Регламент аматорського радіозв’язку україни icon

Регламент аматорського радіозв’язку україниНазваРегламент аматорського радіозв’язку україни
Сторінка1/13
Дата конвертації28.04.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипРегламент
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
1. /REGDOP.DOC
2. /REGGEN.DOC
Про затвердження змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозв'язку України Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року n 22 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Регламент аматорського радіозв’язку україни
Затверджено

Наказ Державного комітету зв'язку України.

22.08.97 № 124Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 листопада 1997 р.

за № 564/2368

Зі змінами та доповненнями: наказ Держкомітету зв’язку та інформатизації України № 22 від 19.02.01р.,

зареєстровано в міністерстві юстиції України 06.03.01р. за № 196/5387.


РЕГЛАМЕНТ АМАТОРСЬКОГО

РАДІОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Регламент аматорського радіозв’язку України (далі - Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України "Про зв’язок",Законом України ”Про радіочастотний ресурс України”, рекомендаціями Міжнародної спілки радіоаматорів, встановлює порядок та правила функціонування аматорського радіозв’язку в Україні.

1.2. Положення цього Регламенту є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі та земних станціях супутникового зв’язку.

1.3. Використання радіочастотного ресурсу України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку визначається цим Регламентом аматорського радіозв’язку України.

1.4. Виготовлення (придбання), встановлення та експлуатація аматорських передавальних радіостанцій в Україні здійснюється на дозвільній основі.

2. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


У даному Регламенті нижченаведені терміни, визначення та скорочення вживаються у таких значеннях:

Адміністрація зв’язку та радіочастот України (АЗРЧ) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом , на який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації зв’язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України.

А м а т о р с ь к а с л у ж б а - служба радіозв’язку, яка використовується з метою самовдосконалення, взаємного зв’язку і проведення технічних досліджень, що здійснюються радіоаматорами, тобто особами, які мають на це належний дозвіл і займаються цією діяльністю виключно з особистої зацікавленості, без здобуття матеріального зиску і не займаються підприємницькою діяльністю.

А м а т о р с ь к а р а д і о с т а н ц і я (АРС) - радіостанція аматорської або аматорської супутникової служби.

А м а т о р с ь к а с у п у т н и к о в а с л у ж б а (АСС) - служба радіозв’язку, яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках Землі, використовується з тією ж метою, що й аматорська служба.

А м п л і т у д н а м о д у л я ц і я (АМ) – модуляція несівного коливання, при якій змінним параметром є амплітуда коливань.

Знакодрукування (ЗД) – вид телеграфії з використанням сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді друкованого тексту.

Категорії служб радіозв’язку (КСР) – при призначенні смуг частот для використання декількома радіослужбами, ці служби розподіляються на такі категорії: первинна, дозволена і вторинна. Дозволена і первинна служби користуються рівними правами, крім випадків, коли під час складання частотних планів первинній службі надається право вибору частот. Станціям первинної і дозволеної служб надається право пріоритетного використання смуги частот і право вимагати захисту від завад, що створюються іншими службами. Станції вторинної служби :

  • не повинні створювати шкідливих радіозавад станціям первинної або дозволеної служби і не можуть вимагати захисту від радіозавад з боку станцій первинної або дозволеної служби ;

  • можуть вимагати захисту від завад з боку станцій тієї ж або іншої вторинної служби.

К в а л і ф і к а ц і й н о - т е х н і ч н а к о м і с і я (КТК) - комісія з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану АРС.

Н е б а ж а н і в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання, що складаються з побічних та позасмугових.

Н е о б х і д н а ш и р и н а с м у г и – ширина смуги частот, достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень з необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах.

О д н а б ічна с м у г а (ОБС) – смуга частот, розміщена вище або нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові, викликані процесом модуляції несівного коливання (хвилі).

О п е р а т о р а м а т о р с ь к о ї с т а н ц і ї - особа, яка чинним порядком набула прав на експлуатацію АРС.

П е р е д а в а н н я д а н и х (ПД) - вид електрозв’язку з множинним доступом до каналу зв’язку на основі комутації частин інформації визначеної довжини та структури (комутації пакетів) за визначеним порядком.

П о б і ч н е в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання на частоті або частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції і частотного перетворення , але до них не належать позасмугові випромінювання.

П о з а с м у г о в е в и п р о м і н ю в а н н я - випромінювання на частоті або на частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги частот, яке є результатом процесу модуляції, але не містить побічних випромінювань.

Присвоєна смуга радіочастот – смуга радіочастот, у межах якої дозволяється випромінювання передавачем радіостанції. Ширина присвоєної смуги частот дорівнює необхідній ширині смуги частот плюс подвоєне абсолютне значення допустимого відхилення частоти.

Р а д і о а м а т о р с ь к а а в а р і й н а с л у ж б а (РАС) - аматорська служба забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях.

Радіозавада – електромагнітне випромінювання будь-якого походження, що перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню радіосигналів та призводить до погіршення якості, помилок або втрат інформації.

Р а д і о с т а н ц і я (РС) - один або декілька передавачів та приймачів або їх комбінацій, допоміжне обладнання та антенно-фідерні пристрої, розташовані у визначеному місці для здійснення служби радіозв’язку.

Т е л е б а ч е н н я - вид електрозв’язку, призначений для передачі змінних зображень нерухомих або рухомих об’єктів.

Т е л е г р а ф і я (ТЛГ) - вид електрозв’язку для передавання текстової інформації з використанням сигнального коду.

Т е л е ф о н і я - вид електрозв’язку, призначений, головним чином, для обміну інформацією у вигляді мови.

У к р а ї н с ь к и й д е р ж а в н и й ц е н т р р а д і о ч а с т о т т а н а г л я д у з а з в ' я з к о м (Центр Укрчастотнагляд) - спеціально уповноважений радіочастотний орган АЗРЧ України з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, видачі дозволів на розроблення, виробництво, придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним користувачам; здійснення радіочастотного моніторингу, обліку та державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу України спеціальними та загальними користувачами. Центр “Укрчастотнагляд” виконує функції Державної інспекції електрозв’язку України (ДІЕ).

Фазова м о д у л я ц і я (ФМ) – кутова модуляція несівного коливання, при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням модулювального сигналу.

Ц и ф р о в і в и д и з в ‘ я з к у - цифрові методи зв’язку, дозволені в тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких методів роботи відносяться: знакодрукування, передавання даних, фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне управління.

Частотна модуляція – кутова модуляція несівного коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу змінюється пропорційно міттєвим значенням частоти модульованого сигналу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
України (далі Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України...
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРегламент аматорського радіозв’язку україни
України (далі Регламент), розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України...
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРегламент аматорського радіозв’язку україни (проект) загальні положення
Регламент, розроблений у відповідності з Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, Законом України “Про радіочастотний...
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРішення нкрз 21. 10. 2010 №475 регламент аматорського радіозв’язку україни
Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, Закону України „Про радіочастотний...
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconДодаток 1 до Регламенту аматорського радіозв'язку України таблиця 1

Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРішення нкрз від 21. 10. 2010 року №475 «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України» у розділі VI
Проект змін до Рішення нкрз від 21. 10. 2010 року №475 «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України»
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРішення м. Київ № Про внесення змін до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРішення №475 від 21. 10. 2010 Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України 21. 10. 2010 №475 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за №205/18943
Відповідно статті 53 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 25. 06. 2013 №390 зміни до Регламенту аматорського радіозв’язку України
Абзац шостий підпункту 4 пункту 4 та абзац четвертий підпункту 2 пункту 7 виключити
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconРішення №98 від 21. 02. 2013 21. 02. 2013 №98 Про прийняття за основу проекту рішення нкрзі «Про внесення змін до Регламенту аматорського радіозв’язку України»
Відповідно до статті 53 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання...
Регламент аматорського радіозв’язку україни iconПоложення про порядок здійснення обміну радіоаматорськими qsl-картками та дипломами в громадському об’єднанні "Ліга радіоаматорів України" I. Загальні положення
Регламенту аматорського радіозв’язку України”, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи