Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення icon

Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положенняНазваПоложення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Дата конвертації05.06.2013
Розмір152.91 Kb.
ТипПоложення
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО:

річними загальними зборами

відкритого акціонерного товариства

«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»

(Протокол № 1 від «15» квітня 2011 року)

Голова правління ВАТ

«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»


_________________ Гаврилюк О.І.


ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову Раду

Публічного акціонерного товариства

«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод»


м. Алушта

2011 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Це Положення Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі - Товариство), Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Наглядова рада), а також права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.


^ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


2.1. Наглядова рада є органом Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (далі – Правління).

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.


^ 3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


3.1. Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;

3.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту.

1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

3.1.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов’язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

^ 3.2. Члени Наглядової ради зобов’язані:

3.2.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;

3.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

3.2.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

3.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.2.6. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

3.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.


^ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п’ять) Членів, серед яких: один член - Голова Наглядової ради, один член - заступник Голови Наглядової ради і три члени Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія). Члени Наглядової ради Товариства можуть переобиратися необмежену кількість разів на новий термін.

4.3. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

4.5. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратися незалежні члени.

4.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство на підставі відповідного рішення Правління протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

4.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах.


^ 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.4. Після обрання, у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

5.5. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.6. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов’язаний письмово повідомити про це Правління та Наглядову раду.


^ 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Голова та заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради може бути обраний Загальними зборами Товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати обраного нею Голову та заступника Голови Наглядової ради. Якщо Голова Наглядової ради був обраний Загальними зборами, то й переобрання Голови Наглядової ради здійснюється виключно Загальними зборами Товариства.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.4.1. є право- та дієздатними;

6.4.2. володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

6.4.3. володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

6.4.4. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;

6.4.5. не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

6.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог Положення «Про Загальні збори Товариства».

6.6. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбачених Положенням «Про Загальні збори Товариства», а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цім Положенням.

6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.9. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.10. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

6.11. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

6.12. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.


^ 7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

7.1.1. Голова Наглядової ради;

7.1.2. Заступник Голови Наглядової ради;

7.1.3. Комітети Наглядової ради.

^ 7.2. Голова Наглядової ради:

7.2.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

7.2.2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

7.2.3. організовує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв’язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

7.2.4. організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

7.2.5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

7.2.6. виконує інші функції у відповідності до компетенції Наглядової ради, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

^ 7.3. Заступник Голови Наглядової ради:

7.3.1. надає допомогу Голові Наглядової ради в організації роботи Наглядової ради;

7.3.2. виконує функції Голови Наглядової ради у разі його відсутності;

7.3.3. виконує інші функції, в тому числі за дорученням Голови Наглядової ради, у відповідності до компетенції Наглядової ради, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

^ 7.4. Комітети Наглядової ради:

7.4.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.4.2. У Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

7.4.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

7.4.4. Рішення про утворення чи скасування комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

7.4.5. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

7.4.6. Голова Наглядової ради має право призупиняти діяльність комітетів Наглядової ради до проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатися питання щодо діяльності відповідного комітету.

7.4.7. Комітети Наглядової ради є підзвітними та підконтрольними Наглядовій раді в особі її Голови.

7.5. Перше засідання Наглядової ради проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання нового складу Наглядової ради.


^ 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ


8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

8.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

8.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

8.4. Рішення про скликання позачергових засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Головою Наглядової ради або на вимогу її члену. Засідання позачергових Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена.

8.5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім`я Голови Наглядової ради у письмовій формі.

8.5.1. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

8.5.1.1. прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;

8.5.1.2. підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

8.5.1.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;

8.5.1.4. підпис особи або керівника органу, що її подає.

8.5.2. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п`ять) днів після отримання відповідної вимоги.

8.6. Повідомлення про скликання чергового або позачергового засідань Наглядової ради, надсилаються кожному члену Наглядової ради та особам, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради.

8.6.1. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

8.6.2. До повідомлення додаються:

8.6.2.1. матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

8.6.2.2. проекти рішень з питань порядку денного засідання;

8.7. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

8.8. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому цим Положенням.

8.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі.

8.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Наглядова рада може приймати рішення заочним голосуванням її членів, яке організується та проводиться Головою Наглядової ради шляхом виготовлення та розсилання членам Наглядової ради бюлетенів для голосування, в яких зазначаються порядок денний засідання Наглядової ради (перелік питань) та проект рішення по кожному питанню порядку денного. Кожний член Наглядової ради впродовж двох робочих днів з моменту отримання бюлетеня для голосування заповнює такий бюлетень шляхом зазначення одного з варіантів відповідей: «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ», - навпроти кожного проекту рішення по кожному питанню порядку денного, підписує його та повертає Голові Наглядової ради. Голова Наглядової ради здійснює підрахування голосів членів Наглядової ради по кожному питанню та на їх підставі оформлює протокол засідання Наглядової ради.

8.11. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

8.12. Під час голосування головуючий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос.

8.13. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом Товариства органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, та/або член трудового колективу, який уповноважений відповідним чином трудовим колективом Товариства на загальних зборах трудового колективу.

8.14. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

8.14.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.14.1.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.14.1.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.14.1.3. порядок денний засідання;

8.14.1.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

8.14.1.5. зміст прийнятих рішень.

8.14.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

8.15. Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід’ємною частиною.

8.16. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради, головою та членами Правління, всіма пiдроздiлами та штатними працівниками Товариства.

8.17. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформляються і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

8.18. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради та завіряються печаткою Товариства.

8.19. Голова Наглядової ради Товариства несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до витягу з протоколу засідання Наглядової ради.

8.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради.

8.21. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Голови Наглядової Ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.23. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов’язання органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.


^ 9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ


9.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов’язків, компенсуються витрати, пов’язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

9.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

9.3. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.


Голова Правління

відкритого акціонерного товариства

«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» ___________________ Гаврилюк О.І.


Секретар чергових загальних зборів

відкритого акціонерного товариства

«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» ___________________ Сєйдамєтова А.Р.

Схожі:

Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПоложення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Це положення є новою редакцією положення про загальні збори публічного акціонерного товариства
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПоложення про Правління Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Алушта 2011 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПоложення про інформацію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2012 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп завод» станом на 31 грудня 2011 року. Власникам цінних паперів Керівництву емітента
Публічне акціонерне товариство “Алуштинський ефіроолійний радгосп завод” (повне найменування)
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПублічного акціонерного товариства
«Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відкрите акціонерне товариство «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» у відповідності...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПовідомлення про проведення та порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", які
На 23. 04. 2013 року призначено проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – збори) публічного акціонерного товариства...
Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення iconПовідомлення про проведення та порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод", які
На 12. 04. 2012 року призначено проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – збори) публічного акціонерного товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи