуюче середовище і раціональне використання природних ресурсів.


Висновки

Висновки повинні включати короткі підсумки результатів виконаної роботи, пропозиції щодо їх використання, оцінку техніко-економічної ефективності від впровадження результатів дипломного проекту.


^ Перелік посилань на джерела

Перелік літературних джерел, на які є посилання в пояснювальній записці, подають на окремих аркушах, крім того, у відповідних місцях пояснювальної записки повинні бути посилання на подані джерела інформації.

Бібліографічні джерела подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери у переліку повинні відповідати номерам у тексті пояснювальної записки.

Відомості про джерело інформації необхідно подати відповідно до вимог ГОСТ 7.1-76.


Додатки

Матеріали, що доповнюють дипломний проект. У додатки можна включати: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи прикладів, алгоритмів, блок-схем, текстів програм, специфікації тощо. Для нумерації додатків використовують великі літери українського алфавіту (наприклад Додаток А), крім букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ь.


Бібліографічна довідка

Бібліографічну довідку подають у ПЗ після додатків на окремому аркуші. Вона повинна включати:

 • назву теми проекту;

 • обсяг ПЗ в аркушах;

 • перелік графічних матеріалів;

 • дату закінчення проекту та підпис студента.


^ 5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


Пояснювальну записку до дипломного проекту оформляють у відповідності до вимог ГОСТ 2.105, ГОСТ 106-96.

Електронну версію ПЗ подають у методичну комісію записану на цифрових носіях - лазерних дисках. Файли записують двічі – оригінал та копію.

ПЗ повинна бути надрукована на білому папері формату А4 (210297мм) стрічкою, чорнилами або тонером чорного кольору.

Кожен аркуш ПЗ, крім додатків, повинен мати основний напис відповідно додатку Д2, Д3. Відстань від рамки до границь тексту повинна бути не менша ніж 5мм (початок і кінець рядка за винятком абзаців).

При оформленні документів на аркушах без рамки (реферат, анотація, додатки) текст необхідно розташувати дотримуючись таких відстаней від країв листка: верхній, лівий і нижній – не менше 20мм, правий – не менше 10мм.

Текст ПЗ набирають у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог:

1 Формат сторінки А4 (210297)

- відступи: зліва – 25мм, справа – 15мм, зверху – 20мм, знизу – 25мм;

- нумерація відповідно до основного напису для текстових документів.

2 Основний текст: гарнітура - Times, кегль – 14, абзац – 12,5мм, шрифт – звичайний, міжрядковий інтервал – 1.5, вирівнювання - по ширині.

3 Назви розділів: гарнітура - Times, кегль – 16, великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання - по центру.

4 Рисунки та графіки вставляють у текст ПЗ у одному з растрових форматів (bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300dpi. Прості рисунки допускається виконувати засобами Microsoft Word – обов’язково групувати в окремий об’єкт, складні багатокомпонентні рисунки формувати за допомогою програмних комплексів Visio, CorelDraw та інші. Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12. Рисунки нумерують і підписують, під рисунком шрифтом основного тексту, кегль – 14, вирівнювання - по центру.

5 Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Microsoft Word або Microsoft Exel з розмірами приведеними до сторінки складання. Текст таблиці виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12, заголовки колонок: кегль – 12, шрифт – напівжирний, вирівнювання - по центру. Заголовки (назви) таблиць: кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання - по центру. Нумерація таблиць: кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання – по центру.

6 Формули подають у форматі Equation 3…4, вирівнювання – по центру і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт - звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, маленький індекс – 8 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 12 пт.

Елементи формули необхідно позначати відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах потрібно записувати курсивом, за винятком стандартних функцій: sin, cos, tg, ctg тощо, чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо, а також позначень буквами грецького алфавіту чи цифр. Індекси в цих величинах записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами або курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скорочен­нях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом.

7. Література: гарнітура - Times, кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання – за лівим краєм. Розташування та нумерація в порядку посилань в тексті ПЗ (використання).

Друкарські помилки і графічні неточності, виявлені при оформленні ПЗ, допускається виправляти шляхом підчищення або зафарбовування білою канцелярською фарбою з подальшим нанесенням виправленого тексту чи графіки.

^ Зминання аркушів ПЗ, помарки та інші технічні пошкодження не допускаються.

ПЗ дипломного проекту повинна мати тверду палітурку (з паперу більш щільного ніж аркуші ПЗ). ПЗ дипломного проекту необхідно прошити і проклеїти.

На кольорову обкладинку ПЗ потрібно наклеїти етикетку з білого паперу розміром 120х80мм, на якій чорним кольором вказують назву документу, його позначення, шифр групи, ім’я та прізвище студента, рік виконання проекту.

На білу обкладинку ПЗ вище згадані дані наносять безпосередньо в рамці, що відповідає розмірам етикетки (додаток А).


^ 6 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Графічний матеріал при потребі повинен лаконічно відображати суть проведеної роботи в дипломному проекті. Рекомендований обсяг графічного матеріалу – шість аркушів формату А1.

Перелік графічного матеріалу визначає керівник дипломного проекту.

Графічні матеріали (UML-діаграми, структурні схеми інформаційних потоків, блок-схеми, візуалізації інтерфейсів та їх компонент тощо) повинні відповідати вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Графічну частину виконують за допомогою спеціалізованих комплексів інженерної графіки (P-CAD, AutoCAD, Visio, Corel Draw та інші) з подальшим формуванням презентаційного відео із застосуванням комплексів ділової комп’ютерної графіки (FoxGraph, Microsoft PowerPoint, та інші) або друкують на паперових носіях.

Зображення повинні бути наочними і займати весь аркуш вибраного формату.

Основний напис для схем та креслень (перший аркуш) повинен відповідати формі 1 за ГОСТ 2.104 (додаток Д, для наступних аркушів – формі 2А за ГОСТ 2.104 (додаток Д3).

7 ДОДАТКИ


Додаток А


Приклад форми обкладинки пояснювальної записки

Примітка: Розміри для довідок


Додаток Б


Позначення документів дипломного проекту


Позначення документів дипломного проекту проводиться відповідно до схеми, представленої на рисунку 7.1.
Рисунок 7.1 — Схема позначення документів дипломного проекту


Приклад позначення документів дипломного проекту для спеціальності ПЗ:

Пояснювальна записка — ДП.РПЗ - 19.00.00.000 ПЗ


Додаток В

Форма титульного аркуша


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж

Національного університету «Львівська Політехніка»


Методична (циклова) комісія

природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін


^ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Тема________________________________________________________

назва згідно з наказом ректора

____________________________________________________________________

Спеціальність_________________________________________________

код і назва спеціальності

____________________________________________________


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

___________________________

(позначення)


Консультанти Студент

з економічних питань ___________________________

_____________________________ (шифр (підпис) (дата) (розшифровка

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису) групи) підпису)


Керівник проекту

з охорони праці ________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)

_____________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)


Допускається до захисту

з ____________________________

Завідувач методичної комісії

______________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису) ________________________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)

______________

(рік)


Додаток Г

^ Форма завдання на дипломний проект


Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж

Національного університету «Львівська політехніка»

Напрям____________________Методична комісія__________________________

Спеціальність________________________________________________________

________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова методичної комісії_________________

_______________________________________

„___”_________________ 20___р.


ЗАВДАННЯ

^ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)

Студенту____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)_______________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

затверджена наказом директора коледжу від „___”_______20__р. №______


2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)_____________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним забезпеченням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатку Г


^ Форма завдання на дипломний проект (на звороті першого аркуша)


6.Консультанти з роботи із зазначенням розділів роботи, що їх стосуються


Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв


7. Дата видачі завдання ____________


Керівник ____________ ________________

(підпис) (розшифровка підпису)

Завдання прийняв до виконання ____________ ________________

(підпис) (розшифровка підпису)


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер і назва етапів дипломного проекту

Термін виконання етапів роботи

Примітка


Студент – дипломник _______________________________________

(підпис) (розшифровка підпису)


Керівник проекту _______________________________________

(підпис) (розшифровка підпису)

Додаток Д


^ Основні написи


1 Основний напис для креслень і схем
графа 1 – назва виробу;

Графа 9 – скорочена назва університету і шифр групи, наприклад ІФНТУНГ ПЗ-06

графа 2 – позначення документу

графа 10 – заповнюється на розгляд керівника

графа 3 – позначення матеріалу деталі (заповнюється на кресленнях деталей);

графа 11 – прізвище осіб, які підписують проект;

графа 4 – література згідно з ГОСТ 2.103 (на документах навчаль-ного процесу – література Н);

графа 12 – підписи згаданих осіб у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;

графа 5 – маса виробу;

графа “Розроб.” – заповнюється студентом;

графа 6 – масштаб ( у відповідності з ГОСТ 2.109 і ГОСТ 2.302);

графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які мають один аркуш – не заповнювати)

графа “Т.контр.” заповнюється консультантом;

графа 8 – загальна кількість аркушів документа (заповнюється на першому аркуші);

графа “Н.контр.” заповнюється нормо контролером;

графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

Решта граф основного напису на документах у навчальному процесі не заповнюються.


Продовження додатку Д


^ 2 Основний напис для текстових документів

(перший лист для пояснювальної записки та специфікації)

графа 1– назва теми проекту;

графа 2 – позначення документа згідно до прийнятої системи позначень;

графа 4 – літера згідно ГОСТ 2.103, для документів навчального

процесу – літера “Н”;

графа 7 – порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з

одного аркуша, графу не заповнюють);

графа 8 – кількість аркушів у документі (загальна), графу заповнюють

тільки на першому аркуші;

графа 9 – скорочена назва інституту та шифр групи, наприклад ІФНТУНГ

ПЗ-06;

графа “Розроб.” – заповнюється студентом;

графа “Перев.” – заповнюється керівником проекту;

графа “Н.контр.” – заповнюється нормо контролером;

графа “Затв.” – заповнюється завідувачем кафедри;

графа 10 – заповнюється на розсуд керівника проекту;

графа 11 – прізвища осіб, які підписують документ;

графа 12 – підписи названих осіб у графі 11;

графа 13 – дата підпису документа;


Решта граф основного напису на документах в навчальному процесі не заповнюються.

Продовження додатку Д


^ 3 Основний напис для креслень (схем) і текстових документів

(наступні листи пояснювальної записки і специфікації)

графа 2 – позначення документа

графа 7 – порядковий номер аркуша


Додаток Е


^ Приклад подання формул та посилань на літературні джерела


Визначення енергетичного спектру сигналу здійснюється на основі дискретного перетворення Фур’є його автоковаріаційної функції [4]:

, f = 0..N-1 (1.1)

де сxx(k) – автоковаріаційні функція:

, (1.2)

де x(t) – випадкові коливання, що задані у відліках інформаційного пакету t = 1…N;

– вибіркове середнє величини x(t),

N – довжина вибірки.

В [5] показано, що енергія шумів в певних діапазонах частот, які генеруються в наслідок переміщення газу по трубопроводу, корелює із величиною витрати.

Згідно поданого алгоритму реалізовано відповідні програмні засоби [додаток Б], блок-схема процедури обрахунків яких подана на рисунку 3.7.


Додаток Ж


Приклад подання таблиць


Таблиця 3.2 - Системні й апаратні вимоги необхідні для встановлення програми

Компонент

Мінімальні вимоги

^ Рекомендовані вимоги

Процесор

Pentium/ Celeron, AMD K6/ Athlon/ Duron і інші, 550МГц

Pentium IV, 1ГГц

Дисковий простір

30 Мб

500 Мб

Оперативна пам’ять

256 Мб

512 Мб

Операційна система

Windows Xp

Додатки

Microsoft Office 2003 або пізнішої версії (або ODBC-драйвери)Додаток К


^ Приклад подання графіків та рисунків


На графіку зонна модель фіксується числом статей, що збільшується, m, 2m, 3m, 4m…, а логарифмічна шкала рангів n представлена відрізками – зона ядра, , , ... . С. Бредфорд відзначає, що результативний потік статей має форму зростаючої кривої у зоні ядра, котра в подальшому переходить у пряму (Рисунок 1.1).Рисунок 3.5 - Графічне відображення закономірності С. Бредфорда


Даний модуль реалізований як клас VuvRejting (рис. 3.6). Даний клас використовуючи дані Rejting виконує формування списку підприємств-позичальників, їх рейтингу і місць.Рисунок 3.6 – Структура класу VuvRejting

Додаток Л


Приклад подання переліку посилань на джерела


^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА


Приклад – статті з журналу

1 Юрчишин В.М. Методика формування баз знань експертних систем для аналізу режимів роботи нафтових родовищ. - Івано-Франківськ. // Нафтогазова енергетика, 2007. - №1. – 22 с.


Приклад – книги

2 Корнеев С.Л. Програмирование на язике Java. Справочник. Л.: Информационные технологии. Киев, 2008. – 701 с.


Приклад – патентні документи

3 Патент UA 85387 A / Україна. Спосіб вимірювання покладів геотермальних вод на території Прикарпатського регіону / Юрчишин В.М. Опубл. 25.03.2007, Бюл. №35.


Приклад – стандарти

4 ДСТУ 2293-93. Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення.


Приклад – дисертація

5 Самохіна Н.Ф. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації: дис.: канд.. техн. наук 05.13.06 – захищена 24.06.2007.


Приклад – інтернет-посилання

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Software

Додаток М


Приклади виконання основних сторінок пояснювальної записки

дипломного проекту для студентів спеціальності

“ Роробка програмного забезпечення”

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж

Національного університету «Львівська політехніка»


Методична (циклова) комісія природничо-математичних та комп’ютерних дисциплін


^

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТТема: “ Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для

застосування статистичних методів в маркетингових дослідженнях ”

назва згідно з наказом директора


Спеціальність – 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”
  1   2Схожі:

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconЦиклова комісія правничих І гуманітарних дисциплін кримінальний процес навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності – 03040101 «Правознавство»
Методичні вказівки і робоча програма по вивченню дисципліни «Кримінальний процес» відповідно до освітньо-професійної програми підготовки...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Ресурсоенергозбереження" для студентів спеціальності 04010601
Вступ. Проблеми та задачі ресурсоенергозбереження. Енергоресурси на сучасному етапі
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Заповідна справа" для студентів спеціальності 040106
Зміст, завдання, об’єкти заповідної справи. Основні поняття: заповідна територія, природні території особливої охорони та ін. Функції...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ресурсоенергозбереження» для студентів спеціальності 04010601
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №2 від 21. 10. 2010 р.)
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Геологія з основами геоморфології" для студентів спеціальності 040106
Формування Землі та її будова. Хімічний склад Землі. Еволюція земної кори. Форми мінералів. Фізичні властивості мінералів. Класифікація...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconПрограма та методичні вказівки з навчальної практики з курсу «Основи програмування та алгоритмічні мови» для студентів спеціальності
Олійник Б. П. Програма та методичні вказівки з навчальної практики з курсу «Основи програмування та алгоритмічні мови» – Золочів:...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Ландшафтна екологія" для студентів спеціальності 040106
Визначення ландшафтної екології. Природні системи. Геосистема як предмет ландшафтної екології. Основні властивості геосистем. Ранги...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Комп'ютерні технології для студентів
Методичні вказівки до курсових робіт з дисципліни „Комп'ютерні технології” для студентів II курсу за спеціальністю 020210 „Дизайн”....
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів
«Основи розрахунку будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу Вищого професійного училища за напрямком 0601 «Будівництво та...
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів
«Основи розрахунку будівельних конструкцій» (для студентів 5 курсу Вищого професійного училища за напрямком 0601 «Будівництво та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи