Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна icon

Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) ДержавнаНазваРішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) Державна
Дата конвертації14.05.2013
Розмір92.95 Kb.
ТипРішення
джерело

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


N 52 від 06.03.2001

м.Київ


Про Основні напрями розвитку Національної

депозитарної системи України


Відповідно до п.13 статті 8 Закону України "Про державне

регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна

комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:


1. Погодити Основні напрями розвитку Національної

депозитарної системи України (додаються).

2. Управлінню організаційного забезпечення Комісії

забезпечити публікацію цього рішення відповідно до вимог чинного

законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена

Комісії - заступника Голови А.Головка.


Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк


Протокол засідання Комісії

від 2 березня 2001 р. N 11


Погоджено

рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

від 6 березня 2001 р. N 52


Основні напрями розвитку Національної депозитарної

системи України


З метою розбудови Національної депозитарної системи України

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку розроблені

Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України

та оптимізації управління інвестиційними послугами.


Розділ 1


Передумови розвитку Національної

депозитарної системи України


1.1. Внесення змін до Закону України "Про Національну

депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних

паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) в частині:

- законодавчого забезпечення створення єдиного центрального

депозитарію цінних паперів;

- законодавчого забезпечення можливості обслуговування

Національною депозитарною системою України біржового ринку

похідних цінних паперів (деривативів), базовим активом яких є

цінні папери, товарні та/або фінансові ресурси;

- законодавчого забезпечення створення та функціонування

спеціалізованих розрахунково-клірингових установ з обмеженою

банківською ліцензією з грошового клірингу і розрахунків для

обслуговування організованих ринків цінних паперів та похідних

цінних паперів.

1.2. Внесення змін до Закону України "Про банки і банківську

діяльність" ( 2121-14 ) в частині:

- законодавчого забезпечення статусу центрального депозитарію

корпоративних цінних паперів як фінансової (фінансово-кредитної)

установи з отриманням обмеженої банківської ліцензії на відповідні

грошово-розрахункові операції в системі Національного банку

України;

- законодавчого забезпечення статусу фінансової

(фінансово-кредитної) установи з обмеженою банківською ліцензією

для спеціалізованих розрахунково-клірингових установ, утворених

згідно з вимогами Закону України "Про Національну депозитарну

систему та особливості електронного обігу цінних паперів в

Україні" ( 710/97-ВР ) (після внесення до нього відповідних змін);

- законодавчого забезпечення надання Національним банком

України обмежених ліцензій на розрахунково-касове обслуговування

депонентів для торговців цінними паперами, що отримали дозвіл

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на

професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

1.3. Узгодження норм, що регламентують функціонування

Національної депозитарної системи України, з рекомендаціями

міжнародних організацій зі стандартизації (ISO, S.W.I.F.T.),

кодифікації (ANNA) та у сфері регуляторних повноважень (IOSCO) і

підтримання змін у нормативній базі, які відбивають прогресивні

тенденції глобальних ринків капіталу.

1.4. Прийняття Закону України "Про електронний документообіг

та захист інформації в електронних мережах" або відповідного Указу

Президента України.

1.5. Законодавчого врегулювання проблем обов'язкового

страхування ризиків за основною діяльністю прямими учасниками

Національної депозитарної системи.

1.6. Приведення законодавства щодо випуску та обігу цінних

паперів в частині, що стосується обліку прав власності на цінні

папери, у відповідність до Цивільного кодексу України ( 1540-06 )

(у разі введення в дію нової редакції).

1.7. Здійснити комплекс заходів щодо концентрації торгівлі на

організованих ринках.


Розділ 2


Організаційні заходи щодо прискорення розвитку

Національної депозитарної системи України


2.1. Удосконалити систему регулювання діяльності щодо

організації торгівлі (визначення переліку підприємств, вторинний

обіг акцій яких здійснюватиметься виключно на організованому

ринку. Впровадження розрахунково-клірингових систем на товарних

біржах тощо).

2.2. Забезпечення безумовного виконання усіма учасниками

Національної депозитарної системи Закону України "Про Національну

депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних

паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) в частині:

- упровадження механізму врегулювання угод з корпоративними

цінними паперами за принципом "поставка проти оплати", у тому

числі з можливим використанням гарантованих розрахунків;

- організації функціонування зберігачів та реєстраторів при

взаємодії з центральним депозитарієм цінних паперів за єдиними

правилами та в єдиній системі документообігу;

- упровадження механізму врегулювання угод з корпоративними

цінними паперами між інвесторами-нерезидентами за принципом

"поставка за умови надходження коштів від покупця";

- спрощення процедури знерухомлення цінних паперів, випущених

у документарній формі.

2.3. Запровадження сучасних технологій на організованих

ринках корпоративних цінних паперів та ринках похідних цінних

паперів (деривативів), базовим активом яких є цінні папери,

товарні та/або фінансові ресурси, з метою забезпечення їх

взаємодії з системами виконання угод - центральним депозитарієм

цінних паперів, спеціалізованими розрахунково-кліринговими

установами, іншими прямими учасниками Національної депозитарної

системи України.

2.4. Приведення відомчої нормативно-правової бази у

відповідність до вимог Закону України "Про Національну депозитарну

систему та особливості електронного обігу цінних паперів в

Україні" ( 710/97-ВР ) і норм нової редакції Цивільного кодексу

України (у разі введення його в дію).

2.5. Запровадження стандартів діяльності прямих учасників

Національної депозитарної системи України щодо депозитарного

обліку прав власності на цінні папери з урахуванням міжнародних

норм та правил.

2.6. Перегляд вимог Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку до бланків сертифікатів іменних цінних паперів з

метою забезпечення прав власників документарних цінних паперів.

2.7. Введення обмежень на участь у статутному капіталі

реєстратора для будь-якого учасника і одночасна заборона учасникам

реєстратора на володіння пакетом акцій емітента, чий реєстр веде

реєстратор, у розмірі, що перевищує ці обмеження, а також введення

обмежень, спрямованих на укрупнення реєстраторів.

2.8. Обов'язкове зберігання контрольних копій систем реєстрів

власників іменних цінних паперів в центральному депозитарії цінних

паперів у форматі, що дозволяє поновити систему реєстру при його

втраті.

2.9. Надання зберігачам, які не є банками, права провадити

операції з інвестиційними грошовими рахунками депонентів шляхом

внесення відповідних змін до Закону України "Про банки і

банківську діяльність" ( 2121-14 ).

2.10. Розробка Програми приєднання центрального депозитарію

цінних паперів до Європейської асоціації центральних депозитаріїв

(ECSDA), яка б визначала конкретні заходи, які має здійснити

депозитарій в галузі стандартизації процедур обліку, розрахунків

та клірингу відповідно до вимог ECSDA.


Розділ 3


Першочергові заходи щодо забезпечення розвитку

Національної депозитарної системи України


3.1. Здійснення заходів зі створення умов на організованих

ринках корпоративних цінних паперів та на фондових і товарних

біржах, що організують торгівлю похідними цінними паперами

(деривативами), для використання торговельно-інформаційних мереж

(ETIM), адаптованих до електронного документообігу в Національній

депозитарній системі України.

3.2. Охоплення електронним документообігом прямих учасників

Національної депозитарної системи України, які провадять облік

прав власності на цінні папери.

3.3. Забезпечення електронного документообігу між центральним

депозитарієм цінних паперів та організаторами торгівлі.

3.4. Створення Державною комісією з цінних паперів та

фондового ринку централізованої бази даних акціонерних товариств

спільно з Фондом державного майна України, Міністерством

статистики України та Антимонопольним комітетом України.

3.5. Технологічна консолідація реєстраторів, що ведуть

реєстри емітентів, цінні папери яких знаходяться в лістингах

організаторів торгівлі, з центральним депозитарієм цінних паперів

на основі електронного документообігу та електронного цифрового

підпису (після введення в дію відповідного законодавчого акта).

3.6. Створення системи гарантій засвідчення підпису на основі

двосторонніх та багатосторонніх угод між прямими учасниками

Національної депозитарної системи України.

3.7. Забезпечення нормативно-правових підстав для

організаторів торгівлі щодо утворення клірингових підрозділів для

взаємодії з центральним депозитарієм цінних паперів та/або

спеціалізованими розрахунково-кліринговими установами (у разі

прийняття відповідних змін в законодавстві, що обумовлюють їх

функціонування), а також упровадження організаторами торгівлі

клірингу та розрахунків за угодами з похідними цінними паперами

(деривативами).

3.8. Забезпечення Національним депозитарієм України (до дати

створення центрального депозитарію цінних паперів у разі прийняття

відповідних змін у законодавстві):

- створення центру міжнародних розрахунків як спеціалізованої

розрахунково-клірингової установи;

- створення розрахункового банку Національної депозитарної

системи України;

- створення центрального сховища документарних цінних

паперів, знерухомдлених в Національній депозитарній системі

України;

- створення захищеної інформаційної мережі та системи

передачі даних Національної депозитарної системи України.

3.9. Приведення діяльності депозитарію державних боргових

зобов'язань у відповідність до чинного законодавства (виділення у

самостійну установу, що має ліцензію на здійснення депозитарного

обслуговування обігу цінних паперів та розрахунково-клірингову

діяльність).

3.10. Запровадження інституту уповноважених зберігачів, що

обслуговують діяльність організаторів торгівлі.

3.11. Створення центру підготовки фахівців для фондового

ринкуСхожі:

Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconПоложення про вимоги до стандартної (типової) форми бланка заставної Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 листопада 2008 року n 1262 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статті 21 Закону України "Про іпотеку" та статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconПоложення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19. 12. 2006 n 1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18. 01. 2007 за n 35/13302
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-вр), статей 23-25 Закону України "Про цінні папери...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconПоложення про порядок випуску облігацій підприємств Відповідно до пунктів 1, 3, 5, 8 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) та частини третьої статті 7, частини шостої
...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconПоложення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування назва в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14. 09. 2004 р. N 398
Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року n 1196 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 8, 9, 11, 12 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року n 341 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 06. 09. 2005 n 2800 "Про внесення змін...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року n 341 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 06. 09. 2005 n 2800 "Про внесення змін...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconРішення від 2009 р м. Київ № «Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів ват «Ера»
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою захисту інтересів...
Рішення n 52 від 06. 03. 2001 м. Київ Про Основні напрями розвитку Національної депозитарної системи України Відповідно до п. 13 статті 8 Закону України \"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\" ( 448/96-вр ) Державна iconРішення від 2009 р м. Київ № «Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів ват «Сільгоспремтехніка»
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою захисту інтересів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи