Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення icon

Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положенняНазваПоложення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Дата конвертації21.06.2013
Розмір191.12 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Б_ржову Раду АТ СЕФБ.doc
2. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Загальн_ збори акц_онер_в ПАТ СЄФБ.doc
3. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Раду директор_в АТ СЄФБ.docx
4. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Рев_зора АТ СЄФБ.docx
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Східно-Європейська фондова біржа»

Протокол № 3 від «18» квітня 2011 р.


Голова Зборів___________________В.М.Прокуратов
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»


Київ 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про Раду директорів Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та

Статуту Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» (далі - Біржа).


1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ради директорів, а також права, обов'язки та відповідальність її членів.


1.3. Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються Загальними зборами акціонерів Біржі.


2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ ДИРЕКТОРІВ


2.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Біржі, який здійснює управління її поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Біржової ради.


2.2. Рада директорів Біржі здійснює свої функції на підставі чинного законодавства України, Статуту Біржі, цього Положення, рішень Загальних зборів та Біржової ради.


2.3. Завдання Ради директорів полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Біржі, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Біржі.


2.4. До компетенції Ради директорів належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Біржової ради відповідно до чинного законодавства та Статуту Біржі.


2.5. Генеральний директор виконує функції голови колегіального виконавчого органу Біржі, керує його роботою та відповідає за здійснення професійної діяльності Біржі відповідно до вимог чинного законодавства України.


2.6. Заступник Генерального директора надає допомогу Генеральному директору в організації роботи Ради директорів та виконує функції Генерального директора у разі його відсутності.


2.7. Рішення Ради директорів обов'язкові для виконання всіма структурними підрозділами Біржі.


2.8. Компетенція Ради директорів визначається цим Положенням, Статутом Біржі та чинним законодавством України.


3. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ


3.1. До компетенції Ради директорів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Біржі, крім питань,що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Біржової ради.


3.2. До виключної компетенції Ради директорів належить:

 • розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Біржі;

 • розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Біржі та забезпечення їх реалізації;

 • організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Біржі. Складання та надання Біржовій раді квартальних та річних звітів Біржі до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;

 • розробка та затвердження штатного розкладу Біржі;

 • встановлення розмірів, порядку і термінів усіх видів внесків, платежів та грошових і комісійних зборів за погодженням з Біржовою радою ;

 • виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Ради директорів.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради директорів, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Генерального директора.


3.3. Рада директорів затверджує:

 • положення, накази та інші акти, пов'язані із діяльністю Біржі;

 • порядок підписання грошово-кредитних документів і кореспонденції від імені Біржі;

 • звіти про роботу структурних підрозділів Біржі, її філій, представництв та дочірніх підприємств.


3.4. Рада директорів Біржі на своїх засіданнях розглядає питання:

 • винесені згідно із Статутом Біржі на обговорення і затвердження Загальних зборів та Біржової ради, а також готує щодо них відповідні матеріали і пропозиції;

 • внесення пропозицій на Загальні збори акціонерів про зміни і доповнення до Статуту;

 • керівництва роботою підрозділів, філій та представництв Біржі;

 • затвердження тарифів на послуги, що надаються Біржею, та внесення до них змін за погодження з Біржовою Радою;

 • встановлення розмірів, порядку і термінів сплати третейського збору, а також розмірів, порядку і термінів виплати гонорарів суддям і секретарю третейського суду, а також інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору у постійно діючому Третейському суді при Біржі;

 • затвердження тарифів на послуги, що надаються Біржею, та внесення в них змін за погодження з Біржовою Радою;

 • здійснення біржових операцій, укладання договорів, ведення обліку, здійснення контролю за ходом торгів на Біржі та інші дії, що стосуються професійної діяльності Біржі

 • пов'язані з проведенням біржових операцій, укладанням договорів, веденням обліку, здійсненням контролю за ходом торгів на Біржі та інші, що стосуються професійної діяльності Біржі в межах компетенції Ради директорів;

 • підбору, підготовки й використання кадрів Біржі та інші питання.


3.5. Рада директорів забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, Генерального директора і власних рішень.


3.6. Рада директорів Біржі має право вимагати скликання засідання Біржової ради.


3.5. Роботою Ради директорів керує Генеральний директор (Голова Ради директорів) відповідно до його компетенції, передбаченої Статутом Біржі та цим Положенням.


3.6. Генеральний директор Біржі здійснює керівництво Біржею, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду директорів завдань, розподіляє обов'язки між членами Ради директорів і визначає ступінь їх відповідальності за стан справ на доручених ділянках роботи.


3.7. Генеральний директор згідно з цим Положенням:

 • без довіреності діє від імені Біржі і представляє її інтереси у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб’єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами, від імені та в інтересах Біржі вчиняє правочини, юридичні та фактичні дії;

 • здійснює оперативне керівництво діяльністю Біржі і забезпечує виконання рішень органів управління Біржі;

 • здійснює прийом та звільнення працівників Біржі у відповідності з діючим законодавством;

 • заключає трудові договори (контракти) з працівниками Біржі;

 • укладає всі цивільно-правові та інші угоди, отримавши у встановлених цим Статутом випадках згоду Біржової ради чи Загальних зборів акціонерів;

 • відкриває в банківських установах поточний та інші рахунки, розпоряджається грошовими коштами Біржі;

 • видає накази, розпорядження і дає вказівки, які є обов’язковими для всіх працівників Біржі, а також керівників філій та представництв.

 • затверджує внутрішні документи Біржі, які визначають внутрішній трудовий розпорядок, посадові обов’язки працівників, та інші внутрішні документи, за виключенням документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів або Біржової ради;

 • приймає рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством, виконує інші повноваження, визначені цим Статутом та чинним законодавством України.


3.8. Генеральний директор несе відповідальність згідно трудового контракту за ненадання Правлінню чіткої, своєчасної, повної та достовірної інформації, необхідної для прийняття Радою директорів рішень, а також за не доведення до відому Ради директорів рішень Загальних зборів акціонерів.


4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РАДИ ДИРЕКТОРІВ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ


4.1. Рада директорів має право здійснювати всі необхідні дії в межах своєї компетенції для виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, рекомендацій та зауважень Ревізора Біржі, та реалізації мети та предмету діяльності Біржі.


4.2. Рада директорів зобов’язана виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Біржової ради та інших органів Біржі, спрямованих на реалізацію мети та предмету діяльності Біржі.


4.3. Рада директорів зобов’язана звітувати перед Загальними зборами акціонерів.


4.4. Рада директорів зобов’язана звітувати перед Біржовою радою Біржі про результати своєї діяльності.


4.5. Рада директорів зобов’язана на вимогу Біржової Ради та Ревізора Біржі надавати всю інформацію, матеріали та документацію.


4.6. Рада директорів зобов’язана виконувати всі обов’язки, що покладені на неї Статутом Біржі, з метою реалізації мети та предмету діяльності Біржі, дотримуватись вимог чинного законодавства України.


4.7. Рада директорів зобов’язана надавати Біржовій раді протоколи засідань Ради директорів, повідомляти про надзвичайні обставини, що можуть вплинути на діяльність Біржі.


4.8. Члени Ради директорів мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Біржу, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Ради директорів вирішувати питання поточної діяльності Біржі;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Ради директорів Біржі;

4) ініціювати скликання засідання Ради директорів Біржі;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради директорів Біржі;

6) вимагати скликання позачергового засідання Біржової ради Біржі;

7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Ради директорів в межах загального бюджету, затвердженого Біржовою радою;

8) бути присутнім на чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів;

9) у разі незгоди з рішенням Ради директорів звернутися до Біржової Ради з питання, за яким член Ради директорів має особисту думку і яка оформлена відповідно з пунктом 8.11. цього Положення.


4.9. Члени Ради директорів зобов'язані:

1) діяти в інтересах Біржі добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Біржі, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Біржі;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Біржовою радою;

4) особисто приймати участь у засіданнях Ради директорів; завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Ради директорів з зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні Біржової ради на вимогу її членів;

6) дотримуватися встановлених на Біржі правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7) дотримуватися всіх встановлених на Біржі правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ради директорів, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Ради директорів;

9) завчасно готуватися до засідання Ради директорів, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Біржі відповідно до розподілу обов'язків між членами Ради директорів Біржі;

11) своєчасно надавати Біржовій раді, Ревізору, Раді директорів, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Біржі повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Біржі.


4.10. Члени Ради директорів несуть цивільно-правову відповідальність перед Біржею за збитки, які завдані Біржі їх неправомірними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Ради директорів, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Біржі, або не брали участі у голосуванні.


4.11. Члени Ради директорів, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Біржі, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.


4.12. Члени Ради директорів, які виступають від імені Біржі та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Біржі.


4.13. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Ради директорів повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.


4.14. Біржа має право звернутися з позовом до члена Ради директорів про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Біржової ради Біржі.


4.15. Порядок притягнення членів Ради директорів до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.


5. СКЛАД РАДИ ДИРЕКТОРІВ


5.1. Кількісний та персональний склад Ради директорів визначається Біржовою Радою і не може бути меншим трьох осіб.

5.2. Рада директорів складається з Генерального директора, його заступника та інших посадових осіб; за посадою до складу Ради директорів входить головний бухгалтер Біржі.


5.3. Генеральним директором та членом Ради директорів може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.


5.4. Генеральний директор та члени Ради директорів не можуть входити до складу Біржової Ради, Лічильної комісії або бути Ревізором Біржі.


5.5. Членами Ради директорів не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.


6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ ДИРЕКТОРІВ


6.1. Термін повноважень Генерального директора та членів Ради директорів –три роки.


6.2. Після обрання (призначення) з Генеральним директором укладається контракт, який передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Контракт з Генеральним директором від імені Біржі підписує Президент Біржової ради чи особа, уповноважена на Біржовою радою.


6.3. Після обрання (призначення) з членами Ради директорів укладаються строкові трудові договори, які від імені Біржі підписує Генеральний директор.


6.4. Повноваження Генерального директора та членів Ради директорів можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Біржі.


6.5. Генеральний директор та члени Ради директорів можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків за рішенням Біржової ради.


6.6. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Генеральний директор та члени Ради директорів, Біржовою радою або Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання складу Ради директорів, повноваження Генерального директора та членів Ради директорів продовжуються до дати прийняття відповідного рішення.


6.7. Генеральний директор, члени Ради директорів можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).


7. ФОРМУВАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ


7.1. Рада директорів у складі Генерального директора та двох членів Ради директорів формується на підставі рішення Біржової ради.


7.2. Право пропонувати кандидатів для обрання до складу Ради директорів мають акціонери Біржі.


7.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером не може перевищувати кількісний склад Ради директорів.


7.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ради директорів, мають відповідати вимогам статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».


7.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ради директорів подається безпосередньо до Біржі на ім’я Біржової ради (надсилається листом на адресу Біржі на ім’я Біржової Ради) не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.


7.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) найменування акціонера (прізвище, ім'я та по батькові – для фізичної особи), що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) назву органу та посаду, на яку висувається кандидат;

4) прізвище, ім'я, по-батькові та дату народження кандидата;

5) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

7) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 5.3, 5.4, 7.4 цього Положення;

8) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

9) наявність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.


Пропозиція повинна бути підписана акціонером (повноважним представником), що її вносить.


7.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування щодо обрання до складу Ради директорів Біржі приймається діючим складом Біржової ради Біржі.


Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування щодо обрання до складу Ради директорів Біржі може бути прийняте тільки у разі:

• недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 7.5 цього Положення;

• неподання даних, передбачених п. 7.6 цього Положення;

• якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ради директорів, не відповідає вимогам, що встановлені пп. 5.3, 5.4, 7.4 цього Положення.


7.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ради директорів Біржі, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це.


7.9. Рішення про обрання Генерального директора та членів Ради директорів приймається простою більшістю голосів Біржової ради. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.


7.10. Обраними членами Ради директорів вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.


7.11. Обрані Генеральний директор та члени Ради директорів на підставі контракту та строкових трудових договорів приступають до виконання покладених на них обов‘язків. Обов'язки між членами Ради директорів розподіляє Генеральний директор (за попереднім узгодженням з Біржовою радою).


8. ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ


8.1. Організаційною формою роботи Ради директорів є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць та оформлюються протоком.


8.2. Засідання Ради директорів скликаються Генеральним директором:

1) згідно із квартальним (місячним) планом роботи Ради директорів;

2) за власною ініціативою Генерального директора;

3) за ініціативою Біржової ради Біржі;

4) за ініціативою Ревізора Біржі;

5) за ініціативою члена Ради директорів Біржі.


8.3. План роботи Ради директорів формується відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів, Біржової ради, пропозицій Генерального директора та членів Ради директорів.


План роботи Ради директорів включає:

 • перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях Ради директорів;

 • перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;

 • дату підготовки відповідальними особами матеріалів (проектів рішень Ради директорів,

пояснювальних записок тощо) та їх надання членам Ради директорів;

 • дату розгляду питання на засіданні Ради директорів.


8.4. План роботи Ради директорів, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Ради директорів Біржі. Затверджений план роботи надається Біржовій раді, членам Ради директорів та керівникам структурних підрозділів Біржі і є обов'язковим до виконання. Про результати виконання плану роботи Генеральний директор звітує Біржовій раді, у затвердженій нею формі згідно із квартальним (місячним) планом роботи Ради директорів.


8.5. Генеральний директор визначає:

 • місце, дату та час проведення засідання Ради директорів;

 • порядок денний засідання;

 • доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

 • склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Ради директорів.


8.6. Генеральний директор організує повідомлення членів Ради директорів та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Ради директорів, про його проведення не пізніше як за 1 (один) день до дати проведення засідання. В разі необхідності членам Ради директорів передаються матеріали, необхідні членам Ради директорів для підготовки до засідання.


Генеральний директор головує на засіданні Ради директорів та організує його проведення.


8.7. Засідання Ради директорів вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Ради директорів.


8.8. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Ради директорів у такому порядку:

1) виступ члена Ради директорів або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

2) відповіді доповідача на питання членів Ради директорів;

3) обговорення питання порядку денного;

4) внесення пропозицій щодо проекту рішення;

5) голосування за запропонованими рішеннями;

6) підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

7) оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.


Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється Генеральним директором.


8.9. Рада директорів може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ради директорів не заперечує проти розгляду цих питань.


8.10. Під час голосування Генеральний директор та кожен з членів Ради директорів мають один голос. Член Ради директорів не має права передавати свій голос іншим особам.


Рішення Ради директорів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради директорів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Генерального директора є вирішальним.


8.11. Генеральний директор організує ведення протоколів засідання Ради директорів. Протокол

засідання Ради директорів має бути остаточно оформлений у строк не більше двох робочих днів

з дня проведення засідання.


Протокол засідання Ради директорів повинен містити:

1) повне найменування Біржі;

2) дату та місце проведення засідання Ради директорів;

3) перелік осіб, які були присутні на засіданні;

4) наявність кворуму;

5) питання порядку денного;

6) основні положення виступів;

7) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Радо директорів.


Протокол засідання підписується Генеральним директором та секретарем засідання, який обирається з числа учасників засідання Ради директорів.


Генеральний директор несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.


Член Ради директорів, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Генеральному директору. Зауваження членів Ради директорів додаються до протоколу і складають його невід'ємну частину.


8.12. Рішення Ради директорів, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Біржі.


Генеральний директор забезпечує доведення рішень Ради директорів до їх виконавців .


Контроль за виконанням рішень, прийнятих Радою директорів, здійснює Генеральний директор і

за його дорученням один або декілька членів Ради директорів Біржі.


8.13. Протокол засідання Ради директорів підшивається до книги протоколів та зберігається в архіві Біржі протягом усього строку діяльності Біржі.


Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Біржі.


8.14. Генеральний директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених на Біржі правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Ради директорів, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Ради директорів.


8.15. Порядок прийняття рішень методом опитування. У випадку надходження хоча б від двох членів Ради директорів письмових повідомлень про неможливість бути присутніми за місцезнаходженням Біржі на черговому (або позачерговому) засіданні Ради директорів Біржі, рішення Ради директорів може бути прийнято методом опитування. У цьому разі Генеральний директор проект рішення або питання для голосування надсилає рекомендованим листом з повідомленням або вручається під підпис іншим членам Ради директорів. Члени Ради директорів, які беруть участь у опитуванні, повинні у письмовій формі протягом не більше 10 (десяти) днів з дати отримання листа письмово викласти свою думку щодо поставлених питань. Рішення приймається відповідно до положень п.8.10. цього Положення. За результатами такого опитування Генеральний директор оформлює протокол рішення із підсумованим рішенням Ради директорів щодо поставленого питання; до протоколу підшиваються оригінали письмових відповідей всіх членів Ради директорів, які брали участь в опитуванні (у кількості не менше двох). Сам протокол рішення прошивається, пронумеровується та підписується Генеральним директором. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Ради директорів, який приймав участь у голосуванні, всі вони повинні бути проінформовані Генеральним директором про прийняте рішення.


9. ЗВІТНІСТЬ РАДИ ДИРЕКТОРІВ


9.1. Рада директорів є підзвітною Загальним зборам акціонерів і Біржовій раді.


9.2. За підсумками року Рада директорів зобов'язана звітувати перед Загальними зборами акціонерів Біржі.


9.3. Рада директорів повинна регулярно щоквартально звітувати перед Біржовою радою.


9.4. Рада директорів звітує перед Загальними зборами та Біржовою радою щодо:

 • виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Біржової ради;

 • виконання затвердженої програми довгострокового розвитку та бюджету діяльності

 • Біржі;

 • фінансово-економічний стан Біржі, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

 • стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

 • динаміку змін показників звітності Біржі.


9.5. Звіт Ради директорів складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники фінансової, бухгалтерської звітності Біржі, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на Загальних зборах акціонерів та засіданні Біржової ради.


9.6. Окрім регулярних звітів Біржовій раді, Рада директорів зобов'язана:

1) на письмову вимогу Біржової ради звітувати на найближчому засіданні Біржової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Біржової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

2) своєчасно надавати членам Біржової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Біржової радою своїх функцій;

3) негайно інформувати Біржову раду про надзвичайні події.

Надзвичайними подіями слід вважати будь-які важливі події у діяльності Біржі, які можуть вплинути на стабільність її роботи ;

4) надавати Біржовій раді за її запитом належним чином засвідчену копію протоколу засідання Ради директорів протягом 2 днів з дати отримання запита.


9.7. Звіт Ради директорів, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам Біржової ради за 3 робочих дня до дати проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ


10.1. Винагорода Генерального директора та членам Ради директорів за виконання ними своїх обов'язків сплачується у порядку та на умовах, визначених контрактом та строковими трудовими угодами. Компенсація витрат у зв'язку з службовими відрядженнями здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
Схожі:

Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2
Відповідач: Товариство – Член сєфб, проти якого порушене дисциплінарне провадження
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства "оксі банк" (нова редакція)
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення
О товариства «Кредит Оптима Банк» (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Це положення є новою редакцією положення про загальні збори публічного акціонерного товариства
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПравила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор
Iii. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без внесення до біржового реєстру. Порядок...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571, Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи