Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення icon

Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положенняНазваПоложення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Дата конвертації21.06.2013
Розмір121.49 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Б_ржову Раду АТ СЕФБ.doc
2. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Загальн_ збори акц_онер_в ПАТ СЄФБ.doc
3. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Раду директор_в АТ СЄФБ.docx
4. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Рев_зора АТ СЄФБ.docx
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Східно-Європейська фондова біржа»

Протокол № 3 від «18» квітня 2011 р.


Голова Зборів_________________В.М.Прокуратов

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»


Київ 2011


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про Ревізора Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» (далі - Положення) розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» (далі - Біржа).


1.2. Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Ревізора Біржі.


1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Біржі і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.


2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗОРА


2.1. Ревізор є органом Біржі, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Біржі.


2.2. Завдання Ревізора полягає у здійсненні планових та позапланових (спеціальних) перевірок фінансово-господарської діяльності Біржі, її філій та представництв.


2.3. Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Біржовій раді. Біржова рада не щодо Ревізора керівним органом.


2.4. Компетенція Ревізора визначається чинним законодавством України, Статутом Біржі та цим Положенням.


3. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗОРА


3.1. У відповідності до своєї компетенції Ревізор здійснює ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності Біржі, контролює дотримання норм діючого законодавства, положень Статуту і законних прав і інтересів акціонерів:

- щорічні перевірки - за підсумками відповідного фінансового року;

- позачергові (спеціальні) перевірки.


3.2. Позачергові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізором за власною ініціативою, за дорученням Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, Рада директорів, а також за вимогою акціонера (акціонерів), що володіє (володіють) у сукупності не менш ніж 10% (десять відсотків) голосуючих акцій Біржі.


3.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі Ревізор складає акт і висновок з підтвердженням вірогідності даних звітів та інших фінансових документів Біржі.


3.4. Ревізор підтверджує вірогідність даних річного звіту Біржі, бухгалтерського балансу, рахунку прибутків і збитків Загальним зборам акціонерів.


3.5. У випадку виявлення розбіжностей у звітах і інших фінансових документах Ревізор дає розпорядження відповідним органам управління Біржі про усунення виявлених порушень. Розпорядження Ревізора є документом, обов'язковим для виконання всіма органами управління Біржі. У випадку незгоди Біржової ради або Рада директорів з розпорядженнями Ревізора вони зобов'язані внести необхідні зміни у відповідні документи і надати свої письмові пояснення Загальним зборам акціонерів, які повинні дати оцінку наданим документам.


3.6. Висновок Ревізора складається в довільній формі і має також містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності.

У випадку виявлення фактів порушення прав і законних інтересів акціонерів Ревізор зобов'язаний відобразити виявлені факти порушень у своєму звіті.


3.7. Акт Ревізора - головний документ, що складається в ході перевірки. Акт має відображати в текстовій та графічній формі (таблиці, графіки, діаграми тощо) результати проведеної перевірки.


3.8. Акт Ревізора за формою і змістом повинен відповідати загальноприйнятим вимогам і стандартам, що застосовуються у контрольно-ревізійній діяльності в Україні.


3.9. Крім проведення щорічних і позачергових (спеціальних) перевірок фінансово-господарської діяльності Ревізор вправі здійснювати оперативний контроль за законністю в діяльності органів управління Біржі, у тому числі Ревізор має право:

3.9.1. Знайомитися з усіма необхідними документами і матеріалами, включаючи бухгалтерську звітність, що пов'язані з фінансово-господарською діяльністю Біржі;

3.9.2. При необхідності вимагати особистих пояснень від будь-кого з посадових особи Біржі.


3.10. Ревізор зобов'язаний вимагати від Біржової ради скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках:

3.10.1. виникнення погрози істотним інтересам Біржі або виявлення зловживань посадових осіб Біржі;

3.10.2. виявлення фактів порушення Біржею процедури укладання правочинів, пов'язаних із придбанням та/або відчуженням майна Біржі, що передбачено законодавством України і Статутом Біржі, у випадках, якщо Біржі в результаті укладення такого правочину завдані збитки;

3.10.3. встановлення фактів розтрат, розкрадання і шахрайства співробітниками Біржі та/або здійснення ними інших протиправних дій, що заподіяли збитки Біржі.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗОРА


4.1. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Біржі Ревізор перевіряє:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Біржі;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Радою директорів Біржі наданих їй повноважень щодо розпорядження майном Біржі, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Біржі;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Біржі;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Біржі;

8) дотримання порядку оплати акцій Біржі;

9) фінансовий стан Біржі, рівень її платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів.


4.2. Ревізор має право:

1) отримувати від посадових осіб Біржі інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 5-ти робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Біржі щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок. Посадові особи Біржі несуть відповідальність за ненадання Ревізору на його вимогу чіткої, своєчасної, повної та достовірної інформації стосовно фінансово-економічної діяльності Біржі;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь у обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

5) ініціювати проведення засідання Ради директорів та вимагати проведення позачергового засідання Біржової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Біржі або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Біржі, та брати участь у засіданнях Ради директорів та Біржової ради з цих питань;

6) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Біржі;

7) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів;

8) проводити позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі.

4.3. Ревізор зобов'язаний:

1) проводити планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Біржовій раді та ініціатору проведення позапланової (спеціальної) перевірки;

3) надавати висновки за підсумками перевірок для ознайомлення Раді директорів Біржі;

4) доповідати Загальним зборам акціонерів та Біржовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

5) негайно інформувати Біржову раду та Раду директорів про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;

7) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Біржі або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Біржі;

8) дотримуватися всіх встановлених на Біржі правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою йому у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.


4.4. Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізора відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.


5. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОБРАННЯ РЕВІЗОРА


5.1. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. При цьому акціонер має право віддати всі належні йому голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду Ревізора. З особою, обраною на посаду Ревізора, укладається відповідний договір.


5.2. Право висувати кандидатів для обрання на посаду Ревізора мають акціонери Біржі. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.


5.3. Акціонер має право внести одну кандидатуру на посаду Ревізора.


5.4. Пропозиція акціонера про висування кандидата для обрання на посаду Ревізора подається безпосередньо до Біржі або надсилається листом на адресу Біржі не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.


5.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) найменування акціонера (прізвище,ім‘я по-батькові для фізичних осіб), який вносить пропозицію;

2) відомості про кількість акцій, що належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву посади, на яку висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата, що пропонується на посаду Ревізора;

5) зазначення кількості акцій Біржі, що належать кандидату;

6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність); місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років; наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; наявність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; згоду кандидата на обрання на посаду Ревізора Біржі.

Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його повноважним представником), що її вносить.


5.6. Пропозиції щодо кандидатів на посаду Ревізора Біржі, що отримані з порушенням строку згідно п. 5.4 цього Положення, до списку кандидатур для голосування на виборах Ревізора Біржі не приймаються.


5.7. Кандидат, якого висунули для обрання на посаду Ревізора Біржі, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Раду директорів Біржі.


5.8. Обраним на посаду Ревізора вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.


5.9. Ревізор не може бути одночасно Головою або членом Біржової ради, Ради директорів та інших органів Біржі, а також не може входити до складу Лічильної комісії Біржі.


5.10. Ревізором не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.


5.11. У разі одностороннього складання з себе повноважень Ревізора Біржова рада має прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового Ревізора.


6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗОРА


6.1. Ревізор обирається строком на 3 (три) роки.


6.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Ревізора, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, його повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового Ревізора.


6.3. Одна й та сама особа може переобиратися Ревізором на необмежену кількість термінів.


6.4. Повноваження Ревізора припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складання Ревізором з себе повноважень Ревізора;

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора;

3) прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Ревізора за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.


6.5. У випадку, передбаченому підпунктом 2 п. 6.4 цього Положення, Ревізор зобов'язаний протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Раду директорів та Біржову раду про настання цих обставин.


6.6. У разі одностороннього складання з себе повноважень Ревізор зобов'язаний письмово повідомити про це Раду директорів та Біржову раду не пізніше як за 60 календарних днів до дати складання повноважень.


7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗОРА


7.1. Організаційними формами роботи Ревізора є:

• планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі;

• спільні засідання з Радою директорів або Біржовою радою для вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізора.


7.2. Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Біржі за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 20 календарних днів.


7.3. Позапланові (спеціальна) перевірки проводяться Ревізором:

• з власної ініціативи;

• за рішенням Загальних зборів акціонерів;

• за рішенням Біржової ради;

• за рішенням Рада директорів;

• на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше ніж 10 % голосів.

Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Біржі має бути розпочата не пізніше 10 робочих днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів, Біржової ради або Ради директорів, якщо цими органами не буде встановлений інший термін. Строк проведення позапланової (спеціальної) перевірки не повинен перевищувати 20 календарних днів.

У разі необхідності для проведення планових та позапланових (спеціальних) перевірок Головою Ревізора можуть залучатися незалежні фахівці, в межах кошторису, затвердженого Біржової радою.


7.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі Ревізор складає висновок, в якому має міститися:

• підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Біржі за відповідний період;

• інформація про виявлені факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

• інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.


7.5. Складений Ревізором висновок має бути обов’язково підписаний Ревізором.


7.6. Документи, пов'язані із проведенням Ревізором перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі (акт перевірки, висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків) , повинні бути остаточно оформлені не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.


7.7. Оформлені Ревізором документи передаються до архіву Біржі мають зберігатися протягом всього строку діяльності Біржі. Документи або засвідчені витяги з докуме6нтів мають надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Біржі.


8. ЗВІТ РЕВІЗОРА


8.1. Документи, складені Ревізором за підсумками проведення перевірки, мають бути протягом дня з дати їх оформлення передані Біржовій ради та Раді директорів для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Біржової ради, Ради директорів, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.


8.2. Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Біржі повинен бути наданий Біржовій раді Біржі не пізніше як за 5-ть робочих днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Біржі.


8.3. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів та Біржовій раді на найближчому засіданні Біржової ради, що проводиться після здійснення перевірки.


8.3. Доповідь Ревізора Загальним зборам акціонерів та Біржовій раді має містити:

1) інформацію про проведені ним планові та позапланові (спеціальні) перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Біржі;

3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами.


9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ


9.1. Загальними зборами акціонерів може бути прийняте рішення щодо виплати винагороди та компенсаційних виплат Ревізору у період виконання ним своїх обов'язків.


9.2. Розмір винагороди Ревізору встановлюється Загальними зборами акціонерів. Компенсація витрат у зв'язку з службовими відрядженнями здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
Схожі:

Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2
Відповідач: Товариство – Член сєфб, проти якого порушене дисциплінарне провадження
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення
О товариства «Кредит Оптима Банк» (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Це положення є новою редакцією положення про загальні збори публічного акціонерного товариства
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПравила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор
Iii. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без внесення до біржового реєстру. Порядок...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "бортницький дослідно-механічний завод" м. Київ 2010 рік загальні положення
Бортницький дослідно-механічний завод" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства "бортницький дослідно-механічний завод" м. Київ 2010 рік загальні положення
Бортницький дослідно-механічний завод" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про виконавчий орган публічного акціонерного товариства "бортницький дослідно-механічний завод" м. Київ 2010 рік загальні положення
Бортницький дослідно-механічний завод" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа» Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи