Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення icon

Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положенняНазваПоложення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Дата конвертації21.06.2013
Розмір203.76 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Б_ржову Раду АТ СЕФБ.doc
2. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Загальн_ збори акц_онер_в ПАТ СЄФБ.doc
3. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Раду директор_в АТ СЄФБ.docx
4. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Рев_зора АТ СЄФБ.docx
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Східно-Європейська фондова біржа»

Протокол № 3 від «18» квітня 2011 р.


Голова Зборів_________________В.М.Прокуратов

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІРЖОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА»


Київ 2011

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про Біржову раду Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» та рекомендацій Принципів корпоративного управління.


1.2. Положення про Біржову раду Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» (далі - Положення) визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Біржової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Біржової ради.


1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Біржі і може бути змінено та доповнено лише зборами.


2. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІРЖОВОЇ РАДИ


2.1. Біржова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Біржі, и в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Ради директорів Біржі.


2.2. Статутом Біржі або за рішенням Загальних зборів на Біржову раду може покладатися

виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.


2.3. Біржова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Біржі та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Біржі. Рішення Загальних зборів акціонерів є обов'язковими для Біржової ради.


3. КОМПЕТЕНЦІЯ БІРЖОВОЇ РАДИ


3.1. До компетенції Біржової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Біржі, а також переданих для вирішення Біржовою радою Загальними зборами акціонерів.


3.2. До виключної компетенції Біржової ради відносяться:

3.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень та правил, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Біржі як акціонерного товариства;

3.2.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.2.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом;

3.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Біржею акцій;

3.2.5. Прийняття рішення про розміщення Біржею інших цінних паперів, крім акцій;

3.2.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Біржею інших, крім акцій, цінних паперів;

3.2.7. Затвердження ринкової вартості майна Біржі у випадках, передбачених Законом;

3.2.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Ради директорів;

3.2.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди;

3.2.10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Ради директорів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

3.2.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших, крім Біржової ради та Ревізора, органів Біржі;

3.2.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

3.2.13. Обрання аудитора Біржі та визначення умов договору з аудитором, встановлення розміру оплати послуг аудитора;

3.2.14. Визначення дати складення переліку акціонерів,які мають бути повідомлені про проведен- Загальних зборів Біржі;

3.2.15. Вирішення питань про участь Біржі у промислово-фінансових групах та інших об'єднан- нях, про заснування інших юридичних осіб;

3.2.16. Вирішення питань, віднесених до компетенції Біржової ради Законом, у разі злиття, при- єднання, поділу, виділу або перетворення Біржі;

3.2.17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом;

3.2.18. Визначення ймовірності визнання Біржі неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;

3.2.19. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Біржі та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.20. Прийняття рішення про заміну депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно Закону;

3.2.22. Затвердження Правил Біржі та положень, якими регулюються питання, пов’язані з внутрішньою біржовою діяльністю;

3.2.23. Затвердження кошторису витрат на утримання Ради директорів та Ревізора;

3.2.24. Розгляд і узгодження звітів Ради директорів, посадових осіб Біржі по окремих питаннях їхньої діяльності;

3.2.25. Визначення умов оплати праці посадових осіб Біржі;

3.2.26. Попередній розгляд і внесення пропозицій на Загальні збори акціонерів про зміни і доповнення до Статуту Біржі, про порядок покриття збитків, щодо доцільності додаткової емісії акцій;

3.2.27. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів структурних одиниць, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць, за винятком дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх положень;

3.2.28. Розгляд планів щодо створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв;

3.2.29. Попереднє узгодження змін і доповнень до статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій і представництв;

3.2.30. Погодження кандидатур керівних осіб відокремлених підрозділів-структурних одиниць, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць;

3.2.31. Прийняття рішень про надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, благодійних внесків, позик;

3.2.32. Здійснення контролю за діяльністю Ради директорів щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

3.2.33. Затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Біржі, за пропозицією Ради директорів;

3.2.34. Затвердження, за поданням Ради директорів Біржі, організаційної структури Біржі ;

3.2.35. Внесення пропозицій щодо залучення до майнової відповідальності посадових осіб Біржі - членів Ради директорів і керівників представництв і філій;

3.2.36. Обрання Голови Третейського суду та прийняття рішення про припинення повноважень Голови Третейського суду;

3.2.37. Затвердження кандидатури секретаря Третейського суду;

3.2.38. Затвердження Положення, Регламенту та/або списку третейських суддів.


4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІРЖОВОЇ РАДИ


4.1. Кількісний та персональний склад Біржової ради визначається Загальними зборами акціонерів.


4.2. Члени Біржової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Біржової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.


4.3. Член Біржової ради-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Біржовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Біржовій раді визначається самим акціонером. Член Біржової ради-юридична особа несе відповідальність перед Біржею за дії свого представника у Біржовій раді.


4.4. Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. Повноваження представника акціонера - члена Біржової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Біржової ради та отримання Біржею письмового повідомлення про призначення представника яке, крім іншого, повинно містити:
1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
2) дату народження представника;
3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
5) місце проживання або місце перебування представника.

4.5. Обрання членів Біржової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.


4.6. Член Біржової ради не може бути одночасно членом Ради директорів Біржі та/або Ревізором Біржі.


4.7. Членами Біржової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.


4.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу Біржової ради мають акціонери, (представники акціонерів) Біржі. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.


4.9. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Біржової ради.


4.10. Кандидати (фізичні особи), які висуваються для обрання до складу Біржової ради, мають відповідати вимогам статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства».


4.11. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Біржової ради подається безпосередньо до Біржі або надсилається листом на адресу Біржі не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.


4.12. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження особи, яку пропонується обрати до Біржової ради; інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність); місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років; наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; наявність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; згоду кандидата на обрання до Біржової ради Біржі.

4) зазначення кількості акцій Біржі, що належать кандидату.


4.13. У випадку, якщо пропозиція подається від декількох акціонерів разом, пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його повноважним представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер.


4.14. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Біржової ради Біржі приймається Біржовою радою протягом 10 днів з дати отримання пропозицій акціонерів. Пропозиція акціонерів враховується шляхом включення кандидатів до загального переліку кандидатів запропонованих до складу Біржової ради.


4.15. Рішення про відмову щодо включення кандидата до переліку кандидатів для голосування по виборах до складу Біржової ради Біржі може бути прийняте Біржовою радою тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 4.11. цього Положення;

2) неподання даних, передбачених пп. 4.12. цього Положення;

3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Біржової ради, не відповідає вимогам, встановленим у п.4.10. цього Положення;

4.16. Рада директорів не пізніше як за 10 календарних днів до проведення Загальних зборів повинно направити простим листом або електронною поштою повідомлення кожному кандидату, включеному до переліку кандидатів до складу Біржової ради.

4.17. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Біржової ради має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Раду директорів Біржі.


4.18. Обрання членів Біржової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Біржової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.


4.19. . Обраними до складу Біржової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.


4.20. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Біржової ради Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Біржової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Біржової ради, то в такому разі проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатур, запропонованих до складу Біржової ради.


4.21. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Біржової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв’язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Біржової ради, то в такому разі проводиться повторне голосування щодо усіх кандидатур, запропонованих до складу Біржової ради.


4.22. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з питання обрання членів Біржової ради, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення акціонера.


4.23 Якщо кількість голосів, яку акціонер віддав за кандидата (кандидатів) є меншою загальної кількості голосів, яку акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються віддані голоси акціонера за кандидата (кандидатів).


4.24. Президент Біржової ради обирається членами Біржової ради на першому засіданні Біржової ради, як проводиться не пізніше наступного дня після дня Загальних зборів, на яких було обрано склад Біржової ради з числа членів Біржової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Біржової ради.


4.25.У разі неможливості виконання Президентом Біржової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Біржової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов’язків Президента Біржової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Біржової ради.


4.26. Протягом строку дії повноважень Президент Біржової ради може бути переобраний за рішенням Біржової ради у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів. Особа, яка переобирається, участі у голосуванні не бере.


4.27. Члени Біржової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Біржею. Від імені Біржі договір підписує особа, уповноважена Загальними зборами. Дія договору з членом Біржової ради припиняється у разі припинення його повноважень.


4.28. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Біржової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення припинення повноважень приймається стосовно всіх членів Біржової ради.

4.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Біржової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Біржі за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Біржової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Біржової ради;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4.30. Біржова рада зберігає свої повноваження незалежно від виникнення вакансій у її персональному складі.


4.31. Якщо кількість членів Біржової ради становить менше половини її кількісного складу, Біржа протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Біржової ради.


5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ БІРЖОВОЇ РАДИ

5.1. Біржова рада має право:

5.1.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Біржі;

5.1.2. вимагати звітів та пояснень від Генерального директора та членів Ради директорів, інших працівників Біржі, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

5.1.3. залучати експертів, фахівців до аналізу окремих питань діяльності Біржі;

5.1.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Біржовою радою своїх завдань.


5.2. Члени Біржової ради мають право:

5.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, про діяльність Біржі;

5.2.2. знайомитися із документами Біржі, отримувати їх копії;

5.2.3. вимагати скликання позачергового засідання Біржової ради;

5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Біржової ради.


5.3. Члени Біржової ради зобов'язані:

5.3.1. діяти в інтересах Біржі, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

5.3.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Біржі, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Біржі;

5.3.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Біржовою радою;

5.3.4. не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Біржової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

5.3.5. своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Біржовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Біржі.


5.4. Члени Біржової ради несуть відповідальність перед Біржею за збитки, завдані Біржею їх діями (бездіяльністю), згідно із законом.


5.5. Не несуть відповідальності члени Біржової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.


5.6. Члени Біржової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Біржі, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.


5.7. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Біржової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.8. Біржа має право звернутися з позовом до члена Біржової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Біржі.


5.9. Порядок притягнення членів Біржової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.


6. ПОРЯДОК РОБОТИ БІРЖОВОЇ РАДИ


6.1. Робочими органами Біржової ради є:

- Президент Біржової ради;

- постійні та тимчасові комітети Біржової ради ( у разі їх створення);

- секретар Біржової ради.


6.2. Президент Біржової ради:

1) організує роботу Біржової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Біржовою радою;

2) скликає засідання Біржової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Біржової ради;

3) організує роботу зі створення комітетів Біржової ради, висування членів Біржової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Біржі;

4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Біржової ради, загальний стан Біржі та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Біржі;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Біржі.


6.3. Президент Біржової ради є постійним представником Біржової ради на Біржі.


6.4. Секретар Біржової ради

1) за дорученням Президента Біржової ради повідомляє всіх членів Біржової ради про проведення чергових та позачергових засідань Біржової ради;

2) забезпечує Президента та членів Біржової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Біржовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Біржовою радою та Президентом Біржової ради та забезпечує їх надання членам Біржової ради та іншим посадовим особам органів управління Біржі;

5) веде протоколи засідань Біржової ради;

6) інформує всіх членів Біржової ради про рішення, прийняті Біржовою радою шляхом заочного голосування (проведення засідання шляхом опитування).


6.5. Біржова рада може створювати із числа членів Біржової ради, працівників Біржі, та сторонніх експертів тимчасові та постійні комітети, які надають Біржовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Біржової ради (в тому числі стратегічний,бюджетний аудиторський, технічний тощо).

Очолювати комітети можуть члени Біржової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Біржі.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Біржової ради.

У разі необхідності Біржова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Біржі, зокрема, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Біржі, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.


6.6. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Біржовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Біржової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.


6.7. За результатами розгляду комітетом Біржової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується Головою комітету і надається Президенту Біржової ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.


6.8. Біржова рада призначає Дисциплінарну та Арбітражну комісії : визначає їх кількісний та персональний склад, термін повноважень членів цих комісій, затверджує кодекси ПАТ «Східно-Європейська фондова біржа».


7. ЗАСІДАННЯ БІРЖОВОЇ РАДИ


7.1. Організаційною формою роботи Біржової ради є чергові та позачергові засідання.


7.2. Засідання Біржової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Біржової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

- заочного голосування (шляхом опитування).


7.3. Рішення про проведення засідання Біржової ради у формі заочного голосування (шляхом опитування) приймається Президентом Біржової ради.

Засідання Біржової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

1) затвердження програми довгострокового розвитку Біржі, річного бюджету, бізнес-планів Біржі;

2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів;

5) прийняття рішень про укладення правочинів, що визначені в підпунктах 3.1.15, 3.1.16 та 3.1.17 цього Положення.


7.4. Чергові засідання Біржової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.


7.5. Позачергові засідання Біржової ради скликаються Президентом Біржової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Біржової ради Біржі;

- Ревізора Біржі;

- Генерального директора ;

- члена Ради директорів;

- зовнішнього аудитора Біржі.


7.6. Вимога про скликання позачергового засідання Біржової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Біржі або відсилається рекомендованим листом на адресу Біржі на ім'я Президента Біржової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;

- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Біржової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить (для фізичної особи) або найменування, прізвище, ім'я та по батькові, посаду повноважного представника (для юридичної особи);

2) підстави для скликання позачергового засідання Біржової ради;

3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

7.7. Позачергове засідання Біржової ради повинно бути скликано Президентом Біржової ради не пізніше як через 10 робочих днів після надання відповідної вимоги.


7.8. Порядок денний засідання Біржової ради затверджується Президентом Біржової ради.


7.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Біржової ради кожний член Біржової ради повідомляється простим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис, або електронною поштою не пізніше як за 3 робочих дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Біржової ради для підготовки до засідання;

- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Біржової ради у формі заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Біржі;

2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;

3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;

4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;

5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";

6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

7) місце для підпису члена Біржової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.


7.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Біржової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 7.9 цього Положення.


7.11. У випадку, якщо позачергове засідання Біржової ради (на вимогу осіб, визначених в п. 9.5. цього Положення) не буде скликано Президентом Біржової ради у термін, визначений в п.9.7 цього Положення, ініціатор проведення позачергового засідання Біржової ради має право скликати засідання самостійно. Для цього він повинен сформулювати питання порядку денного та здійснити всі процедури щодо скликання та проведення засідання Біржової ради відповідно до пункту 9.9. цього Положення.


7.12. Засідання Біржової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.


7.13. На вимогу Біржової ради в її засіданні беруть участь члени Ради директорів з правом дорадчого голосу.


7.14. Рішення Біржової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Біржової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.


7.15. На засіданні Біржової ради кожний член Біржової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Біржової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Президенту Біржової ради.


7.16. Рішення Біржової ради є обов’язковими до виконання членами Біржової ради, Генеральним директором та членами Ради директорів, усіма пiдроздiлами та працівниками Біржі, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Біржі.


7.17. Протокол засідання Біржової ради у формі спільної присутності членів Біржової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання; протокол підписує головуючий на засіданні та секретар.


7.18. Рішення, прийняті шляхом заочного голосування, також мають бути оформлені протоколом, який підписуює Президент Біржової ради та секретар Біржової ради.


7.19. У протоколі засідання Біржової ради зазначаються:

7.19.1. повне найменування Товариства;

7.19.2. дата та місце проведення засідання Біржової ради;

7.19.3. особи, які були присутні на засіданні;

7.19.4. наявність кворуму;

7.19.5. питання порядку денного;

7.19.6. основні положення виступів;

7.19.7. підсумки голосування та рішення, прийняті Біржовою радою.


7.20. Член Біржової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Президенту Біржової ради. Зауваження членів Біржової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.


7.21. Рішення, прийняті Біржовою радою, є обов'язковими для виконання членами Біржової ради, Генеральним директором та членами Ради директорів Біржі, дочірніх підприємств, усіма структурними підрозділами і працівниками Біржі.


7.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Біржовою радою, здійснює Президент Біржової ради.

7.23. Протоколи засідань Біржової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Біржі. Відповідальність за зберігання та аутентичність протоколів засідань Біржової ради покладається на Президента Біржової ради.


7.24. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Біржі у порядку, передбаченому Біржею.


7.25. Засідання Біржової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.


Схожі:

Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2
Відповідач: Товариство – Член сєфб, проти якого порушене дисциплінарне провадження
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (нова редакція) Севастополь 2011 преамбула
Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Севастопольський морський завод» (надалі Положення) розроблено відповідно...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства "оксі банк" (нова редакція)
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення
О товариства «Кредит Оптима Банк» (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Це положення є новою редакцією положення про загальні збори публічного акціонерного товариства
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПравила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор
Iii. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без внесення до біржового реєстру. Порядок...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
України, статуту Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі Товариство), Принципів корпоративного...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571, Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи