Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення icon

Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положенняНазваПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення
Дата конвертації05.06.2013
Розмір248.39 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Б_ржову Раду АТ СЕФБ.doc
2. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Загальн_ збори акц_онер_в ПАТ СЄФБ.doc
3. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Раду директор_в АТ СЄФБ.docx
4. /Внутр_шн_ нормативн_ документи АТ СЄФБ/Положення про Рев_зора АТ СЄФБ.docx
Положення про біржову раду публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення
Положення про раду директорів публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення
Положення про ревізора публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 загальні положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Східно-Європейська фондова біржа»

Протокол № 3 від «18» квітня 2011 р.


Голова Зборів___________________В.М.Прокуратов.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БІРЖІ

«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФОНДОВА БІРЖА» 1. Київ - 2011
 1. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про Загальні збори акціонерів (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Східно-Європейська фондова біржа» (далі – Біржа).

  2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Біржі (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

  3. Це Положення затверджується Загальними зборами Біржі і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.


РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Загальні збори є вищим органом управління Біржі, що здійснює управління діяльністю Біржі в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

  2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Біржі;

2.2.2. Внесення змін до Статуту Біржі;

2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Біржі;

2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Біржі;

2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Біржі;

2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Біржову раду, Раду директорів та Ревізора, а також внесення змін до них;

2.2.10. Затвердження річного звіту Біржі;

2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Біржі, з урахуванням вимог,передбачених законом;

2.2.12. Прийняття рішення про викуп Біржею розміщених нею акцій; крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

2.2.13. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

2.2.14. Визначення кількісного складу Біржової ради, обрання членів Біржової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Біржової ради;

2.2.15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

2.2.16. Прийняття рішення про утворення Ради директорів Біржі;

2.2.17. Обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

2.2.18. Затвердження висновків Ревізора;

2.2.19. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.2.20. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі;

2.2.21. Прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

2.2.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Біржової ради, Ради директорів, Ревізора;

2.2.23. Затвердження принципів корпоративного управління Біржі;

2.2.24. Обрання комісії з припинення Біржі;


  1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Біржі, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Ради директорів та/або Біржової ради Біржі.

  2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Біржі.

  3. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Біржової ради, Ревізора або Ради директорів.

  4. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Біржі та цього Положення.


РОЗДІЛ 3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. За результатами діяльності Біржі за календарний рік Біржовою радою скликаються Річні загальні збори. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

  2. До порядку денного Річних загальних зборів обов’язково вносяться питання про:

 • Затвердження річного звіту Біржі.

 • Розподіл прибутку Біржі.

 • Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Біржової ради, звіту Ради директорів, звіту Ревізора.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

  1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання про:

 • прийняття рішення про припинення повноважень членів Біржової ради;

 • обрання членів Біржової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Біржової ради.

  1. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Біржі. У разі якщо Позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

  2. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Біржовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством України випадках – акціонерами, які цього вимагають.

Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

  1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - у випадку, якщо Біржова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

  1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально простим поштовим відправленням (карткою або листом) кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Біржі – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Біржа не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Біржа додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Біржа пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів розміщує його на власній Веб-сторінці в мережі Інтернет.

  1. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

   1. Повне найменування та місцезнаходження Біржі.

   2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів.

   3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

   4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

   5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний).

   6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

3.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Біржі, а також щодо нових кандидатів до складу органів Біржі, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. При цьому, зокрема:

   1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

   2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням інформації про акціонера, який її вносить, а саме: найменування акціонера - юридичної особи або прізвища, імені та по-батькові акціонера-фізичної особи, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Біржі.

   3. Пропозиція подається Біржовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством України випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Біржі.

3.10. Біржова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством України випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

3.12. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів від акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

3.12.1.недотримання акціонерами строку, встановленого п.3.9.1.

3.12.22.неповноти даних, передбачених п.3.9.2

3.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Біржовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

3.14. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

3.15. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Біржа не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.16. Біржа (або акціонери, які у визначених чинним законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Біржа пройшло процедуру лістингу. Біржа розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

3.17. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Біржі (тобто, у місті Києві), крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Біржі володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.


РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Біржа має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Біржі у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Біржі, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, в електронному вигляді.

  1. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Біржі, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою); у запиті обов’язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера-фізичної особи, кількість належних акціонеру акцій.

  2. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Біржа надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

  3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Біржа не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
 1. РОЗДІЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

  1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

5.1.1. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

 • особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

 • направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

5.1.2. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

5.1.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

  1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Біржі та посадові особи Біржі незалежно від володіння ними акціями Біржі, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
 1. РОЗДІЛ 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

  1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

6.1.1. Посадові особи Біржі та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Біржі на Загальних зборах.

6.1.2. Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

  1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Раду директорів.

  2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

  3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

  4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

  5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

  6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

  1. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

  2. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
 1. РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

  2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

  3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Біржовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Біржова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

  4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Біржі.

  5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії Біржі, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

  6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

  7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

  8. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Біржі про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії Біржі, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

  9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Біржа повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

  10. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

  11. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Біржова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Біржі та цим Положенням для проведення Загальних зборів.

  1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

  2. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

  3. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

   1. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

   2. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.


РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

  1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Біржі, а у випадках, передбачених Статутом Біржі, – також акціонери-власники привілейованих акцій Біржі, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

  2. Рішення Загальних зборів Біржі з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім наведених у пункті 8.2.1 випадків.

   1. Рішення Загальних зборів з питань:

  • про внесення змін до Статуту Біржі;

  • про зміни розміру статутного капіталу Біржі (рішення про збільшення статутного капіталу Біржі, рішення про зменшення статутного капіталу Біржі);

  • про анулювання викуплених акцій;

  • про зміну Біржею типу акціонерного товариства ;

  • про розміщення акцій;

  • про прийняття рішення про виділ та припинення Біржі, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Біржі, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

   1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Біржі, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
  1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Біржової ради та Ревізора.

  1. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Біржі, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

  2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

  3. Бюлетень для голосування містить:

  • повне найменування Біржі;

  • дату і час проведення загальних зборів;

  • питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

  • варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

  • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

  • зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

  1. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

  • повне найменування Біржі;

  • дату і час проведення загальних зборів;

  • перелік кандидатів у члени органу Біржі із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

  • місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

  • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

  • зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

  1. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Біржової ради або Ревізора Біржі бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

  2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Біржовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Біржі - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 4 цього Положення.

  3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

  • якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Біржам (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;

  • на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

  1. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

  2. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

  3. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів Лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Біржової ради, Ревізора та Ради директорів або є кандидатами до складу Біржової ради, Ревізора та Ради директорів.

  4. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Біржі.


РОЗДІЛ 9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

  1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

  2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

   1. повне найменування Біржі;

   2. дата проведення Загальних зборів;

   3. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

   4. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

  3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Біржі протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Біржі.

  4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

  5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.


РОЗДІЛ 10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

  2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

   1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

   2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

   3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

   4. Загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Біржі, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

   5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

   6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

   7. Склад Лічильної комісії.

   8. Порядок денний Загальних зборів.

   9. Основні тези виступів.

   10. Порядок голосування на Загальних зборах.

   11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

  3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Біржі та підписом Голови ради директорів.


РОЗДІЛ 11. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

  1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Біржовою радою:

   1. З власної ініціативи.

   2. На вимогу Ради директорів – в разі порушення провадження про визнання Біржі банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

   3. На вимогу Ревізора.

   4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Біржі.

   5. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України та Статутом Біржі.

  2. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Біржової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

 • формулювання порядку денного;

 • чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

  1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства України, подається в письмовій формі Раді директорів на адресу за місцезнаходженням Біржі із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Рада директорів протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язана передати цю вимогу Біржовій раді.

  2. Біржова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Біржова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

  3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Біржі може бути прийнято тільки у разі:

   1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Біржі.

   2. Неповноти даних, передбачених пунктом 10.3 цього Положення.

  4. Рішення Біржової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Біржі (Раді директорів, Ревізору) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Біржова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

  1. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів із дати отримання вимоги про їх скликання.

  2. Якщо цього вимагають інтереси Біржі, Біржова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Біржової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

Біржова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Біржової ради.

  1. Рішення Біржової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.РОЗДІЛ 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

Схожі:

Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про дисциплінарний суд публічного акціонерного товариства Східно-Європейська фондова біржа Київ 2011 Визначення Член сєфб: будь-яка юридична особа, що визначається Правилами Біржі. 2
Відповідач: Товариство – Член сєфб, проти якого порушене дисциплінарне провадження
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства «оксі банк» (нова редакція)
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "оксі банк" (далі Положення) розроблено відповідно до...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» Це положення є новою редакцією положення про загальні збори публічного акціонерного товариства
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» м. Алушта 2011 р. Загальні положення
Це Положення “Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Алуштинський ефіроолійний радгосп-завод» (далі – Положення)...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "бортницький дослідно-механічний завод" м. Київ 2010 рік загальні положення
Бортницький дослідно-механічний завод" (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» м. Луганськ 2010 рік загальні положення
«Луганський хіміко-фармацевтичний завод» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про Загальні збори Акціонерів Товариства. «07» березня 2013р на засіданні Наглядової ради Товариства були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів Акціонерів
Товариство Член Наглядової Ради Котул А. М., який доповідає акціонерам, що Загальні збори Акціонерів Товариства скликані Наглядовою...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПоложення про Загальні збори Акціонерів Товариства. 07 березня 2012р на засіданні Наглядової ради Товариства були визначені дата проведення та порядок денний Загальних зборів Акціонерів
Товариство Член Наглядової Ради Котул А. М., який доповідає акціонерам, що Загальні збори Акціонерів Товариства скликані Наглядовою...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПравила публічного акціонерного товариства «східно-європейська фондова біржа» (нова редакція) Київ 2012 Зміс т № стор
Iii. Порядок допуску цінних паперів та інших фінансових інструментів до торгівлі на Біржі без внесення до біржового реєстру. Порядок...
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconРішення за результатами розгляду звіту генерального директора Чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства „Севастопольський морський завод
Чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства „Севастопольський морський завод”
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного біржі «східно-європейська фондова біржа» Київ 2011 розділ загальні положення iconПротокол №10 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Головуючий на Загальних зборах акціонерів Котул А. М. повідомив, що річні Загальні збори акціонерів пат «бдмз» (далі – Загальні збори...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи