Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 icon

Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8НазваІнформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8
Дата конвертації15.05.2013
Розмір92.83 Kb.
ТипІнформації
джерело

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


30.11.2010 N 1780


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2011 р.

за N 179/18917


Про затвердження Порядку розкриття

інформації про діяльність публічних

акціонерних товариств на основі

міжнародних стандартів фінансової звітності


Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8,

13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних

паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), частини шостої статті 40 Закону

України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), частини

третьої статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства"

( 514-17 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Порядок розкриття інформації про діяльність

публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів

фінансової звітності (додається).


2. Директору департаменту методології регулювання ринку

цінних паперів Тарасенку О.О. забезпечити подання цього рішення на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


3. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови

Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних

зв'язків Піскун Н.С. забезпечити опублікування цього рішення

відповідно до законодавства.


4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Мозгового О.М.


Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

30.11.2010 N 1780


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 лютого 2011 р.

за N 179/18917


ПОРЯДОК

розкриття інформації про діяльність

публічних акціонерних товариств

на основі міжнародних стандартів

фінансової звітності


I. Загальні положення


1. Цей Порядок регулює склад, процедуру і строки додаткового

розкриття на фондовому ринку інформації про діяльність публічних

акціонерних товариств (далі - Товариство) на основі міжнародних

стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), крім інститутів

спільного інвестування.


2. Розкриття інформації про діяльність Товариств на основі

МСФЗ (далі - Інформація) здійснюється додатково до інформації, яка

розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ), зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (із змінами) (далі -

Положення), шляхом розміщення на власній веб-сторінці у мережі

Інтернет та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії відповідно до рішення Комісії від 21.12.2006 N 1658

( z0095-07 ) "Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії

осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з

особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній

інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку про ринок цінних паперів", зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 95/13362 (із

змінами).


II. Склад Інформації


1. До складу Інформації, яку необхідно розкрити додатково до

вимог Положення ( z0097-07 ) та згідно з цим Порядком,

включаються:

інформаційний лист (додаток до цього Порядку);

річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів)

Товариства, складена за МСФЗ;

проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ (розкривається

за бажанням);

аудиторський висновок.


2. Склад повного комплекту фінансових звітів за МСФЗ включає:

звіт про фінансовий стан на кінець звітного періоду (баланс);

звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період;

звіт про зміни у власному капіталі за звітний період;

звіт про рух грошових коштів за звітний період;

примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових

політик, та інші пояснювальні примітки;

звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього

порівняльного періоду, коли суб'єкт господарювання застосовує

облікову політику ретроспективно, або здійснює ретроспективний

перерахунок статей своїх фінансових звітів, або коли він

перекласифіковує статті своїх фінансових звітів.


3. Товариство (крім річної фінансової звітності) може

розкривати додаткову інформацію з описами і поясненнями основних

особливостей фінансових результатів діяльності та фінансового

стану суб'єкта господарювання, а також основних невизначеностей,

які стоять перед ним.

Така додаткова інформація може містити описи:

основних чинників і впливів, які визначають фінансові

результати діяльності, у тому числі змін у середовищі, у якому діє

суб'єкт господарювання, реакції суб'єкта господарювання на ці

зміни та їхній вплив, опис політики суб'єкта господарювання щодо

інвестицій для збереження та покращення фінансових результатів

діяльності, включаючи політику щодо дивідендів;

джерел фінансування суб'єкта господарювання та запланованого

співвідношення його зобов'язань та власного капіталу;

ресурсів суб'єкта господарювання, не визнаних у балансі

відповідно до МСФЗ.


Товариство може розкрити, окрім фінансових звітів, висновки

та інші документи (наприклад, екологічні звіти та звіти про додану

вартість), особливо в тих галузях, де суттєвими є екологічні

чинники і де робітники вважаються важливою групою користувачів.


III. Державний контроль

за розкриттям Інформації


Державний контроль за розкриттям Інформації відповідно до

вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів

Комісії, здійснює Комісія.


Директор департаменту

методології регулювання

ринку цінних паперів О.Тарасенко


Додаток

до Порядку розкриття

інформації про діяльність

публічних акціонерних

товариств на основі

міжнародних стандартів

фінансової звітності


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

щодо розкриття Інформації

додатково до інформації, яка розкривається

відповідно до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів,

затвердженого рішенням Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 05.02.2007

за N 97/13364 (із змінами)


1. Основні відомості про емітента:


1.1. Повне найменування.


1.2. Скорочене найменування (за наявності).


1.3. Організаційно-правова форма.


1.4. Поштовий індекс.


1.5. Область, район.


1.6. Населений пункт.


1.7. Вулиця, будинок.


2. Відомості про осіб, які склали інформацію:


------------------------------------------------------------------

|Найменування |Код за ЄДРПОУ| Місцезна- | Підстава | Дані про |

| юридичної | | ходження | для | наявність |

| особи | | | складання |відповідних |

| | | |Інформації*| ліцензії, |

| | | | |сертифіката,|

| | | | | диплома, |

| | | | | свідоцтва |

| | | | | тощо із |

| | | | |зазначенням |

| | | | | дати та |

| | | | | органу, що |

| | | | | їх видав |

|-------------+-------------+-----------+-----------+------------|

| | | | | |

|-------------+-------------+-----------+-----------+------------|

| Прізвище, |Реєстраційний| Посада | Підстава | Дані про |

| ім'я, по | номер | | для | наявність |

| батькові | облікової | | складання |відповідних |

| фізичної | картки | |Інформації*| ліцензії, |

| особи | платника | | |сертифіката,|

| |податків або | | | диплома, |

| | серія та | | | свідоцтва |

| | номер | | | тощо із |

| | паспорта ** | | |зазначенням |

| | | | | дати та |

| | | | | органу, що |

| | | | | їх видав |

|-------------+-------------+-----------+-----------+------------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------


_______________

* Вказати підстави, за якими виконано підтвердження річної

інформації (договір на проведення аудиту та надання інших

аудиторських послуг тощо).

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


3. Відомості про осіб, які склали аудиторський висновок:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування|Код за ЄДРПОУ|Місцезнаходження|Сертифікат аудитора| Свідоцтво про включення |Підстава для| Дані про |

| юридичної | | | | до Реєстру аудиторських |підтверджен-| наявність |

| особи | | | | фірм та аудиторів | ня |відповідних |

| | | | | Аудиторської палати |Інформації* | ліцензії, |

| | | | | України | |сертифіката,|

| | | | | | | диплома, |

| | | | | | | свідоцтва |

| | | |-------------------+-------------------------+------------| тощо із |

| | | |серія|номер|дійсний|серія|номер| дата |дійсне| |зазначенням |

| | | | | | до | | |видачі| до | | дати та |

| | | | | | | | | | | |органу, що |

| | | | | | | | | | | | їх видав |

|------------+-------------+----------------+-----+-----+-------+-----+-----+------+------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | | |

|------------+-------------+----------------+-------------------+-------------------------+------------+------------|

| Прізвище, |Реєстраційний| Посада |Сертифікат аудитора| Свідоцтво про включення |Підстава для| Дані про |

| ім'я, по | номер | | | до Реєстру аудиторських |підтверджен-| наявність |

| батькові | облікової | | | фірм та аудиторів | ня |відповідних |

| фізичної | картки | | | Аудиторської палати |Інформації* | ліцензії, |

| особи | платника | | | України | |сертифіката,|

| |податків або | |-------------------+-------------------------| | диплома, |

| | серія та | |серія|номер|дійсний|серія|номер| дата |дійсне| | свідоцтва |

| | номер | | | | до | | |видачі| до | | тощо із |

| | паспорта ** | | | | | | | | | |зазначенням |

| | | | | | | | | | | | дати та |

| | | | | | | | | | | | органу, що |

| | | | | | | | | | | | їх видав |

|------------+------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+------+------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | |

|------------+------------------------------+-----+-----+-------+-----+-----+------+------+------------+------------|

| | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________

* Вказати підстави, за якими виконано підтвердження річної

інформації (договір на проведення аудиту та надання інших

аудиторських послуг тощо).

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган

державної податкової служби і мають відмітку у паспортіСхожі:

Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconІнформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі -дкцпфр) повідомляє
Відповідно до ч. 6 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" "Публічні акціонерні товариства додатково розкривають...
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconПостанова від 29 грудня 2012 р. №600 м. Київ
України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки І банківську діяльність” та з метою оприлюднення банками...
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconІнформації компаніями з управління активами про результати діяльності корпоративних інвестиційних фондів Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України Про державне регулювання ринку
Унести до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconПро затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки І банківську діяльність” та з метою складання...
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconПро затвердження Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України
Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки І банківську діяльність” та з метою складання...
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconМетодичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
Фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», укладеної між Аудиторською палатою України, Об’єднанням...
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconМетодичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту
Фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», укладеної між Аудиторською палатою України, Об’єднанням...
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconПостанова Правління Національного банку України від 10 грудня 2012 року №510
Законів України “Про банки І банківську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про Національний...
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconПро затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказ у ю
Затвердити Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, схвалені
Інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8 iconМетодичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, що додаються
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи