Публічного акціонерного товариства icon

Публічного акціонерного товаристваНазваПублічного акціонерного товариства
Сторінка1/3
Дата конвертації05.06.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО:

річними загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АЛУШТИНСЬКИЙ ЕФІРООЛІЙНИЙ

РАДГОСП-ЗАВОД»

(Протокол № 1 від «23» квітня 2013 року)

Голова річних загальних зборів ПАТ «АЕОРЗ»

_________________ Попков С.В.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АЛУШТИНСЬКИЙ ЕФІРООЛІЙНИЙ РАДГОСП-ЗАВОД»

(цей Статут є новою редакцією

Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

^ «АЛУШТИНСЬКИЙ ЕФІРООЛІЙНИЙ РАДГОСП-ЗАВОД»)


Україна, АР Крим, м. Алушта – 2013 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛУШТИНСЬКИЙ ЕФІРООЛІЙНИЙ РАДГОСП-ЗАВОД» (надалі за текстом – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством), яке створене згідно з наказом Представництва Фонду державного майна Автономної Республіки Крим в місті Алушта від 11 червня 1997 року № 199 шляхом перетворення державного підприємства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відкрите акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідності до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94.

1.2.Публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ідентифікаційний код юридичної особи00388079) є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (ідентифікаційний код юридичної особи 00388079) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.

1.3. Засновником Товариства є Представництво Фонду державного майна Автономної Республіки Крим в місті Алушта.

1.4. Товариство є правонаступником державного підприємства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод».

1.5.Найменування Товариства:

1.5.1.Повне найменування:

 • на українській мові - Публічне акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»;

 • на російській мові - Публичное акционерное общество «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»;

 • на англійській мові - Public Joint-stock company «Alushta essential-oils farm-factory».

1.5.2.Скорочене найменування:

 • на українській мові - ПАТ «АЕОРЗ»;

 • на російській мові - ПАО «АЭМСЗ»;

 • на англійській мові - PJSC «AEOFF».

1.6.Тип Товариства.

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.7.Місцезнаходження Товариства: 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. 15 Апреля, 37.


^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1.Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг,промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських та інших фінансових установах.

Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються відповідно до чинного законодавства України.

Діяльність Товариства регулюється Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом (далі за текстом – Статут / цей Статут), а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Окрім вищезазначеного, діяльність Товариства регулюється Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства, затвердженими (прийнятими) на підставі цього Статуту та/або норм чинного законодавства України, при цьому, якщо Положення чи інші внутрішні документи Товариства повністю або частково суперечать цьому Статуту, то застосовуються і мають вищий пріоритет відповідні положення цього Статуту.

2.2.Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові i особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському,адміністративному, третейському суді.

2.3.Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє,користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

2.4.Товариство має право засновувати (створювати) будь-які інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об’єднаннях,союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.5.Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі,включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

2.6.Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.7.Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.8.Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність,що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію(товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту продукції (товарів, послуг, робіт)як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.9.Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів)власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.10.Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

2.11.Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.12.Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновника. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновником) Товариства протиправних дій.

2.13.Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

2.14.Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.15.Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність),як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.16.Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.17.Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

2.18.Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.19. Обмеження щодо прав та повноважень Товариства, визначених цим Статутом, встановлюються Статутом та/або положеннями чинного законодавства України.


^ 3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1.Мета(цілі) діяльності.

До основної мети (цілей) діяльності Товариства відноситься:

- отримання прибутку;

- створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління та ведення підприємницької діяльності;

- формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства;

- збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та підвищення ринкової капіталізації і вартості акцій Товариства;

- отримання акціонерами Товариства дивідендів;

- побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

Мета (цілі) діяльності Товариства реалізуються шляхом ведення Товариством підприємницької діяльності в межах предмету його діяльності, що визначений цим Статутом.

3.2.Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. вирощування, виробництво, переробка та реалізація ефіроолійної сировини, та інших сільськогосподарських культур;

   1. виробництво, переробка та реалізація олій ефіроолійних культур, сільськогосподарської, тваринницької продукції;

   2. дослідження і розробки в галузі агротехнічних та сільськогосподарських наук;

   3. вирощування овочів, садівництво та виноградарство, вирощування продукції розсадників, переробка та реалізація їх продуктів;

   4. виробництво та реалізація парфумово-косметичних виробів;

   5. виробництво та реалізація чаїв, трав’яних сумішей, а також біологічно активних добавок;

   6. виробництво та реалізація товарів народного споживання;

   7. закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, продуктів харчування;

   8. організація багатогалузевого підсобного господарства по виробництву продукції рослинництва, тваринництва, риболовства, переробки та реалізації їх продуктів;

   9. розведення бджіл та виробництво меду, воску й інших похідних продуктів бджолиництва;

   10. виробництво, переробка, реалізація будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, промислових та продовольчих товарів народного споживання;

   11. здійснення перевезень усіх видів вантажів та пасажирів по території АР Крим, України, держав СНД, Прибалтики та далекого зарубіжжя усіма видами транспорту;

   12. надання послуг зберігання та складського господарства;

   13. здійснення посередницьких операцій на підставі комісійних, агентських, договорів доручення, договорів по спільній діяльності та інших договорів та правочинів;

   14. надання комерційних, брокерських, дилерських, орендних, лізингових, юридичних, облікових, аудиторських, консультаційних, будівельних, агентських та інших послуг, в тому числі послуг по здаванню рухомого та нерухомого майна в найм;

   15. надання рекламних, видавничих, друковано-топографічних та інших послуг, в тому числі організація, облаштування та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, лотерей, виставок-продаж, конкурсів, переглядів та інше;

   16. професійна, комерційна та інша робота (діяльність) з цінними паперами, нерухомістю, послуг по реалізації патентів;

   17. медична та ветеринарна практика;

   18. надання послуг щодо проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

   19. надання послуг щодо оздоровчого, дитячого, молодіжного, курортного та інших видів відпочинку, діяльність туроператорів та турагентів, інша туристична діяльність, готельний та мотельний бізнес;

   20. організація діяльності по обслуговуванню бази відпочинку;

   21. надання інших місць для тимчасового проживання;

   22. готельні послуги;

   23. організація діяльності по обслуговуванню позаміського дитячого оздоровчого табору; діяльність їдалень;

   24. постачання готової їжі;

   25. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, яка включає до себе: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, надання професіоналам та любителям спорту, спортивним клубам, організаціям, об’єднанням послуг щодо влаштування та організації підготовчого спортивного процесу;

   26. будівельно-ремонтна діяльність, пусконалагоджувальні роботи;

   27. розвідка, експлуатація та видобування корисних копалин;

   28. розвідка, видобування та розлив мінеральних та інших природних вод;

   29. виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин;

   30. надання житлово-комунальних послуг;

   31. постачання (передача) електричної та теплової енергії, надання послуг зв’язку та телекомунікаційних послуг, водопостачання та водовідведення (у т.ч. централізоване);

   32. надання різноманітних послуг і комерційна діяльність;

   33. роздрібна, оптова та інші види торгівлі;

   34. оптова та роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;

   35. організація об’єктів громадського харчування;

   36. оптова та роздрібна торгівля хімічними виробами, в т.ч. побутова хімія;

   37. закупівля, оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами по готівковому та безготівковому розрахунку, ринкова торгівля;

   38. ведення лісового та рибного господарства;

   39. промисловий лов риби;

   40. виробництво та реалізація продукції плодово-овочевої, м’ясної та молочної промисловості;

   41. розробка та впровадження передових, інноваційних технологій сільськогосподарського виробництва;

   42. машинобудування для сільського господарства;

   43. експорт, імпорт, оптова торгівля зерном та другими видами сільськогосподарської продукції, виробами переробки;

   44. здійснення лізингових операцій;

   45. скупівля та реалізація дорогоцінних каменів та металів, виробництво і реалізація виробів з їх використанням;

   46. міжнародні економічні операції;

   47. створення спільних підприємств, здійснення спільних виробничих, господарських та комерційних операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

   48. організація мережі фірмових магазинів, готелів, домів відпочинку, кафе, барів, ресторанів, дискотек, атракціонів та інших центрів відпочинку та розваг;

   49. організація пунктів обміну валют;

   50. оптова та роздрібна торгівля металоконструкціями, профілями, металевими виробами;

   51. збір, закупівля, переробка, надбання, реалізація, перепродаж лому та відходів кольорових металів, а також виробів з них;

   52. збір, закупівля, переробка, надбання, реалізація, перепродаж лому та відходів чорних металів, а також виробів з них;

   53. виробництво та реалізація паливно-мастильних матеріалів та інших нафтопродуктів;

   54. набір та організація груп для роботи за кордоном;

   55. розроблення програмного забезпечення та здійснення інших видів діяльності у сфері інформатизації;

   56. розробка систем керування виробничими процесами на базі мікроконтролерного та комп'ютерного устаткування;

   57. організація виробництва та реалізації сувенірів, виробів кустарних художніх промислів, спортивних сувенірів та спортивної атрибутики;

   58. організація концертів, фестивалів та інших масово-розважальних заходів;

   59. організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

   60. організація ігорного бізнесу;

   61. фото -, відео - та інші цифрові послуги;

   62. виробництво та ремонт шин;

   63. виробництво та реалізація виробів автомобільної промисловості, електровиробів, запасних частин;

   64. ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів;

   65. мийка транспортних засобів;

   66. організація автостоянок;

   67. виробництво та реалізація газового обладнання, радіоапаратури, засобів зв’язку;

   68. обслуговування, видача і прийом поштових перевезень, переводів;

   69. виробництво спортивного інвентарю;

   70. виробництво товарів деревообробної та целюлозно-паперової промисловості;

   71. виробництво і реалізація поліграфічної продукції;

   72. виробництво пресів і штампів;

   73. виробництво художніх виробів та музикальних інструментів;

   74. виробництво і реалізація іграшок;

   75. постачання води для побутових та промислових потреб;

   76. надання юридичної допомоги та правових консультацій, юридична практика;

   77. нотаріальна та інша юридична діяльність;

   78. надання в найм та фрахт морського торгівельного флоту;

   79. використання радіочастот;

   80. утворення і утримання стрілецьких тирів, полювальних стендів;

   81. діяльність по наданню середньої загальної та професійної освіти, підготовка спеціалістів різного фахового рівня;

   82. здійснення судових експертиз за різними напрямками та в різних галузях;

   83. будівництво та утримання об’єктів ринкової торгівлі;

   84. надання послуг та виконання робіт по благо влаштуванню міста;

   85. організація установ дошкільного виховання та освіти, установ дитячого відпочинку;

   86. організація та утримання парків, ботанічних садів;

   87. редакційно-видавнича діяльність;

   88. надання послуг охорони та зберігання;

   89. виготовлення, монтаж, ремонт та обслуговування приладів охоронної сигналізації;

   90. проведення випробувань і лабораторних досліджень в різних галузях народного господарства;

   91. проведення науково-дослідницьких, проектно-конструкторських робіт;

   92. організація, розробка та впровадження нової техніки і технологій у різних галузях народного господарства;

   93. участь у конкурсах на виконання науково - дослідницьких і опитно-конструкторських, технологічних та проектних робіт;

   94. будівництво, реконструкція, капітальний ремонт будівель, споруд та інша будівнича діяльність;

   95. організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;

   96. здійснення будівництва, а також участь у будівництві об'єктів виробничого, побутового й соціально - культурного призначення;

   97. виконання будівельно-монтажних робіт, ремонтних, налагоджувальних й інших видів робіт і послуг;

   98. виробництво машин та устаткування спеціального призначення;

   99. виробництво і реалізація товарів народного споживання;

   100. оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;

   101. оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;виготовлення й реалізацій металоконструкцій;

   102. ремонт машин і устаткування;

   103. пусконалагоджувальні роботи;

   104. сервісне обслуговування в межах предмета діяльності;

   105. закупівля, виробництво і реалізація будівельних матеріалів;

   106. виконання деревообробних, злотницьких і столярних робіт;

   107. виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;

   108. виробництво дерев'яної тари;

   109. ремонт меблів;

   110. ремонтні роботи;

   111. організація і проведення спортивних заходів;

   112. організація семінарів, виставок та ярмарок;

   113. надання інформаційних та консультаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;

   114. посередницька діяльність;

   115. зовнішньоекономічна діяльність;

   116. інвестиційна діяльність;

   117. благодійна діяльність;

   118. рекламні, інформаційні, маркетингові послуги;

   119. користування кредитами банків в українській та іноземній валюті;

   120. купівля-продаж нерухомого майна;

   121. здавання в оренду власного нерухомого майна;

   122. управління нерухомим майном;

   123. організація професійного навчання кадрів на підприємстві;

   124. автотранспортні послуги;

   125. оренда автомобілів;

   126. ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;

   127. надання послуг у рослинництві;

   128. облаштування ландшафту;

   129. вирощування, закупівля, реалізація квіткової й овочевої продукції;

   130. здійснення у відповідності зі своєю метою та предметом діяльності, інших окремих видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3.3.Дозволи та ліцензії.

У всіх випадках, коли чинним законодавством України передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство має право здійснювати відповідну діяльність після отримання необхідних дозволів або ліцензій, за винятком випадків, коли відповідна діяльність була розпочата Товариством до моменту введення обов’язковості отримання відповідних дозволів або ліцензій.

  1   2   3Схожі:

Публічного акціонерного товариства iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «оксі банк» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Публічного акціонерного товариства iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Це положення є новою редакцією положення про загальні збори публічного акціонерного товариства
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Публічного акціонерного товариства iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Публічного акціонерного товариства iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Публічного акціонерного товариства iconПоложення про виплату дивідендів Публічного акціонерного товариства „МетаБанк
України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства»,...
Публічного акціонерного товариства iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства "оксі банк" (нова редакція)
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Публічного акціонерного товариства iconПротокол № б/н від 27. 07. 2009 року Реєстраційний № положенн я про акції Публічного акціонерного товариства „МетаБанк
«Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», нормативно-правовими...
Публічного акціонерного товариства iconПоложення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства „МетаБанк
України, Законів України „Про банки і банківську діяльність”, „Про акціонерні товариства”, інших Законів України, нормативно-правових...
Публічного акціонерного товариства iconПротокол Загальних зборів акціонерів
Наглядову Раду публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «хмельницькгаз» (далі – «Положення») розроблено...
Публічного акціонерного товариства iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «оксі банк»
Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «оксі банк» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...
Публічного акціонерного товариства iconРозпорядження від 28 грудня 2011 р. №1357-р Київ Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Укрспецтрансгаз"
Нафтогаз України” рішення про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Укрспецтрансгаз” на суму 80 000...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи